Tuyện tập đề kiểm tra tiếng anh lớp 8

Chia sẻ: dinhluyen2704

Chọn câu trả lời đúng nhất 1. The weather .................. nice yesterday. a. is b. was c. will be d. has been 2. It's difficult ................ your direction. a. to follow b. following c. to following

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản