Tuyển tập 430 câu hỏi lịch sử phần LSVN cận hiện đại

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
140
lượt xem
53
download

Tuyển tập 430 câu hỏi lịch sử phần LSVN cận hiện đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập 430 câu hỏi lịch sử phần lsvn cận hiện đại', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập 430 câu hỏi lịch sử phần LSVN cận hiện đại

 1. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam Tuy n T p 430 Câu H i LUY N THI ð I H C, CAO ð NG & H C SINH GI I C P THPT M«n LÞch sö PH N L CH S VI T NAM (1858 – 2000) N I DUNG N I DUNG CÂU H I & BÀI T P BÀI H C TR NG TÂM 1. VI T NAM Gi a th k XIX, s phát Câu 1. Vì sao nói : Xã h i Vi t Nam dư i tri u Nguy n là “m t xã h i ñang lên cơn s t tr m tr ng” ? Trách TRƯ C NGUY tri n m nh m v kinh nhi m c a tri u Nguy n trong vi c ñ m t ñ t nư c ta t n a sau th k XIX ? CƠ B PHÁP t ñã thúc ñ y các n c t b n phng Câu 2. Nh ng nguyên nhân nào thúc ñ y các nư c tư b n phương Tây xâm lư c phương ðông th k XIX ? Tình XÂM LƯ C th Vi t Nam trong b i c nh ñó ? Th c dân Pháp ñã ti n hành nh ng th ño n gì trong cu c xâm lư c Vi t Nam ? Tây m r ng nh ng cu c chi n tranh giành Câu 3. Nh ng kh năng nào ñ t ra cho Vi t Nam gi a th k XIX trư c cu c kh ng ho ng trong nư c và m i gi t thu c ñ a. Các nguy cơ ñe do t bên ngoài ? Trình bày chính sách b o th ph n ñ ng c a nhà Nguy n v ñ i n i và ñ i ngo i ? T i qu c gia phng ðông sao tri u ñình Nguy n l i c tình duy trì ñư ng l i b o th , ph n ñ ng ? nói chung, Vi t Nam nói riêng ñã tr thành n n Câu 4. Qua trình bày nh ng nét chính v quá trình ñ u tranh ch ng th c dân Pháp t năm 1858 ñ n 1885, anh nhân tr c ti p c a cu c (ch ) hãy phân tích và nêu trách nhi m c a tri u ñình nhà Nguy n trong vi c ñ nư c ta rơi vào tay Pháp. chi n tranh ñó. (ð thi HSG Qu c gia, b ng A, năm 2001) Thông qua các m i Câu 5. Bình lu n câu h i và câu tr l i trong bài thi văn sách c a khoa thi ðình năm 1876 sau ñây: quan h ñã có t tr c và l i d ng s suy y u - “Nư c Nh t B n theo h c các nư c Thái Tây mà nên ñư c phú cư ng. V y nư c ta có nên b t c a ch ñ phong ki n chư c không ?” Vi t Nam, Chính ph - “Nh t B n thư trư c v n theo văn minh c a nư c Tàu mà bây gi thay ñ i thói cũ theo nư c Thái Pháp ráo ri t xúc ti n Tây, thì d u là có nên phú cư ng, v sau cũng hoá ra loài m i r ”. vi c thôn tính n c ta. (ð thi HSG Qu c gia, b ng A, năm 2001) 2. CU C KHÁNG Ngày 1/9/1858, quân Câu 6. Hãy ñ c ño n tư li u sau ñây : CHI N CH NG Pháp n súng, m ñ u “ ...Chi u 31 – 8 – 1858, liên quân Pháp- Tây Ban Nha v i 3000 binh lính và sĩ quan, b trí trên 14 chi n TH C DÂN cu c t n công xâm l c Vi t Nam. Quân thuy n, kéo t i dàn tr n trư c c a bi n ðà N ng. PHÁP XÂM dân ta ñã anh dũng Sáng 1 – 9 – 1858, ñ ch g i t i h u thư , ñòi quan tr n th thành ðà N ng tr l i trong vòng 2 gi . LƯ C chi n ñ u ch ng th c Nhưng không ñ i h t h n, liên quân Pháp – Tây Ban Nha ñã n sung r i ñ b lên bán ñ o Sơn Trà. (1858 – 1884) dân Pháp. Quân ta anh dũng ch ng tr quân xâm lư c, ñ y lùi nhi u ñ t t n công c a chúng, sau ñó l i tích c c Sau khi chi m ñ c th c hi n “ vư n không, nhà tr ng” gây cho quân Pháp nhi u khó khăn. Liên quân Pháp -Tây Ban Nha b c m Trang 1 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 2. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam thành Gia ð nh, quân chân su t 5 tháng (t cu i 8 – 1858 ñ n 2 – 1859) trên bán ñ o Sơn Trà... Pháp l n l t ñánh ... T i Qu ng Nam - ðà N ng, nhân dân t ch c thành ñ i ngũ, ch ñ ng tìm ñ ch mà ñánh. Th c dân chi m 3 t nh mi n ðông (1862), r i 3 t nh mi n Pháp ph i th a nh n “dân quân g m t t c nh ng ai không ñau m và không tàn t t ”. T Nam ð nh, ñ c h c Tây Nam Kì (1867). ði Ph m Văn Ngh t chiêu m 300 ngư i, ch y u là h c trò c a ông, l p thành cơ ngũ, lên ñư ng vào Nam xin vua ñ n ñâu chúng cũng ñư c ra chi n trư ng…” v p ph i s ch ng c Qua ño n tư li u, anh (ch ) hãy cho bi t: quy t li t c a nhân dân ta. ð n năm 1884, th c - Vì sao Pháp ch n ðà N ng làm m c tiêu t n công ta ñ u tiên ? dân Pháp m i t m th i - Nh n xét v cu c kháng chi n ch ng Pháp c a nhân dân ta vào nh ng năm cu i 1858 ñ u 1859? (Minh áp ñ t ñ c n n b o h h a c th b ng s ki n) trên toàn b ñ t n c Câu 7. L p b ng th ng kê các cu c kháng chi n ch ng Pháp xâm lư c c a nhân dân ta, k t qu và ý nghĩa trên Vi t Nam. M t tr n ðà N ng 1858 và chi n s Gia ð nh t năm 1859 ñ n năm 1860. M t tr n Cu c xâm lư c Cu c kháng chi n K t qu , ý nghĩa c a th c dân Pháp c a nhân dân ta Câu 8. L p b ng th ng kê các cu c kháng chi n ch ng Pháp xâm lư c c a nhân dân ta t i mi n ðông Nam Kì trư c – sau Hi p ư c 1862 và kháng chi n ba t nh mi n Tây Nam Kì. Cu c t n công Cu c kháng chi n M t tr n Thái ñ c a tri u ñình c a th c dân Pháp c a nhân dân Câu 9. Nêu các lí do khi n Pháp chuy n quân t ðà N ng vào ñánh Gia ð nh. Trình bày nh ng khó khăn c a quân Pháp khi t ch c ñánh chi m Gia ð nh và cho bi t t i sao chúng v n ñ ng chân ñư c Gia ð nh ñ ñánh chi m các nơi khác ? Câu 10. K ho ch ñánh chi m t ng gói nh t năm 1859 ñ n năm 1873 ñư c Pháp tri n khai như th nào ? Câu 11. Tư ng thu t ng n g n ti n trình cu c kh i nghĩa c a Trương ð nh và cho bi tnNét ñ c s c trong cu c kh i nghĩa Trương ð nh. Câu 12. Cu c kháng chi n c a nhân dân ta ba t nh mi n Tây Nam Kì di n bi n ra sao ? Tình th c a cu c kháng chi n Nam Kì khi m t ba t nh mi n Tây như th nào ? Câu 13. Khi th c dân Pháp xâm lư c “l c t nh Nam Kì”, Tri u ñình nhà Nguy n và nhân dân Nam Kì có ph n ng khác nhau. S khác nhau ñó th hi n như th nào ? Vì sao có s khác nhau ñó ? Câu 14. Âm mưu c a Pháp sau khi chi m ñư c Nam Kì như th nào ? Tình hình xã h i trong giai ño n này có Trang 2 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 3. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam ñi m gì n i b t ? Câu 15. K t qu ñánh chi m Hà N i năm 1873 ñư c Pháp th c hi n như th nào ? N i dung, tính ch t c a Hi p ư c 1874. Câu 16. Tr n C u Gi y l n th nh t (21 – 12 – 1873) và nh hư ng c a nó ñ n c c di n chi n tranh? Câu 17. Cho bi t nh ng ñi m ñáng chú ý v tình hình Vi t Nam t sau Hi p ư c 1874 ñ n trư c khi th c dân Pháp ñánh B c Kì l n th hai (1882) ? Câu 18. Vì sao t sau năm 1874, th c dân Pháp l i quy t tâm chi m b ng ñư c B c Kì ? Th c dân Pháp th c hi n âm mưu ñánh chi m B c Kì l n th hai như th nào ? Câu 19. Nhân dân Hà N i và các t nh ñ ng b ng sông H ng ñã anh dũng kháng chi n ch ng Pháp xâm lư c l n th hai như th nào ? Trình bày di n bi n c a tr n C u Gi y l n th hai tháng 5 – 1883, k t qu và ý nghĩa c a chi n th ng ñó. Câu 20. ðư ng l i kháng chi n c a tri u ñình Nguy n có gì thay ñ i sau chi n th ng C u Gi y 12 – 1873 ? Ch trương c a Pháp sau tr n C u Gi y l n th hai (5 – 1883), có gì khác v i tr n C u Gi y l n th nh t (12 – 1873) ? K t qu c a vi c Pháp th c hi n ch trương ñó ? Câu 21. Thái ñ c a th c dân Pháp trong hai l n ñưa quân ra ñánh B c Kì có gì khác nhau ? T i sao l i có s khác nhau ñó ? Câu 22. B ng nh ng s ki n l ch s c th t 1858 ñ n cu i th k XIX, anh (ch ) hãy ch ng minh câu nói c a Nguy n Trung Tr c : “Bao gi ngư i Tây nh h t c nư c Nam thì m i h t ngư i Nam ñánh Tây”. (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2009) Câu 23. Trong quá trình th c dân Pháp xâm lư c Vi t Nam giai ño n 1885 – 1918, gi a tri u ñình nhà Nguy n và th c dân Pháp ñã kí k t nh ng hi p ư c nào ? Hoàn c nh kí k t, n i dung chính c a các hi p ư c này. Câu 24. N i dung cơ b n các hi p ư c Nhâm Tu t, Giáp Tu t, Hác-măng và Pa-tơ-n t. Theo anh (ch ), hi p ư c nào ñánh d u Vi t Nam tr thành thu c ñ a c a Pháp ? Vì sao ? (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2009) Câu 25. D a trên nh ng ñi u ki n, nhân v t l ch s tiêu bi u, hãy ch ng minh trong su t quá trình xâm lư c Vi t Nam t 1858 – 1884, th c dân Pháp ñã v p ph i s kháng c m nh m c a các t ng l p nhân dân ta. Câu 26. Thông qua cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm lư c, hãy so sánh thái ñ ch ng Pháp c a vua quan tri u ñình nhà Nguy n và c a nhân dân ta (1858 – 1873). Câu 27. Quá trình phân hoá tư tư ng trong n i b tri u ñình nhà Nguy n trư c cu c xâm lư c Vi t Nam c a th c dân Pháp n a sau th k XIX di n ra như th nào ? Câu 28. Dùng nh ng s ki n ñ ch ng minh trong quá trình Pháp ti n hành cu c chính tr xâm lư c Vi t Nam, thái ñ nhà Nguy n luôn ch n con ñư ng c u hoà, như ng b , thi u ý chí quy t tâm ch ng xâm lư c. Câu 29. Phân tích nh ng cơ h i mà Vi t Nam có kh năng th ng th c dân Pháp, giành ñ c l p dân t c. Cho bi t nguyên nhân th t b i và ý nghĩa l ch s c a các cu c kháng chi n ch ng Pháp xâm lư c c a quân dân ta t Trang 3 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 4. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam năm 1858 ñ n năm 1884. 3. TRÀO LƯU T nh ng năm 60 c a Câu 30. Nguyên nhân xu t hi n trào lưu c i cách duy tân Vi t Nam vào n a cu i th k XIX ? Nêu tên nh ng C I CÁCH VÀ th k XIX, nhi u quan sĩ phu tiêu bi u trong phong trào c i cách và nh ng n i dung chính trong các ñ ngh c i cách c a h . Trình bày ý DUY TÂN l i sĩ phu ti n b th c th i ñã ña ra các ñ nghĩa l ch s c a phong trào c i cách này. VI T NAM ngh duy tân v n i tr , Câu 31. Hãy nêu nh ng nét l n v n i dung chương trình c i cách c a Nguy n Trư ng T t năm 1863 ñ n năm TRONG NH NG ngo i giao, kinh t , văn 1871. Theo anh (ch ), nh ng ñ ngh c i cách c a Nguy n Trư ng T có kh năng th c hi n ñư c không ? Vì sao ? NĂM CU I TH hoá – xã h i, mong cho K XIX n c nhà c ng th nh, Câu 32. T năm 1863 ñ n năm 1871, Nguy n Trư ng T ñã có nh ng ñ ngh c i cách gì ? ðánh giá v trí c a tư có th ñng ñ u v i tư ng c i cách trong ti n trình l ch s Vi t Nam t n a cu i th k XIX ñ n trư c Chi n tranh th gi i th nh t. s xâm l c c a các n c phng Tây. Câu 33. T i sao trong nh ng ñi u ki n, b i c nh, không gian, th i gian và thách th c tương t Vi t Nam vào cu i Nhng vì nhi u lí do, th k XIX – ñ u th k XX, vương qu c Xiêm ñã th c hi n thành công tư tư ng c i cách, trong khi nh ng tư tư ng các ñ ngh c i cách ñó canh tân Vi t Nam l i không ñư c hi n th c hoá ? không ñ c th c hi n. 4. PHONG TRÀO Sau khi bu c tri u ñình Câu 34. Trong phong trào yêu nư c ch ng Pháp c a nhân dân Vi t Nam trong nh ng năm cu i th k XIX, m t CH NG PHÁP Hu kí Hi p ñ nh phong trào kh i nghĩa vũ trang m i dư i danh nghĩa C n Vương di n ra sôi n i, gây nhi u t n th t cho ñ ch. B ng C A NHÂN DÂN Patn t (1884), th c ki n th c l ch s ñã h c, anh (ch ) hãy làm sáng t : dân Pháp v c b n ñã VI T NAM ñ t ñ c ách th ng tr - Hoàn c nh bùng n , các giai ño n phát tri n và tính ch t c a phong trào C n Vương ? TRONG NH NG trên toàn b Vi t Nam. - Phân tích n i dung, tác d ng c a chi u C n Vương ? NĂM CU I TH Song chúng còn ph i - Vì sao nói phong trào C n Vương ñã làm ch m l i quá trình bình ñ nh Vi t Nam c a th c dân Pháp ? K XIX m t thêm 10 năm liên t c, hao ng i, t n c a - Trong phong trào C n Vương, cu c kh i nghĩa nào là tiêu bi u nh t ? Vì sao ? ñ ti n hành cu c “bình Câu 35. Trình bày phong trào C n Vương : hoàn c nh bùng n , tóm lư c các giai ño n phát tri n. ñ nh” b ng quân s , (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2009) nh m ñ i phó v i cu c ñ u tranh quy t li t c a Câu 36. Hãy n i các s ki n tiêu bi u c a phong trào C n Vương (1885 – 1895) sau ñây thành m t ño n văn l ch nhân dân ta. s có ñ dài không quá 200 t : Phong trào yêu n c - Cu c ph n công c a phe ch chi n kinh thành Hu (ñêm 4 r ng ngày 5 – 7 – 1885). di n ra trong b i c nh - Tôn Th t Thuy t nhân danh vua Hàm Nghi h Chi u C n Vương (13 – 7 – 1885) ph c t p, song cu i cùng ñ u th t b i. Tuy - Cu c kh i nghĩa Ba ðình (1886 – 1887). nhiên, phong trào ñã - Cu c kh i nghĩa Bãi S y (1885 – 1892). ch ng t truy n th ng - Cu c kh i nghĩa Hùng Lĩnh (1887 – 1892). yêu n c n ng nàn. Ý chí b t khu t ch ng - Cu c kh i nghĩa Hương Khê (1885 – 1895). xâm l c c a nhân dân (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2004) ta, ñ ng th i ñ l i nh ng bài h c kinh Câu 37. Th c ch t c a phong trào “C n Vương” là gì ? Vì sao “Chi u C n Vương” thúc ñ y phong trào yêu nghi m quý báu cho nư c ch ng Pháp xâm lư c dâng lên sôi n i kéo dài ñ n cu i th k XIX ? Nêu ñ c ñi m c a phong trào C n vương. Trang 4 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 5. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam giai ño n l ch s sau. Câu 38. So sánh nh ng ñi m gi ng và khác nhau c a các cu c kh i nghĩa trong phong trào C n Vương. Câu 39. L p b ng h th ng ki n th c v cu c kh i nghĩa tiêu bi u trong phong trào C n Vương cu i th k XIX ñ làm n i b t tính ch t c a phong trào yêu nư c ch ng Pháp này. (Theo m u sau) Kh i nghĩa Lãnh ñ o ð a bàn Di n bi n K t qu – ý nghĩa Câu 40. L p b ng kê các cu c kh i nghĩa tiêu bi u trong phong trào C n Vương theo các n i dung sau : Cu c kh i nghĩa Ngư i lãnh ñ o và l c ð a bàn ho t ñ ng Ý nghĩa tiêu bi u lư ng tham gia Vì sao phong trào C n Vương l i b th t b i ? (ð thi HSG c p THPT, TP.H Chí Minh, năm 2004) Câu 41. Trình bày tóm t t cu c kh i nghĩa Yên Th (1884 – 1913). T i sao cu c kh i nghĩa này có th t n t i g n 30 năm ? (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2009) Câu 42. Qua phong trào nông dân Yên Th : a) L p b ng so sánh : N i dung Phong trào C n Vương Kh i nghĩa Yên Th M c ñích Lãnh ñ o Th i gian t n t i Phương th c ñ u tranh Tính ch t b) Vì sao phong trào nông dân Yên Th l i t n t i trong m t kho ng th i gian dài ? c) Nêu nguyên nhân th t b i và ý nghĩa l ch s c a phong trào nông dân Yên Th . (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2008) Câu 43. V nh ng cu c kh i nghĩa l n trong phong trào C n Vương cu i th k XIX, anh (ch ) hãy làm rõ các yêu c u sau : Trang 5 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 6. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam - Mô t c u trúc c a căn c Ba ðình. ði m m nh và ñi m y u c a căn c Ba ðình ? - Nh ng ñi m khác nhau gi a kh i nghĩa Bãi S y so v i kh i nghĩa Ba ðình ? - T i sao nói kh i nghĩa Hương Khê là cu c kh i nghĩa tiêu bi u nh t trong phong trào C n Vương ? Câu 44. So sánh phong trào C n Vương (1885 – 1896) v i kh i nghĩa Yên Th (1884 – 1913) trên các m t: m c tiêu ñ u tranh, l c lư ng lãnh ñ o, qui mô phong trào và phương th c ñ u tranh. (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2009) Câu 45. Hoàn c nh, di n bi n, nguyên nhân th t b i, ý nghĩa c a kh i nghĩa Hương Khê. Vì sao nói kh i nghĩa Hương Khê là cu c kh i nghĩa ñi n hình trong phong trào C n Vương ? (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2007) Câu 46. T i sao nói phong trào C n Vương cu i th k XIX ñ nh cao c a cu c kháng chi n ch ng Pháp do nhân dân Vi t Nam ti n hành trong n a sau th k XIX ? (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2004) Câu 47. L p b ng so sánh phong trào ch ng Pháp xâm lư c (1858 – 1884) v i phong trào C n Vương (1885 – 1896) theo các n i dung : hoàn c nh, m c ñích ñ u tranh, lãnh ñ o, l c lư ng tham gia, qui mô, tính ch t. Cho bi t nh n xét v phong trào yêu nư c c a nhân dân ta vào n a sau th k XIX ? Câu 48. Phong trào ch ng Pháp c a ñ ng bào mi n núi và các dân t c thi u s cu i th k XIX di n ra như th nào ? Ý nghĩa l ch s c a nó. Câu 49. Trình bày ñ c ñi m c a các phong trào ñ u tranh yêu nư c ch ng Pháp c a nhân dân ta cu i th k XIX. Vì sao t t c các phong trào ñó cu i cùng ñ u b th t b i ? 5. S CHUY N S chuy n bi n v kinh Câu 50. Hãy nêu n i dung cu c khai thác thu c ñ a l n th nh t (1897 – 1914) c a th c dân Pháp và phân tích s BI N V KINH t , xã h i Vi t Nam, chuy n bi n cơ c u xã h i Vi t Nam do cu c khai thác này tác ñ ng. T , XÃ H I VÀ do cu c khai thác l n th nh t c a th c dân Câu 51. Nhìn vào b ng so sánh dư i ñây ñ nh n xét tình hình kinh t , xã h i Vi t Nam trư c và trong cu c khai TƯ TƯ NG Pháp và các trào lu t thác thu c ñ a l n th nh t : VI T NAM ð U t ng t s n t bên TH K XX ngoài xâm nh p vào, ñã Th i gian Trư c cu c khai thác Trong cu c khai thác ña t i s xu t hi n Kinh t Nông nghi p là ch y u. Nông nghi p là ch y u. phong trào yêu n c Công thương nghi p kém phát tri n. Công thương nghi p, giao thông v n t i mang tính ch t t s n phát tri n nh m ph c v cho nhu c u di n ra khá r m r c a chính qu c. n c ta trong vòng 10 năm ñ u th k XX. Xã h i Hai giai c p chính : ñ a ch phong ki n Bên c nh hai giai c p ñ a ch phong Phong trào này có và nông dân. ki n, nông dân xu t hi n giai c p, t ng nhi u nét m i, ti n b l p m i : công nhân, tư s n, ti u tư s n. hn h n so v i phong Liên h v i tình hình c a các nư c ðông Nam Á và nêu ñi m gi ng nhau gi a tình hình Vi t Nam v i các trào yêu n c tr c nư c trong khu v c trong giai ño n này. ñó. Trang 6 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 7. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam Câu 52. M t h c sinh ñã v sai sơ ñ t ch c b máy th ng tr c a th c dân Pháp ðông Dương, sau ñó có s a l i, nhưng chưa k p ghi l i tên ñ y ñ tên các ñơn v hành chính và quan l i. Anh (ch ) hãy ti p t c hoàn thành và qua sơ ñ ñó rút ra nh n xét v t ch c b máy nhà nư c c a th c dân Pháp ðông Dương : Câu 53. Anh (ch ) hãy phát ho b c tranh kinh t c a nư c ta trong cu c khai thác thu c ñ a l n th nh t (1897 – 1914) c a th c dân Pháp các ngành nông nghi p, công nghi p, thương nghi p và giao thông v n t i. Câu 54. L p b ng th ng kê v tình hình các giai c p, t ng l p trong xã h i Vi t Nam cu i th k XIX ñ u th k XX, theo m u sau : ð a v xã h i, Thái ñ ñ i v i Ghi chú Tên t ng l p giai c p xu t thân cách m ng (Giai c p m i – cũ) ð a ch phong ki n Nông dân Tư s n Ti u tư s n – trí th Công nhân Câu 55. Tìm m i quan h gi a chuy n bi n v kinh t và xã h i Vi t Nam ñ u th k XX ? Câu 56. T i sao ñ u th k XX, các sĩ phu Vi t Nam l i noi gương Nh t B n và cho r ng vi c c u nư c ph i g n liên v i duy tân ñ t nư c ? Nh ng tác ñ ng t bên ngoài vào Vi t Nam ñ u th k XX là gì ? B ph n sĩ phu yêu nư c có nh n th c m i v con ñư ng c u nư c trư c nh ng chuy n bi n ñó như th nào ? 6. PHONG TRÀO Trong nh ng ñi u ki n Câu 57. Nh ng ñi u ki n l ch s nào d n ñ n s hình thành trào lưu Dân t c ch nghĩa trong phong trào cách YÊU NƯ C VÀ m i, cu c v n ñ ng m ng Vi t Nam ñ u th k XX ? CÁCH M NG gi i phóng dân t c ñ u Trang 7 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 8. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam VI T NAM T th k XX di n ra d i Câu 58. Dân t c và dân ch là 2 nhi m v chi n lư c c a cách m ng Vi t Nam. Hãy : ð U TH K XX nhi u hình th c khác - Gi i thích khái ni m và cho bi t b i c nh xu t hi n hai nhi m v này trong l ch s c n ñ i Vi t Nam. nhau, song nhìn chung ð N CHI N - Trong 20 năm ñ u th k XX các nhà yêu nư c Vi t Nam ñã gi i quy t hai nhi m v này như th nào ? ñ u g n v i c u n c TRANH TH v i vi c duy tân làm Nêu nh n xét. GI I TH NH T cho ñ t n c phát (ð thi HSG 12, ð ng b ng sông C u Long, năm 2008) (1914) tri n, g n vi c ñánh ñu i gi c Pháp v i c i Câu 59. a. S ra ñ i c a phong trào gi i phóng dân t c theo khuynh hư ng dân ch tư s n ñ u th k XX (Trào bi n xã h i. lưu dân t c ch nghĩa) : - B i c nh ra ñ i. - S khác nhau gi a hai ñư ng l i c u nư c : Phan B i Châu và Phan Châu Trinh. - Nguyên nhân th t b i, ý nghĩa l ch s . b. Yêu c u c a cách m ng Vi t Nam trong nh ng th p niên ñ u th k XX là v n ñ gì ? Câu 60. a. Trình bày nh ng nét chính v hai khuynh hư ng cơ b n trong phong trào yêu nư c ñ u th k XX (Phan B i Châu và xu hư ng b o ñ ng, Phan Châu Trinh và xu hư ng c i cách). b. Nêu tên m t s nhân v t tiêu bi u c a Qu ng Nam và ðà N ng tham gia phong trào yêu nư c ñ u th k XX. (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2006) Câu 61. Khi ñánh giá l i cu c ñ i ho t ñ ng c u nư c c a mình, Phan B i Châu vi t “Su t ñ i ñã mưu tính vi c gì c t nh m m c ñích giành th ng l i trong phút cu i cùng, dù ph i thay ñ i th ño n, phương châm cũng không ng n ng i”. Anh (ch ) hãy bình lu n nh n ñ nh trên ? Câu 62. Hãy trình bày sơ lư c nh ng ch trương chính tr l n c a Phan B i Châu và Phan Châu Trinh. Qua ñó, nêu lên m i quan h gi a gi i phóng dân t c và c i cách xã h i. Câu 63. a. L p b ng so sánh hai xu hư ng c u nư c b o ñ ng c a Phan B i Châu và c i cách c a Phan Châu Trinh v các m t ch trương, bi n pháp, kh năng th c hi n và h n ch . b. T i sao các phong trào yêu nư c ñ u th k XX ñ u th t b i ? Câu 64. Trình bày hoàn c nh ra ñ i và nh ng ho t ñ ng c a ðông Kinh nghĩa th c. Cho bi t nh hư ng c a ðông Kinh nghĩa th c trong phong trào cách m ng Vi t Nam ñ u th k XX ? Câu 65. Trình bày nh ng nét chính v phong trào ðông Du và phong trào Duy Tân Vi t Nam ñ u th k XX. Hãy nêu rõ nh ng ñi m gi ng và khác nhau gi a hai phong trào và gi i thích vì sao có s khác nhau ñó ? Câu 66. T i sao binh lính ngư i Vi t trong quân ñ i Pháp l i ñ ng lên kh i nghĩa ? Trình bày khái quát di n bi n, tính ch t, k t qu , ý nghĩa c a v ñ u ñ c binh lính Pháp Hà N i (6 – 1908). Câu 67. L p b ng th ng kê v các phong trào yêu nư c ñ u th k XX ( phong trào ðông du, ðông Kinh nghĩa th c, cu c v n ñ ng Duy tân và phong trào ch ng thu Trung kỳ) theo m u sau : Trang 8 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 9. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam Câu 68. So sánh xu hư ng c u nư c cu i th k XIX và xu hư ng c u nư c ñ u th k XX v m c tiêu, thành ph n lãnh ñ o, phương th c ho t ñ ng, t ch c và l c lư ng tham gia. Câu 69. Trình bày n i dung phong trào C n Vương, phong trào yêu nư c và cách m ng Vi t Nam ñ u th k XX (ñ n năm 1914) theo yêu c u c a b ng sau: N i dung Phong trào C n Vương Phong trào yêu nư c và cách m ng ñ u th k XX B i c nh l ch s M c tiêu ñ u tranh Hình th c ñ u tranh L c lư ng tham gia K t qu , ý nghĩa (ð thi HSG Qu c gia, b ng B, năm 2003) Câu 70. Trình bày s khác nhau v ñi u ki n l ch s và khuynh hư ng ch y u trong phong trào yêu nư c Vi t Nam cu i th k XIX ñ u th k XX. (ð thi H c sinh gi i Qu c gia năm 2008) Câu 71. Nh n xét v khuynh hư ng chính tr , k t c c và ý nghĩa c a các phong trào yêu nư c ch ng Pháp Vi t Nam cu i th k XIX, ñ u th k XX. (ð thi HSG Qu c gia năm 2009) Câu 72. Cho bi t v s ra ñ i c a trào lưu dân t c ch nghĩa vào ñ u th k XX. So v i phong trào yêu nư c C n Vương vào cu i th k XIX, trào lưu dân t c ch nghĩa có nh ng ñi m khác cơ b n nào ? (ð thi HSG c p THPT, TP.H Chí Minh,, năm 2004) Câu 73. ð u th k XX, trào lưu dân t c ch nghĩa ñã xu t hi n như th nào Vi t Nam ? N i dung ? Phân tích Trang 9 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 10. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam m t tích c c, h n ch và ñ c ñi m c a trào lưu này. Câu 74. Trên cơ s phong trào dân t c – dân ch Vi t Nam nh ng năm ñ u th k XX, hãy ñánh giá vai trò c a phong trào này ñ i v i s phát tri n c a l ch s Vi t Nam th k XX ? Câu 75. T i sao nói trào lưu dân t c ch nghĩa ñ u th k XX nư c ta là s k t c phong trào C n Vương yêu nư c ch ng Pháp cu i th k XIX ñ ng th i ñã mang nhi u nét m i khác trư c ? (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2004) Câu 76. Nh ng ñi m m i trong phong trào yêu nư c và cách m ng Vi t Nam ñ u th k XX ? (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2008) Câu 77. Ch ng minh trào lưu dân t c ch nghĩa t i Vi t Nam ñ u th k XX di n ra v i nhi u hình th c ñ u tranh phong phú, ña d ng. (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2006) Câu 78. B ng nh ng d n ch ng l ch s c th , anh (ch ) hãy nêu rõ ñ c ñi m c a phong trào yêu nư c và gi i phóng dân t c Vi t Nam t gi a th k XIX ñ n h t Chi n tranh th gi i th nh t. (ð thi HSG c p THPT, Hà N i, năm 2006) 7. VI T NAM Ngày 1/8/1914, Chi n Câu 79. So sánh tình kinh t – xã h i Vi t Nam trong cu c khai thác thu c ñ a l n th nh t c a th c dân Pháp tranh th gi i th nh t (1897 – 1914) v i tình hình kinh t – xã h i Vi t Nam trong nh ng năm Chi n tranh th gi i th nh t TRONG NH NG bùng n , Chính ph NĂM CHI N (1914 – 1918). Pháp cũng tham gia TRANH TH vào cu c chi n. Chính Câu 80. L c lư ng tham gia và hình th c c a Vi t Nam Quang ph c h i trong nh ng năm ñ u c a Chi n tranh GI I TH NH T sách cai tr th i chi n th gi i th nh t có gì ñáng chú ý ? T i sao các cu c b o ñ ng c a t ch c này ñ u th t b i ? (1914 – 1918) c a Pháp ñã ti p t c Câu 81. Thông qua vi c trình bày nét chính v cu c v n ñ ng kh i nghĩa c a Thái Phiên và Tr n Cao Vân (1916) làm thay ñ i c c u v i kh i nghĩa c a binh lính Thái Nguyên (1917), hãy ñánh giá vai trò c a binh lính ngư i Vi t trong phong trào yêu kinh t , xã h i các n c thu c ñ a Pháp, nư c th i kì Chi n tranh th gi i th nh t. trong ñó có Vi t Nam. Câu 82. Trong phong trào ñ u tranh c a ñ ng bào dân t c thi u s th i kì Chi n tranh th gi i th nh t có nh ng Trong th i gian này, cu c kh i nghĩa l n nào ? Cho bi t ý nghĩa c a các cu c kh i nghĩa ñó trong phong trào gi i phóng dân t c. phong trào yêu n c Câu 83. Các h i kín Nam Kỳ ho t ñ ng nh m m c ñích gì ? T i sao các h i kì l i mư n hình th c tôn giáo và s Vi t Nam di n ra sôi n i d ng bùa chú trong t ch c và ho t ñ ng c a mình ? v i nhi u hình th c khác nhau. Câu 84. Nêu nh n xét v thành ph n tham gia ch y u, ngư i lãnh ñ o, ñ a bàn hoàn ñ ng, hình th c ho t ñ ng c a năm phong trào yêu nư c tiêu bi u Vi t Nam trong nh ng năm Chi n tranh th gi i th nh t (1914 – 1918). Câu 85. So sánh các cu c b o ñ ng n i d y ch ng Pháp c a qu n chúng nhân dân và t ng l p binh lính Vi t Nam v i các ho t ñ ng c a gi i sĩ phu. 8. S KH I ð U ð u th k XX, phong Câu 86. T i sao ngay t khi ra ñ i, công nhân Vi t Nam ñã ñ u tranh ch ng l i tư b n Pháp ? K tên vài cu c C AM T trào cách m ng Vi t ñ u tranh tiêu bi u c a công nhân Vi t Nam t ñ u ñ n h t Chi n tranh th gi i th nh t (1918). Nêu nh n xét v KHUYNH Nam ti p t c ri vào phong trào công nhân trong th i kì này. tình tr ng kh ng ho ng Trang 10 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 11. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam HƯ NG C U v ñ ng l i và giai Câu 87. Trình bày phong trào ñ u tranh c a qu n chúng công – nông t gi a th k XIX ñ n h t chi n tranh th NƯ C M I c p lãnh ñ o. Trong b i gi i th nh t. c nh ñó, Nguy n T t TRONG PHONG Câu 88. Trư c s kh ng ho ng b t c v ñư ng l i c u nư c, trong 20 năm ñ u th k XX c a phong trào gi i Thành ñã ra ñi tìm TRÀO GI I ñ ng c u n c. phóng dân t c nư c ta ñã di n ra quá trình tìm ki m con ñư ng c u nư c m i. B ng s hi u bi t c a mình, anh PHÓNG DÂN Nh ng ho t ñ ng c a (ch ) hãy làm sáng t : T C VI T NAM Ng i trong nh ng a. Ch trương c u nư c c a Phan B i Châu và Phan Châu Trinh ? năm 1911 – 1918 là s kh i ñ u cho m t b. Con ñư ng ñi tìm chân lý c a Nguy n Ái Qu c có nh ng ñi m gì khác v i con ñư ng ñi c a nh ng khuynh h ng c u ngư i ñi trư c ? n c m i Vi t Nam. c. V trí, ý nghĩa c a con ñư ng c u nư c mà Nguy n Ái Qu c ñã ch n ñ i v i ti n trình phát tri n c a l ch s Vi t Nam. (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2000) Câu 89. Trong hoàn c nh l ch s nào Nguy n T t Thành ra ñi tìm ñư ng c u nư c ? Hãy ti p t c hoàn thành sơ ñ nh ng ch ng ñư ng trong cu c ñ i ho t ñ ng cách m ng c a Nguy n T t Thành t năm 1911 ñ n năm 1918 : 9. T NG K T L CH S VI T NAM Câu 90. L p b ng th ng kê các s ki n chính v quá trình xâm lư c Vi t Nam c a th c dân Pháp và cu c ñ u tranh ch ng xâm lư c c a nhân dân ta t năm 1858 ñ n năm 1884. (1858 – 1919) Th i gian Quá trình xâm lư c Cu c ñ u tranh c a Cu c ñ u tranh c a c a th c dân Pháp tri u ñình nhà Nguy n nhân dân ta Trang 11 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 12. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam Câu 91. Trình bày khái quát v quá trình ñ u tranh ch ng th c dân Pháp xâm lư c c a nhân dân Vi t Nam t năm 1858 ñ n cu i th k XIX. Qua ñó, hãy rút ra nh n xét ? Câu 92. ði n th i gian, s ki n v quá trình Pháp xâm lư c Vi t Nam t 1858 ñ n 1884 theo b ng sau : Th i gian S ki n Pháp t n công bán ñ o Sơn Trà, m ñ u cho cu c xâm lư c Vi t Nam 3/1862 Tri u ñình Hu kí v i Pháp Hi p ư c Nhâm Tu t 20 ñ n 24/6/1867 Pháp ñánh Hà N i l n th nh t 15/3/1874 Pháp n súng chi m ñư c thành Hà N i l n th hai 6/6/1884 (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2009) Câu 93. Phong trào nông dân ñ u th k XX v ñ i th có hai l c lư ng ch y u ñó là : phong trào nông dân Yên Th phía B c và phong trào nông dân mang màu s c tôn giáo Nam Kỳ. T nh ng ki n th c ñã h c, anh (ch ) hãy nêu nh ng nét chính v di n bi n, nguyên nhân th t b i và phân tích ñ c ñi m n i b t c a hai phong trào nông dân nêu trên. Câu 94. Anh (ch ) hãy nêu nh ng s ki n tiêu bi u trong ti n trình l ch s Vi t Nam t năm 1858 ñ n 1918. Phân tích m t s ki n l ch s tiêu bi u nh t có nh hư ng ñ n giai ño n l ch s ñó và nh ng giai ño n ti p theo. 10. NH NG Cu c khai thác thu c Câu 95. Trình bày hoàn c nh qu c t sau Chi n tranh th gi i th nh t . CHUY N BI N ñ a l n th hai c a th c Câu 96. dân Pháp ðông V KINH T XÃ - Trình bày n i dung cu c khai thác thu c ñ a l n th hai c a th c dân Pháp ðông Dương và phân tích nh Dng ñã t i ra nh ng H I VI T chuy n bi n v kinh t hư ng c a nó ñ i v i s phân hóa giai c p trong xã h i Vi t Nam t năm 1919 ñ n năm 1929. NAM SAU và c c u giai c p xã - Vì sao ngoài giai c p công nhân và giai c p nông dân l i có th v n ñ ng các giai c p khác và các t ng l p CHI N TRANH h i Vi t Nam. Mâi khác tham gia cách m ng ? TH GI I TH thu n gi a dân t c Vi t (ð thi HSG c p THPT, TP.H Chí Minh, năm 2004) NH T Nam v i th c dân Pháp càng thêm sâu s c, Câu 97. Cho bi t nh ng nét chính v chính sách chính tr , văn hoá – xã h i c a th c dân Pháp Vi t Nam sau thúc ñ y phong trào Chi n tranh th gi i th nh t. ñ u tranh dân t c dân Câu 98. Cho bi t chương trình khai thác thu c ñ a c a th c dân Pháp t i Vi t Nam sau Chi n tranh th gi i th ch có b c phát tri n nh t. Chương trình khai thác l n này có nh ng ñi m gì m i ? m i. (ð thi HSG c p THPT, TP.H Chí Minh, năm 2007) Câu 99. Phân tích thái ñ và kh năng c a các t ng l p, giai c p trong xã h i Vi t Nam sau Chi n tranh th gi i th nh t. V n ñ này ñã ñư c ñ ra trong Cương lĩnh chính tr ñ u tiên c a ð ng C ng s n Vi t Nam (3 – 2 – 1930) Trang 12 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 13. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam như th nào ? Câu 100. B ng nh ng d n ch ng l ch s c th , anh (ch ) hãy nêu rõ nh ng chuy n bi n v kinh t xã h i Vi t Nam t sau Chi n tranh th gi i th nh t ñ n cu i nh ng năm 20 c a th k XX. (ð thi HSG c p THPT, th ñô Hà N i, năm 2005) Câu 101. L p b ng so sánh cu c khai thác thu c ñ a l n nh t (1897 – 1914) v i cu c khai thác l n th hai (1919 – 1929) c a th c dân Pháp Vi t Nam v hoàn c nh l ch s , m c ñích, n i dung, h qu và tác ñ ng ñ n kinh t , xã h i Vi t Nam. 11. PHONG Sau Chi n tranh th Câu 102. Trình bày ý nghĩa l ch s c a Cách m ng tháng Mư i Nga 1917. nh hư ng và bài h c kinh nghi m c a TRÀO DÂN T C gi i th nh t, d i cu c Cách m ng tháng Mư i Nga ñ i v i Cách m ng Vi t Nam như th nào ? d nh h ng c a tình Câu 103. Hãy nêu nh ng nét chính c a tình hình th gi i t sau Chi n tranh th gi i th nh t ñ n gi a nh ng năm DÂN CH hình qu c t và cu c 20 c a th k XX nh hư ng t i cách m ng Vi t Nam. Trình bày phong trào yêu nư c c a các t ng l p ti u tư s n trí VI T NAM T khai thác thu c ñ a, NĂM 1919 ð N phong trào dân t c dân th c và giai c p tư s n dân t c Vi t Nam trong nh ng năm 1919 – 1926. NĂM 1925 ch Vi t Nam di n ra Câu 104. Trình bày nh ng ti n ñ d n ñ n phong trào cách m ng gi i phóng dân t c Vi t Nam sau Chi n tranh sôi n i v i s tham gia th gi i th nh t. S vươn lên và tri n v ng c a các khuynh hư ng cách m ng lúc ñó ? c a các giai c p và Câu 105. Trình bày s phát tri n c a phong trào công nhân Vi t Nam t sau Chi n tranh th gi i th nh t ñ n t ng l p xã h i, có n i dung, hình th c t ñ u năm 1930. Phân tích v trí, vai trò c a phong trào công nhân ñ i v i s thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam ch c ñ u tranh m i. (3 – 2 – 1930). (ð thi HSG c p THPT, TP.H Chí Minh, năm 2003) Câu 106. Hãy nêu nh hư ng làm cho phong trào công nhân Vi t Nam phát tri n m nh m trong nh ng năm 1926 – 1929. ð c ñi m c a phong trào công nhân trong th i kì này ? Ý nghĩa c a phong trào này ñ i v i vi c thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam ? Câu 107. So sánh phong trào ñ u tranh c a công nhân Vi t Nam qua các giai ño n 1919 – 1925 và 1926 – 1929. Rút ra nh n xét ? Câu 108. Hãy nêu nh ng s ki n l n trong phong trào ñ u tranh c a công nhân t năm 1919 ñ n năm 1929. Phân tích m t s ki n ñánh d u bư c ti n m i c a phong trào công nhân Vi t Nam. Câu 109. Trình bày m c tiêu chung c a các phong trào yêu nư c dân ch công khai (1919 – 1926) do giai c p tư s n và ti u tư s n phát ñ ng. Phân tích m t tích c c và h n ch c a các phong trào này. (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2006) Câu 110. Phong trào yêu nư c c a các t ng l p ti u tư s n trí th c Vi t Nam trong nh ng năm 1919 – 1926 ? (ð thi tuy n sinh ð i h c, Cao ñ ng năm 2000) Câu 111. Ch ng minh phong trào dân t c dân ch công khai Vi t Nam trong nh ng năm 1919 – 1926 phát tri n m nh m v i nhi u hình th c ñ u tranh phong phú, thu hút nhi u t ng l p nhân dân tham gia. Câu 112. B ng nh ng s ki n l ch s c th , anh (ch ) hãy nêu rõ các khuynh hư ng chính tr và bư c phát tri n Trang 13 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 14. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam m i c a phong trào cách m ng Vi t Nam trong giai ño n 1919 – 1929. (ð thi HSG c p THPT, Hà N i, năm 2004) Câu 113. L p b ng th ng kê v m c tiêu và tính ch t c a phong trào cách m ng Vi t Nam (1919 – 1925) và nêu nh n xét. Phong trào Tư s n dân t c Ti u tư s n Công nhân M c tiêu Tính ch t Nh n xét Câu 114. Hãy l a ch n và trình bày nh ng ho t ñ ng yêu nư c tiêu bi u nh t c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài t ñ u th k ñ n nh ng năm 30 c a th k XX. T ñó hãy rút ra nh n xét c a anh (ch ) v ñư ng l i, ch trương c u nư c c a các c giai ño n này ? Câu 115. B ng các s ki n và s li u c th , hãy phân tích và ch ng minh phong trào công nhân Vi t Nam trong giai ño n t năm 1919 ñ n năm 1929 ñã phát tri n chuy n bi n t “t phát” sang “t giác”. Câu 116. T i sao l i cho r ng cu c bãi công Ba Son (8 – 1925) là m t cái m c quan tr ng trên con ñư ng phát tri n c a phong trào công nhân nư c ta sau chi n tranh ? Câu 117. S hình thành giai c p công nhân Vi t Nam ? Vì sao giai c p công nhân có kh năng n m l y ng n c lãnh ñ o trong cu c cách m ng gi i phóng dân t c và giai c p Vi t Nam ? Câu 118. T i sao Nguy n Ái Qu c l i ra ñi tìm con ñư ng c u nư c m i ? Trình bày v quá trình ho t ñ ng t năm 1911 – 1930 và nh ng c ng hi n c a Nguy n Ái Qu c ñ i v i cách m ng Vi t Nam. Câu 119. T i sao l i nói Nguy n Ái Qu c ñã tr c ti p chu n b v chính tr , tư tư ng và t ch c cho s ra ñ i chính ñ ng vô s n Vi t Nam ? Câu 120. Quá trình chuy n bi n c a Nguy n Ái Qu c t m t ngư i yêu nư c tr thành m t ngư i C ng s n ñã di n ra như th nào ? Câu 121. Năm 1920, Nguy n Ái Qu c ñã l a ch n con ñư ng gi i phóng dân t c theo khuynh hư ng nào ? Nêu nh ng ñi u ki n ch quan và khách quan tác ñ ng ñ n s l a ch n y ? (ð thi HSG Qu c gia năm 2008) Câu 122. T i sao nói Nguy n Ái Qu c chu n b v m i m t cho s ra ñ i c a ð ng C ng s n Vi t Nam? Nêu nh ng c ng hi n c a Nguy n Ái Qu c ñ i v i cách m ng Vi t Nam trong th i gian t năm 1911 ñ n 1930. Câu 123. B ng nh ng s ki n l ch s có ch n l c, anh (ch ) hãy phân tích vai trò c a H Chí Minh v i vi c thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam năm 1930 và t ch c lãnh ñ o cu c cách m ng gi i phóng dân t c, ch y u t năm 1941 ñ n năm 1945. Câu 124. Hoàn c nh ra ñ i, tư tư ng chi n lư c, sách lư c cách m ng gi i phóng dân t c và ý nghĩa c a tác Trang 14 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 15. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam ph m “ðư ng Cách m nh” c a Nguy n Ái Qu c. Câu 125. Anh (ch ) hãy nêu và phân tích nh ng ñi m chính trong con ñư ng c u nư c do lãnh t Nguy n Ái Qu c ñã l a ch n cho nhân dân Vi t Nam. (ð thi HSG Qu c gia, b ng B, năm 2001) Câu 126. Trình bày nh ng quan ñi m cơ b n v chi n lư c cách m ng gi i phóng dân t c c a Nguy n Ái Qu c truy n bá vào Vi t Nam nh m chu n b v tư tư ng chính tr cho vi c thành l o ð ng C ng s n Vi t Nam. Câu 127. Ngh quy t c a UNESCO v k ni m 100 năm ngày sinh c a Ch t ch H Chí Minh có ño n vi t : “Ngư i là m t bi u tư ng ki t xu t v quy t tâm c a c m t dân t c, ñã c ng hi n tr n ñ i cho s nghi p gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam...” 1. Trên cơ s trình bày nh ng nét chính v cu c ñ i ho t ñ ng cách m ng c a H Chí Minh t năm 1911 ñ n năm 1969, anh (ch ) hãy : - Nêu nh ng công lao to l n c a Ngư i ñ i v i dân t c. - Rút ra nh ng ph m ch t tiêu bi u c a Anh hùng dân t c H Chí Minh và gi i thích ngu n g c c a nh ng ph m ch t ñó. 2. T ñó, anh (ch ) hãy phát bi u suy nghĩ c a mình v s ñánh giá c a UNESCO ñ i v i Ch t ch H Chí Minh. (ð thi HSG Qu c gia, b ng A, năm 2000) Câu 128. Trình bày khái quát nh ng s ki n l ch s liên quan ñ n lãnh t Nguy n Ái Qu c (H Chí Minh) trong su t ti n trình cách m ng Vi t Nam t năm 1930 ñ n 1945. Trong các s ki n nêu trên, hãy ch n m t s ki n m ra k nguyên m i c a l ch s dân t c. Trình bày chi ti t s ki n l ch s ñó. (ð thi HSG 12, ðB sông C u Long, năm 2009) Câu 129. Hãy ch n l c và trình bày 3 ñóng góp to l n nh t c a lãnh t Nguy n Ái Qu c trong 50 năm ñ u c a th k XX. Lý gi i s l a ch n ñó ? (ð thi HSG 12, ðB sông C u Long, năm 2009) 12. PHONG T năm 1925 ñ n ñ u Câu 130. S ki n nào ñánh d u phong trào công nhân Vi t Nam chuy n hoàn toàn t t phát sang t giác ? TRÀO DÂN T C năm 1930, phong trào Câu 131. Nh ng ñi m m i trong phong trào Cách m ng Vi t Nam trong nh ng năm 1926 – 1927 ? dân t c dân ch Vi t DÂN CH Câu 132. S ra ñ i và ho t ñ ng c a H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên. Nam ngày càng phát VI T NAM T tri n m nh, các t ch c (ð thi tuy n sinh ð i h c năm 2008) NĂM 1925 ð N cách m ng l n l t ra Câu 133. S ra ñ i và ho t ñ ng c a Tân Vi t Cách m ng ñ ng. NĂM 1930 ñ i. Câu 134. S ra ñ i và ho t ñ ng c a Vi t Nam Qu c dân ñ ng. (ð thi tuy n sinh ð i h c năm 2008) Câu 135. T i sao tháng 6 tháng 1925, Nguy n Ái Qu c không thành l p ð ng C ng S n Vi t Nam mà thành l p h i Vi t Nam Cách m ng thanh niên ? N i dung ho t ñ ng, tác d ng và ý nghĩa c a t ch c Vi t Nam Cách m ng Trang 15 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 16. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam thanh niên ? Vai trò c a Nguy n Ái Qu c trong vi c thành l p h i ? Câu 136. Trình bày nh ng ñi u ki n ñ d n ñ n thành l p và nh ng non y u c a Vi t Nam Qu c dân ñ ng v chính tr , tư tư ng, t ch c và phương th c ho t ñ ng. Vì sao có nh ng non y u ñó ? Nêu di n bi n, nguyên nhân th t b i và ý nghĩa l ch s c a cu c kh i nghĩa Yên Bái ? Câu 137. T i sao vào năm 1929, Vi t Nam l i có s ra ñ i c a ba t ch c C ng s n ? S ra ñ i và ho t ñ ng c a ba t ch c này ñã gây b t l i như th nào ñ i v i ti n trình phát tri n c a cách m ng Vi t Nam lúc b y gi ? Câu 138. T i sao nói H i Vi t Nam Cách m ng thanh niên là t ch c ti n thân c a ð ng C ng s n Vi t Nam ? (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm h c 2002) Câu 139. L p b ng th ng kê 3 t ch c yêu nư c cách m ng: H i Vi t Nam Cách m ng thanh niên, Tân Vi t Cách m ng ñ ng, Vi t Nam Qu c dân ñ ng trong nh ng năm 20 c a th k XX theo các n i dung sau: - Th i gian ho t ñ ng - Lãnh ñ o - M c tiêu - L c lư ng - Xu hư ng phát tri n Hãy nêu nh n xét c a anh (ch ) v 3 t ch c nói trên. (ð thi HSG c p THPT, TP.H Chí Minh, năm 2004) Câu 140. Hãy so sánh nh ng ñ c ñi m cơ b n c a hai t ch c cách m ng c a Vi t Nam ra ñ i t 1925 – 1929 : H i Vi t Nam Cách m ng thanh niên và Vi t Nam Qu c dân ñ ng (v quá trình thành l p, lí lu n chính tr , ñư ng l i cách m ng, giai c p lãnh ñ o, ñ ng l c cách m ng, v cơ c u t ch c, phương pháp ñ u tranh và phương pháp xây d ng ð ng). Câu 141. Trên cơ s trình bày s ra ñ i, ho t ñ ng và vai trò c a H i Vi t Nam cách m ng thanh niên, hãy cho bi t t i sao có s ñ u tranh gi a hai khuynh hư ng khác nhau xung quanh v n ñ thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam vào năm 1930 ? Câu 142. Phân tích ho t ñ ng c a t ch c H i Vi t Nam cách m ng thanh niên và làm rõ vai trò c a t ch c ñ i v i s ra ñ i c a ð ng C ng s n Vi t Nam ngày 3 – 2 – 1930 ? Câu 143. Thông qua ho t ñ ng c a Vi t Nam Qu c dân ð ng và cu c kh i nghĩa Yên Bái, hãy ñánh giá vai trò c a giai c p tư s n Vi t Nam trong cu c v n ñ ng gi i phóng dân t c ñ u th k XX? Câu 144. T s chuy n hóa c a H i Vi t Nam cách m ng thanh niên, s phân hóa c a Tân Vi t, s th t b i c a Vi t Nam Qu c dân ñ ng, hãy tìm ra nguyên nhân chung d n ñ n quá trình ñó ? Câu 145. T i sao các phong trào yêu nư c theo khuynh hư ng dân ch tư s n vào nh ng năm 1919 – 1930 ñ u th t b i ? Ý nghĩa l ch s c a các phong trào ñó ? Câu 146. Trình bày quá trình thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam. T i sao nói “ð ng C ng s n Vi t Nam ra ñ i Trang 16 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 17. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam m ra m t bư c ngo c vô cùng quan tr ng trong l ch s Vi t Nam” ? Câu 147. Nêu vai trò c a Nguy n Ái Qu c ñ i v i quá trình v n ñ ng chu n b thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam. Trình bày ý nghĩa l ch s c a vi c thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam. Câu 148. S l a ch n hai con ñư ng c u nư c vô s n và tư s n trong nh ng năm 1919 ñ n năm 1920 Vi t Nam? Gi i thích t i sao khuynh hư ng vô s n l i th ng th ? Câu 149. a. Vi t l i tên s ki n v i th i gian tương ng các s ki n sau : - Nguy n Ái Qu c thành l p H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên - Thành l p ðông Dương C ng s n ð ng - ðông Dương c ng s n Liên ñoàn gia nh p ð ng c ng s n Vi t Nam - Nguy n Ái Qu c tham d ð i h i Tua và tham gia sáng l p ð ng C ng s n Pháp - Thành l p ð ng C ng S n Vi t Nam - Tân Vi t Cách m ng ð ng ra ñ i - Thành l p chi B ð ng ñ u tiên t i nhà s 5D Hàm Long Hà N i - Thành l p An Nam C ng S n ð ng b. Ch n ra và gi i thích 2 s ki n quan tr ng nh t, có ý nghĩa quy t ñ nh trong vi c chu n b ti n ñ n thành l p ð ng C ng S n Vi t Nam Câu 150. Sau ñây là ño n vi t v lý do và n i dung c a H i ngh thành l p ð ng C ng S n Vi t Nam (3 – 2 – 1930): “S ra ñ i c a ba t ch c c ng s n lúc b y gi là m t xu th t t y u c a cách m ng Vi t Nam. Nhưng trong m t nư c có ba t ch c c ng s n ho t ñ ng riêng r , công kích l n nhau, nên có nguy cơ d n ñ n s chia r l n. Trư c tình hình ñó, Qu c t c ng s n ñã giao cho Bác H ch u trách nhi m th ng nh t các l c lư ng c ng s n Vi t Nam ñ thành l p m t ñ ng c ng s n duy nh t. T ngày 3 ñ n 7 – 2 – 1930, H i ngh h p nh t các t ch c c ng s n ñã h p C u Long (Hương C ng). Bác H thay m t Qu c t C ng s n ch trì H i ngh .Tham gia H i ngh có ñ ñ i bi u c a ba t ch c c ng s n. H i ngh ñã nh t trí tán thành th ng nh t các t ch c c ng s n ñ thành l p m t ñ ng c ng s n duy nh t l y tên là ð ng C ng s n ðông Dương, thông qua Cương lĩnh chính tr ñ u tiên do Bác H kh i th o. H i ngh có ý nghĩa như m t ð i h i thành l p ð ng...” ðo n vi t trên có nh ng chi ti t nào sai, hãy s a l i nh ng chi ti t sai cho ñúng. Câu 151. Nh ng y u t nào ch ng t Cương lĩnh ñ u tiên c a ð ng C ng s n Vi t Nam do Nguy n Ái Qu c kh i th o là ñúng ñ n, sáng t o, th m ñư m tính dân t c và nhân văn ? (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2005) Câu 152. Trình bày và phân tích m t s ñi m ch y u trong n i dung Cương lĩnh ñ u tiên c a ð ng ñ kh ng ñ nh ñó là ñư ng l i gi i phóng dân t c ñúng ñ n và sáng t o. (ð thi HSG Qu c gia, b ng A, năm 2003) Trang 17 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 18. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam Câu 153. So sánh nh ng ñi m ch y u trong n i dung Cương lĩnh chính tr ñ u tiên c a ð ng C ng s n Vi t Nam và Lu n cương chính tr năm 1930. Nêu nh ng căn c có th kh ng ñ nh Cương lĩnh chính tr ñ u tiên c a ð ng là ñúng ñ n và sáng t o. (ð thi HSG c p THPT, Hà N i, năm 2001) Câu 154. Nêu nh ng ñi m gi ng nhau và khác nhau v nhi m v chi n lư c cách m ng tư s n dân quy n xác ñ nh trong Cương lĩnh chính tr ñ u tiên và Lu n cương chính tr tháng 10 – 1930 c a ð ng ta. (ð thi HSG Qu c gia năm 2009) Câu 155. Cho bi t nhi m v c a cách m ng Vi t Nam nêu trong Cương lĩnh chính tr ñ u tiên c a ð ng C ng s n Vi t Nam ñã ñư c áp d ng như th nào trong th i kì cách m ng 1930 – 1945 ? Câu 156. “Lu n cương chính tr ” ñã xác ñ nh ñư c nhi u v n ñ chi n lư c cách m ng, nhưng cũng ñã b c l m t s h n ch nh t ñ nh…mang tính ch t “t khuynh” giáo ñi u, ph i tr qua quá trình th c ti n ñ u tranh cách m ng, các như c ñi m trên m i d n kh c ph c…” (Sách giáo khoa l ch s l p 12, trang 28, T p 2, NXB Giáo d c, 1999) Anh (ch ) hãy ñ c ño n vi t trên và : + Nêu nh ng h n ch c a Lu n cương chính tr . + Trình bày và phân tích nh ng ch trương c a ð ng trong th i gian t 1936 ñ n 1941 nh m kh c ph c nh ng h n ch ñó. (ð thi HSG Qu c gia, b ng B, năm 2003) Câu 157. Trình bày n i dung cơ b n c a Lu n cương chính tr tháng 10 – 1930 c a ð ng C ng s n ðông Dương. Ưu ñi m và h n ch c a Lu n cương là gì ? Câu 158. Khi nói v s ra ñ i c a ð ng, sách “L ch s ð ng C ng s n Vi t Nam” (Sơ th o, t p I, trang 102, NXB S Th t, 1981) ñã vi t: “Sau 10 năm chu n b ñ y ñ v các m t chính tr , tư tư ng và t ch c, ð ng … ñã ra ñ i trong m t ñi u ki n hoàn toàn chính mu i, bư c vào lãnh ñ o cao trào cách m ng trong c nư c” B ng các s ki n l ch s có ch n l c, anh (ch ) hãy trình bày quá trình chu n b và ñi u ki n chín mu i cho vi c thành l p ð ng ta, c th là nêu b c lên: a. Nh ng ho t ñ ng c a Nguy n Ái Qu c ñ truy n bá ch nghĩa Mác – Lênin vào trong nư c. b. Nh ng phương hư ng chi n lư c cơ b n c a cách m ng do Nguy n Ái Qu c v ch ra trong th i kì này. c. Vi c ñào t o, chu n b m t ñ i ngũ cán b cho s thành l p ð ng. d. Nh ng ñi u ki n hoàn toàn chín mu i cho vi c thành l p ð ng. (ð thi HSG c p THPT, TP.H Chí Minh, năm 2000) Câu 159. D a vào câu nói c a ch t ch H Chí Minh : “Ch nghĩa Mác – Lênin k t h p v i phong trào công Trang 18 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 19. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam nhân và phong trào yêu nư c ñã d n ñ n s ra ñ i ð ng C ng s n ðông Dương vào ñ u năm 1930” (H Chí Minh, toàn t p, trang 8), ñ trình bày v s k t h p ba c a y u t trên trong quá trình thành l p ð ng. Câu 160. B ng nh ng d n ch ng c th , hãy ch ng minh r ng ð ng C ng s n Vi t Nam ra ñ i năm 1930 là k t qu t t y u c a cu c ñ u tranh dân t c và giai c p Vi t Nam trong th i ñ i m i, là s n ph m c a s k t h p gi a ch nghĩa Mác – Lênin v i phong trào công nhân và phong trào yêu nư c trong nh ng năm 20 c a th k XX. (ð thi HSG c p THPT, Hà N i, năm 2005) Câu 161. Trình bày các nhân t khách quan và ch quan d n ñ n s thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam. Phân tích m t nhân t cơ b n nh t. Câu 162. T i sao nói ð ng C ng s n Vi t Nam ra ñ i là s n ph m l ch s c a cu c ñ u tranh yêu nư c c a nhân dân Vi t Nam trong ba th p niên ñ u th k XX. Câu 163. T i sao l i nói ð ng C ng s n Vi t Nam ra ñ i là là m t t t y u l ch s ? Phân tích vai trò c a Nguy n Ái Qu c trong H i ngh thành l p ð ng. Câu 164. Ch ng minh ð ng C ng s n Vi t Nam ra ñ i (3 – 2 – 1930) là s chu n b t t y u ñ u tiên có tính quy t ñ nh cho nh ng bư c nh y v t ti p theo trong l ch s dân t c Vi t Nam. 13. PHONG Trong nh ng năm 1929 Câu 165. Qua cu c kh ng ho ng kinh t th gi i 1929 – 1933, anh (ch ) hãy cho bi t : TRÀO CÁCH – 1933, Vi t Nam ph i - Nh ng h u qu n ng n c a cu c kh ng ho ng ñó ñ i v i các nư c tư b n ch nghĩa, nh t là nư c gánh ch u nh ng thi t Pháp? M NG h i c a cu c kh ng 1930 - 1945 ho ng kinh t n c - Th c tr ng kinh t , xã h i Vi t Nam trong nh ng năm kh ng ho ng kinh t th gi i 1929 – 1933 ? Pháp. ði u ñó tr thành Câu 166. T i kỳ h p tháng 3 – 1931, X u Trung Kỳ nh n ñ nh: “Dư i ách áp b c bóc l t vô cùng tàn b o c a m t trong nh ng ñ qu c Pháp và b n cư ng hào phong ki n, phong trào ñ u tranh c a công nông bùng lên m nh m c năm 1930 nguyên làm bùng n sang năm 1931, trong c nư c, nhưng phong trào lên cao nh t là hai t nh Ngh An và Hà Tĩnh...” B ng ki n th c phong trào cách m ng l ch s ñã h c, anh (ch ) hãy cho bi t: 1930 – 1931 d i s lãnh ñ o c a ð ng 1. Nguyên nhân bùng n c a phong trào cách m ng 1930 – 1931 ? Nói rõ nguyên nhân nào là quan C ng s n Vi t Nam (t tr ng nh t ? tháng 10 – 1930 là ð ng 2. T i sao phong trào l i phát tri n m nh m ñ t t i ñ nh cao Ngh Tĩnh ? C ng s n ðông Dng); ti p ñó, trong 3. Vì sao nói chính quy n Xô vi t là chính quy n cách m ng c a qu n chúng dư i s lãnh ñ o c a nh ng năm 1932 – 1935 ð ng C ng s n ? là cu c ñ u tranh ph c 4. Trong phong trào cách m ng 1930 – 1931, m i quan h gi a cách m ng Vi t Nam v i cách m ng h i phong trào cách th gi i ñư c th hi n ñi m nào ? m ng. Câu 167. Ch ng minh r ng phong trào cách m ng 1930 – 1931 v i ñ nh cao là Xô vi t Ngh - Tĩnh di n ra v i quy mô r ng kh p, mang tính ch t cách m ng tri t ñ và s d ng hình th c ñ u tranh quy t li t. Câu 168. Ch ng minh minh r ng Xô Vi t Ngh – Tĩnh là th c s là chính quy n cách m ng c a qu n chúng dư i s lãnh ñ o c a ð ng C ng s n Vi t Nam. Ho t ñ ng c a chính quy n Xô vi t Ngh – Tĩnh khi n anh (ch ) Trang 19 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 20. CHÂU TI N L C Ph n l ch s Vi t Nam liên tư ng ñ n s ki n cách m ng nào di n ra th k XIX t i nư c Pháp ? Trình bày nét chính v s ki n ñó. Câu 169. Trình bày nh ng cu c ñ u tranh c a công nhân trong phong trào cách m ng 1930 – 1931. Nêu nh n xét v các cu c ñ u tranh ñó ? Câu 170. Khi ñánh giá v phong trào cách m ng 1930 – 1931 mà ñ nh cao là Xô Vi t Ngh – Tĩnh, các ý ki n ñ u nh t trí cho r ng ñây là cu c di n t p ñ u tiên chu n b cho Cách m ng tháng Tám 1945. Anh (ch ) có ñ ng ý v i ki n ñó không ? Hãy gi i thích t i sao ? Câu 171. Nêu nh n xét c a anh (ch ) v quy mô, l c lư ng tham gia, hình th c ñ u tranh, tính ch t, k t c c và ý nghĩa l ch s phong trào Cách m ng 1930 – 1931. Câu 172. Khi ñánh giá v phong trào ñ u tranh c a công nhân và nông dân trong nh ng năm 1930 – 1931, Ch t ch H Chí Minh ñã có nh n ñ nh : “Tinh th n anh dũng c a nó luôn n ng nàn trong tâm h n chúng ta và nó m ñư ng cho th ng l i sau”. Anh (ch ) hãy bình lu n ý ki n trên ? Câu 173. Phong trào cách m ng nư c ta ñã ñư c ph c h i trong nh ng năm 1932 – 1935 như th nào ? Nêu n i dung và ý nghĩa c a ð i h i ñ i bi u toàn qu c l n th nh t c a ð ng. Câu 174. Trình bày nh ng ñi m khác bi t l n nh t gi a phong trào ñ u tranh c a nhân dân Vi t Nam trong nh ng năm 1930 – 1931 v i phong trào ñ u tranh trư c năm 1930, qua vi c thi t l p b ng so sánh sau ñây : Câu 175. T hi u bi t v cao trào cách m ng 1930 – 1931 v i ñ nh cao là Xô vi t Ngh - Tĩnh, anh (ch ) có nh ng suy nghĩ gì v nguyên nhân th t b i c a các cu c ñ u tranh và bài h c l ch s ? Qua th i kì cao trào cũng như thoái trào, vai trò lãnh ñ o c a ð ng C ng s n Vi t Nam ñư c th hi n như th nào ? 14. PHONG Vào n a cu i nh ng Câu 176. Hoàn c nh ra ñ i c a M t tr n dân ch ðông Dương. Nh ng ho t ñ ng, ý nghĩa và k t qu c a cao trào TRÀO DÂN CH năm 30 c a th k XX, dân ch 1936 – 1939 ? Theo anh (ch ), ý nghĩa quan tr ng nh t c a cu c v n ñ ng dân ch 1936 – 1939 v i cách 1936 – 1939 tr c nh ng bi n m ng Vi t Nam là gì ? chuy n c a tình hình Câu 177. Vì sao nói phong trào cách m ng 1936 – 1939 là cu c di n t p l n th hai chu n b cho Cách m ng th gi i và trong n c, ð ng C ng s n ðông tháng Tám 1945 ? Dng thay ñ i ch Câu 178. Ch ng minh cu c v n ñ ng dân ch 1936 – 1939 là m t phong trào cách m ng qu n chúng di n ra trên trng, chuy n sang qui mô r ng l n v i nhi u hình th c ñ u tranh phong phú. hình th c ñ u tranh Trang 20 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản