Ứng dụng Vi mạch số lập trình, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
229
lượt xem
84
download

Ứng dụng Vi mạch số lập trình, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phần mềm hỗ trợ cho các vi mạch lập trình được các công ty phát triển liên tục, ngày càng có nhiều tính đa dạng, có thể hỗ trợ cho nhiều loại vi mạch khác nhau nên có tính cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường vi mạch lập trình. 1. Phần mềm PALÁM 2 (PAL Asembler) PALASM 2 của công ty MMI là phần mềm tiêu chuẩn cho các vi mạch lập trình. Đây là bộ biên dịch thế hệ thứ 2 hỗ trợ cho các vi mạch hoạt động không đồng bộ, như các vi mạch họ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng Vi mạch số lập trình, chương 6

  1. Chương 6: CAÙC PHAÀN MEÀM HOÃ TRÔÏ CUÛA PLD. Caùc phaàn meàm hoã trôï cho caùc vi maïch laäp trình ñöôïc caùc coâng ty phaùt trieån lieân tuïc, ngaøy caøng coù nhieàu tính ña daïng, coù theå hoã trôï cho nhieàu loaïi vi maïch khaùc nhau neân coù tính caïnh tranh maïnh meõ trong thò tröôøng vi maïch laäp trình. 1. Phaàn meàm PALASM 2 (PAL Assembler) PALASM 2 cuûa coâng ty MMI laø phaàn meàm tieâu chuaån cho caùc vi maïch laäp trình. Ñaây laø boä bieân dòch theá heä thöù 2 hoã trôï cho caùc vi maïch hoaït ñoäng khoâng ñoàng boä, nhö caùc vi maïch hoï PAL cuûa coâng ty MMI, vi maïch hoï PLA vaø caùc vi maïch cuûa coâng ty AMD. 2. Phaàn meàm AMAZE. Phaàn meàm AMAZE ñöôïc coâng ty Signetics phaùt trieån vaø noù ñöôïc cung caáp cho caùc khaùch haøng söû duïng vi maïch laäp trình cuûa coâng ty. Module chính cuûa phaàn meàm AMAZE laø BLAST ( Boolean logic & State Transfer) duøng ñeå bieân dòch caùc thoâng tin ngoû vaøo chuyeån ñoåi sang caùc file chöông trình chuaån cuûa Signetics (caùc file coù phaàn môû roäng laø ‘ STD ’). AMAZE hoã trôï ñeå moâ phoûng caùc vectô kieåm tra ñeå thieát keá theo yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng. 3. Phaàn meàm PLAN ( Programmable Logic Analysis). Phaàn meàm PLAN ñöôïc coâng ty National Semiconductor giôùi thieäu hoã trôï cho caùc vi maïch laäp trình côû vöøa vaø nhoû. PLAN
  2. laø moät ngoân ngöõ ñôn giaûn, duøng ñeå thöïc hieän caùc bieåu thöùc cuûa ñaïi soá Boolean vaø coù khaû naêng giao tieáp vôùi caùc coâng cuï laäp trình ñeå laäp trình cho vi maïch. 4. Phaàn meàm HELD (Harris Enhanced Language for Programmable Logic). Coâng ty Harris phaùt trieån phaàn meàm HELD ñeå hoã trôï cho caùc khaùch haøng söû duïng vi maïch laäp trình cuûa hoï. HELD söû duïng giao dieän töông töï nhö phaàn meàm PLAN nhöng cuõng coù nhöõng ñieåm khaùc bieät. HELD khoâng coù khaû naêng löïa choïn caùc vi maïch laäp trình nhöng coù khaû naêng kieåm tra loãi toång quaùt. Ngoaøi ra HELD coøn yeâu caàu caùc phöông trình ngoõ vaøo ôû daïng toång caùc tích ( SOP). 5. Phaàn meàm PLPL (Programmable Logic Programming Language). PLPL ñöôïc coâng ty Avanced Micro Devices giôùi thieäu vaøo naêm 1984. Ñaây laø phaàn meàm tieán boä nhaát so vôùi caùc phaán meàm tröôùc, coù nhöõng ñaëc ñieåm môùi vaø khaû naêng caøi ñaët ñöôïc môû roäng hôn so vôùi phaàn meàm AMAZE. Nhöõng ñaëc ñieåm môùi nhö cho pheùp ñòfh nghóa vaø söû duïng caùc chaân cuûa vi maïch cho moät nhoùm tín hieäu cuõng nhö söû duïng caùc phöông trình cuûa ñaïi soá Boolean. PLPL cuõng hoã trôï caùc phöông trình phöùc taïp coù nhieàu caáp logic khaùc nhau. Ngoaøi ra boä bieân dòch naøy cuõng ñeå öùng duïng nguyeân lí Demorgan, caùc haøm cuûa ñaïi soá Boolean nhöng khoâng baét ñöôïc ôû daïng toång cuûa caùc tích do ñoù cho pheùp cuù phaùp linh hoaït hôn. 6. Phaàn meàm APEEL (Assembler for Programmable Electrically Erasable Logic).
  3. Vaøo naêm 1987, Coâng ty International Cmos Technology giôùi thieäu trình bieân dòch APEEL. APEEL laø moät trình bieân dòch ñôn giaûn phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu thieát keá vöøa vaø nhoû vaø coù chöùc naêng moâ phoûng. APEEL goàm moät chöông trình soaïn thaûo toaøn maøn hình vaø ôû ngoû ra theo tieâu chuaån cuûa JEDEC. Nhöng khuyeát ñieåm cuûa boä bieân dòch naøy laø khoâng hoã trôï ñeå toái giaûn caùc bieåu thöùc logic. Phaàn meàm APEEL caøi ñaët treân caùc maùy tính caù nhaân cuûa coâng ty IBM vaø caùc coâng ty khaùc thích hôïp vôùi noù. 7. Phaàn meàm IPLDS II (Intel Programmable Logic Devolopment System II). Phaàn meàm IPLDS II ñöôïc coâng ty Intel giôùi thieäu ñeå hoã trôï cho caùc vi maïch hoï EPLD. Ñieàu cô baûn cuûa phaàn meàm naøy laø cho pheùp thieát keá theo 2 phöông phaùp laø phöông phaùp duøng phöông trình ñaïi soá Boolean vaø phöông phaùp lieät keâ caùc leänh. Ñeå toái giaûng caùc bieåu thöùc logic IPLDS II söû duïng thuaät giaûi ñôn giaûn ESPRESSO II – MV. Ñoù laø thuaät giaûi ñöôïc phaùt trieån bôûi ñaïi hoïc California, noù ñöôïc duøng ñeå thöïc hieän vieäc ruùt goïn caùc tích soá trong caùc haøm logic cuûa caùc vi maïch do coâng ty Intel saûn xuaát. Töông töï nhö caùc phaàn meàm tröôùc, IPLDS II caøi ñaët ñöôïc trong caùc maùy tính cuûa coâng ty IBM vaø caùc maùy tính khaùc coù caáu hình thích hôïp, ñöôïc söû duïng keøm vôùi coâng cuï laäp trình cho vi maïch. 8. Phaàn meàm CUPL ( Universal Compiler for Programmable Logic ). CUPL ñöôïc coâng tyAssited Technology giôùi thieäu vaøo naêm 1983. Ñaây laø boä bieân dòch vaïn naêng ñöôïc hoã trôï cho 29 loaïi vi
  4. maïch caùc loaïi keå caû PROM vaø caùc coâng ty cheá taïo vi maïch laäp trình khaùc. CUPL laø moät ngoân ngöõ maïnh hoã trôï cho caùc phöông trình cuûa ñaïi soá Boolean , baûng söï thaät vaø thieát keá sô ñoà traïng thaùi, CUPL ñöôïc söû duïng haàu heát caùc maùy vi tính caù nhaân treân caùc heä ñieàu haønh khaùc nhau nhö treân maùy vi tính cuûa coâng ty IBM hay CP/M, VAX/ UNIX vaø VAX/ VMS. 9. Phaàn meàm ABEL (Advanced Boolean Expression Language). ABEL laø phaàn meàm cuûa coâng ty Data I/0, noù ñöôïc söû duïng haàu heát caùc loaïi vi maïch laäp trình khaùc nhau keå caû EPROM. Ñaây laø boä bieân dòch vaïn naêng coù nhieàu chöùc naêng hoã trôï töông töï nhö CUPL. Treân ñaây laø giôùi thieäu sô löôïc caùc phaàn meàm hoã trôï cho vi maïch laäp trình ñeå soaïn thaûo laø laäp trình cho caùc vi maïch. Ngoaøi ra coøn nhieàu phaàn meàm cuûa caùc coâng ty khaùc ñöôïc saûn xuaát ñeå hoã trôï cho caùc vi maïch laäp trình cuûa hoï. Sau ñaây laø baûng toùm taét caùc ngoân ngöõ thieát keá cho caùc vi maïch laäp trình Phaàn meàm Hoã trôï Phöông Baûng Sô ñoà Daïng Ruùt cho caùc trình ñaïi söï thaät nguyeâ soùng goïn vi maïch soá n lyù bieåu Boolean thöùc logic
  5. PALASM X * 2 (MMI) X * * AMAZE (Signetics) X " PLAN (National) X * HELP (Harris) X * * PLPL (AMD) X * APEEL (ICT) X * * * * A+PLUS (Altera) X * * * * iPLDS II (Intel) X * * * * ERASIC (Exel) XX * * * * CUPL (Logical Dev) XX * * * * * ABEL (Data I/O) XX * * ELDS (Pistohl) XX * * * * * LOG/IC (Elan) XX * * * * PLDesigne r
  6. (Minc) Giaûi thích: X : Chæ hoã trôï cho vi maïch do chính coâng ty saûn xuaát. XX : Hoã trôï cho nhieàu loaïi vi maïch laäp trình. ANY ANY FUNCTI FUNCTI ON ON OF 3 OF 3 VARIABLE VARIABLE COM B D S Q LOGI K R

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản