Văn bản Báo cáo số 465/BC-BGDĐT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
2
download

Văn bản Báo cáo số 465/BC-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 465/BC-BGDĐT về hai đợt thi đại học kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Báo cáo số 465/BC-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 465/BC-BGD T Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2009 BÁO CÁO V HAI T THI I H C KỲ THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2009 Hai t thi i h c năm 2009 ư c t ch c vào các ngày 04, 05 (thi i h c kh i A và V) và 09, 10/7/2009 (thi i h c kh i B, C, D và các kh i năng khi u) ã k t thúc và di n ra trong tr t t , an toàn, nghiêm túc, úng quy ch . Trên cơ s báo cáo c a H i ng tuy n sinh các i h c, h c vi n, các trư ng i h c, B Giáo d c và ào t o t ng h p, báo cáo chung v k t qu , cũng như nh ng i m n i b t c a 2 t thi i h c năm nay như sau: 1. V công tác chu n b Kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng năm 2009 là năm th 8 th c hi n án c i ti n tuy n sinh ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t tháng 1 năm 2002; là năm th ba ngành giáo d c quán tri t th c hi n Ch th s 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v “Ch ng tiêu c c và kh c ph c b nh thành tích trong giáo d c” và cu c v n ng Hai không: “Nói không v i tiêu c c trong thi c và b nh thành tích trong giáo d c”. V cơ b n, kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng năm nay gi n nh theo gi i pháp 3 chung như nh ng năm trư c. Tuy nhiên, ti p t c th c hi n Ngh quy t 37 c a Qu c h i khoá XI v “ti p t c c i ti n thi c theo hư ng g n, nh , hi u qu và thi t th c”, m b o cơ c u ngu n nhân l c theo vùng mi n, ngành ngh và ch t lư ng tuy n ch n u vào, nh t là tăng cư ng và si t ch t k lu t trư ng thi, ngăn ch n các hi n tư ng tiêu c c và nâng cao ch t lư ng tuy n ch n u vào c a các trư ng, ng th i phù h p v i tình hình th c ti n, kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng năm 2009 có m t s i m m i sau: a) Khung i m ưu tiên theo i tư ng và khu v c tuy n sinh - i v i các trư ng óng t i vùng dân t c thi u s , m c chênh l ch i m trúng tuy n gi a các nhóm i tư ng ư c phép l n hơn 1,0 i m, nhưng không quá 1,5 i m, s thí sinh trúng tuy n là ngư i dân t c thi u s t t l c n thi t (năm 2008 m c chênh l ch lên t i 2,0 i m); - i v i các trư ng ư c giao ch tiêu tuy n sinh ào t o theo a ch s d ng và các trư ng có nhi m v ào t o nhân l c cho a phương, m c chênh l ch i m trúng
  2. tuy n gi a các khu v c ư c phép l n hơn 0,5 i m, nhưng không quá 1,0 i m tuy n ch tiêu ã ư c giao (năm 2008 m c chênh l ch lên t i 2,0 i m); b) C u trúc thi tuy n sinh H, C theo thi chung c a B Giáo d c và ào t o: thi ư c ra theo chương trình THPT hi n hành, ch y u là chương trình l p 12, m b o yêu c u ki m tra ki n th c cơ b n, kh năng v n d ng, k năng th c hành, có s sáng t o c a thí sinh và thi có ph n m . - i v i các môn: Toán, V t lí, Hoá h c, Sinh h c, Ng văn, L ch s , a lí, thi m i môn g m 2 ph n: + Ph n chung cho t t c thí sinh, ra theo n i dung gi ng nhau gi a chương trình chuNn và chương trình nâng cao; + Ph n riêng ra theo t ng chương trình: chương trình chuNn và chương trình nâng cao. Thí sinh ch ư c ch n m t ph n riêng thích h p làm bài; thí sinh nào làm c hai ph n riêng thì bài làm b coi là ph m quy, c 2 ph n riêng u không ư c ch m. Ch ch m i m ph n chung. - i v i các môn Ngo i ng : thi m i môn ch có ph n chung dành cho t t c thí sinh, ra theo n i dung gi ng nhau gi a chương trình chuNn và chương trình nâng cao, không có ph n riêng. c) i v i các trư ng H, C có tuy n sinh ngành năng khi u: - Các môn văn hoá thi theo thi chung c a B Giáo d c và ào t o; - Các môn thi năng khi u thi theo thi riêng c a trư ng. Hi u trư ng các trư ng ch u trách nhi m t ch c th c hi n các khâu: ra thi, t ch c thi và ch m thi các môn năng khi u. d) Các trư ng xác nh i m trúng tuy n i v i các nguy n v ng theo quy nh: i m trúng tuy n nguy n v ng sau không th p hơn nguy n v ng trư c, b o m t l trúng tuy n h p lí gi a các nguy n v ng; không h i m trúng tuy n, tr nh ng trư ng h p c bi t, B trư ng B Giáo d c và ào t o xem xét, quy t nh. e) Tư c quy n vào h c các trư ng ngay trong năm và tư c quy n d thi tuy n sinh hai năm ti p theo i v i nh ng thí sinh s d ng gi y ch ng nh n k t qu thi không h p pháp. Nh n th c rõ t m quan tr ng, ý nghĩa xã h i và tính nh y c m c a kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng, B Giáo d c và ào t o ã ph i h p ch t ch và ư c s ng h tích c c, có hi u qu c a các B , ngành, U ban nhân dân các a phương, các T p oàn, các Hi p h i khNn trương ch o các i h c, h c vi n, các trư ng i h c tri n khai các m t công tác chuNn b , nh m b o m cho kỳ thi ti n hành thu n l i, úng k ho ch, úng quy ch , tr t t và an toàn. C th là: - Tháng 2 và tháng 3 năm 2009 ã ban hành r ng rãi t i các s Giáo d c và ào t o, các trư ng i h c, cao ng và thí sinh các tài li u hư ng d n tuy n sinh như: Quy
  3. ch tuy n sinh; báo cáo t ng k t công tác tuy n sinh năm 2008, phương hư ng nhi m v công tác tuy n sinh năm 2009; Hư ng d n tuy n th ng và ưu tiên xét tuy n; Danh m c mã trư ng trung h c ph thông và tương ương, mã ăng ký d thi và cu n “Nh ng i u c n bi t v tuy n sinh i h c, cao ng 2009”; - T ngày 03/03 n ngày 05/03/2009 ã t ch c t p hu n nghi p v máy tính ph c v tuy n sinh cho cán b làm công tác tuy n sinh và máy tính c a 63 S Giáo d c và ào t o và 345 i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng; - T ngày 10/03 n ngày 10/04/2009 ch o các S Giáo d c và ào t o hư ng d n thí sinh khai h sơ và ti p nh n h sơ ăng ký d thi c a thí sinh; T ngày 11/04 n ngày 17/04/2009 ch o các trư ng i h c, cao ng tr c ti p nh n h sơ ăng ký d thi c a thí sinh; T ng s h sơ ăng ký d thi tuy n sinh i h c, cao ng năm 2009 là: 2.125.975 (gi m kho ng 3% so v i năm 2008). Trong ó: - i h c: 1.565.286 h sơ (chi m 73,5 %) - Cao ng: 560.689 h sơ (chi m 26,5 %) - Ngày 05/05 t i Hà N i và ngày 7/05/2009 t i thành ph H Chí Minh ã t ch c cho các S Giáo d c và ào t o bàn giao h sơ và l phí tuy n sinh cho các trư ng i h c, cao ng; ch o các trư ng l p danh sách phòng thi, in và g i gi y báo d thi cho thí sinh; t t c các trư ng h p th t l c h sơ, u ã ư c các S , các trư ng ph i h p x lý k p th i thí sinh ư c d thi. - Tháng 5/2009 ã có văn b n g i UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , ban, ngành (Công An, Bưu chính vi n thông, Giao thông v n t i, U ban an toàn giao thông Qu c gia, Ban ch o phòng ch ng bão l t Trung ương, Trung ương oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, T p oàn i n l c Vi t Nam,…) ngh ph i h p và có k ho ch h tr các i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng t ch c kỳ thi. - Tháng 5/2009 B trư ng B Giáo d c và ào t o ã ký ban hành m t lo t các Quy t nh có liên quan n công tác ch o và t ch c kỳ thi, như: Quy t nh thành l p 3 C m thi liên trư ng Vinh, Quy Nhơn và C n Thơ; Quy t nh c 4 cán b lãnh o c p V tham gia giám sát các c m thi t i thành ph Vinh - Ngh An, thành ph Quy Nhơn - Bình nh và thành ph C n Thơ; Quy t nh giao nhi m v in sao thi tuy n sinh i h c cho 25 i h c, h c vi n, trư ng i h c và in sao thi tuy n sinh cao ng cho 10 i h c, h c vi n, trư ng i h c; Quy t nh thành l p Ban thi tuy n sinh i h c, cao ng năm 2009; Quy t nh t ch c ki m tra công tác chuNn b thi tuy n sinh i h c, cao ng t i các C m thi liên trư ng Vinh, Quy Nhơn và C n Thơ; Quy t nh t ch c ki m tra công tác chuNn b c a 25 cơ s in sao thi tuy n sinh i h c, cao ng; Quy t nh c cán b giám sát các cơ s in sao thi; … - Tháng 6/2009 ã có văn b n g i B Y t ngh ph i h p và ch o các s y t các a phương, b nh vi n các tuy n h tr các trư ng i h c, cao ng trong x lý k p
  4. th i các tình hu ng có au m, d ch b nh x y ra và b o m v sinh an toàn th c phNm. - Tháng 6/2009 B trư ng B Giáo d c và ào t o ã có Công i n g i các B ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ban ch o phòng ch ng l t bão Trung ương, các T p oàn ngh h tr m i m t, ph i h p ch t ch t ch c t t kỳ thi. - Tháng 6/2009 Thư ng tr c Ban ch o tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o ã làm vi c tr c ti p v i y ban nhân dân t nh Bình nh, y ban nhân dân thành ph C n Thơ, U ban nhân dân t nh Ngh An ki m tra công tác chuNn b và s h tr c a 3 a phương i v i C m thi liên trư ng t i Quy Nhơn, C n Thơ và Vinh; thành l p 5 oàn ki m tra c a Thư ng tr c Ban ch o th c hi n vi c ki m tra công tác chuNn b in sao thi tuy n sinh i h c, cao ng c a 25 cơ s in sao thi. Công tác ki m tra t p trung tr ng tâm vào vi c chuNn b in sao thi c a t t c 25 cơ s in sao thi dùng chung. Qua ki m tra ã k p th i phát hi n và yêu c u kh c ph c các t n t i, thi u sót. Nh ó, c 25 cơ s in sao thi u hoàn thành nhi m v , thi ư c b o m t t t, ch t lư ng in sao m b o. - Tháng 6/2009 ã t ch c t p hu n nghi p v thanh tra cho các cán b giám sát cơ s in sao thi và thanh tra thi tuy n sinh. - Ngay sau H i ngh thi và tuy n sinh t ch c tháng 01/2009, Ban ch o tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o và các trư ng i h c, cao ng ã ph i h p v i các báo Tu i tr , Thanh niên, t Vi t, Vietnamnet, Sài gòn gi i phóng, các báo i n t ,… t ch c các ngày h i tư v n tuy n sinh, hư ng nghi p và nhi u cu c giao lưu tr c tuy n t i nhi u a phương, các vùng mi n, c bi t là các a phương vùng cao, vùng sâu, vùng xa hư ng d n, gi i áp th c m c cho thí sinh. Các ho t ng này có ý nghĩa xã h i sâu s c và có tác d ng tích c c, ư c ph huynh và h c sinh hoan nghênh. - B Giáo d c và ào t o ph i h p v i ài truy n hình Vi t Nam trên kênh VTV2, Chương trình Tư v n mùa thi và ôn thi i h c, gi i áp th c m c, hư ng nghi p cho thí sinh; k p th i ph n ánh, ưa tin m i m t v công tác chuNn b , công tác t ch c thi c a các H i ng tuy n sinh, ư c dư lu n ánh giá t t, th t s có hi u qu . Có th kh ng nh r ng, công tác chuNn b c a B Giáo d c và ào t o và các i h c, h c vi n, các trư ng i h c, cao ng, cũng như s ph i h p, h tr c a các B , Ban, ngành, các a phương và các cơ quan thông t n báo chí cho kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng năm 2009 ã ư c tri n khai s m, k lư ng, m b o ti n , úng k ho ch. Vì v y, hai t thi i h c v a qua ã di n ra trong tr t t , an toàn, nghiêm túc và úng quy ch , ư c dư lu n xã h i hoan nghênh và ánh giá t t. 2. V Công tác thi B Giáo d c và ào t o ã ra quy t nh thành l p Ban thi do Phó C c trư ng C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c làm Trư ng ban. Tr c ti p tham gia biên so n và ph n bi n thi có 60 ngư i là giáo viên các trư ng THPT và 48 ngư i là gi ng viên các trư ng i h c c a c 3 mi n B c, Trung, Nam. Ban thi ã làm vi c t ngày 16 tháng 6 năm 2009 và s k t thúc nhi m v vào ngày 16 tháng 7 năm 2009. M i i u ki n v ăn, , làm vi c c a cán b , trang thi t b k thu t và các i u ki n
  5. b o m an toàn bí m t c a nơi làm ã ư c B Giáo d c và ào t o cùng v i B Công an ki m tra k lư ng, m b o bí m t tuy t i c a công tác ra thi. thi i h c c a c hai t thi ư c b o m t tuy t i trong t t c các khâu biên so n, v n chuy n, in sao, phân ph i và s d ng. Không có hi n tư ng tung tin th t thi t v thi. Theo ánh giá c a các nhà chuyên môn, các nhà khoa h c, các b c ph huynh và thí sinh, thi i h c năm nay c a t t c các kh i thi n m trong chương trình, không quá dài, quá khó, phù h p v i th i gian làm bài theo t ng b môn và phân lo i ư c thí sinh. thi không có sai sót c v n i dung và hình th c. Tuy nhiên, trong t I thi i h c kh i A, Cơ s in sao thi c a trư ng i h c Quy Nhơn ã in sai 01 câu c a thi môn V t lý so v i thi c a B . M c dù sai sót c a cơ s in sao thi c a trư ng i h c Quy Nhơn ch mang tính c c b , nhưng Ban ch o tuy n sinh c a B ã k p th i xu t phương án kh c ph c sai sót theo hư ng m b o quy n l i, m b o công b ng cho các thí sinh d thi i h c kh i A t i c m thi Quy Nhơn, trư ng i h c Ph m Văn ng, trư ng i h c Phú Yên và thí sinh d thi vào t t c các trư ng i h c khác trong c nư c, ng th i trư ng i h c Quy Nhơn ph i nghiêm túc ki m i m, xác nh nguyên nhân, làm rõ trách nhi m và xu t hình th c x lý i v i t ng cá nhân, t p th có liên quan. 3. Công tác t ch c thi Th c hi n nghiêm túc s ch o c a B Giáo d c và ào t o, ngay sau khi có các văn b n hư ng d n và l ch công tác tuy n sinh i h c, cao ng năm 2009, các i h c, h c vi n; các trư ng i h c có t ch c thi tuy n sinh ã khNn trương tri n khai công tác chuNn b s m, k lư ng v i m thi, phòng thi, cơ s v t ch t, thi t b , cán b tham gia công tác tuy n sinh,… m b o y m i m t và s n sàng cho vi c t ch c thi. Ngay sau khi k t thúc thi i h c t I, B trư ng B Giáo d c và ào t o ã có Công i n g i các i h c, h c vi n và các trư ng i h c yêu c u t ch c ngay vi c sơ k t, ánh giá và rút kinh nghi m nghiêm túc v nh ng m t ư c và chưa ư c trong công tác chuNn b và t ch c thi i h c t I, tri n khai ngay các bi n pháp kh c ph c nh ng h n ch , b t c p, sai sót ã g p ph i t thi th nh t; ng th i c n rà soát l i toàn b công tác chuNn b cho thi i h c t II trong t t c các khâu, k c vi c chuNn b phương án d phòng v phòng thi, cơ s v t ch t, thi t b , nhân l c, các phương án b o m an toàn, bí m t tuy t i trong qu n lý, s d ng, phân ph i thi. C hai t thi i h c năm 2009 có 191 lư t trư ng t ch c thi (tăng 10 trư ng so v i năm 2008), trong ó: - t I: Thi i h c kh i A và V có 93 i h c, h c vi n, trư ng i h c t ch c thi. - t II: Thi i h c kh i B, C, D và các kh i năng khi u có 98 i h c, h c vi n và trư ng i h c t ch c thi.
  6. C hai t thi, ã chuNn b 1.978 i m thi (tăng 21 i m thi so v i năm 2008); 49.008 phòng thi (tăng 840 phòng thi so v i năm 2008); huy ng trên 125.000 cán b tham gia công tác tuy n sinh. - S thí sinh n d thi i h c c 2 t năm 2009 là 1.261.941, t t l 70,07% so v i s h sơ ăng ký d thi (tăng 0,45% so v i năm 2008), c th là: NĂM 2008 NĂM 2009 S h sơ S thí sinh T l S h sơ S thí sinh T l KDT n d thi (%) KDT n d thi (%) tI 915.010 618.994 67,65 930.255 638.192 68,61 t II 876.806 628.582 71,69 870.756 623.749 71,63 T ng 1.791.816 1.247.576 69,62 1.801.011 1.261.941 70.07 - V x lý k lu t i v i cán b và thí sinh vi ph m qui ch . Do công tác chuNn b ư c tri n khai s m, t ch c t p hu n k cho các cán b tham gia công tác tuy n sinh, nh t là cán b coi thi; ph bi n r ng rãi n các thí sinh trong ngày làm th t c d thi v n i quy, quy ch tuy n sinh, vì th hai t thi i h c năm 2009 s lư ng cán b tham gia công tác tuy n sinh và thí sinh vi ph m quy ch gi m v s lư ng và m c vi ph m so v i năm 2008. Hình th c k lu t Cán b Thí sinh Năm 2008 Năm 2009 Năm 2008 Năm 2009 Khi n trách 15 7 71 51 C nh cáo 4 0 35 20 ình ch 14 9 258 204 Thi h - - 1 - T ng c ng 33 16 365 275 K t qu th ng kê trên cho th y: so v i hai t thi i h c năm 2008, hai t thi i h c năm 2009 có s lư ng thí sinh n d thi tăng 14.365 ngư i (tăng 0,45%), nhưng s cán b vi ph m qui ch thi b x lý gi m 17 ngư i (b ng 48% ); s thí sinh vi ph m qui ch thi b x lý gi m 90 ngư i (b ng 75% ). 4. Công tác thanh tra, ki m tra Trong c 2 t thi tuy n sinh i h c, Ban ch o tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o ã thành l p 04 oàn ki m tra t xu t t i các h i ng tuy n sinh trên a bàn Hà N i và TP. H Chí Minh Ngoài ra, B còn thành l p 10 oàn thanh tra lưu ng; c 4 cán b lãnh o c p V tham gia giám sát 3 c m thi liên trư ng t i thành ph Vinh, thành ph Quy Nhơn và thành ph C n Thơ; ng th i c 8 cán b giám sát t i ch các trư ng i h c có t ch c thi trên toàn qu c.
  7. Qua thanh tra, ki m tra ã phát hi n và ch n ch nh k p th i các sai sót c a m t s h i ng tuy n sinh như: Cán b coi thi chưa th c hi n úng quy nh v kí gi y thi, gi y nháp; cán b coi thi cho phép thí sinh b t u làm bài thi s m hơn ho c mu n hơn th i gian quy nhchưa niêm phong túi ng thi th a t i phòng thi; chưa có phương án x lí tình hu ng nghi b cúm A(H1N1); .. 5. Nh n xét chung Hai t thi i h c - kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng h chính quy năm 2009 ã k t thúc, th ng l i và t ư c m t s k t qu cơ b n sau: - Công tác chuNn b thi c a B Giáo d c và ào t o và các i h c, h c vi n, các trư ng i h c ư c tri n khai s m, k lư ng, m b o úng l ch công tác tuy n sinh và s n sàng cho vi c t ch c kỳ thi; - S ph i h p ng b , s giúp tích c c, có hi u qu c a các B , ban, ngành, các a phương và các l c lư ng xã h i ã góp ph n cho thành công c a kì thi. c bi t là vai trò c a l c lư ng thanh niên, sinh viên tình nguy n; - Các cán b biên so n, ph n bi n thi là giáo viên các trư ng THPT c 3 mi n B c, Trung, Nam; gi ng viên các trư ng i h c, có trình chuyên môn, có nhi u kinh nghi m và có tinh th n trách nhi m cao. thi ư c dư lu n ánh giá t t, không quá dài, quá khó, không ánh , v a s c, phù h p v i trình chung, th i gian làm bài c a thí sinh và có kh năng phân lo i cao. thi ư c b o m t, an toàn tuy t i; không có sai sót c v n i dung và hình th c; không có hiên tư ng tung tin th t thi t v thi; - Nh n th c c a các cán b làm công tác tuy n sinh và thí sinh v ch p hành k lu t thi ã nâng cao, nên k lu t phòng thi ư c si t ch t, không khí trư ng thi nghiêm túc, tr t t . Các hi n tư ng vi ph m quy ch thi u ư c phát hi n, x lý k p th i, kiên quy t và d t i m; s lư ng và m c vi ph m quy ch thi b x lý k lu t gi m h n so v i năm 2008; - Ban ch o tuy n sinh i h c, cao ng c a B ã ch o k p th i, kiên quy t và th ng nh t i v i các H i ng thi; có văn b n hư ng d n k p th i; - Có s ph i h p ch t ch gi a H i ng tuy n sinh các trư ng v i các s , ban ngành ch c năng, các cơ quan thông t n báo trí a phương nơi trư ng t tr s , vì v y, H i ng tuy n sinh các trư ng ã th c hi n t t các khâu trong công tác tuy n sinh, t ch c ch o th ng nh t theo s i u hành chung c a B . T o i u ki n thu n l i t i a cho thí sinh ch nh s a các sai sót và d thi. - Trong i u ki n nhu c u h c t p c a thanh niên còn r t l n, năng l c áp ng c a các trư ng có h n, gi i pháp “3 chung” ti p t c phát huy tác d ng tích c c và hi u qu rõ r t, góp ph n phân lu ng h c sinh sau THPT; m b o m t b ng ch t lư ng tuy n ch n u vào; công b ng xã h i và cơ c u vùng mi n; tình tr ng luy n thi tràn lan, luy n thi c p t c, mua bán, in n phao thi gi m h n so v i nh ng năm trư c; h n ch các hi n tư ng h c t , h c l ch;
  8. - Các cơ quan thông t n báo chí ã k p th i ưa tin v nh ng t m gương t t, nh ng t m lòng h o tâm cùng chung lòng, góp s c, h tr cho các thí sinh, các gia ình c v v t ch t và tinh th n, góp ph n không nh cho s thành công c a 2 t thi v a qua. Tuy nhiên, 2 t thi tuy n sinh i h c v a qua v n còn m t s m t h n ch và thi u sót, c th là: - V n còn sai sót trong vi c in sao thi t i Cơ s in sao thi c a trư ng i h c Quy Nhơn, ã in sai 01 câu trong t ng s 50 câu c a thi tr c nghi m môn V t lý so v i thi c a B trong t thi i h c kh i A. - Công tác t p hu n c a m t s trư ng chưa kĩ, m t s cán b coi thi còn ch quan, có hi n tư ng cán b coi thi chưa n m v ng các quy nh c a Quy ch , nghi p v coi thi y u, d n n sai sót và b x lý k lu t; - M c dù s thí sinh b x lý k l ât do vi ph m quy ch thi gi m so v i năm 2008, nhưng hình th c ình ch thi v n chi m 74%, ch y u do mang i n tho i di ng vào phòng thi, nguyên nhân m t ph n do thí sinh c tình vi ph m k lu t thi, m t ph n do H i ng tuy n sinh các trư ng thi u nơi trông gi c cho thí sinh ho c cán b coi thi chưa nh c nh , ki m tra kĩ thí sinh trư c khi vào phòng thi. Rút kinh nghi m nh ng h n ch trên, B Giáo d c và ào t o s t p trung ch o các trư ng cao ng thi t III vào 2 ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2009 t k t qu t t. Công tác tuy n sinh i h c luôn là m t trong nh ng v n ư c c xã h i quan tâm và luôn ư c ánh giá là kì thi nghiêm túc nh t. Có ư c nh ng k t qu trên là nh s ch o sát sao c a B Giáo d c và ào t o, s c g ng c a các i h c, h c vi n, các trư ng i h c trên ph m vi c nư c, s giúp và ph i h p c a các B , Ngành, a phương, l c lư ng thanh niên, sinh viên tình nguy n ã b o m các i u ki n c n thi t cho kì thi di n ra trong tr t t , an toàn; Bên c nh ó là s óng góp r t l n c a i ngũ ông o phóng viên, biên t p viên các ài, báo và các cơ quan thông t n Trung ương và a phương ã ph n ánh trung th c, k p th i nh ng thông tin liên quan n hai t thi tuy n sinh i h c v a qua; cũng như vi c tuyên truy n, tư v n và nh ng ánh giá khách quan, công b ng ã góp ph n t o nên thành công c a hai t thi i h c v a qua. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - B trư ng Nguy n Thi n Nhân ( báo cáo); - VPCP ( báo cáo); - U ban VHGDTTNN c a QH ( báo cáo); - Ban Tuyên giáo TW ( báo cáo); - Các Th trư ng; - Ban ch o TS H, C 2008 ( th/h); Ph m Vũ Lu n - Các báo, ài; - Lưu: VT, V GD H.
Đồng bộ tài khoản