TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN (TT)

Chia sẻ: cybershot111

GV: Nghiên cứu bài dạy, bảng phụ tỷ số lượng giác các góc đặc biệt - HS: Làm bài tập, nắm đ/n tỷ số lượng giác góc nhọn.

Nội dung Text: TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN (TT)

TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC

NHỌN (TT)

I. Chuẩn bị:

- GV: Nghiên cứu bài dạy, bảng phụ tỷ số lượng giác các góc đặc biệt

- HS: Làm bài tập, nắm đ/n tỷ số lượng giác góc nhọn

II.Hoạt động dạy học:HĐ1. Kiểm tra bài cũ

- Cho MNP(M=900), N=. Viết các tỷ số lượng giác của 

Em có nhận xét gì về sin và cos? Vì sao?

- Cho ABC(C=900) AC=0,9m, BC=1,2m. Tính tỷ số lượng giác B – Suy ra

tỷ số lượng giác góc A( sinB=cosA, sinA=cosB, tgB=cotgA, cotgB=tgA)

HĐ2.

- HS dựng góc vuông xOy 2
Vd3. Dựng góc nhọn  biết tg= B
3
- Theo sự hướng dẫn của GV để
Lấy A  Ox sao cho OA=2,
cùng làm
B  Oy sao cho OB=3
- Làm ?3. OA 2
ABO= Vì tg= 
OB 3
Dựng xOy=1v
O Ax
M  Oy sao cho OM=1
Vd4. MNO có O=900 , OM=1, MN=2
Vẽ cung (M;2) cắt Ox tại N
1
sin=sinMNO= =0,5
MNO= 2

HĐ3. Tỷ số lượng giác của 2 góc phụ nhau

- Từ bài củ ta rút ra được sinB=cosA, Định lý SGK

tgB=tgA và ngược lại sin=, cos=sin, tg=cotg, cotg=tg

- Từ nhận xét trên rút ra định lý? 2
Vd5. sin450=cos450= ;
2
Từ vd1 ta có được điều gì?
tg450=cotg450=1

Vd6.
- Hãy viết mối liên hệ giữa góc 300
Bảng tỷ số lượng giác của các góc đặc biệt
0
và 60 của ABC

- GV treo bảng phụ có tỷ số lượng
HS nhìn vào vở
giác của các góc đặc biệt
Vd7. 17

y
Cos300= 300
y
0
Lập tỷ số lượng giác góc 30 Tỷ số 17

nào? 3
y=17cos300=17  14,7
2
- Chú ý: không cần ký hiệu 
HĐ4. Củng cố luyện tập

1. BT12. Viết tỷ số lượng giác của các góc sau thành tỷ số lượng giác của góc nhỏ

hơn 450

sin600=cos300 sin52030’=cos37070’

tg750=cotg150 cotg820=tg80 tg800=cotg100

63
2. Dựng  biết cos=0,6= 
10 5

Cách dựng: xOy=1v. Lấy MOx sao cho OM=3. Dựng đường tròn (M;5) cắt
Oy tại N

OM 3
cos M    0,6
MN 5
HĐ5. Hướng dẫn

- Nắm vững bảng lượng giác các góc đặc biệt và cách dựng góc đặc biệt

khi biết tỷ số lượng giác

- Làm bài tập 13,14- Chuẩn bị bài tập 15,16,17 vào vở nháp
LUYỆN TẬP

I .Mục tiêu:

- Củng cố cho HS kiến thức về tỷ số lượng giác của góc nhọn

- Kỹ năng vận dụng được kiến thức vào bài tập

II.Chuẩn bị:

- GV: Nghiên cứu bài dạy, các dạng bài tập luyện tập

- HS: Nắm vững định nghĩa tỷ số lượng giác của một góc và kiến thức liên

quan

III.Hoạt động dạy học:

HĐ1. Kiểm tra bài cũ

1. Viết tỷ số lượng giác của góc  trong ABC biết C=900, A=

2.Cho ABC(A=900) biết cosB=0,8.Hãy tính các tỷ số lượng giác của góc C

HĐ2. Luyện tập

2 BT13. Dựng góc nhọn  biết :
- Cho sin= ta biết được điều gì?
3
doi 2
2
a) sin= Ta có sin= 
- Nêu cách dựng ? huyen 3
3

Cách dựng:

- Dựng xOy=900

- Tương tự HS làm b.c.d vào vở nháp - Lấy MOx sao cho OM=2(đơn vị)

GV kiểm tra - Lấy M làm cung vẽ cung tròn (M;3) cắt
Oy tạiN

- Nối MN ta có MNO=

BT14. C/m rằng:

- Lập tỷ số lượng giác giữa sin và sin 
a) tg=
cos 
cos?
doi 
sin   
Ta có huyen sin  doi

- Suy ra điều phải chứng minh?  
cos 
ke ke

cos  

huyen 


sin 
Vậy tg=
cos

b) sin2+cos2=1

doi 2 
doi
 sin 2  
sin   
2
huyen huyen 

Ta có ke 2
ke 
 cos 2  
cos  

2
huyen huyen 
doi 2 ke 2
 sin 2   cos 2    1
2 2
huyen huyen
- Lập sin và cos? Lấy bình
Vậy sin2+cos2=1 C
phương?
600
BT16. 8
- Lập tổng các bình phương của sin
Cho hình bên,
và cos?
hãy tính độ dài AB? A B
- Áp dụng định lý Pitago
AB AB 3
Ta có sin600= AB=4 3
 
BC 8 2

* HS lµm BT17.Tìm x trong hình 23:

x= 20 2  212  29
- Vẽ hình bài tập 16?

- Cạnh AC như thế nào với góc 600?- Lập tỷ số lượng giác nào?

- Tính AB
HĐ3. Củng cố

- Nhắc lại tỷ số lượng giác của góc nhọn

- Tỷ số lượng giác các góc đặc biệt

HĐ4. Hướng dẫn

- Hoàn thành bài tập luyện vào vở bài tập. Xem bài “Bảng lượng giác”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản