Vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp.

Chia sẻ: chenxanh

Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp. - Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội tới sự phân bố công nghiệp.

Nội dung Text: Vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp.

Vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát

triển và phân bố công nghiệp.A. Mục tiêu bài học:Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần:

- Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp.

- Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội tới sự phân bố

công nghiệp.B. Thiết bị dạy học:- Bản đồ Công nghiệp thế giới.

- Một số tranh ảnh về hoạt động công nghiệp, về tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong

công nghiệp.

- Sơ đồ hệ thống hoá kiến thức.
C Hoạt động dạy học:

Kiểm tra 1 số kiến thức cũ đã học.
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

I. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp.
HĐ 1: Cá nhân.

Bước 1: HS dựa vào SGK, vốn hiểu 1. Vai trò.

biết để trả lời các câu hỏi: - Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc

- Trình bày vai trò của ngành công dân vì tạo ra một khối lượng của cải, vật chất

nghiệp. cơ sở vật chất kỹ thuật cho tất cả các ngành

- Tại sao tỉ trọng công nghiệp tron g kinh tế và nâng cao trình độ văn minh của toàn

cơ cấu GDP được lấy làm chỉ tiêu để xã hội.

đánh giá trình độ phát triển của một - Công nghiệp hoá: Quá trình chuyển từ kinh tế

nước? nông nghiệp sang kinh tế dựa vào cơ bản sản

- Quá trình công nghiệp hoá là gì? xuất công nghiệp.

Bước 2: HS phát biểu, GV chuẩn

kiến thức.
Chuyển ý: Ngành Công nghiệp đóng

vai trò rất quan trọng trong nền kinh

tế quốc dân, vậy sản xuất công
nghiệp có đặc điểm gì?

HĐ 2: Cá nhân/cặp. 2. Đặc điểm.

Bước 1: HS dựa vào SGK, vốn hiểu - Có 3 đặc điểm:

biết, trả lời các câu hỏi: + Gồm 2 giai đoạn: giai đoạn tác động vào đối

- Trình bày các đặc điểm của công tượng lao động và giai đoạn chế biến.

nghiệ, so sánh với sản xuất nông + Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao.

nghiệp. + Nhiều ngành phức tạp, phân công tỉ mỉ, phối

- Dựa vào đâu để phân loại công hợp chặt chẽ.

nghiệp. - Phân loại: 2 nhóm.

- Có mấy nhóm ngành công ngiệp, + Công nghiệp nặng (nhóm A): gồm các ngành

đó là những nhóm nào? sản xuất tư liệu sản xuất.

Bước 2: HS phát biểu, GV chuẩn + Công nghiệp nhẹ (nhóm B): sản xuất sản

kiến thứ phẩm phục vụ trực tiếp cho con người.Chuyển ý: Sự phát triển và phân bố

công nghiệp chịu ảnh hưởng của

những nhân tố nào?

HĐ 3: Nhóm.

Bước 1:

* Phương án 1: Chia 3 nhóm: Các

nhóm dựa vào sơ đồ trong SGK, vốn
hiểu biết phân tích ảnh hưởng của

các nhân tố tới sự phát triển và phân

bố công nghiệp. II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển

- Nhóm 1, 2: Phân tích ảnh hưởng và phân bố công nghiệp

của vị trí địa lý.

- Nhóm 3,4: Phân tích ảnh hưởng - Vị trí địa lý: lựa chọn địa điểm, cơ cấu ngành

các nhân tố tự nhiên. công nghiệp, hình thức tổ chức lãnh thổ.

- Nhóm 5,6: Phân tích ảnh hưởng - Nhân tố tự nhiên: Quy mô các xí nghiệp, sự

nhân tố kinh tế- xã hội. phân bố công nghiệp.

Gợi ý: + Khi nêu phần vị trí, điều - Kinh tế - xã hội: Phân bố công nghiệp ph ù

kiện tự nhiên và tài nguyên thiên hợp, hợp lý, thúc đẩy hoặc kìm hãm, thuận lợi

nhiên có thể lấy vị trí của các khu hoặc cản trở, con đường phát triển công

cong nghiệp, các khu chế xuất của nghiệp, hình thức tổ chức lãnh thổ.

Việt Nam để từ đó rút ra những yếu

tố ảnh hưởng tới phân bố và phát

triển công nghiệp.

+ Nhân tố kinh tế- xã hội tập trung

vào dân cư và nguồn lao động, tiến

bộ khoa học kỹ thuật, thị trường.

+ Chú ý liên hệ thực tiễn Việt Nam.
Bước 4: Đánh giá.

1. Nêu vai trò, đặc điểm của ngành công nghiệp.

2. Tìm ví dụ để chứng minh ảnh hưởng của từng nhân tố tới sự phát triển và

phân bố công nghiệp.

3. Công nghiệp được chia thành mấy nhóm? Sắp xếp các ngành Công nghiệp

vào các nhóm

Rỳt kinh nghiệm sau bài dạy...........................................................................

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản