Vài chỉ dẫn để viết tin phát thanh-truyền hình

Chia sẻ: camry24

Có một thực tế là nhiều phóng viên phát thanh-truyền hình viết bài như thể cho báo in. Việc "nhét" thêm vài đoạn âm thanh, hình ảnh vào bài, rồi có một đoạn phóng viên cầm micro tự nói không có nghĩa là đã biết làm một cái tin tiêu chuẩn cho loại hình báo chí này. Phóng viên phát thanh-truyền hình đương nhiên cũng phải theo những nguyên tắc cơ bản của báo chí, nhưng rõ ràng có sự khác biệt quan trọng giữa báo in với báo nói và báo hình (nếu không thì người ta đã chẳng dùng...

Nội dung Text: Vài chỉ dẫn để viết tin phát thanh-truyền hình

Vài ch d n vi t tin

phát thanh-truy n hình
Có m t th c t là nhi u phóng viên phát thanh-truy n hình vi t bài

như th cho báo in. Vi c "nhét" thêm vài o n âm thanh, hình nh vào bài,

r i có m t o n phóng viên c m micro t nói không có nghĩa là ã bi t làm

m t cái tin tiêu chu n cho lo i hình báo chí này.
Phóng viên phát thanh-truy n hình ương nhiên cũng ph i theo nh ng

nguyên t c cơ b n c a báo chí, nhưng rõ ràng có s khác bi t quan tr ng

gi a báo in v i báo nói và báo hình (n u không thì ngư i ta ã ch ng dùng

nh ng tên g i khác nhau như th ).


Phóng viên báo in dùng câu ch v nên m t b c tranh v hi n

trư ng x y ra s ki n. Phóng viên phát thanh-truy n hình thì nói v i khán

thính gi . H s d ng băng âm thanh ho c hình nh v nh ng s ki n tin

khán thính gi có th nghe ho c nhìn tr c ti p s ki n, và phóng viên báo

nói, báo hình gi i thì không bao gi miêu t o n băng ghi âm, b c nh hay

o n video ó. H ch giúp khán gi hi u rõ chúng.


Ph i rõ ràng vì ch có m t cơ h i


c gi báo in có th dành nhi u th i gian c t báo - h có th

c l i t i l n th hai, th ba. Nhưng khán thính gi c a ài phát thanh hay
truy n hình thì không làm ư c như v y. H ch có m t l n nghe câu

chuy n (tr phi theo dõi chương trình phát l i ho c theo dõi qua Internet).

H u h t các b n tin c a ài u ng n. Phóng viên phát thanh-truy n hình ít

có th i gian k câu chuy n c a mình.


Khi ngư i ta c m t báo lên, h bi t là ang c tin c a ngày hôm qua.

Nhưng khi ngư i ta m ài hay tivi thì mu n tìm hi u v thông tin m i nh t,

cái gì x y ra ngày hôm ó, th m chí vào gi ó.


Theo cu n "C m nang vi t tin" c a Peter Eng và Jeff Hodson, phóng

viên phát thanh-truy n hình ph i rõ ràng, súc tích và kh t khe hơn so v i

phóng viên báo in. Nên dùng ngôn ng bình thư ng và theo m t phong cách

tho i mái, t t nh t là như h i tho i. Hãy s d ng nh ng câu ơn gi n và tr c

ti p. Câu n ph i n i v i câu kia, c như là mình ang nói chuy n v i ai ó.

Làm sao ngư i nghe hi u ư c y câu chuy n ngay t l n nghe u

tiên.


Ch ch n nh ng thông tin quan tr ng nh t t tài li u, m t cu c h p

báo ho c l y ch chính t nhi u s ki n ph c t p. Trình bày thông tin

chính hay ch chính này trong m t ho c hai câu c a bài. Làm như v y thì

thính gi s hi u ngay lý do vì sao câu chuy n l i quan tr ng ho c thú v và

h s ti p t c nghe.
Không c n ph i t p trung quá nhi u vào b i c nh và các chi ti t, ví d

như tu i tác, a ch , con s như v n thư ng th y tin, bài trên báo in.

Nh ng thông tin ó s ch làm cho tin phát sóng quá dài và ph c t p.


T p trung vào th i i m hi n t i


Khi ngư i ta c m t báo lên, h bi t là ang c tin c a ngày hôm qua.

Nhưng khi ngư i ta m ài hay tivi thì mu n tìm hi u v thông tin m i nh t,

cái gì x y ra ngày hôm ó, th m chí vào gi ó. Cho nên phóng viên phát

thanh-truy n hình c n t p trung vào nh ng di n bi n g n ây nh t và c

g ng càng nhi u thông tin v th i i m hi n t i càng t t.


Có l ây là i m y u nh t c a các b n tin th i s trên phát thanh-

truy n hình Vi t Nam. Cái g i là tin s m nh t thì cũng là v s ki n ã x y

ra bu i sáng, bu i chi u, ho c may l m là m t vài gi trư c ó, trong khi

nh ng chương trình ca nh c, giao lưu ch c n thi t ph i tr c ti p thì l i

thư ng xuyên ư c truy n tr c ti p.


M t vài nguyên t c vi t tin hay


Vi t câu ng n và s d ng c u trúc câu ch ng - ng t -tân ng .


Ch dùng m t ý cho m t câu.
S d ng ng t m nh, ch s d ng tính t , phó t khi c n thi t.


C g ng s d ng thì hi n t i t o ra tác ng và tính k p th i c a

câu chuy n.


Tránh dùng nh ng t ph c t p mà ngư i bình thư ng không hi u.

Tránh dùng nh ng t ng chính th ng mà các quan ch c chính ph và các

chuyên gia k thu t ưa dùng. Nên s d ng nh ng t ng thông d ng và cách

di n t tho i mái mà mình và b n bè thư ng dùng h ng ngày.


Nói chung nên b t u câu v i ngu n tin. (Tin-bài trên báo in b ng

ti ng nư c ngoài thư ng ngu n cu i câu lead, còn trong tin-bài ti ng

Vi t l i thư ng u câu th hai tránh b loãng thông tin lead).


ưa nh ng t quan tr ng nh t lên u câu. ng nói "Nh ng thay i

v v n t ai ang gây khó khăn cho nh ng ngư i nông dân" mà hãy nói

là "Vi c tr ng lương th c gi ây tr nên khó khăn hơn i v i ngư i dân vì

s thay iv v n t ai."


Rút ng n ch c danh c a ngư i và tên c a cơ quan n u quá dài. Thay

vì nói "Giám c V xu t kh u C c H i quan" thì ch nói ơn gi n là "quan

ch c h i quan." Khán thính gi không c n nghe y ch c danh (m t gi i

pháp thay th i v i truy n hình là ch y ch trên màn hình).
Hãy xem ph n mào u m t b n tin c a ài truy n hình Mianma:


Thi u tư ng Sein Htwa, B trư ng Phúc l i Xã h i, C u tr và Tái

nh cư ã ti p m t phái oàn c a Phái b xác nh n d án ASEAN-Ôxtrâylia

v xóa b buôn bán ngư i khu v c ông Nam Á, do Ti n sĩ Michael

Dalton d n u Pyaysaung, t i Khách s n Hoàng gia Mya Yeik Nyo vào

lúc 18h30 (gi a phương).


Ph n mào u này th t dài và r c r i v i ba cái tên và nh ng thu t ng

mà ít ngư i hi u. V y cái gì là tin ây? Ch là m t cu c g p. V y h bàn

v cái gì? H có nh t trí làm vi c gì ó không? T ch c này là t ch c gì và

vì sao h l i t i thăm Mianma? T t c nh ng i u ó khán thính gi u

không ư c bi t.


o n th hai c a tin ó l i li t kê tên và ch c danh r t dài c a b y

quan ch c mà v tư ng ó ti p trong b a cơm t i. o n th ba li t kê hai

quan ch c v i nhi u nơi mà oàn ã t i thăm.


Làm sao mà khán thính gi hi u h t nh ng i u ó!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản