Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh nghiệp

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:124

1
315
lượt xem
135
download

Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý thuyết chung của các hệ thống là thuật ngữ được L. Fon Bertalarffy đưa vào vốn từ vựng khoa học dùng để mô tả lý thuyết các hệ thống mở và các trạng thái cân bằng động đề xuất năm 1933 tại trường đại học tổng hợp Chicago.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh nghiệp

 1. ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT  HEÄ THOÁNG TRONG QUAÛN  LYÙ DOANH NGHIEÄP Ngöôøi trình baøy: PGS.TS LE THANH HAØ Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM
 2. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1/ ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT HEÄ THOÁNG TRONG  QUAÛN TRÒ DOANH NGHIEÄP Taùc giaû: PTS LEÂ THANH HAØ (Chuû bieân) THAÏC SYÕ NGUYEÃN HÖÕU NHUAÄN HOAØNG LAÂM TÒNH Nhaø xuaát baûn: TREÛ, TP.HCM – 1998. 2/ ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT HEÄ THOÁNG TRONG  QUAÛN LYÙ KINH DOANH  Taùc giaû: PTS LEÂ THANH HAØ PGS.PTS. ÑOÃ HOAØNG TOAØN Nhaø xuaát baûn: Söï thaät, 1994
 3. 3/ ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT HEÄ  THOÁNG TRONG QUAÛN LYÙ DOANH  NGHIEÄP Taùc giaû: PGS.TS. LEÂ THANH HAØ Chöông trình ñaøo taïo 1000 giaùm ñoác treân ñòa baøn TP.HCM Löu haønh noäi boä - 2003
 4. CHÖÔNG 1: NGHIEÂN CÖÙU VAØ ÖÙNG  DUÏNG MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA LYÙ  THUYEÁT HEÄ THOÁNG TRONG QUAÛN  TRÒ DOANH NGHIEÄP I. TAÏI SAO CAÙC NHAØ QUAÛN LYÙ CAÀN NGHIEÂN CÖÙU VAØ ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT HEÄ THOÁNG ? II. NGHIEÂN CÖÙU VAØ ÖÙNG DUÏNG MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA LYÙ THUYEÁT HEÄ THOÁNG TRONG QUAÛN TRÒ DOANH NGHIEÄP.
 5. I.1.KHAÙI NIEÄM VEÀ HEÄ  THOÁNG VAØ CAÙC TÍNH CHAÁT  CÔ BAÛN •  • KHAÙI NIEÄM VEÀ HEÄ THOÁNG • Heä thoáng, theo quan ñieåm lyù  thuyeát heä thoáng, ñöôïc hieåu  laø moät taäp hôïp hay moät  toång theå goàm caùc phaàn töû  hay caùc boä phaän khaùc nhau  coù moái quan heä taùc ñoäng  qua laïi vôùi nhau vaø ñöôïc  saép xeáp theo moät trình töï  nhaèm baûo ñaûm tính thoáng 
 6. CAÙC TÍNH CHAÁT CÔ BAÛN  CUÛA MOÄT HEÄ THOÁNG 1/ Tính chaát 1: veà moái quan  heä. Caùc phaàn töû hay caùc boä phaän luoân luoân coù moái quan heä aûnh höôûng laãn nhau. 2/ Tính chaát 2: veà söï thay  ñoåi. Baát kyø söï thay ñoåi naøo veà qui moâ hay veà chaát cuûa moät phaàn töû hoaëc cuûa heä thoáng ñeàu
 7. “TROÀI” CUÛA HEÄ THOÁNG        Ñöôïc hieåu theo moät  trong 2 nghóa sau: 1/ “ Troài” cuûa heä thoáng ñöôïc hieåu laø söï cheânh leäch giöõa keát quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng vôùi toång keát quaû cuûa caùc boä phaän coäng laïi.
 8. I.2. NHÖÕNG ÍCH LÔÏI CUÛA  VIEÄC NGHIEÂN CÖÙU VAØ  ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT  HEÄ THOÁNG ÑOÁI VÔÙI CAÙC  NHAØ QUAÛN LYÙ  DOANH  NGHIEÄP
 9. 1. TAÏO CAÙCH NHÌN TOAØN  DIEÄN • VÍ DUÏ 1: Trong quyeån saùch “ Taùi laäp  coâng ty”, trang 25 coù vieát:  • “ Vaøo 1 buoái chieàu, 1 chieác maùy  bay cuûa haõng haøng khoâng lôùn Hoa  Kyø ñoã laïi treân ñöôøng baêng taïi  saân bay B ñeå söûa chöõa, nhöng thôï  maùy nôi gaàn nhaát coù ñuû tay ngheà  ñeå söûa chöõa laïi ñang laøm vieäc  taïi saân bay B. Giaùm ñoác saân bay B  khoâng chòu cöû thôï maùy ñeán saân bay  A ngay chieàu hoâm ñoù, chæ vì sau khi  hoaøn thaønh coâng vieäc söûa chöõa thì 
 10. Laøm coâng vieäc söûa chöõa vaø trôû veà nhaø trong cuøng moät ngaøy. Nhö theá laø chieác maùy bay trò giaù vaøi trieäu ñoâla ñaõ phaûi keùo daøi thôøi gian naèm chôø, gaây thaát thu cho haõng haøng khoâng haøng traêm ngaøn ñoâla chæ væ saân bay B khoâng muoán chi 100 USD chi phí khaùch saïn. Giaùm ñoác saân bay B khoâng phaûi ngöôøi ngu ñaàn hay thieáu traùch nhieäm. Anh ta haønh ñoäng theo ñuùng qui taéc: kieåm soaùt chaët cheõ vaø giaûm ñeán möùc toái thieåu chi phí cuûa ñôn vò mình.
 11. nhieàu luùc  Töø ñoù cho thaáy: ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû  hoaït ñoäng cao cho moãi  boä phaän trong coâng ty  thì laïi laøm toån haïi  ñeán toaøn boä heä thoáng  coâng ty.
 12. VÍ DUÏ 2: • Moät nhaø maùy ñaõ ñaët ra muïc tieâu nhö nhieàu coâng ty khaùc laø ñaùp öùng nhanh choùng caùc ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng. Nhöng, muïc tieâu naøy thöôøng khoâng ñaït ñöôïc. Cuõng nhö caùc coâng ty khaùc trong ngaønh coâng nghieäp, coâng ty naøy duøng heä thoáng phaân phoái nhieàu caáp. Töùc laø, caùc phaân xöôûng chuyeån thaønh phaåm ñeán nhaø kho trung öông. Roài kho trung öông chuyeån tieáp saûn phaåm ñeán caùc kho ñòa phöông ñeå giao haøng tröïc
 13. thaäm chí coù theå naèm cuøng ôû moät toøa nhaø. Thöïc teá thöôøng xaûy ra tröôøng hôïp khoâng traùnh khoûi laø caùc kho ñòa phöông khoâng ñuû haøng ñeå ñaùp öùng theo ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng. Moät kho ñòa phöông, leõ ra phaûi laáy ñöôïc haøng ñang caàn moät caùch nhanh choùng töø kho trung öông, chæ naèm caùch ñoù khoâng xa. Nhöng, söï vieäc khoâng dieãn ra nhö vaäy. Bôûi vì, ngay caû ñôn ñaët haøng khaån caáp, quaù trình naøy cuõng phaûi thöïc hieän maát 11 ngaøy: 1 ngaøy ñeå kho ñòa phöông thoâng baùo cho kho trung öông bieát nhöõng haøng noù caàn; 5 ngaøy ñeå kho trung öông kieåm tra, phaân loaïi vaø truyeàn leänh; vaø 5 ngaøy
 14. caùc kho ñòa phöông laø thôøi gian caàn  ñeå ñaùp öùng ñôn ñaët haøng cuûa  khaùch, nhöng ñoái vôùi kho trung öông laïi khoâng phaûi nhö vaäy. Hoaït ñoäng cuûa kho trung öông ñöôïc ñaùnh giaù theo caùc tieâu chuaån khaùc, nhö: chi phí löu kho,  soá quay voøng löu kho vaø chi phí lao  ñoäng. Söï hoái haû ñaùp öùng yeâu caàu cuûa caùc kho ñòa phöông coù theå laøm haïi cho baûn thaân hoaït ñoäng cuûa kho trung öông. Haäu quaû laø caùc kho ñòa phöông ñaønh thoâi tìm caùch laáy haøng khaån caáp töø kho trung öông, duø naèm caùch ñoù khoâng xa. Thay vaøo ñoù, kho ñòa phöông naøy laáy haøng chôû baèng maùy bay töø kho ñòa phöông khaùc. Vieäc
 15. Coù boä phaän chuyeân lo lieân heä vôùi caùc kho ñòa phöông khaùc ñeå tìm kieán haøng hoùa. Vaø coù nhieàu haøng hoùa cuøng loaïi ñöôïc vaän chuyeån vaø boác dôõ ñi ñi laïi laïi nhieàu laàn moät caùch heát söùc voâ lyù. Nhöng, treân thöïc teá kho ñòa phöông vaø kho trung öông trong tröôøng hôïp naøy ñeàu coi laøm ñuùng boån phaän cuûa mình. TUY VAÄY, TOAØN BOÄ HEÄ THOÁNG LAÏI  HOAÏT ÑOÄNG KEÙM HIEÄU QUAÛ.
 16. THAÛO LUAÄN TÌNH HUOÁNG  1 • Xí nghieäp may thôøi trang Thuû Ñöùc laø nôi qui tuï nhieàu thôï gioûi cuûa thaønh phoá. Saûn phaåm cuûa xí nghieäp chuû yeáu laø aùo sô mi treû em. • Caùch ñaây 2 naêm, haøng may nhaäp laäu traøn vaøo thaønh phoá, nhaát laø haøng Trung Quoác. Chaát löôïng cuûa noù, maëc daàu khoâng baèng so vôùi saûn phaåm cuûa xí nghieäp, nhöng ñöôïc baùn giaù reõ hôn nhieàu. Do ñoù, haøng cuûa xí nghieäp bò öù ñoïng, doanh thu vaø lôïi nhuaän cuûa xí nghieäp bò giaûm nhieàu vaø coâng nhaân khoâng ñuû vieäc laøm. Trong hoaøn caûnh ñoù coâng nhaân cuûa xí nghieäp ñaõ töï nguyeän giaûm 20% löông cuûa mình ñeå khoâng
 17. nghieäp coù trieån voïng hôn. Xí nghieäp ñaõ kyù ñöôïc nhieàu hôïp ñoàng lôùn vaø daøi haïn vôùi caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc. Vaø, oâng Maïnh, giaùm ñoác xí nghieäp ñang phaân vaân khoâng bieát neân löïa choïn taêng löông theo caùch naøo töø 2 phöông aùn sau ñaây: * Phöông aùnh thöù nhaát laø phöông aùn taêng löông theo caùch taêng ñeàu ñôn  giaù trong caùc ñònh möùc tieàn löông,  khoâng phaân bieät thôï baäc cao hay  thaáp. Vôùi caùch taêng naøy, tieàn löông cuûa taát caû coâng nhaân ñeàu ñöôïc taêng ñeàu vaø, theo oâng Maïnh, seõ giöõ ñöôc baàu khoâng khí ñoaøn keát trong taäp theå ñaõ xaây döïng baáy laâu nay.
 18. * Phöông aùn thöù 2 laø phöông aùn taêng löông theo caùch taêng ñôn giaù  theo luõy tieán trong caùc ñònh möùc  tieàn löông theo höôùng coù lôïi cho  caùc thôï gioûi. Vôùi caùch taêng naøy, tieàn löông cuûa nhöõng ngöôøi thôï gioûi seõ taêng maïnh hôn so vôùi caùc thôï loaïi trung bình vaø thaáp. OÂng Maïnh cho raèng, caùch naøy coù theå giuùp oâng giöõ ñöôïc caùc thôï gioûi, nhöõng ngöôøi coù “baøn tay vaøng” ôû laïi xí nghieäp. Maët khaùc, oâng cuõng bieát raèng, treân thaønh phoá hieän nay raát nhieàu caùc doanh nghieäp, ñaëc bieät laø caùc lieân doanh nöôùc ngoaøi, ñang saên luøng vaø tìm caùch loâi keùo thôï gioûi veà mình.
 19. CAÂU HOÛI: NEÁU LAØ OÂNG MAÏNH,  GIAÙM ÑOÁC XÍ NGHIEÄP,  ANH ( HOAËC CHÒ) SEÕ  CHOÏN PHÖÔNG AÙN NAØO  TRONG 2 PHÖÔNG AÙN  TREÂN ? TAÏI SAO ?
 20. KEÁT LUAÄN TÌNH HUOÁNG  THAÛO LUAÄN  THIEÁU CAÙCH NHÌN TOAØN DIEÄN NHAØ QUAÛN LYÙ SEÕ KHOÂNG RA ÑÖÔÏC QUYEÁT ÑÒNH ÑUÙNG VAØ SEÕ GIOÁNG NHÖ TRONG CAÂU CHUYEÄN NGÖÔØI MUØ ÑI THAÊM VOI
Đồng bộ tài khoản