Vai trò của đấu tranh và cách mạng xã hội đối với sự vận động phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

Chia sẻ: banmaimuaha

Giai cấp dùng để chỉ những tập đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ đối với tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội, khác nhau về cách thức hưởng thụ và về phần của cải xã hội ít hoặc nhiều mà họ được hưởng.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vai trò của đấu tranh và cách mạng xã hội đối với sự vận động phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

v Vai trò của đấu tranh và cách mạng xã hội
đối với sự vận động phát triển của xã hội 
có đối kháng giai cấp

1.Giai c ấp và vai trò c ủa đ ấu tranh giai c ấp đ ối v ới
s ự phát triển c ủa xã h ội c ó đ ối kháng giai c ấp.
a) Khái niệm giai cấp
2.Cách m ạng xã h ội và vai trò c ủa nó đ ối v ới s ự
b) Nguồn gốc giai cấp
phát triển c ủa xã h ội c ó đ ối kháng giai c ấp.
c) Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận
động, phát triển của xã hội có đối kháng giai
cấp
 1.Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai c ấp
đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng
giai cấp.
a) Khái niệm giai cấp
Giai cấp dùng để chỉ những tập đoàn to lớn gồm
những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ
thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác
nhau về quan hệ của họ đối với tư liệu sản xuất, về
vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội, khác
nhau về cách thức hưởng thụ và về phần của cải xã
hội ít hoặc nhiều mà họ được hưởng.
Như vậy, sự ra đời, tồn tại của giai cấp gắn với 
những hệ thống sản xuất xã hội nhất định. 
Sự phân hóa những con người trong
cộng đồng xã hội thành các giai cấp là
do :
Khác  Khác 
Khác  Khác 
nhau về  nhau về 
nhau về  nhau về 
quan hệ  vai trò 
địa vị  mặt 
đối với  trong tổ 
 
trong  phân 
tư liệu  chức lao 
một hệ  phối 
sản xuất động xã 
thống  sản 
hội 
sản xuất phẩm
  Trong những sự khác nhau đó, sự khác nhau của họ    
   về sở hữu đối với tư liệu sản xuất có ý nghĩa quyết định 
nhất .Tập đoàn người nào nắm tư liệu sản xuất sẽ trở 
thành giai cấp thống trị xã hội và tất yếu sẽ chiếm đoạt 
những sản phẩm lao động của các tập đoàn khác             
   Đó là bản chất của những xung đột giai cấp trong các xã
hội có giai cấp đối kháng .

 Thực chất của sự phân hóa giai cấp trong xã hội 
chính là sự phân hóa những con người trong một cộng 
đồng xã hội thành những kẻ bốc lột và những người bị 
bốc lột .
Ví dụ :
Địa chủ và nông nô trong chế độ 
Chủ nô và nô lệ trong xã hội nô lệ
phong kiến
Tư sản và vô sản trong chế độ tư bản chủ 
nghĩa
1, b) Nguồn gốc giai cấp 
Theo C.Mác : “ Sự tồn tại của các giai cấp chỉ gắn 
liền với những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định 
của sản xuất “. Sự phân chia một xã hội thành giai 
cấp trước hết là do nguyên nhân kinh tế .

NGUỒN GỐC GIAI CẤP


CHIẾM HỮU TƯ NHÂN 
VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT

TÌNH TRẠNG PHÁỐC 
NGUỒN G T 
NGUỒN 
TRIỂN NHƯC TIẾP A 
TRỰ NG CHƯ
GỐC XÂU 
ĐẠT TỚI TRÌNH ĐỘ Xà
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 
XA
HỘI HÓA CAO CỦA LỰC 
LỰC LƯỢNG SẢN 
LƯỢNG SẢN XUẤT
XUẤT
­ Sự hình thành và phát triển giai cấp trong 
lịch sử có thể diễn ra với những hình thức , 
mức độ khác nhau ở các cộng đồng xã hội 
khác nhau .
­ Tuy nhiên, có thể khái quát quá trình hình 
thành , phát triển giai cấp ở các cộng đồng 
người trong lịch sử ở hai hình thức cơ bản :
 Thứ nhất : là sự hình thành, phát triển giai cấp diễn ra chủ yếu dưới sự 
tác động của nhân tố bạo lực . Ví dụ như bắt các tù binh trong chiến tranh 
giữa các bộ lạc làm nô lệ .

 Thứ hai : là sự hình thành , phát triển giai cấp diễn ra chử yếu dưới sự 
tác động của quy luật kinh tế phân hóa những người sản xuất hàng hóa 
trong nội bộ cộng đồng xã hội . Ví dụ như sự phân hóa bên trong nội bộ 
công xã thành kẻ bóc lột và người bị bóc lột .
c) Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận 
động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
  Khái ninh thức đấu tranh giai cấp
 Các hì ệm đấu tranh giai cấp
 Trong xã hội có giai cấp tất yếu nảy sinh ÁP BỨC 
GIAI CẤP  đấu tranh giai cấp. 
ĐẤU TRANH
V.I.Lênin định nghĩa đấu tranh giai cấp lỐC LỘT đấu tranh của 
ĐẤU TRANH  B à "cuộc 
ĐẤU TRANH 
TƯ TƯỞNG, VĂN
quần chúẾ ị tước hết quyền, bị áp bức và lao động, chốA
KINH Tng b CHÍNH TRỊ
HÓ ng bọn 
ĐẤU TRANH 
cóGIAI CẤPền, đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám, cuộc đấu 
 đặc quy
tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô 
sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư sản".
GIAI CẤP BỊ ÁP BỨC
 BÓC LỘT
 Nguyên nhân của đấu tranh giai cấpMÂU THUẪN GIAI CẤP NGUYÊN NHÂN
NGUYÊN 
 GAY GẮT  TRỰC TIẾP
NHÂN
 ĐẤU 
TRANH MÂU THUẪN GIỮA 
 GIAI QUAN HỆ NGUYÊN NHÂN
 CẤP SẢN XUẤT VÀ LỰC LƯỢNG  GIÁN TIẾP
 SẢN XUẤT

 Vai trò của đấu tranh giai cấp
­  Đấu tranh giai cấp giữ vai trò là một trong những phương thức, động lực 
của sự tiến bộ, phát triển xã hội trong điều kiện xã hội có sự phân hóa thành 
đối kháng giai cấp .
­ Thông qua đấu tranh giai cấp sự xung đột giữa lực lượng sản xuất mới và lực 
lượng sản xuất già cõi được giải quyết, bước quá độ từ một chế độ xã hội lỗi thời 
sang một chế độ xã hội mới hơn được thực hiện .
2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với 
2. C
sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp a) Khái niệm cách mạng xã hội và nguyên nhân của nó
b) Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự phát triển 
của xã hội có đối kháng giai cấp
a) Khái niệm cách mạng xã hội và nguyên nhân 
của nó
   Khái niệm cách mạng xã hội 
   Cách mạng xã hội là khái niệm dùng để chỉ bước chuyển 
biến lớn của lịch sử xã hội loài người ­ đó là bước chuyển từ 
hình thái kinh tế ­ xã hội ở trình độ thấp lên một hình thái 
kinh tế ­ xã hội ở trình độ cao hơn, được tiến hành trên mọi 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa...của xã hội.

  Nguồn ngốc của cách mạng xã hội
 ­  Nguyên nhân sâu xa (cũng chính là nguyên nhân khách quan) của 
­    Nguyên nhân chủ quan là sự phát triển nhNH ức và tổ chức của giai 
NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀ ận th
cách mạng xã hội là từ mâu thuẠNG XàHỘI
ẫn gay gắt trong bản thân nền sản xuất 
cấp cách mạng, tức giai cÁCH M ểu cho phương thức sản xuất mới tiến 
C ấp đại bi
vật chất của xã hội, tức là mâu thuẫn giữa nhu cầu khách quan của sự 
bộ hơn, từ đó tạo ra phong trào đấu tranh giai cấp từ tự phát đến tự giác 
phát triển lực lượng sản xuất với sự kìm hãm của quan hệ sản xuất đã trở 
và khi có sự kết hợp chín muồi của các nhân tố khách quan và chủ 
nên lỗi thời mà không một cuộc cải cách kinh tế hay chính trị nào giải 
quan, tức tạo được thời cơ cách mạng thì khi đó tất yếu cách mạng sẽ 
quyết được. Biểu hiện về mặt chính trị xã hội của mâu thuẫn đó là đấu 
bùng nổ. NGUYÊN NHÂN NGUYÊN NHÂN
tranh giai cấp, dẫn đếCH QUAN  các cuộc cách mạng xã hội .
n bùng nổ
KHÁ CHỦ QUAN
b) Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự phát 
triển của xã hội có đối kháng giai cấp
    Cách mạng xã hội là phương thức của sự vận động, phát triển xã hội có 
đối kháng giai cấp. Thông qua đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội mà 
xã hội có giai cấp đối kháng không ngừng vận động theo chiều hướng đi 
lên.
     Không có những cuộc cách mạng xã hội trong lịch sử thì không thể 
thay thế hình thái kinh tế ­ xã hội này bằng hình thái kinh tế ­ xã hội cao 
hơn. Theo C.Mác, cách mạng xã hội là đầu tàu của lịch sử. Chính nhờ cách 
mạng xã hội mà mâu thuẫn cơ bản của đời sống xã hội được giải quyết triệt 
để, tạo động lực cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội.
     Nhận thức về vai trò của cách mạng xã hội đối với sự phát triển của 
xã hội là cơ sở để nhận thức tính khách quan của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đồng thời thấy rõ vai trò to lớn của cách mạng vô sản trong việc 
xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản.
•Quan điểm của chủ nghĩa 
duy vật lịch sử

• Quan điểm của chủ nghĩa duy
vật lịch sử về vai trò sáng tạo
lịch sử của quần chúng nhân dân
Đẹ
?
Qu p 
á!!
Con 
Người 
là gì?
Con người là một thực thể tự nhiên 
Con ng
mang đặc điểm xã hội,có sự thống 
biện chứng giữa 2 phương diện: Tự 
nhiên và xã hội
Đặc điểm xã hội Đặc điểm tự nhiên 
Con người 
là bộ phận  Con người 
Con người 
của giới tự  làm mọi 
là kết quả 
nhiên  va  việc để đáp 
lâu dài của 
GTN cũng  ứng nhu 
giới tự 
là “thân thể  cầu của 
nhiên
vô cơ của  mình
con người”
Con người là bộ phận của giới tự nhiên  
và GTN cũng là “thân thể vô cơ của con 
người”
Co à 
• Có mối quan hệ mật thiết với nhau v n n

qu
tác động lẫn nhau như Định Luât III  ời 
an
mậ  hệ
Newton t th  
với
 GT iết 
N
New­ton
Đặc điểm xã hội
Con người 
sinh hoạt 
đẻ thỏa 
Thông qua Lao 
mãn nhu 
động , các đặc 
Lao động là  cầu  của 
điểm, bản chất   Con người thỏa 
mình
nhân tố cơ bản 
của con người  mãn những nhu 
cho nguồn gốc 
được hình thành  cầu xã hội để 
hình thành con 
và bị chi phối  phát triển mình
người
bởi các quy luật 
xã hội
Là nhân tố hình thành 
và tác động Quy Luật 
xã hội
Lao động là nhân tố 
cơ bản của nguồn gốc 
hình thành người
Hình thành các đặc 
điểm xã hội và tạo ra 
các mối QHXH giúp 
con người phát triển
Con người là  sinh vật có đời sống tinh thần

• Con người trải qua giai đoạn lịch sử để  phát triển

• Thỏa mãn những nhu cầu tinh thần của mình

Trong con người các quy luật và các nhu cầu 
thống nhất với nhau

• Các quy  luật  XH chi phối  quy luật Sinh 
Học và đời sống tinh thần
Sựphát triển của chủ nghĩa duy vật và 
khoa học tự nhiên
Đácuyn
Con người không chỉ là sản phẩm 
Con ng
của lịch sử mà còn là chủ thể sáng 
tạo ra lịch sử
• Con người là một chủ thể lao động
• Nhờ có lao động mà con người có thể tồn tại và 
xã hội có thể phát triển, lao động còn là phương 
thức biến đổi đời sống và bộ mặt của xã hội
• Thông qua hoạt động thưc tiễn, con người biến 
đổi tự nhiên theo quy luật tự nhiên và biến đổi xã 
hội theo quy luật xã hội
Con  người Viet 
Nam là một chủ 
thể lao động
• Nguồn gốc hình thành con người, không chỉ có 
nguồn gốc từ tự nhiên mà còn có nguồn gốc xã 
hội của nó mà cơ bản nhất là nhân tố lao động


• Loài người luôn bị chi phối bởi các nhân tố xã 
hội và các quy luật xã hội
• Duy  vật siêu hình:chỉ cho ta thấy bản tính 
tự nhiên của con người xem nhẹ việc lí giải 
con người từ phương diện lịch sử
• Duy vật  biện chứng :vừa cho thấy bản tính 
tự nhiên và con người mà còn lý giải con 
người từ giác độ quan hệ lịch sử.
Kì Lạ 
quá 
ta???
Không có con người phi lịch sử mà trái lại 
Kh
luôn gắn với những điều kiện hoàn cảnh 
lịch sử nhất định
Ý nghĩa của phương pháp luậnGiải thích  về 
vấn đề con 
Động lực cơ 
người không chỉ  Sự nghiệp giải 
bản của sự tiến 
đơn thuần về  phóng con người 
bộ con người là 
bản tính tự  nhằm phát huy 
năng lực sáng 
nhiên mà còn  khả năng  sáng 
tạo của con 
phải xét từ  tạo lịch sử
người
phương diện xã 
hội cúa nó
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về 
vai trò của quần chúng nhân dân
• một cộnLà g đồng người trong lịch sử và dựa 
trên một số tiêu chí mà mỗi họ có thế  tham gia 
giải quyết những vấn đề quan trọng của lịch sử
Những lực lượng tạo thành 
quần chúng nhân dânNhững con  Những  bộ  Những giai 
người tạo ra  phận dân cư  cấp  góp 
của cai vật  chống lại áp  phần sự tiến 
chất và tinh  bức bóc lột bộ xã hội
thần
Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân 
dân và vai trò của cá nhân trong lịch sử
1.Quần chúng nhân dân là lực lượng sản xuất cơ bản 
của mọi xạ hội,trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất đáp 
ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của con người của xã 
hội

2.Lực lượng trực tiếp hay gián tiếp sáng tạo ra các giá trị 
tinh thần của xã hội.Là lực lượng kiểm chứng các giá trị 
tinh thần đã được các thế hệ và các cánhân sáng tạo 
trong lịch sử
3.Là lực lượng và động lực cơ bản của mọi cuộc 
cách mạng và  các cuộc cải cách trong lịch sử
Vai trò của cá nhân trong lịch sử


• Trong quá trình sáng tọa lịch sử của quần 
chúng nhân dân thì mỗi ca nhân tùy thuộc 
theo vị trí, chức năng,vai trò và năng lực 
sáng tạo mà tham gia vào quá trình ấy.Mỗi 
người đều để lại một dấu ấn riêng mặt dù 
mức độ và phạm vi có thể khác nhau.
• Trong đó để lại dấu ấn sâu sắc nhất là các 
vĩ nhân.Vĩ nhân là những cá nhân kiệt xuất 
trong các lĩnh vực chính trị,kinh tế,khoa 
Công Xã nguyên thủy
Chiếm Hữu nô lệ
Tư bản chủ nghĩa
Xã hội chủ nghĩa
Đoạn Clip về Con người sáng tạo nên 
lịch sử(Chiến tranh thế giới thứ II)
Khái niệm lãnh tụ: lãnh tụ là những cá nhân kiệt 
xuất do phong trào cách mạng củaquần chúng 
nhân dân tạo nên,gắng bó mật thiết với quần 
chúng nhân dân


Các điều liện để trở thành một lãnh tụ:
 1.Có tri thức khoa học uyên bác,nắm bắt được xu 
thế vận động,phát triển của lịch sử

2.Có năng lực tập hợp quần chúng nhân dân,thống 
nhất ý chí và hành động của quần chúng nhân 
dân.

3.Gắng bó mật thiết của quần chúng nhân dân,hy 
Lê­Nin Hồ Chí  Minh
Nhiệm vụ của lãnh tụ trong lịch sửTập hợp ý chí 
Đưa ra chiến  hoạt động  
Nắm bắt xu 
lược cụ thể  của quần 
thế phát triển 
cho quần  chúng nhân 
của giai cấp 
chúng nhân  dân để giải 
và của dân 
dân hoạt  quyết vấn đề 
tộ c
động do lịch sử đặt 
ra
Vai Trò của lãnh tụ trong lịch sử
Vai Tr
Thúc đẩy  Là người  Là tấm 
hoặc kìm  đứng đàu  gương 
hãm sự  của các  mẫu mực 
phát triển  tổ chức  cho quần 
của lịch  Chính trị  chúng 
sử xã hội học tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản