Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945

Chia sẻ: baohung1989

Về thắng lợi của Cách Mạng tháng Tám năm 1945, như chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ là do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản