Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945

Chia sẻ: baohung1989

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 Về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, là do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản