Văn bản Báo cáo 85/BC-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
1
download

Văn bản Báo cáo 85/BC-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 85/BC-CP về chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Báo cáo 85/BC-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 85/BC-CP Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2009 CH NG NGĂN CH N SUY GI M KINH T , N NNH KINH T VĨ MÔ, DUY TRÌ T C TĂNG TRƯ NG KINH T H P LÝ, B N V NG, B O M AN SINH XÃ H I (Báo cáo c a Chính ph t i Kỳ h p th 5, Qu c h i khóa XII do Phó Th tư ng thư ng tr c Chính ph Nguy n Sinh Hùng trình bày) Thưa các ng chí lãnh o ng, Nhà nư c, M t tr n T qu c Vi t Nam, Thưa các ng chí lão thành cách m ng và các v khách, Thưa các v i bi u Qu c h i, Thưa ng bào, ng chí và các b n, chuNn b cho Kỳ h p này c a Qu c h i, Chính ph ã g i n các v i bi u Qu c h i các báo cáo b sung v tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2008, vi c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a Qu c h i v k ho ch và ngân sách nhà nư c năm 2009 cùng v i m t s báo cáo chuyên khác. Trong báo cáo này, thay m t Th tư ng Chính ph , tôi xin trình bày m t s v n quan tr ng n i lên qua vi c th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2008, 5 tháng u năm 2009 và nh ng nhi m v , gi i pháp ch y u nh m ch ng ngăn ch n suy gi m kinh t , n nh kinh t vĩ mô, duy trì t c tăng trư ng kinh t h p lý, b n v ng, b o m an sinh xã h i. I. V TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2008 T i Kỳ h p th 4 c a Qu c h i, tháng 10 năm 2008, Chính ph ã báo cáo tình hình th c hi n nhi m v năm 2008 v i nh ng s li u ư c tính, d a trên k t qu th c hi n 9 tháng u năm và d báo các tháng cu i năm; trên cơ s ó, ã ánh giá chung 3 năm u th c hi n k ho ch 5 năm 2006 - 2010, nh n nh các m t m nh, m t y u c a tình hình kinh t - xã h i, phân tích các ưu i m, khuy t i m và rút ra bài h c v s ch o, i u hành. n nay, qua s li u c p nh t n h t tháng 12, Chính ph xin báo cáo Qu c h i b sung v tình hình và k t qu th c hi n nhi m v năm 2008. Trong nh ng tháng cu i năm 2008, cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u n ng n hơn và ã tác ng tr c ti p gây ra suy gi m kinh t và nh hư ng n nhi u m t c a i s ng kinh t - xã h i nư c ta. S n xu t, kinh doanh, d ch v gi m sút; tiêu th s n phNm ch m, hàng hoá ng, k c các v t tư quan tr ng, lương th c và nhi u nông s n xu t khNu có kh i lư ng l n; vi c làm, thu nh p và i s ng c a ngư i lao ng cũng b gi m sút. Trư c tình hình ó, Chính ph ã ch o các c p, các ngành ti p t c quán tri t và th c hi n nghiêm túc các K t lu n c a B Chính tr , các Ngh quy t c a Qu c h i và c a Chính ph . Bên c nh m c tiêu ti p t c ki m ch l m phát, Chính ph ã ch ng áp d ng các gi i pháp ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì m c tăng trư ng h p lý và b o m an sinh xã h i. Theo s li u th c t , trong s 25 ch tiêu ch y u c a K ho ch năm 2008 có 3 ch tiêu t th p hơn m c ã báo cáo Qu c h i t i Kỳ h p trư c, ó là: t c tăng t ng s n phNm trong nư c (GDP), t c tăng kim ng ch xu t khNu và che ph r ng; có 6 ch tiêu t t t hơn so v i m c ã báo cáo Qu c h i, ó là: t ng v n u tư phát tri n toàn xã h i, t ng thu ngân sách nhà nư c, ch s giá tiêu dùng, s a phương t chuNn chương trình ph c p giáo d c trung h c cơ s , tuy n m i cao ng ngh và trung c p ngh , t l h nghèo.
 2. K t qu th c hi n c năm 2008 cũng cho th y chúng ta ã t ư c 3 m c tiêu cơ b n c a k ho ch năm 2008, ó là: (1) Ki m ch ư c l m phát và gi v ng n nh kinh t vĩ mô Thu cân i ngân sách nhà nư c c năm 2008 vư t 29% d toán, trong ó, thu n i a vư t 21,4%, thu t d u thô vư t 35,4% và thu thu xu t nh p khNu vư t 41%. T ng s chi ngân sách nhà nư c vư t 24% d toán. Các nhu c u chi v u tư phát tri n, chi v các s nghi p kinh t - xã h i, qu c phòng an ninh, qu n lý hành chính nhà nư c (k c vi c tăng lương theo l trình) và chi tr n ư c b o m. B i chi ngân sách nhà nư c b ng 4,95 % GDP và gi m 700 t ng so v i d toán. Dư n Chính ph và dư n nư c ngoài c a qu c gia v n trong gi i h n cho phép. Ho t ng ti n t , tín d ng ã ư c i u hành ch ng hơn, ng b , linh ho t và theo sát v i di n bi n c a tình hình th c t . T c tăng trư ng ti n t , tín d ng ư c ki m ch , ch b ng ½ t c tăng c a năm trư c. Cán cân xu t - nh p khNu ư c c i thi n, d tr ngo i h i ư c b o m. Cán cân thanh toán t ng th th ng dư 191 tri u USD. Giá tiêu dùng nh ng tháng cu i năm 2008 gi m th p so v i các tháng trư c, ưa ch s tăng giá tiêu dùng tháng 12 năm 2008 so v i tháng 12 năm 2007 xu ng 19,89%, th p hơn so v i s ã báo cáo Qu c h i (24%). Cũng ng th i trong năm, giá xăng d u ã ư c chuy n h n sang i u hành theo cơ ch th trư ng có s qu n lý, giám sát c a Nhà nư c. (2) Ti p t c duy trì ư c t c tăng trư ng kinh t T ng s n phNm trong nư c năm 2008 tăng 6,2%, th p hơn so v i m c ã báo cáo Qu c h i là 6,5 - 7% và th p hơn k ho ch u năm là 7%. Trong b i c nh h u h t các n n kinh t trên th gi i b suy gi m m nh, th m chí tăng trư ng âm, thì t c tăng trư ng GDP c a nư c ta t ư c như v y là m t c g ng l n, gi ư c ni m tin c a c ng ng các nhà u tư qu c t và trong nư c; ng th i, ã t o cho chúng ta th và l c m i vư t qua suy thoái kinh t trong năm 2009. Giá tr s n xu t công nghi p liên t c gi m trong nh ng tháng cu i năm do th trư ng b thu h p, nhưng c năm 2008 v n t ư c m c tăng 13,9% (năm 2007 là 17,1%). Giá tr s n xu t ngành nông, lâm, ngư nghi p và th y s n năm 2008 tăng 6% so v i năm 2007, trong ó: nông nghi p tăng 6%, lâm nghi p tăng 2,3% và th y s n tăng 6,7%. T ng s n lư ng thóc c nư c t 38,7 tri u t n, tăng 2,83 tri u t n so v i năm 2007. Ngành chăn nuôi có d u hi u h i ph c, s n lư ng th t hơi các lo i t 3,8 tri u t n, tăng 15,82%. T ng s n lư ng khai thác thu s n c năm là 2,13 tri u t n, tăng 2,9%. S n lư ng th y s n c năm t 4,6 tri u t n, tăng g n 10%. T ng m c lưu chuy n hàng hoá bán l tăng 31% so v i năm 2007 (năm 2007 tăng 23,3% so v i năm 2006). Khách du l ch qu c t n Vi t Nam c năm t 4,23 tri u lư t ngư i, tăng 0,16%. D ch v v n t i ti p t c phát tri n; d ch v bưu chính, vi n thông v n gi ư c à tăng trư ng nhanh. H t ng thông tin phát tri n. L n u tiên phóng thành công v tinh (VINASAT) lên qu o. T ng kim ng ch xu t khNu t 62,7 t USD, tăng 29,1% so v i năm 2007. T l v n u tư toàn xã h i so v i GDP t 41,3%, cao hơn s ã báo cáo Qu c h i (39%). V n u tư tr c ti p nư c ngoài ti p t c tăng, t ng m c v n gi i ngân t 11,5 t USD; t ng s v n ăng ký t 64 t USD, tăng 229,8% so v i năm 2007. Gi i ngân v n h tr phát tri n chính th c (ODA) c năm 2008 t 2,2 t USD, tăng 10%; m c dù trong b i c nh suy gi m kinh t th gi i nhưng ngu n v n ODA cam k t trong năm 2009 g n 6 t USD, t m c cao nh t t trư c t i nay. (3) An sinh xã h i ư c b o m Trong năm 2008, c bi t là nh ng tháng cu i năm, an sinh xã h i ư c c bi t quan tâm. T l h nghèo còn 12,1 - 12,5%. Gi i quy t vi c làm cho trên 1,6 tri u lư t ngư i, b ng 95% k ho ch c năm; xu t khNu lao ng t 87.000 ngư i, vư t 2.000 ngư i so v i k ho ch; tuy n m i cao ng ngh và trung c p ngh tăng nhanh (43%) ch y u do Ny m nh chính sách cho vay ưu ãi i v i sinh viên, h c sinh h c ngh [1]. Tính chung c năm 2008, ngân sách nhà nư c ã chi trên 52 nghìn t ng cho các bi n pháp an sinh xã h i, tương ương 13% t ng chi ngân sách nhà nư c. Dư n tín d ng ưu ãi c a Ngân hàng Chính sách Xã h i cho các h nghèo và các i tư ng chính sách vay t 53 nghìn t ng, tăng 50% so v i năm 2007.
 3. ng th i, k t thúc năm 2008, n n kinh t nư c ta cũng ng trư c nh ng khó khăn, t n t i và thách th c l n. Th trư ng trong nư c và ngoài nư c ti p t c khó khăn, nhi u doanh nghi p ph i thu h p ho c ng ng ho t ng. L m phát c năm v n m c cao, nh p siêu l n, cán cân thương m i và cán cân vãng lai v n thâm h t. Ho t ng ti n t , tín d ng còn nhi u khó khăn và r i ro, t l n x u ngân hàng còn cao. Th trư ng ch ng khoán ho t ng không n nh, gi m sút nhi u. Th trư ng b t ng s n tr m l ng. H t ng kinh t - xã h i còn nhi u y u kém. Công tác gi i quy t vi c làm và i s ng nhân dân nhi u nơi còn khó khăn. S ngư i m t vi c làm năm 2008 kho ng 667.000 ngư i, 3.000 lao ng t nư c ngoài ph i v nư c trư c th i h n. Còn nhi u b c xúc v tình tr ng ô nhi m môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm, tr t t an toàn xã h i chưa ư c gi i quy t t t. Nhìn t ng quát, k t qu th c hi n các ch tiêu k ho ch năm 2008 so v i s li u ã báo cáo Qu c h i t i kỳ h p trư c có m t s thay i, nhưng v căn b n, chúng ta ã ki m ch ư c l m phát, gi ư c n nh kinh t vĩ mô, duy trì ư c t c tăng trư ng khá, chuy n m nh sang cơ ch giá th trư ng, b o m ư c an sinh xã h i và gi v ng an ninh, qu c phòng, có bư c chuNn b tích c c cho k ho ch năm 2009. Nh ng k t qu ó th hi n s n l c to l n c a các c p, các ngành, c a doanh nghi p và c a toàn dân. Tuy nhiên, kh c ph c nh ng m t t n t i, y u kém ang t ra nh ng yêu c u và nhi m v khó khăn, ph c t p hơn cho công tác ch o i u hành trong th i gian t i. II. K T QU TRI N KHAI TH C HI N CÁC NGHN QUY T C A QU C H I V NHI M V NĂM 2009 TRONG NH NG THÁNG U NĂM Bư c vào năm 2009, n n kinh t nư c ta ti p t c g p nhi u khó khăn và thách th c. S suy thoái ngày càng sâu c a kinh t th gi i ã tác ng tiêu c c n th trư ng hàng hoá xu t khNu, th trư ng v n và ho t ng du l ch c a nư c ta. trong nư c, l m phát cao cùng v i suy gi m s n xu t công nghi p và xây d ng cu i năm 2008 kéo dài sang nh ng tháng u năm 2009 ã làm tr m tr ng thêm nh ng khó khăn, y u kém v n có c a n n kinh t nư c ta. Chính ph luôn theo sát di n bi n c a tình hình, k p th i báo cáo xin ý ki n B Chính tr , Ban Ch p hành Trung ương ng và y ban Thư ng v Qu c h i ban hành và t ch c th c hi n các chính sách và gi i pháp ng b nh m ph n u hoàn thành toàn di n k ho ch năm 2009; ng th i, t p trung các bi n pháp quy t li t s m ưa n n kinh t thoát kh i suy thoái, chăm lo t t hơn i s ng c a nhân dân. Do ch ng và cơ b n d báo ư c tình hình nên ngay t cu i năm 2008 và u tháng 1 năm nay, Chính ph ã ban hành 2 ngh quy t quan tr ng v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i (Ngh quy t s 30) và v i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 (Ngh quy t s 01). Các ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c ã ư c phân giao s m cùng v i nhi u cơ ch , chính sách, bi n pháp c th ã ư c ban hành. (1) ngăn ch n suy gi m kinh t , trong nh ng tháng v a qua, chúng ta ã tri n khai th c hi n nhi u gi i pháp nh m khơi d y t i a m i ngu n l c cho phát tri n kinh t , khích thích u tư và tiêu dùng dân cư, phát tri n th trư ng trong nư c, nâng cao s c c nh tranh c a s n phNm, c a doanh nghi p và c a c n n kinh t . Trong i u ki n kinh t suy gi m, u tư c a khu v c dân doanh g p khó khăn thì u tư c a Nhà nư c có vai trò d n d t, kích thích, t o ti n và gây hi u ng lan to cho u tư c a các thành ph n kinh t khác. Vì v y, c n ph i t p trung các ngu n v n l n t ngân sách nhà nư c, v n trái phi u Chính ph , v n ODA và v n tín d ng phát tri n u tư vào các công trình k t c u h t ng kinh t nh m gi i to nhanh các i m t c ngh n, gi m chi phí trung gian, t o thu n l i cho s n xu t và lưu thông hàng hoá; ng th i, Ny nhanh ti n xây d ng các công trình giáo d c, y t , văn hoá, xã h i; tăng cư ng u tư phát tri n k t c u h t ng nông thôn theo tinh th n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X v nông nghi p, nông dân và nông thôn. V i tinh th n ó, Chính ph ã ch o t m hoãn thu h i các kho n v n u tư ã ng trư c c a k ho ch năm 2009 và ti p t c cho t m ng thêm i v i các d án c p bách, có kh năng hoàn thành trong năm 2009 và 2010; cho phép kéo dài th i gian gi i ngân s v n còn l i c a k ho ch năm 2008 n h t tháng 6 năm 2009.
 4. Chính ph ã k p th i th c hi n m t s bi n pháp mi n, gi m, giãn, i u ch nh thu su t và kéo dài th i gian n p thu , phí cho m t s i tư ng nh t nh. Cho các doanh nghi p g p khó khăn t m th i ư c vay v n h tr lao ng m t vi c làm, thanh toán ti n lương và b o hi m xã h i. ti p t c tháo g khó khăn v v n cho các doanh nghi p, sau khi xin ý ki n ch o c a B Chính tr và báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i, căn c quy nh t i i u 38 Lu t Ngân hàng nhà nư c, Chính ph ã tri n khai gói kích thích kinh t 17 nghìn t ng h tr 4% lãi su t vay v n ngân hàng cho các doanh nghi p, ch y u là các doanh nghi p nh và v a, không phân bi t thành ph n kinh t , vay u tư phát tri n, duy trì s n xu t, kinh doanh, gi và t o thêm vi c làm; cho vay ưu ãi mua nông c , thu mua lương th c, xây d ng h th ng kho t m tr lúa g o...; ng th i, m r ng hình th c b o lãnh vay v n t các ngân hàng thương m i. Thư ng tr c Chính ph ã tr c ti p làm vi c v i các t p oàn và các t ng công ty l n c a Nhà nư c, xem xét k ho ch kinh doanh c a các doanh nghi p; ch o các doanh nghi p u tư vào các d án công ngh hi n i, thân thi n v i môi trư ng, phát tri n công nghi p h tr , nâng cao năng l c s n xu t, t o ra các s n phNm có s c c nh tranh cao, có giá tr gia tăng l n, các d án thu hút nhi u vi c làm thúc Ny nhanh chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng; ng th i, có cơ ch khuy n khích các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t tham gia u tư các d án, công trình có quy mô l n, công trình u tư h t ng quan tr ng (c ng bi n, i n, ư ng cao t c, thu l i, trư ng h c, cơ s y t ...). Chính sách khuy n khích u tư xây d ng nhà cho h c sinh, sinh viên, cho công nhân các khu công nghi p t p trung, khu ch xu t, khu công ngh cao và nhà giá th p cho các i tư ng thu nh p th p cũng ã ư c tri n khai th c hi n. Ph n u n năm 2015 có kho ng 50% công nhân lao ng t i các khu công nghi p có nhu c u ư c gi i quy t ch ; 60% h c sinh, sinh viên có nhu c u ư c thuê nhà t i các d án nhà trên a bàn c nư c. Nhi u oàn công tác c a các B , ngành ã v các a phương ki m tra, ôn c th c hi n các Ngh quy t c a ng, Qu c h i và c a Chính ph ; cùng các ngành, các c p tháo g khó khăn, vư ng m c trong s n xu t, kinh doanh, nh t là các khó khăn v v n, v th trư ng, v t ai, v thu phí và các th t c hành chính; ng th i, giám sát ch t ch vi c th c hi n các bi n pháp kích c u. (2) Công tác b o m an sinh xã h i ư c Ny m nh nh m gi m b t khó khăn v i s ng, t o vi c làm và xoá ói gi m nghèo b n v ng Cùng v i vi c tích c c tri n khai th c hi n các chính sách an sinh xã h i ã có, nhi u chính sách m i cũng ã ư c ban hành như h tr kinh phí cho ngư i nghèo ăn T t, h tr i v i ngư i lao ng m t vi c làm do suy gi m kinh t , h tr h nghèo v nhà , h tr lãi su t mua v t li u xây d ng nhà khu v c nông thôn, tri n khai qu b o hi m th t nghi p, ban hành Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i các huy n nghèo, chính sách khuy n nông, khuy n ngư a bàn khó khăn, án ào t o ngh cho nông dân và lao ng nông thôn, chính sách cán b cho các huy n nghèo, i u ch nh nâng m c lương i v i ngư i hư ng lương hưu, b o hi m xã h i, i u ch nh tăng m c tr c p và ph c p ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng, b i, thanh niên xung phong, i u ch nh lương t i thi u chung áp d ng t ngày 01 tháng 5 năm 2009, ban hành tiêu chí xây d ng nông thôn m i, Chương trình m c tiêu qu c gia ng phó v i bi n i khí h u,.... Trong 4 tháng u năm, t ng chi ngân sách nhà nư c cho các chính sách an sinh xã h i kho ng 16,7 nghìn t ng, tăng 8% so v i cùng kỳ năm 2008. Riêng ti n h tr ngư i nghèo ăn T t Nguyên án K S u trên 1.700 t ng và tr c p khó khăn cho cán b có lương th p trên 600 t ng. Ngoài ra, còn c p không thu ti n trên 20 nghìn t n g o c u ói giáp h t và h tr T t Nguyên án; ng trư c cho 61 huy n nghèo, m i huy n 25 t ng ch ng tri n khai th c hi n các chính sách m i b sung. T ng doanh s cho vay ưu ãi các i tư ng chính sách xã h i trong quý I năm 2009, t trên 6,7 nghìn t ng, g p hơn 2 l n so cùng kỳ năm trư c. Nh có quy t tâm cao c a c h th ng chính tr , s n l c và ng thu n c a toàn dân, nên m c dù còn r t nhi u khó khăn, nhưng tình hình kinh t - xã h i nư c ta trong nh ng tháng u năm nay ã chuy n bi n theo chi u hư ng tích c c.
 5. (1) Sau nhi u tháng liên t c s t gi m, n tháng 02 năm 2009, s n xu t công nghi p b t u tăng lên, c quý I tăng 2,1%, tháng 4 ti p t c tăng 5,4% và tính chung 4 tháng u năm tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2008. S n xu t nông, lâm nghi p và th y s n ti p t c tăng, d ch b nh ư c ki m soát, th i ti t thu n l i cho ánh b t h i s n, m t s th trư ng l n v xu t khNu nông s n ư c khai thông. GDP quý I tăng 3,1% so v i cùng kỳ năm trư c và có kh năng tăng d n trong các tháng ti p theo. (2) Th trư ng trong nư c ti p t c ư c m r ng, t ng m c lưu chuy n hàng hóa tăng 21,5% so v i cùng kỳ năm trư c. D ch v v n t i và d ch v du l ch, nh t là du l ch n i a, v n ti p t c phát tri n; lư ng khách du l ch qu c t ang tăng lên trong các tháng g n ây. D ch v vi n thông ti p t c à tăng trư ng cao. (3) Cùng v i các bi n pháp kích thích kinh t ã ư c áp d ng, h u h t doanh nghi p khó khăn ã ph c h i s n xu t, thu hút lao ng tr l i làm vi c. Trong quý I năm 2009 có trên 15 nghìn doanh nghi p ăng ký m i, tăng kho ng 22% so v i cùng kỳ năm 2008. Tính n h t tháng 4, c nư c có 21 nghìn doanh nghi p ăng ký m i v i s v n ăng ký là 104,3 nghìn t ng. Nhi u ngư i lao ng m t vi c ã có cơ h i tìm ư c vi c làm m i. u tư trong nư c t ư c k t qu kh quan, gi i ngân v n ngân sách nhà nư c t trên 30% k ho ch c năm, v n trái phi u Chính ph t trên 46% k ho ch. u tư nư c ngoài ti p t c tăng, trong 4 tháng u năm, t ng v n ăng ký c p m i và tăng thêm t 6,4 t USD, trong ó v n tăng thêm c a các d án ang th c hi n là 3,9 t USD (tăng 28,6% so cùng kỳ năm 2008). ây là tín hi u t t cho th i kỳ ph c h i và phát tri n s p t i. (4) Các cân i kinh t vĩ mô cơ b n v n ư c gi v ng. Lãi su t ã quay v m c c a th i kỳ kinh t n nh. n gi a tháng 5, s dư ti n g i huy ng tăng 13,6% so v i cu i năm 2008 và t ng dư n tín d ng tăng 14,9%, cho vay h tr lãi su t g n 292 nghìn t ng. T ng thu ngân sách nhà nư c 4 tháng u năm ư c t 120,1 nghìn t ng, b ng 30,8% d toán c năm và b ng 82% cùng kỳ năm 2008. Chi ngân sách nhà nư c t 28,2% k ho ch c năm, tăng 3,3% so cùng kỳ. Giá c th trư ng 4 tháng u năm tương i n nh; so v i tháng 12/2008, giá tiêu dùng tháng 4 tăng 1,68% (cùng kỳ năm trư c tăng 11,67%) và 4 tháng u năm tăng 13,14% so cùng kỳ năm 2008. Th trư ng ch ng khoán và th trư ng b t ng s n có d u hi u ph c h i. (5) Các lĩnh v c văn hoá, xã h i, khoa h c, công ngh , giáo d c, y t , gi i quy t vi c làm, xoá ói gi m nghèo, b o v môi trư ng,... ti p t c ư c quan tâm ch o và có chuy n bi n t t. Ngành giáo d c ã tri n khai phong trào “xây d ng chương trình trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” cùng nhi u bi n pháp khác, ã làm gi m 40% s h c sinh b h c so v i cùng kỳ năm 2008. Các cơ s d y ngh , i h c, cao ng ti p t c tri n khai vi c ào t o theo nhu c u c a doanh nghi p và xã h i. Ngành y t ã có nhi u c g ng trong vi c chăm sóc s c kho nhân dân, phát hi n s m và có bi n pháp tích c c d p t t các b nh d ch; Ny m nh công tác dân s và k ho ch hoá gia ình. Vi c h tr k p th i cho ngư i nghèo và t ch c nhi u ho t ng văn hoá, vui chơi gi i trí phong phú trong d p T t Nguyên án K S u, k ni m ngày gi i phóng mi n Nam, chi n th ng i n Biên Ph và Qu c t Lao ng v a qua ã t o ư c ni m ph n kh i trong nhân dân. (6) Công tác c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng, i ngo i, qu c phòng, an ninh... ư c khNn trương tri n khai th c hi n và t ư c nh ng k t qu tích c c. Chính tr - xã h i n nh; t o ư c lòng tin c a nhân dân và s ng thu n trong xã h i. ã hoàn thành các văn b n hư ng d n, t ch c tri n khai nhi u nhi m v c n thi t nh m b o m th c hi n hi u qu vi c thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng t ngày 25 tháng 4 năm 2009 theo Ngh quy t c a Qu c h i. ã hoàn thành t t cu c t ng i u tra dân s và nhà trong ph m vi c nư c. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, chúng ta cũng c n th y h t nh ng khó khăn, h n ch c n s m ư c kh c ph c (1) S n xu t, kinh doanh trong nư c v n g p nhi u khó khăn, GDP quý I ch tăng 3,1%, nhi u ch tiêu phát tri n c a các ngành s n xu t, kinh doanh tuy ã tăng d n trong tháng 4, tháng 5 nhưng v n t th p hơn m c tiêu k ho ch và th p hơn so v i cùng kỳ các năm trư c. (2) Suy thoái kinh t th gi i ti p t c tác ng tiêu c c n th trư ng xu t khNu c a nư c ta; khuynh hư ng b o h m u d ch ang tăng lên. Cơ c u hàng xu t khNu c a nư c ta chưa ư c c i thi n nhi u,
 6. năng l c c nh tranh c a hàng hoá còn th p. Kim ng ch xu t khNu 4 tháng u năm ch t 18,64 t USD, x p x cùng kỳ năm 2008. (3) Cân i ngân sách căng th ng. S n xu t, kinh doanh g p nhi u khó khăn, ngu n thu ngân sách nhà nư c b co h p, trong khi nhu c u chi l i tăng lên, bu c ph i có nh ng bi n pháp cân i b sung. Cán cân thanh toán t ng th năm 2009 chưa v ng ch c, có th tác ng b t l i t i các cân i vĩ mô khác. (4) Do nh hư ng c a thiên tai, d ch b nh và nh ng tác ng do s n xu t b thu h p, công tác gi i quy t vi c làm và i s ng nhân dân nhi u vùng còn khó khăn. Các ch , chính sách an sinh xã h i tri n khai ch m, lúng túng và còn có hi n tư ng tiêu c c. (5) Tình hình an ninh tr t t , t i ph m t i m t s a bàn còn ph c t p. Ô nhi m môi trư ng, ách t c giao thông và v sinh an toàn th c phNm, d ch b nh v n ang là nh ng v n b c xúc c a toàn xã h i. (6) Công tác ch o, i u hành còn nh ng y u kém chưa ư c kh c ph c, nh t là khâu t ch c th c hi n. K t qu c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m còn th p. Nhi u vư ng m c v th t c hành chính và gi i phóng m t b ng ch m ư c kh c ph c v a h n ch t c gi i ngân và kh năng h p th v n u tư phát tri n, v a làm tăng thêm tình tr ng khi u ki n v n bù t ai và tái nh cư. K t qu th c hi n nhi m v nh ng tháng u năm 2009 cho th y, tuy còn r t nhi u khó khăn, nhưng n n kinh t nư c ta ã b t u có chuy n bi n theo chi u hư ng tích c c, có d u hi u ã ra kh i giai o n khó khăn nh t; chính tr - xã h i ti p t c ư c n nh, qu c phòng an ninh ư c b o m. Tình hình ó t o ra nh ng kh năng và i u ki n t ư c k t qu cao hơn trong th i gian ti p theo. III. TR NG TÂM CH O, I U HÀNH NH M NGĂN CH N SUY GI M KINH T , DUY TRÌ TĂNG TRƯ NG, N NNH KINH T VĨ MÔ VÀ B O M AN SINH XÃ H I Cu c kh ng ho ng kinh t , tài chính toàn c u ang di n bi n ph c t p, khó lư ng và ti p t c tác ng tiêu c c n nư c ta. Khó khăn c a chúng ta còn nhi u, có m t còn gay g t hơn và chúng ta cũng chưa th l c quan v i nh ng k t qu t ư c trong nh ng tháng v a qua. T i Kỳ h p trư c c a Qu c h i, Chính ph ã xu t 8 nhóm gi i pháp ch y u th c hi n th ng l i k ho ch năm 2009. Các nhóm gi i pháp ó ã ư c các ngành, các c p tri n khai th c hi n trong nh ng tháng qua và cũng có m t s i m c n b sung, s a i mà Chính ph ã c p trong các Báo cáo g i t i các v i bi u Qu c h i. ây, tôi ch xin nh n m nh m t s n i dung l n c n ư c quan tâm ch o: 1. Th c hi n có hi u qu các gói kích c u u tư và tiêu dùng, t p trung ngăn ch n suy gi m kinh t , khôi ph c à tăng trư ng h p lý S d ng t t các gói kích thích kinh t thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao năng l c c a n n kinh t c v cơ s h t ng, c v năng l c s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p và c v ch t lư ng ngu n nhân l c, t o ti n x lý t t các " i m ngh n phát tri n". T p trung u tư s m ưa vào v n hành các công trình giao thông, thu l i, h t ng nông thôn, i n năng, d u khí, phân bón, xi măng, các d án khai thác khoáng s n,... trong năm 2009 và năm 2010, góp ph n b o m an ninh lương th c, an ninh năng lư ng, cung c p v t tư, nguyên li u cho s n xu t, xây d ng và hàng hoá cho tiêu dùng. M r ng hình th c h tr lãi su t vay v n c nh nh m giúp các doanh nghi p t n d ng th i cơ giá th p u tư trang thi t b , công ngh , tăng năng l c s n xu t; m r ng b o lãnh cho các doanh nghi p vay v n nh p khNu máy móc, thi t b , dây chuy n s n xu t hi n i, t o ti n cho vi c cơ c u l i n n kinh t , b o m tăng trư ng b n v ng. Ny m nh công tác quy ho ch, thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng s n, chuNn b cho giai o n ph c h i kinh t và Ny m nh công nghi p hoá. KhNn trương ch n ch nh công tác khai thác than và các lo i
 7. khoáng s n khác, b o m s d ng có hi u qu , ti t ki m các ngu n tài nguyên, khoáng s n, c bi t là các ngu n tài nguyên không tái t o. Tri n khai th c hi n K t lu n c a B Chính tr , hoàn ch nh Quy ho ch phân vùng thăm dò, khai thác, ch bi n, s d ng bô-xít giai o n 2007 - 2015 có tính n năm 2025. Ch o T p oàn Than và Khoáng s n Vi t Nam tri n khai các d án bô-xít t i Tân Rai và Nhân Cơ, x lý t t các v n v công ngh , lao ng nư c ngoài, hoàn th , tr ng r ng, n bù tái nh cư; b o m l i ích trư c m t, lâu dài và b n v ng c a t nư c, b o m hi u qu kinh t - xã h i, b o v môi trư ng sinh thái, an ninh, qu c phòng. Trong i u ki n cân i ngân sách năm 2009 khó khăn hơn so v i nh ng năm trư c, chuNn b cho giai o n ph c h i và phát tri n ti p theo, ngoài gói kích thích kinh t t ngu n d tr ngo i h i, Chính ph ngh Qu c h i cho phát hành thêm 20 nghìn t ng trái phi u nh m huy ng nhi u hơn các ngu n l c trong dân t o thêm v n cho u tư phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i, t o thêm năng l c m i cho n n kinh t . Chính ph s ch o quy t li t nh m Ny nhanh ti n xây d ng, gi i ngân các ngu n v n ã ghi trong k ho ch và ph n v n ư c b sung thêm. Ny nhanh vi c th c hi n chương trình kiên c hoá trư ng h c, xây d ng các cơ s y t . Tăng cư ng u tư xây d ng các trư ng chuyên nghi p và d y ngh , xây d ng nhà cho giáo viên, ký túc xá cho h c sinh, sinh viên. M r ng chương trình cho vay v n tín d ng ưu ãi h c t p. KhNn trương tri n khai th c hi n các chương trình ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao và cho các ngành kinh t , xã h i tr ng i m, chương trình ào t o ngh cho lao ng nông thôn. Xây d ng nhanh các b nh vi n tuy n huy n, tuy n t nh và m t s b nh vi n khu v c, b nh vi n chuyên sâu. Th c hi n m t bư c chương trình "xây d ng nông thôn m i". Bên c nh vi c tăng v n u tư, c n th t ch t qu n lý u tư xây d ng. Yêu c u các B và a phương khNn trương x lý nh ng vư ng m c v th t c u tư, t o bư c t phá trong công tác gi i phóng m t b ng; hoàn thi n các quy nh v l a ch n nhà th u theo hư ng giao quy n và tăng cư ng trách nhi m c a ch u tư, c a ngư i quy t nh u tư và phát huy vai trò giám sát c ng ng trong vi c b o m ti n và ch t lư ng các công trình, d án. Tăng cư ng công tác ki m tra, kiên quy t không vì ch trương kích c u mà buông l ng qu n lý, d dãi ch p nh n nh ng d án kém hi u qu , không có kh năng c nh tranh, làm ô nhi m môi trư ng, gây nguy cơ tăng l m phát tr l i. 2. Ny m nh s n xu t kinh doanh, phát tri n th trư ng trong nư c, m r ng th trư ng xu t khNu Cùng v i các bi n pháp kích c u, c n t o m i i u ki n cho các thành ph n kinh t phát tri n, c bi t là các doanh nghi p v a và nh . Ti p t c h tr s n xu t nông, lâm, th y s n, trư c h t là h tr tiêu th hàng hoá nông s n nh m duy trì s n xu t, gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p cho nông dân. H tr u tư công ngh sau thu ho ch (b o qu n, ch bi n) i v i ngành nông nghi p. Khuy n khích, h tr s n xu t hàng tiêu dùng n i a, nh t là th c phNm, u ng, hàng d t may, thu c ch a b nh; ưu tiên h tr ngành hàng s n xu t có l i th thay th hàng nh p khNu, s d ng nguyên li u trong nư c, s d ng nhi u lao ng. Tri n khai nhanh và hi u qu vi c h tr lãi su t i v i các kho n vay ng n h n, trung h n c a các t ch c, cá nhân Ny nhanh u tư và phát tri n s n xu t, kinh doanh, mua máy móc, thi t b , phương ti n, v t tư ph c v s n xu t nông nghi p và v t li u xây d ng nhà trong khu v c nông thôn. Khuy n khích i m i công ngh , hoàn thi n qu n lý, tri t ti t ki m nguyên li u, năng lư ng, nh m h giá thành, phí lưu thông, nâng cao giá tr gia tăng và s c c nh tranh c a s n phNm. S m ban hành và th c hi n Chương trình i m i công ngh qu c gia, Chương trình qu c gia phát tri n công ngh cao và Qu i m i công ngh qu c gia. Ti p t c c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c theo K t lu n c a B Chính tr , l trình ã ư c phê duy t; ng th i, xác nh rõ thêm vai trò ch s h u, tăng cư ng qu n lý các doanh nghi p sau c ph n hoá. Ti p t c hoàn thi n mô hình t p oàn kinh t nhà nư c trong nh ng lĩnh v c then ch t nh t c a n n kinh t . Tháo g các khó khăn, vư ng m c, t o i u ki n thu n l i thu hút, gi i ngân nhanh v n ODA. ChuNn b t t các i u ki n v quy ho ch, m t b ng, cơ s h t ng, ngu n nhân l c ( c bi t là nhân l c ch t lư ng cao) thu hút v n FDI vào các ngành, lĩnh v c theo nh hư ng và yêu c u phát tri n b n v ng c a t nư c.
 8. T ch c chi n d ch qu ng bá du l ch trong nư c và ngoài nư c; xúc ti n m nh m du l ch trong nư c. Ny nhanh vi c th c hi n các d án du l ch qu c gia tr ng i m; tích c c chuNn b cho vi c t ch c Năm du l ch qu c gia 2010. Hoàn thành úng ti n các d án ph c v i l 1000 năm Thăng Long. Ny m nh chương trình xúc ti n thương m i th trư ng n i a v i các ho t ng ch y u là: v n ng dùng hàng Vi t Nam; h tr năng l c c ng ng doanh nghi p t ch c h i ch hàng nông s n, s n phNm làng ngh c p vùng, mi n; t ch c bán hàng Vi t v nông thôn, các khu công nghi p; t ch c phiên ch hàng Vi t cu i tu n t i các ô th l n; th c hi n công tác thông tin tuyên truy n qu ng bá hàng Vi t Nam. Khuy n khích và h tr các doanh nghi p trong nư c t ch c l i h th ng phân ph i, t ch c l i th trư ng, trư c h t ưu tiên các m t hàng thi t y u (lương th c, xăng d u, phân bón, s t thép, xi măng, thu c ch a b nh), hàng tiêu dùng, các lo i hàng hoá có kh năng thay th hàng nh p khNu. Cơ c u l i các m t hàng xu t khNu, hư ng vào các m t hàng ch t o, ch bi n, phát tri n các m t hàng xu t khNu m i. Tăng cư ng các ho t ng xúc ti n thương m i ngoài nư c c 3 c p: doanh nghi p, hi p h i ngành hàng và Chính ph nh m m thêm th trư ng m i, chú ý khai thác các khu v c ít b tác ng c a suy thoái kinh t . Tăng u tư ra nư c ngoài, c bi t là trong lĩnh v c d u khí, năng lư ng, khai khoáng và nông nghi p. Ki m soát nh p khNu ch t ch , ch y u b ng các hàng rào k thu t phù h p v i quy nh c a WTO. Ch ng ng phó v i chính sách b o h m u d ch c a các i tác thương m i; nâng cao năng l c gi i quy t các v ki n thương m i qu c t . Áp d ng các bi n pháp ng b ch ng buôn l u, gian l n thương m i, t p trung vào các tuy n, a bàn, m t hàng tr ng i m. 3. Chuy n chính sách tài chính, ti n t t th t ch t sang th c hi n chính sách tài chính tích c c, chính sách ti n t th n tr ng, linh ho t; b o m n nh kinh t vĩ mô, kích thích tăng trư ng và phòng ng a l m phát Do b tác ng b i suy gi m kinh t nên thu ngân sách nhà nư c b co h p trong khi nhu c u chi l i tăng lên, nh t là chi cho kích c u và an sinh xã h i. gi nguyên t ng m c chi như Qu c h i ã quy t nh t u năm, ngh Qu c h i cho phép tăng m c b i chi ngân sách nhà nư c năm 2009 lên không quá 8% GDP b o m các nhi m v chi ã ra. ng th i, th c hi n nghiêm ch trương ti t ki m chi tiêu ngân sách nhà nư c t t c các c p ngân sách. T i phiên h p này, Chính ph trình Qu c h i cho ti p t c th c hi n m t s i u ch nh v thu ti p t c th c hi n chính sách "khoan s c dân", giúp các cơ s s n xu t - kinh doanh và ngư i dân vư t qua khó khăn trong th i kỳ suy gi m kinh t và chuNn b cho giai o n phát tri n ti p theo. Th c hi n nh t quán ch trương i u hành giá c theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c i v i các m t hàng: xăng d u, i n, than, nư c s ch, cư c v n chuy n xe buýt... ng th i, có chính sách h tr i tư ng khó khăn khi th c hi n giá th trư ng. Tri n khai các bi n pháp tích c c và ch ng nh m bình n th trư ng, b o m các quy nh v ch t lư ng hàng hóa và v sinh an toàn th c phNm; x lý nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t như kinh doanh trái phép, tr n l u thu , liên k t c quy n nh m thao túng th trư ng và giá c . i u hành các công c chính sách ti n t , lãi su t, t giá linh ho t theo tín hi u th trư ng, phù h p v i m c tiêu kích c u, khuy n khích s n xu t, xu t khNu, ki m soát nh p khNu, n nh kinh t vĩ mô, b o m an toàn h th ng và ngăn ng a l m phát cao tr l i. Ngân hàng Nhà nư c ch o các ngân hàng thương m i nhà nư c ch ng cân i ngu n v n áp ng và k p th i nhu c u vay v n c a các doanh nghi p mua h t lúa, g o và các nông s n, hàng hoá c a nông dân ph c v cho xu t khNu và tiêu dùng trong nư c. Ti p t c c ng c và tăng cư ng các gi i pháp qu n lý Nhà nư c c n thi t nâng cao ch t lư ng phát tri n c a th trư ng hàng hoá, th trư ng lao ng, th trư ng khoa h c - công ngh , th trư ng b t ng s n và th trư ng b o hi m, v n, ch ng khoán. Ny m nh xã h i hoá tăng thêm ti m l c tài chính u tư cho các lĩnh v c xã h i, nh t là giáo d c và y t . 4. Chăm lo i s ng nhân dân, Ny m nh xoá ói gi m nghèo và gi i quy t vi c làm
 9. Tri n khai nhanh các cơ ch , chính sách ã ban hành, c bi t là Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i các huy n nghèo, Chương trình nhà xã h i, h tr nhà cho ngư i nghèo, Chương trình d y ngh cho lao ng nông thôn, các chương trình khuy n công, khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, các chương trình tín d ng chính sách xã h i. Ban hành cơ ch , chính sách m nh khuy n khích doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t u tư, gi i quy t vi c làm nông thôn, ph c v ngư dân ra bi n, o. Nghiên c u s a i, b sung và ban hành m i m t s chính sách cho phù h p v i tình hình th c t và t ng bư c hoàn thi n h th ng các cơ ch , chính sách v an sinh xã h i, i u ch nh các chương trình 134, 135; ban hành chuNn nghèo m i; i u ch nh lương t i thi u chung và lương t i thi u vùng c a doanh nghi p; chính sách tr c p m t s c lao ng... Khuy n khích doanh nghi p h tr thi t th c c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n cho ngư i lao ng, nh t là các khu công nghi p t p trung và các vùng d án ph i thu h i t. KhNn trương s a i các quy nh và làm t t công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư, b o m hài hoà l i ích gi a Nhà nư c, ngư i ang s d ng t và nhà u tư. y ban nhân dân các c p ph i h p v i các oàn th , t p trung gi i quy t các khi u ki n c a công dân, nh t là v t ai theo úng pháp lu t và phù h p v i tình hình th c t , không khi u ki n kéo dài. Ch ng l p phương án c th , ch o sâu sát vi c phòng, ch ng thiên tai, d ch b nh và tìm ki m c u n n, gi m n m c th p nh t thi t h i v ngư i và tài s n, không d ch b nh bùng phát và lây lan. Ưu tiên b trí ngu n v n, tăng cư ng d tr qu c gia v lương th c, b o m ngu n c u tr k p th i, úng i tư ng, úng chính sách, h n ch t i a vi c th t thoát, lãng phí. Tri n khai m nh m Chương trình m c tiêu qu c gia ng phó v i bi n i khí h u. Nhân t quy t nh hi u qu c a chính sách an sinh xã h i là công tác t ch c th c hi n cơ s . Nh ng thi u sót, tiêu c c trong vi c th c hi n chương trình 134, 135, h tr xăng d u ánh b t h i s n, h tr kh c ph c h u qu do thiên tai, d ch b nh, h tr kh c ph c khó khăn trong d p T t Nguyên án K S u v a qua... cho th y, công tác t ch c th c hi n t i cơ s ang là khâu y u, c n s m ư c kh c ph c. ngh các cơ quan, t ch c th c hi n t t các ch chính sách; các c p u ng, chính quy n các c p, M t tr n T qu c Vi t Nam, các oàn th nhân dân, các v i bi u Qu c h i tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát b o m cho các ch , chính sách ư c th c hi n úng n. 5. Bám sát th c ti n, nâng cao năng l c ch o i u hành, t o ng thu n trong toàn xã h i th c hi n th ng l i nhi m v năm 2009 Theo sát di n bi n tình hình kinh t th gi i và trong nư c, làm t t công tác d báo và phân tích có i u ch nh linh ho t, k p th i các chính sách và gi i pháp. Chính ph s d ng các cơ quan ch c năng, t ch c tư v n, m các di n àn (g m các chuyên gia trong và ngoài nư c) nh m thông tin v tình hình và các gi i pháp ngăn ch n suy gi m kinh t th gi i; ánh giá, nh n xét và hi n k v các gi i pháp ngăn ch n suy gi m kinh t c a Vi t Nam. ngh Qu c h i u quy n và giao trách nhi m cho y ban Thư ng v Qu c h i và Chính ph ch ng, linh ho t trong vi c i u ch nh chính sách và ch o i u hành gi a hai kỳ h p Qu c h i nh m có ph n ng chính sách k p th i, ch ng ng phó khi tình hình có t bi n. cao trách nhi m c a t ng cơ quan, t ch c, trư c h t là trách nhi m c a ngư i ng u trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. Ph i có chương trình hành ng thi t th c, toàn di n; ch o có tr ng tâm, tr ng i m, l a ch n úng khâu then ch t. B trư ng, Th trư ng các cơ quan Trung ương, a phương ph i h t s c quan tâm ch o công tác xây d ng th ch , chính sách; k p th i ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n các quy t nh c a c p trên, h n ch n m c th p nh t tình tr ng n ng văn b n hư ng d n s m ưa ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c i vào cu c s ng. Tăng cư ng công tác ph i h p, công tác ki m tra, ôn c vi c th c hi n. Th tư ng ti p t c phân công các Phó Th tư ng và các B trư ng theo dõi t ng nhóm bi n pháp ngăn ch n suy gi m kinh t , t ch c tri n khai, ôn c, ki m tra vi c th c hi n t t c các c p, công khai k t qu th c hi n theo nh kỳ. Các B trư ng và Ch t ch t nh (tr c ti p và phân công c p phó) i th c t cơ s hư ng d n,
 10. ki m tra, i tho i, ch o kh c ph c các khó khăn, vư ng m c c a cơ s , t o i u ki n cơ s tri n khai th c hi n t t các nhi m v ư c giao. Chuy n hư ng công tác thanh tra, ki m tra sang ph c v nhi m v tr ng tâm ã xác nh. Công tác thanh tra ki m tra ph i góp ph n thúc Ny vi c th c hi n các gi i pháp ngăn ch n suy gi m, thúc Ny s n xu t, kinh doanh, l y l i à tăng trư ng, gi n nh kinh t vĩ mô và th c hi n t t các chính sách an sinh xã h i. Yêu c u t ng B , t ng a phương l p danh m c theo dõi t ng h p các cơ ch , chính sách ã ban hành g n v i công vi c, trách nhi m c a B , ngành, a phương mình; l p k ho ch th c hi n t ng lo i vi c và nh kỳ hàng tháng báo cáo v i Chính ph v k t qu th c hi n. Làm t t công tác tư tư ng, thông tin tuyên truy n, nâng cao vai trò và trách nhi m c a các cơ quan thông tin, báo chí, t o s ng thu n trong vi c th c hi n các chính sách, cơ ch và các gi i pháp i u hành. nh kỳ công b công khai k t qu th c hi n các gói kích c u. Các B , a phương công khai chi ti t các công trình, d án u tư xây d ng cơ b n thu c các nhóm gi i pháp. Chính ph , các B và các a phương m chuyên m c thông tin trên trang thông tin i n t c a mình ph n ánh thông tin c a các cơ quan, ơn v và ngư i dân v tình hình th c hi n các cơ ch , chính sách ngăn ch n suy gi m kinh t a phương, cơ s . Phát huy vai trò c a M t tr n, oàn th , các phương ti n thông tin i chúng trong vi c v n ng các t ng l p nhân dân tích c c ng h , giám sát và tích c c th c hi n các gi i pháp ngăn ch n suy gi m kinh t , khôi ph c à tăng trư ng và b o m an sinh xã h i. Kính thưa Qu c h i, Nhi m v còn l i c a năm 2009 là h t s c khó khăn, n ng n , òi h i s n l c và quy t tâm r t l n c a c h th ng chính tr và c a toàn dân. Bên c nh các nhi m v tr ng tâm trên ây, chúng ta ng th i th c hi n ng b và có hi u qu các nhi m v , gi i pháp v công tác i ngo i, Ny m nh h i nh p kinh t qu c t , b o m qu c phòng, an ninh,... ã ra trong các Ngh quy t c a ng và c a Qu c h i, trong ó có Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X v nông nghi p, nông dân và nông thôn và Ngh quy t H i ngh l n th 9 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X v m t s nhi m v gi i pháp l n nh m ti p t c th c hi n th ng l i Ngh quy t i h i toàn qu c l n th X c a ng; chuNn b t t các i u ki n xây d ng và th c hi n K ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2010, t o ti n phát tri n cao hơn, b n v ng hơn vào các năm ti p theo. t p trung s c x lý t t nh ng v n then ch t, t o ra bư c chuy n bi n m nh m trong i u hành th c hi n nhi m v k ho ch năm 2009, Chính ph trân tr ng ngh Qu c h i: M t là, quy t nh nhi m v tr ng tâm, c p bách trong m c tiêu t ng quát c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 là t p trung cao m i n l c ngăn ch n suy gi m kinh t , ph n u duy trì t c tăng trư ng kinh t h p lý, b n v ng, gi v ng n nh kinh t vĩ mô, ch ng phòng ng a l m phát, b o m an sinh xã h i, qu c phòng, an ninh, gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Trong ó, ngăn ch n suy gi m kinh t là m c tiêu ưu tiên hàng u [2]. Hai là, quy t nh i u ch nh ch tiêu tăng trư ng GDP năm 2009 t kho ng 6,5% xu ng còn kho ng 5%; i u ch nh ch tiêu t l b i chi ngân sách so v i GDP t 4,82% lên không quá 8%, Chính ph s bám sát tình hình i u hành và b trí gi m d n trong các năm ti p theo. Ba là, cho phép i u ch nh b sung m c phát hành trái phi u Chính ph thêm 20.000 t ng; s a i, b sung m t s chính sách v thu thu c thNm quy n c a Qu c h i (có T trình riêng), s a i cơ ch , chính sách liên quan n u tư xây d ng cơ b n, u th u (có T trình riêng) và m t s chính sách quan tr ng khác trình Qu c h i t i kỳ h p này. B n là, trên cơ s các ch tiêu và chính sách cơ b n ã ư c i u ch nh, ngh Qu c h i u quy n và giao trách nhi m cho y ban Thư ng v Qu c h i và Chính ph ch ng, linh ho t trong i u hành
 11. các chính sách, gi i pháp th c hi n k ho ch và ngân sách gi a hai kỳ h p c a Qu c h i, ph n u t ư c k t qu cao nh t. Kính thưa Qu c h i, Ý th c ư c trách nhi m trư c ng và nhân dân, Chính ph quy t tâm nâng cao năng l c i u hành, ch o t ch c th c hi n t t các Ngh quy t c a Qu c h i, ph n u th c hi n K ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2009 m c cao nh t. ngh Qu c h i ng h , tăng cư ng giám sát công vi c th c thi các chính sách, ch , bi n pháp ư c tri n khai khNn trương, ng b và t hi u qu cao t t c các ngành, các c p. Chính ph tin ch c r ng v i n l c c a c h th ng chính tr và s ng thu n c a toàn xã h i, huy ng t i a s c m nh n i l c, t n d ng t t nh t ngo i l c, nh t nh chúng ta s th c hi n th ng l i nh ng m c tiêu và nhi m v ã ra. Xin trân tr ng c m ơn Qu c h i, ng chí, ng bào và các b n./. TM. CHÍNH PH KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C Nguy n Sinh Hùng [1] Hi n có 1,2 tri u h c sinh h c ngh (chi m 36% t ng s h c sinh h c ngh ) ư c vay ưu ãi… [2] K ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 ư c Qu c h i thông qua v i m c tiêu t ng quát là: Ti p t c ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, duy trì t c tăng trư ng h p lý, b n v ng, ch ng ngăn ng a suy gi m, b o m an sinh xã h i; y m nh h p tác và h i nh p kinh t qu c t m t cách ch ng và hi u qu ; gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i; t o i u ki n th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010.
Đồng bộ tài khoản