ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
73
lượt xem
4
download

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Huế, ngày 14 tháng 06 năm 2010 Số: 21/2010/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT 1 NĂM 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Huế, ngày 14 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT 1 NĂM 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Căn cứ Nghị quyết số 8g/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường ở thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt 1 năm 2010, Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay công bố đặt tên đường ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt 1 năm 2010 (có danh mục kèm theo). Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các thủ tục liên quan đến công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị đối với các tuyến đường được đặt tên ghi tại Điều 1 theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Giám đốc Công An tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa
  2. Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Như điều 4; PHÓ CHỦ TỊCH - Thường vụ Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - CT và PCT UBND tỉnh; - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Ban VH-XH HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thúy Hòa - VP: CVP, PCVP và các CV, - Lưu: VT, VH.
  3. DANH SÁCH ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT I NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) KẾT CẤU TRONG CHIỀU TÊN KẾT CẤU QUY CHIỀU RỘNG STT ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI MẶT HOẠCH TÊN ĐẶT DÀI MẶT HIỆN TẠI ĐƯỜNG PHÁT ĐƯỜNG TRIỂN ĐÔ THỊ 1 Đường Quốc Đỉnh đèo Cầu Lăng 7.000 m 27 m Bê tông Bê tông Lạc Long Quân lộ 1A Phú Gia Cô (cũ) (km nhựa nhựa rộng 893+300) 27 m 2 Đường Quốc Quốc lộ 1A Đỉnh đèo 12.000 m 27 m Bê tông Bê tông Hải Vân lộ 1A (Cầu Lăng Hải Vân nhựa nhựa rộng Cô Km 893 27 m + 300) 3 Đường Tây Quốc lộ 1A Quốc lộ 1A, 10.800 m 27 m Bê tông Bê tông Trịnh Tố Tâm Đầm Lập An (Nam đèo Ga lăng Cô nhựa nhựa rộng Phú Gia) 27 m 4 Đường trục Quốc lộ 1A Giáp Biển 1.400 m 27 m Bê tông Bê tông Nguyễn Văn Đạt trung tâm (thôn Lập đông nhựa rộng nhựa rộng (Hà) thôn Lập An An) 27 m 5 Đường ra Quốc lộ 1A Giáp thôn 2.000 m 13.5 m Bê tông Bê tông Chân Mây
  4. cảng Chân ngã tư ra Phú Hải II, nhựa nhựa rộng Mây cảng xã Lộc Vĩnh 13.5 m 6 Đường ven Quốc lộ 1A Đường Quốc 3.000 m 16.5 m Bê tông Bê tông Nguyễn Văn đầm (km lộ 1A, nhựa nhựa rộng 890+100) ACĐI, Km 16.5 m thôn Loan 893+100 Lý 7 Đường liên Quốc lộ 1A Thôn An Cư 1100 m 13.5 m Bê tông Bê tông An Cư Đông thôn An Cư Đông 2 nhựa nhựa rộng Đông 13.5 m Tổng số: 07 (bảy) đường.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản