TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO

Chia sẻ: dauxanhnguyenhuong

Tỷ suất sinh lời kỳ vọng thị trường Rm = Rf + phần bù rủi ro Tỷ suất sinh lời của từng chứng khoán Re = Rf + ß(Rm – Rf)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản