Ước và bội

Chia sẻ: ntgioi1204

Hs? Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 khi nào ? Cho ví dụ ? Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q (q  N )

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ước và bội

1
Kiểm tra bài cũ
Hs? Số tự nhiên a chia hết cho số tự
nhiên b khác 0 khi nào ? Cho ví dụ ?
Trả lời:
Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0
nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q (q ∈ N )
2
Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI

1. Ước và bội
Ta nói: 8 là bội của 2,
*VD : 8 M 2
2 l ước của 8
a l bội của b
b⇐

a M
b là ước của a

Khi nào thì số a được gọi là
bội của số b hoặc số b
được gọi là ước của số a ?
3
Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI
1. Ước và bội
a l bội của b
a M b⇐⇒
b là ước của a
?1a. Số 18 có phải là bội của 3 không ?
Có là bội của 4 không ? Vì sao?
18 là bội của 3. Vì 18 chia hết cho 3
18 không phải là bội của 4 .Vì 18 không chia hết cho 4
?1b. Số 4 có là ước của 12 không ?
Có là ước của 15 không ? Vì sao?
Số 4 là ước của 12. Vì 12 chia hết cho 4
Số 4 không là ước của 15 Vì 15 không chia hết cho 4
Có một bạn nói: 16 là ước của 4. Đúng hay sai ? 4
Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI
1. Ước và bội (SGK)
a là bội của b,
aM b ⇔ b là ước của a
2.Cách tìm bội và ước của một số
Kí hiệu :
*Tập hợp các bội của a là: B(a).
*Tập hợp các ước của a là: Ư(a).
a,Cách tìm bội :
Ví dụ: Tìm các bội nhỏ hơn 30 của 75
7.0 = 0
Taây là icác bội số:
Đ phả tìm các
7.1 = 7
* nhỏ ộiơn a 7
Là b h củ 30
14
7.2 =
của 7
21
7.3 =
* Nhỏ hơn 30
7.4 = 28
7.5= 35
(Loại vì: 35 > 30)
... ...
Ví dụ: Tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7 ?

Muốn tìm các bội nhỏ hơn 30
của 7 ta phải tìm các số thoả
mãn những điều kiện nào? 6
Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI
1. Ước và bội
aMb ⇔ a là bội của b, b là ước của a
2.Cách tìm bội và ước của một số
•Tập hợp các bội của b , kí hiệu B(b)
• Tập hợp các ước của a , kí hiệu Ư(a)
a,Cách tìm bội :
Ví dụ :Tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7
Giải: Lần lượt nhân 7 với các số: 0; 1; 2; 3; 4 ta được
các bội nhỏ hơn 30 của 7 là: 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 .
* Cách tìm bội : (Sgk / 44 ).
B(b) = {0; 1b; 2b; 3b; 4b...}
7
?2: Tìm các số tự nhiên x mà x∈ B(8) và x < 40.
Giải

1. B(8) = { 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56 ; …}


2. Vì x ∈ B(8) và x < 40
Nên x ∈ { 0; 8; 16; 24 ; 32 }


8
Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI
1. Ước và bội
aMb ⇔ a là bội của b, b là ước của a
2.Cách tìm bội và ước của một số
a,Cách tìm bội (SGK)
B(b) = {0; 1b; 2b; 3b; 4b...}
b, Cách tìm ước:
Ví dụ :Tìm tập hợp Ư(8)
9
Lần lượt chia 8 cho các số
tự nhiên từ 1 đến 8
8
8 M1
8 M2 Đây là
các ước của 8
M3
8
chia hết
M4
8 cho
Ư(8) = ???
những số
M5
8 Ta viết :Ư(8) = { 1; 2;4; 8 }
nào ???
8 M6
8 M7 Muốn tìm các ước của 8 ta phải tìm
các số có quan hệ như thế nào với 8 ?
M8
8
10
Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI
1. Ước và bội
aMb ⇔ a là bội của b, b là ước của a
2.Cách tìm bội và ước của một số
a,Cách tìm bội :
B(b) = {0; b; 2b; 3b; 4b...}
b, Cách tìm ước
*VD : Tìm tập hợp Ư(8)
Ư(8) = { 1 ; 2 ; 4 ; 8 }
*Cách tìm : ( Sgk / 44 )

11
Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI
1. Ước và bội
aM b ⇔ a là bội của b, b là ước của a
2.Cách tìm bội và ước của một số
a,Cách tìm bội ( SGK)
B(b)= {0; 1b ; 2b; 3b;4b ....} ?3 : Tìm tập hợp
b, Cách tìm ước (SGK) ước của 12


Tập hợp các ước của 12 là : Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}


12
Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI
1. Ước và bội
aMb ⇔ a là bội của b, b là ước của a
2.Cách tìm bội và ước của một số
a,Cách tìm bội ( SGK)
B(b)= {0; b ; 2b; 3b; ....} ( b khác O)
b, Cách tìm ước (SGK)
Chú ý :
*Số 0 là bội của mọi số tự nhiên .
*Số 1 là ước của mọi số tự nhiên khác 0.
*Số 0 không là ước của bất kì số nào.
*Số 1 chỉ có một ước
13
Nội dung cần nhớ :

M b ⇔ a ∈ B(b); b ∈ Ư(a)
a

Cách tìm ước của số a
Cách tìm bội của số b
*Lấy số b nhân *Lấy số a chia lần lượt
lần lượt với các số cho các số tự nhiên từ
0;1;2;3;4;… 1 đế n a .
*Kết quả mỗi phép *Nếu a chia hết cho số
nhân là bội của b. nào thì số đó là ước
của a .
14
Luyện tập:
Bài 1 :
Điền các từ “bội” hay “ước”thích hợp vào chỗ trống
* Một lớp có 36 em chia đều vào các tổ, thì số
ư ớc
tổ là ……của 36.
* Số học sinh của khối 6 xếp theo hàng 2, hàng 5,
hàng 7 đều vừa đủ , thì số học sinh của khối 6
bội
là……của 2, …ội của 5, và là ….. của 7 .
bội b…15
*Bμi 111( SGK) trang 45:
a) C¸c béi cña 4 trong c¸c sè 8 ; 14 ; 20 ; 25 lµ: 8 ; 20.

b) TËp hîp c¸c béi cña 4 nhá h¬n 30 lµ : {0; 4; 8; 12;16;20;24;28}

4.k (k ∈ N)
c)D¹ng tæng qu¸t c¸c sè lµ béi cña 4 lµ:
*B i 113( SGK) trang 45:
Tìm x sao cho:
a) x ∈ B(12) vì 20 ≤ x ≤ 50
x ∈ { 24; 36; 48 }
b) x M 15 vì 0 < x ≤ 40
x ∈{15; 30 }
c) x∈−(20) vì x > 8.
x ∈{ 10, 20 }

16
B i 4: Điền vào chỗ (...) cho đúng.

1. Cho 5x = 30 (x ∈ N*)
ước
a. x là ........của .....
30
bội
b. 30 là .........cảa x.
2) U (16) = {1; 2 4;...;16}
...; 8

3)................ = {1; 3 ; 9}
Ư (9)
4).................. = {0 ; 11; 22 ; 33 ; 44 ;...}
B(11)
17
Bài tập về nhà
Học thuộc:
Khái niệm bội và ước
Cách tìm bội và ước của một số
BTVN: 112 (SGK)
142, 144, 145, 146, 147 (SBT– 20)
Hướng dẫn
6 M ( x − 1)
Bài : 146 (SBT): Tìm x biết :
Bài 147 ( SBT– 20)
Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 200
18
Mời các em tham gia vào trò chơi2 nhóm, mỗi nhóm 2 bạn cùng chơi trò chơi tìm số .
Luật chơi:
*Mỗi nhóm được cho trước 5 điểm
*Tìm đúng số theo yêu cầu được 2 điểm.
*Tìm sai số theo yêu cầu bị trừ 1 điẻm.
19
Cho vòng tròn chứa các số sau:
Hãy tìm
54 3 các số ∈ B(9)
136 342
15 78
144 18 92
30 12 67
443 39
248 2 99
1002 1008
Hãy tìm
6
các số ∈ Ư (90)
20
ĐÁP ÁN:
Các số ∈ B(9)
54 3
54
136 342
342
78
15
144 92
18
30 12 67
443 39
248 2 99
2 99
1002 1008
6 các số ∈ Ư (90)
21
PHẦN THƯỞNG
Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy
chọn phần thưỏng cho nhóm của mình !


Tràng
vỗ tay
22
PHẦN THƯỞNG
Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy
chọn phần thưỏng cho nhóm của mình !


Lời khuyên:
“Hãy luôn
thân thiện ”
23
PHẦN THƯỞNG
Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy
chọn phần thưỏng cho nhóm của mình !


Thân thiện
vvớimọọingười i
ới m i ngườ
24
Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b
thì ta nói: a là bội của b, còn b là ước của a
25
Ta có thể tìm bội của
một số tự nhiên khác 0
bằng cách nào ?Ta có thể tìm bội của một số khác 0 bằng cách nhân
số đó lần lượt với 0; 1 ; 2 ; 3 ....26
Ta có thể tìm ước của a( a > 1) bằng cách:

*** Lần lượt chia a cho các số tự nhiên
từ 1đến a
*** Xét xem a chia hết cho những số nào ,
thì các số ấy là ước của a
27
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản