Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tuyện tập đề kiểm tra tiếng anh lớp 8

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 67 trang

5
1.448
lượt xem
362
download

Chọn câu trả lời đúng nhất 1. The weather .................. nice yesterday. a. is b. was c. will be d. has been 2. It's difficult ................ your direction. a. to follow b. following c. to following

Đồng bộ tài khoản