Vai trò, mối quan hệ của nguồn vốn trong nước va nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng ktế

Chia sẻ: windlee

Nguôǹ vôń đầu tư trong nươć là nguôǹ vôń hiǹ h thaǹ h từ phâǹ tić h luỹ nôị bô ̣ cuả nêǹ kinh tê.́ Bao gôm̀ tiết kiệm của khu vực tư dân cư, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và tiết kiệm của chính phủ được huy động vào quá trình sản xuất của xã hội. Biểu hiện cụ thể của nguồn vốn đầu tư trong nước bao gồm nguôǹ vôń đầu tư nha ̀ nươć , nguôǹ vôń của khu vực tư nhân, va ̀ thi ̣ trươǹ g vôń ....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản