ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
256
lượt xem
111
download

ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các yêu cầu cơ bản về mạch điều khiển: Mạch điều khiển là khâu rất quan trọng trong bộ biến đổi Thyristor. Nó đóng vai trò chủ yếu trong việc quyết định chất lượng và độ tin cậy của bộ biến đổi. Yêu cầu đối với mạch điều khiển đa dạng gồm các bước chính sau: Yêu cầu về độ lớn xung điều khiển. - Mỗi Thyristor đều có một đặc tính đầu vào đó là quan hệ giữa áp trên cực khiển và dòng điện chạy qua cực khiển Vđk=f(iđk). Do sai lệch về thông số chế tạo và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ, chương 2

  1. Chương 2: ÑIEÀU KHIEÅN THYRISTOR I.2.1: Caùc yeâu caàu cô baûn veà maïch ñieàu khieån: Maïch ñieàu khieån laø khaâu raát quan troïng trong boä bieán ñoåi Thyristor. Noù ñoùng vai troø chuû yeáu trong vieäc quyeát ñònh chaát löôïng vaø ñoä tin caäy cuûa boä bieán ñoåi. Yeâu caàu ñoái vôùi maïch ñieàu khieån ña daïng goàm caùc böôùc chính sau:  Yeâu caàu veà ñoä lôùn xung ñieàu khieån. - Moãi Thyristor ñeàu coù moät ñaëc tính ñaàu vaøo ñoù laø quan heä giöõa aùp treân cöïc khieån vaø doøng ñieän chaïy qua cöïc khieån Vñk=f(iñk). Do sai leäch veà thoâng soá cheá taïo vaø ñieàu kieän laøm vieäc maø ngay caû caùc Thyristor cuøng loaïi cuõng coù nhöõng ñaëc tính ñaàu vaøo khaùc nhau. Yeâu caàu ñoä lôùn ñieän aùp vaø doøng ñieän ñieàu khieån laø: - Giaù trò lôùn nhaát khoâng vöôït quaù giaù trò cho pheùp ôû soå tay tra cöùu. -Giaù trò nhoû nhaát phaûi ñaûm baûo môû ñöôïc taát caû caùc Thyristor cuøng ôû moïi ñieàu kieän laøm vieäc. -Toån hao coâng suaát trung bình treân cöïc ñieàu khieån phaûi nhoû hôn trò cho pheùp.  Yeâu caàu veà ñoä roäng xung: - Caên cöù vaøo ñaëc tuyeán V-A cuûa Thyristor ta thaáy toàn taïi xung ñieàu khieån phaûi ñaûm baûo cho doøng qua Thyristor taêng töø 0 ñeán giaù trò IC khi Thyristor môû baèng xung ñieàu khieån quaù trình môû coù theå xem laø quaù trình taêng ñieän tích ôû lôùp baùn daãn P noái vôùi cöïc ñieàu khieån, khi caùc ñieän töû töï do ôû lôùp baùn daãn naøy taêng ñeán möùc nhaát ñònh thì ñieän trôû thuaän cuûa Thyristor giaûm ñoät ngoät Thyristor môû. Ñoä lôùn ñieän tích tích luõy ôû lôùp baùn daãn P noái
  2. vôùi cöïc ñieàu khieån phuï thuoäc vaøo ñoä roäng xung ñieàu khieån. Thoâng thöôøng ñoä roäng xung ñieàu khieån khoâng nhoû hôn 5s vaø taêng ñoä roäng xung ñieàu khieån cho pheùp giaûm nhoû bieân ñoä xung ñieàu khieån.  Yeâu caàu veà ñoä doác söôøn tröôùc cuûa xung: Ñoä doác söôøn tröôùc cuûa xung caøng cao thì vieäc môû Thyristor caøng toát. Ñaëc bieät trong khi maïch coù nhieàu Thyristor maéc noái di ñk  0 ,1 {A/  s} (I - 11) dt tieáp vaø song song. Thoâng thöôøng yeâu caàu veà ñoä doác xung ñieàu khieån laø:  Yeâu caàu veà söï ñoái xöùng cuûa xung trong caùc keânh ñieàu khieån. ÔÛ caùc boä bieán ñoåi nhieàu pha, nhieàu Thyristor ñoä ñoái xöùng xung ñieàu khieån giöõa caùc keânh seõ quyeát ñònh chaát löôïng ñaëc tính ra cuûa heä. Neáu khoâng ñoái xöùng, caùc xung ñieàu khieån cuûa Thyristor cuûa boä bieán ñoåi nhieàu pha seõ gaây ra söï maát caân baèng giaù trò trung bình cuûa doøng qua Thyristor.  Yeâu caàu veà ñoä tin caäy: Maïch ñieàu khieån phaûi ñaûm baûo laøm vieäc tin caäy trong moïi hoaøn caûnh nhö t0 thay ñoåi, nguoàn tín hieäu nhieãu taêng. Do vaäy yeâu caàu: - Ñieän trôû ra cuûa keânh ñieàu khieån phaûi nhoû ñeå Thyristor khoâng töï môû khi doøng roø taêng. - Xung ñieàu khieån ít phuï thuoäc vaøo dao ñoäng nhieät ñoä, dao ñoäng ñieän aùp nguoàn. - Caàn khöû ñöôïc nhieãu caûm öùng (ôû khaâu so saùnh, ôû bieán aùp xung taàn ra) ñeå traùnh môû nhaàm.
  3.  Yeâu caàu veà laép ñaët: - Thieát bò deã thay theá, deã laép raùp ñieàu chænh. - Deã laép laãn vaø moãi khoái coù khaû naêng laøm vieäc ñoäc laäp. I.2.2 Nguyeân taéc xaây döïng vaø phaân loaïi maïch ñieàu khieån Thyristor. Maïch ñieàu khieån coù nhieäm vuï gia coâng vaø bieán ñoåi caùc tín hieäu ñieàu khieån (ñieän aùp DC) thaønh caùc chuoãi xung ñeå ñöa vaøo ñieàu khieån Thyristor, ñöôïc bieåu dieãn nhö hình I.5 N ÑB e CH  T a  b CB CÑ Hình I.5 Sô ñoà khoái maïch ñieàu khieån Thyristor. Ñoái töôïng caàn ñieàu khieån laø boä bieán ñoåi Thyristor T vaø ñöôïc ñaëc tröng bôûi ñaïi löôïng ñöôïc ñieàu khieån ôû a (coù theå laø doøng, aùp, nhieät ñoä, toác ñoä). N laø khoái bieåu thò nhieãu beân ngoaøi (do moâ men taûi, nhieät ñoä moâi tröôøng). Boä caûm bieán CB seõ ñöa tín hieäu b ñöôïc so saùnh vôùi tín hieäu chuû ñaïo CÑ. Sai leäch tín hieäu cuûa tín hieäu 0-b laø x seõ ñieàu khieån thieát bò chaáp haønh CH, thieát bò CH coù nhieäm vuï khöû sai leäch X, hoaëc cöïc tieåu noù baèng caùch taïo ra goùc ñieàu khieån  ñeå ñieàu khieån boä bieán ñoåi Thyristor T. Hoaït ñoäng cuûa thieát bò chaáp haønh CH ñöôïc ñoàng boä nhôø tín hieäu e phaùt ra töø nguoàn ñoàng boä ÑB.
  4. Maïch ñieàu khieån Thyristor coù theå phaân loaïi theo nhieàu caùch. Caùc maïch ñieàu khieån Thyristor ñeàu döïa theo nguyeân lyù thay ñoåi goùc pha vaø theo ñoù ta coù nguyeân lyù khoáng cheá ngang vaø khoáng cheá ñöùng. Khoáng cheá ngang laø phöông phaùp taïo ra goùc  thay ñoåi baèng caùch dòch chuyeån ñieän aùp ra hình sin theo phöông phaùp ngang so vôùi ñieän aùp ban ñaàu hình (I-6). BA a b c Vc  VR VR C b Vr a c Vc Hình I-6: Sô ñoà nguyeân lyù vaø ñoä thò ñieän aùp maïch khoáng cheá ngang. Khoáng cheá ñöùng laø taïo ra goùc  thay ñoåi baèng caùch dòch chuyeån ñieän aùp cuûa chuû ñaïo theo phöông thaúng ñöùng so vôùi ñieän aùp raêng cöa, phöông phaùp naøy laïi chia ra: Phöông phaùp khoáng cheá khoâng ñoàng boä vaø phöông phaùp khoáng cheá ñoàng boä. Khoáng cheá ñoàng boä laø khoáng cheá ñeå taïo ra xung ñieàu khieån Thyristor ñoàng boä vôùi nhau nhôø nguoàn pha phaùt tín hieäu ñoàng boä, coøn khoáng cheá khoâng ñoàng boä laø vieäc taïo ra caùc xung ñieàu khieån Thyristor ñoäc laäp vôùi nhau. phöông phaùp khoáng cheá ñöùng hieän
  5. ñang ñöôïc duøng phoå bieán vì ñoä chính xaùc cao vaø khoaûng ñieåu khieån roäng (töø 00 – 1800).
  6. Phöông phaùp khoáng cheá ñöùng ñöôïc bieåu dieãn nhö hình I-7. ÑB Taïo xung V2 V1 So V3 V4 Khueách V5 V6 Taïo saùnh hình ñaïi V Bieán aùp ra V 0 t V  V3 0 t V V6 t V4 0
  7. Hình I-7: Sô ñoà khoái maïch khoáng cheá ñöùng vaø daïng ñieän aùp ra cuûa noù.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản