ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
228
lượt xem
99
download

ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Transistor được dùng để đóng cắt dòng điện có cường độ tương đối lớn. Vậy chúng chỉ làm việc ở hai trạng thái: - Trạng thái đóng (dẫn bão hòa) để đóng mạch điện. - Trạng thái mở (ngưng dẫn) để cắt mạch điện. Khi transistor hoạt động với thời gian dẫn bão hòa hay ngắt tương đối dài còn gọi là chế độ khóa của transistor. I.1.1 Chế độ khóa của Transistor. -Transistor làm việc ở chế độ khóa như một khóa điện tử đóng mở mạch nhanh với tốc độ nhanh (10-9 s - 10-6 s) do đó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ, chương 1

  1. CHÖÔNG I: VAÁN ÑEÀ ÑIEÀU KHIEÅN CAÙC LINH KIEÄN ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT DUØNG TRONG VIEÄC ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ I.1 ÑIEÀU KHIEÅN TRANSISTOR: - Transistor ñöôïc duøng ñeå ñoùng caét doøng ñieän coù cöôøng ñoä töông ñoái lôùn. Vaäy chuùng chæ laøm vieäc ôû hai traïng thaùi: - Traïng thaùi ñoùng (daãn baõo hoøa) ñeå ñoùng maïch ñieän. - Traïng thaùi môû (ngöng daãn) ñeå caét maïch ñieän. Khi transistor hoaït ñoäng vôùi thôøi gian daãn baõo hoøa hay ngaét töông ñoái daøi coøn goïi laø cheá ñoä khoùa cuûa transistor. I.1.1 Cheá ñoä khoùa cuûa Transistor. -Transistor laøm vieäc ôû cheá ñoä khoùa nhö moät khoùa ñieän töû ñoùng môû maïch nhanh vôùi toác ñoä nhanh (10-9 s  10-6 s) do ñoù coù nhieàu ñaëc ñieåm khoùa vôùi cheá ñoä khueách ñaïi. Transistor ôû cheá ñoä khoùa thì ñieän aùp ñaàu ra coù hai traïng thaùi sau: Vra=1 khi Vvaøo = 0. (I.1) Vra = 0 khi Vvaøo= 1. - Cheá ñoä khoùa cuûa transistor ñöôïc xaùc ñònh bôûi cheá ñoä ñieän aùp hay doøng ñieän moät chieàu cung caáp töø ngoaøi qua moät maïch phuï trôï (khoùa thöôøng ñoùng hay thöôøng môû) vieäc chuyeån traïng thaùi khoùa thöôøng ñuôïc thöïc hieän nhôø moät tín hieäu xung coù cöïc
  2. tính thích hôïp taùc ñoäng tôùi ñaàu vaøo. Nhöõng ñaëc ñieåm chuû yeáu cuûa cheá ñoä khoùa ñöôïc xeùt nhö hình I.1. +Vnguoà n RC R3 HìnhI-1:Maïch khoùa duøng Transistor -Ban ñaàu khi Vvaøo =0, transistor ôû traïng thaùi môû, doøng ñieän ra Ic = 0 luùc khoâng coù taûi Rt, khi transistor ñöôïc coi laø hôû maïch Vra= Vnguoàn khi cho xung ñieàu khieån coù cöïc tính döông tôùi ñaàu vaøo Vvaøo = 1 transistor chuyeån sang traïng thaùi ñoùng (baõo hoøa) ñieän aùp ra thoûa maõn ñieàu kieän ôû (I.1) Vra = 0 ôû traïng thaùi baõo hoøa ñeå duy trì khaû naêng ñieàu khieån vaø ñeå traùnh ñieän tích cöïc neàn quaù lôùn, doøng ñieän cöïc neàn ban ñaàu phaûi cao ñeå chuyeån sang traïng thaùi daãn nhanh choùng, ôû cheá ñoä khoùa doøng ñieän neàn phaûi giaûm cuøng qui luaät nhö doøng ñieän thu ñeå traùnh hieän töôïng choïc thuûng tieáp giaùp BC. Traïng thaùi ñoùng maïch IB lôùn IC do taûi giôùi haïn Traïng thaùi hôû maïch IB=0
  3. Hình I.2: Ñaëc tuyeán transistor ôû cheá ñoä khoùa. I.1.2 MAÏCH TRÔÏ GIUÙP MÔÛ: I V V+ I D2 Rt iC i i D i1 t C iD 0 ic R1 D1 Vvaø o 0 t iD Hình I.3 :Maïch trôï giuùp môû. t1 0 t t2 Khi transistor chuyeån töø traïng thaùi ñoùng sang traïng thaùi môû. Maïch trôï giuùp môû goàm caùc phaàn töû C, D1, R1. Doøng ñieän taûi laø i, vì thôøi gian chuyeån traïng thaùi raát ngaén neân xem I=const trong moãi laàn chuyeån traïng thaùi. Ban ñaàu VCE = VCE baûo hoøa  0, iC =I, iD = 0.
  4. Khi cho xung aùp taâm taùc ñoäng vaøo cöïc neàn cuûa Transistor doøng IC giaûm tuyeán tính töø 1 xuoáng 0 trong khoaûng thôøi gian t1. Neáu khoâng coù maïch trôï giuùp môû iC + iD = I = const (I.2). Vöøa luùc iC baét ñaàu giaûm thì iD taêng leân ngay, D2 laøm chuyeån maïch taûi VCE = V+0,6V (I.3). Neáu coù maïch trôï giuùp thì ta coù: iC + I1 = I = const (I.4). vöøa luùc iC baét ñaàu giaûm tuyeán tính thí i1 cuõng baét ñaàu taêng tuyeán dVc I  ic  (I.5) dt C tính tuï C ñöôïc naïp ñieän. Khi t=t1 , iC= 0, VC(t1) = VCE
  5. I.1.3 MAÏCH TRÔÏ GIUÙP ÑOÙNG: Ta coù sô ñoà maïch nhö sau +Vn D2 Rt * Khi Transistor töø traïng thaùi môû sang traïng thaùi ñoùng D3 L1 R2 C T R1 D1 Vv Hình I.4: Maïch trôï giuùp ñoùng - Maïch trôï giuùp ñoùng goàm L1, D3, R2 coù chöùc naêng haïn cheá söï taêng tröôûng cuûa doøng iC trong khoaûng thôøi gian caàn thieát ñeå VCE giaûm töø giaù trò V xuoáng VCE baõo hoøa = 0 cho trong soå tay tra cöùu. - Thôøi gian toång coäng cuûa quaù trình ñoùng laø :t - Ñieän caûm L1 ñöôïc tính gaàn ñuùng baèng bieåu thöùc V .t  L1  (I - 8) I
  6. Trong thöïc teá ngöôøi ta choïn L1 sao cho: 2 tñ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản