Ứng dụng dwm.exe và tại sao nó hoạt động

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
126
lượt xem
4
download

Ứng dụng dwm.exe và tại sao nó hoạt động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong hệ điều hành Windows có rất nhiều ứng dụng, tiến trình lạ mà hầu hết mọi người không biết rõ nó là cái gì? Nó có chức năng gì, hoạt động như thế nào, tốn bao nhiêu bộ nhớ hệ thống…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng dwm.exe và tại sao nó hoạt động

  1. ng d ng dwm.exe và t i sao nó ho t ñ ng Trong h ñi u hành Windows có r t nhi u ng d ng, ti n trình l mà h u h t m i ngư i không bi t rõ nó là cái gì? Nó có ch c năng gì, ho t ñ ng như th nào, t n bao nhiêu b nh h th ng… Dwm.exe là ng d ng gì? Là d ng vi t t t c a Desktop Window Manager, ng d ng này có kh năng qu n lý, ñi u khi n nh ng hi u ng thay ñ i trong Windows Vista: Transparent windows, live taskbar thumbnails, Flip3D switcher… Trong Windows Vista, ng d ng này có ch c năng ghi l i các ñi m nh nh c a c a s ñang ho t ñ ng tương ng, và ghi nó lên 1 v trí nh t ñ nh trên b nh , và sau ñó Windows s t o hình nh ghép c a t t c các c a s trên màn hình trư c khi g i tín hi u hi n th . Bên c nh ñó, Windows Vista s “theo dõi” t t c n i dung c a m i c a s , thêm hi u ng vào các l p như transparency cũng như live preview thumbnails. Ưu ñi m c a vi c s d ng tính năng này là Windows Vista có th s d ng t i ưu s c m nh ph n c ng h tr như card ñ h a ñ mang l i hi u ng ñ p m t, s di chuy n hài hòa gi a các c a s trong khi thu nh ho c phóng to. M c ñ s d ng b nh h th ng N u m Task Manager, b n có th d dàng nh n ra ng d ng dwm.exe trong danh sách, thông thư ng s chi m kho ng 30-50MB c a b nh RAM:
  2. Kích c c a ti n trình DWM ph thu c vào s lư ng c a s ñang m , m i c a s yêu c u 1 lư ng b nh ñ m nh t ñ nh ñ khôi ph c l i hình th c và n i dung c a các c a s ñó. N u m càng nhi u c a s , ñương nhiên DWM s s d ng càng nhi u b nh . Có nên t t Vista Basic Theme hay không Câu tr l i là không, vì vi c chuy n ñ i Vista Basic theme t t hay b t cũng không t t DWM, nhưng ñ ng th i nó cũng gi m s lư ng b nh RAM ñư c s d ng: V y làm th nào ñ chuy n sang ch ñ Vista Basic? Kích chu t ph i vào màn hình Desktop > Personalize > Window Color and Appearance:
  3. Ch n classic appearance properties phía cu i: Sau ñó ch n ti p Windows Vista Basic > Apply:
  4. Làm th nào ñ t t b dwm.exe Lưu ý r ng vi c t t b ti n d ng này cũng không c i thi n ñư c t c ñ ho t ñ ng c a h th ng nhi u. Cách duy nh t ñ làm vi c này là t t b d ch v tương ng, m Services (Run > services.msc) ho c t Control Panel > Administrative Tools và tìm ti n trình Desktop Window Manager Session Manager, và nh n nút Stop trên. H th ng s t ñ ng chuy n sang ch ñ Vista Basic theme khi nh n nút Stop:
  5. ð t t b hoàn toàn, kích ñúp vào ti n trình ñó và ch n Disabled trong m c Startup type: N u mu n s d ng l nh DOS, m cmd b ng tài kho n Administrative (kích chu t ph i > Run as administrator) và gõ l nh sau:
  6. D ng d ch v : net stop uxsms Ho t ñ ng: net start uxsms T t b : sc config uxsms start= disabled Kích ho t: sc config uxsms start= auto
Đồng bộ tài khoản