Vai trò của hệ thống tiền lương

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
822
lượt xem
183
download

Vai trò của hệ thống tiền lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiền lương giữ một vai tròn và chi phối các hoạt động khác trong công tác quản trị nguồn nhân lực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của hệ thống tiền lương

  1. Vai troø cuûa heä thoáng tieàn löông 1. Tieàn löông giöõ moät vai troø quan troïng vaø chi 1. Tie ng chi phoái caùc hoaït ñoäng khaùc trong coâng taùc quaûn pho ng trò nguoàn nhaân löïc. trò 2. Tieàn löông khoâng phaûi laø lyù do duy nhaát ñeå nhaân vieân laøm vieäc cho doanh nghieäp, nhöng möùc löông khoâng thoaû ñaùng, khoâng coâng baèng laø nguyeân ng ng nhaân chính gaây neân söï baát maõn, hieäu quaû laøm vieäc khoâng cao vaø laøm gia taêng tình traïng xin thoâi vieäc. ng
  2. Vai troø cuûa heä thoáng tieàn löông 3. Veà phía ngöôøi lao ñoäng: Tieàn löông laø nguoàn Ve lao ng Tie thu nhaäp chuû yeáu ñeå chi traû caùc chi phí trong thu chi tra ph trong cuoäc soáng sinh hoaït haøng ngaøy. cuo ng ng Tieàn löông vöøa theå hieän taøi naêng vöøa theå hieän söï ñaùnh giaù veà söï ñoùng goùp cuûa caù nhaân ñoái nh ng vôùi doanh nghieäp 4. Veà phía doanh nghieäp: Tieàn löông laø moät Ve khoaûn chi phí ñaùng keå trong giaù thaønh saûn ng nh phaåm, chi phí cuûa doanh nghieäp, aûnh höôûng nh ng tröïc tieáp ñeán lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp
  3. Vai troø cuûa heä thoáng tieàn löông 5. Giaûi quyeát sao cho toát nhöõng noäi dung treân, 5. Gia treâ ñang laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa caùc doanh doanh nghieäp trong giai ñoaïn hieän nay, ñaëc bieät laø caùc nghie trong doanh nghieäp ñang phaùt trieån vaø mong muoán doanh duy trì söï phaùt trieån trong töông lai. duy Moät heä thoáng tieàn löông, tieàn coâng hôïp lyù seõ giuùp Mo ng cho doanh nghieäp giaûi quyeát moät caùch caên baûn vaø ch chuaån möïc caùc noäi dung treân.
  4. Caáu truùc traû coâng 3Ps Traû coâng laø gì ? Traû coâng laø caùc khoaûn chi phí doanh nghieäp phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng, ñeå buø ñaép coâng söùc maø ng hoï ñaõ söû duïng nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa ng doanh nghieäp. Position : Traû coâng theo vò trí coâng vieäc Tra Person skill : Traû coâng theo naêng löïc caù nhaân Person Tra 3Ps Performance: Traû coâng theo keát quaû coâng vieäc Performance
  5. Caáu truùc traû coâng 3Ps Vò trí Tieâu chuaån Tieâu chuaån coâng vieäc naêng löïc keát quaû coâng vieäc Ñaùnh giaù Ñaùnh giaù Ñaùnh giaù vò trí coâng vieäc Naêng löïc keát quaû coâng vieäc Löông Löông Thöôûng vò trí coâng vieäc Naêng löïc keát quaû coâng vieäc
  6. Ñaùnh giaù vò trí coâng vieäc Ñaùnh giaù vò trí coâng vieäc: nh Laø moät phöông phaùp mang tính heä thoáng, nhaèm ng xem xeùt giaù trò cuûa moät coâng vieäc ñoùng goùp vaøo ng cho doanh nghieäp, trong moái töông quan vôùi giaù trò cuûa nhöõng coâng vieäc khaùc.
  7. Ñaùnh giaù vò trí coâng vieäc YÙ nghóa cuûa ñaùnh giaù vò trí coâng vieäc : nh 1. Giuùp xaùc ñònh taàm quan troïng vaø ñoä lôùn giöõa ng caùc coâng vieäc trong toå chöùc 2. Giuùp xaây döïng heä thoáng thang baûng löông 2. ng ng ng thoáng nhaát vaø hôïp lyù. ng 3. Giuùp thöïc haønh traû löông coâng baèng vaø 3. nh ng giaûi thích caùc so bì veà löông
  8. Ñaùnh giaù vò trí coâng vieäc Caùc heä thoáng ñaùnh giaù vò trí coâng gieäc: Ca ng nh 1. Heä thoáng phaân caáp baäc coâng vieäc ng 2. Heä thoáng phaân loaïi coâng vieäc ng 3. Heä thoáng ñieåm ñaùnh giaù ng nh
  9. Heä thoáng phaân caáp baäc coâng vieäc Laø vieäc so saùnh thöù baäc giöõa caùc vò trí coâng vieäc La nh töø cao nhaát ñeán thaáp nhaát, döïa treân möùc ñoä ñoùng goùp vaøo hoaït ñoäng/thaønh coâng cuûa doanh ng ng nh nghieäp Vieäc so saùnh naøy thöôøng ñöôïc thöïc hieän bôûi moät nh ng hoäi ñoàng (hoïp chung thoáng nhaát hoaëc thöïc hieän ng ng rieâng roài sau ñoù so saùnh keát quaû vôùi nhau) nh
  10. Heä thoáng phaân loaïi coâng vieäc He ng 1. Xaùc ñònh caùc yeáu toá lieân quan ñeán coâng vieäc 1. duøng ñeå phaân loaïi coâng vieäc nhö : hoïc vaán, kinh ng nghieäm, traùch nhieäm, v.v…… ch 2. Thieát laäp nhöõng baûn moâ taû coâng vieäc chuaån cho ba töøng haïng ng ng 3. So saùnh vò trí coâng vieäc vôùi baûn moâ taû coâng vieäc ba nh chuaån

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản