Văn bản Báo cáo số 582/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
1
download

Văn bản Báo cáo số 582/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 582/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 6 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Báo cáo số 582/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 582/BC-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 6 NĂM 2008 (t ngày 21/5/2008 n 20/6/2008) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 6 NĂM 2008 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG (t ngày 21/5/2008 n ngày 20/6/2008) 1. Tình hình d ch b nh: 1.1. Viêm ph i do vi rút (Cúm A H5N1): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i; t ng s m c/ch t t u năm n nay trên c nư c là 8/8. Tích lu c nư c tính t trư ng h p m c u tiên (tháng 12/2003) n nay là 106 trư ng h p m c, 52 trư ng h p t vong t i 35 t nh/thành ph . 1.2. Tiêu ch y c p nguy hi m có nguyên nhân t phNy khuNn t : Trong tháng ghi nh n 308 trư ng h p m c m i, trong ó có 85 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t , không có t vong. Tích lu s m c/t vong trên c nư c t u năm n nay là 3702/0, tích lũy s dương tính v i phNy khuNn t là 582 trư ng h p. 1.3. Thương hàn (A01): Trong tháng có 05 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 74/0. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 366/0. So v i cùng kỳ năm2007 (395/0), s m c gi m 7,3%, không có t vong. 1.4. Viêm não vi rút (A83-A89): Trong tháng có 07 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 26/1. Tích lu s m c/t vong trên c nư c t u năm n nay là 167/3. So v i cùng kỳ năm 2007 (193/4), s m c gi m 13,5%, s t vong gi m 01 trư ng h p. 1.5. S t xu t huy t (A90): Trong tháng có 28 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 3.865/7. Tích lu s m c/t vong trên c nư c t u năm n nay là 15.312/16. So v i cùng kỳ năm 2007 (19.144/21), s m c gi m 20%, s t vong gi m 05 trư ng h p.
  2. 1.6. Viêm gan Vi rút (B15-B19): Trong tháng có 51 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 754/0. Tích lu s m c/t vong trên c nư c t u năm n nay là 2.669/5; tăng 7,4% so v i cùng kỳ năm 2007 (2486/0). 1.7. D ch h ch (A20): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p nào. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 0/0. 2. Ho t ng Y t d phòng: B Y t ã th c hi n tri t n i dung ki m tra công tác phòng ch ng d ch b nh tiêu ch y c p nguy hi m có nguyên nhân t phNy khuNn t , nh t là trong Tháng hành ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm năm 2008. ng th i, ã Ny m nh phòng ch ng d ch s t xu t huy t. ã có văn b n ngh U ban nhân dân các t nh/thành ph tr c thu c trung ương, c bi t là các t nh hi n ang có d ch ho c có nguy cơ bùng phát d ch, b trí y kinh phí phòng ch ng d ch s t xu t huy t năm 2008. C p hóa ch t phòng ch ng d ch cho các t nh phía Nam phun di t mu i. ã t ch c t p hu n tri n khai phòng ch ng d ch mùa hè cho 28 t nh phía B c t i H i Phòng và t ch c oàn công tác ki m tra phòng ch ng d ch viêm não t i B c Giang, oàn công tác ch o ch ng d ch tiêu ch y c p t i Ninh Bình. Ph i h p v i các phương ti n thông tin i chúng truy n thông r ng rãi v b nh Tay- chân- mi ng. ang xây d ng ch , chính sách i v i cán b tham gia phòng ch ng d ch. Ban hành hư ng d n và xây d ng k ho ch phòng ch ng b nh tay – chân – mi ng. Xây d ng d th o các văn b n dư i Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m bao g m 02 Ngh nh và 03 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH ã làm t t công tác thư ng tr c công tác y t ph c v i l Ph t n qu c t t ch c t i Vi t Nam và ph c v công tác y t i bi u qu c h i t i kỳ h p th ba-Qu c h i khoá XII. ã ban hành án v ki m chuNn xét nghi m lâm sàng và ang t ch c thành l p 3 Trung tâm ki m chuNn xét nghi m lâm sàng t i 3 mi n. Ban hành và tri n khai t p hu n phác i u tr b nh tay-chân-mi ng. ã xây d ng k ho ch và t ch c oàn công tác c u tr n n nhân cơn bão Nargis t i Myanma. B Y t t p trung ki m tra các a phương và ơn v tr c thu c b th c hi n ch th 06/2007/CT-BYT ngày 7/12/2007v nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh và ch ng quá t i b nh vi n. C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS a. Tình hình nhi m HIV/AIDS: Tích lu t ca u tiên n nay, s trư ng h p nhi m HIV là 147.886, s trư ng h p AIDS 31.411 trong ó t vong 17.840 trư ng h p. S li u c a tháng 6/2008 như sau: Tháng 6/08 Tháng 6/07 Tháng 5/08 Tích lu t u N i dung báo cáo năm n ngày (17/05/08 (17/05/07 (17/04/08 16/6/2008 n 16/6/08) n 16/6/07) n 16/6/08)
  3. S ngư i nhi m HIV 2007 2501 2.854 9213 S b nh nhân AIDS 679 1155 155 2571 S t vong do AIDS 389 338 371 1764 - So sánh v i tháng 5/2008, s ngư i phát hi n có HIV gi m 847 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 524 trư ng h p, s t vong tăng 18 trư ng h p. - So sánh v i tháng 6/2007, s ngư i phát hi n có HIV gi m 494 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m 476 trư ng h p, s t vong tăng 51 trư ng h p. - S trư ng h p nhi m HIV tích lu t u năm n nay là 7068 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tích lu t u năm là 1892 trư ng h p. b. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS Trong tháng, B Y t ã ti p t c tri n khai án Methadone t i Thành ph H Chí Minh và H i Phòng. ã chuNn b tài li u và tham gia oàn c a Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng d H i ngh toàn c u v vi c th c hi n Tuyên b cam k t v HIV/AIDS. T ch c H i th o chia s thông tin, kinh nghi m v i các t ch c phi chính ph v phòng ch ng HIV/AIDS t i Vi t Nam. Tham gia các oàn công tác c a U ban 50 ki m tra công tác phòng ch ng HIV/AIDS và phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm t i 02 t nh B n Tre và H u Giang. Nhân d p ngày T t c a Thi u nhi 1-6, B Y t ã t ch c thăm và t ng quà các cháu nhi m HIV ang ư c chăm sóc t i Trung tâm Tam Bình và Mai Hoà (TP H Chí Minh), t i Chùa Pháp Vân (Hà N i) và t ch c Chương trình “T t thi u nhi cho tr nhi m HIV” t i Cung văn hoá H u Ngh Vi t Xô v i vi c phát th b o hi m y t cho các cháu có HIV, t ch c các cháu nhi m HIV i thăm Lăng Ch t ch H Chí Minh. ang ti p t c hoàn thi n D th o án Nâng cao năng l c các Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh/thành ph tr c thu c Trung ương. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M a. Tình hình ng c th c phNm Trong tháng x y ra 16 v ng c th c phNm t i 13 t nh/thành ph g m: H i Dương (2 v ), Qu ng Ngãi (2 v ),Hà Giang (2 v ), Long An, Vĩnh Phúc, Qu ng Tr , Bình Thu n, B c Liêu, An Giang, Khánh Hoà, thành ph H Chí Minh, Hưng Yên và Trà Vinh. S ngư i tham gia các b a ăn là 3353 ngư i, s ngư i ng c th c phNm là 286 ngư i, trong ó có 254 ngư i nh p vi n. S ngư i t vong trong các v ng c th c phNm là 03 ngư i trong ó Hà Giang: 02 (do b t ngô m c) và An Giang: 01 (do cá Nóc). Nguyên nhân gây ra các v ng c g m: Vi sinh v t (07 v ), hoá ch t b o v th c v t (01 v ), th c phNm có c (04 v ) và chưa rõ nguyên nhân 04 v . Trung tâm y t d phòng các t nh/thành ph x y ra ng c ã l y m u th c phNm xét nghi m, hi n còn 04 v chưa có k t qu .B Y t ã tích c c theo dõi, ch o sát, tìm nguyên nhân
  4. các v ng c th c phNm x y ra t i các a phương ch o kh c ph c h u qu . Tích lu t u năm n ngày 17/06/2008, c nư c có 90 v ng c th c phNm v i t ng s ngư i m c 2470 ngư i, trong ó có 42 ngư i t vong. b. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c phNm Trong tháng, B Y t ã ph i h p v i B N i v hoàn thi n trình Chính ph d th o Ngh nh quy nh v h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm t Trung ương n a phương. ã trình Th tư ng Chính ph ngh ki n toàn Ban Ch o liên ngành v sinh an toàn th c phNm; ã g i B Tài chính nhu c u ngân sách cho Chương trình m c tiêu qu c gia V sinh an toàn th c phNm giai o n 2008- 2010 và ngh b sung ngân sách năm 2008 cho Chương trình áp ng yêu c u qu n lý th c t hi n nay. Ti p t c tri n khai Chương trình m c tiêu qu c gia v sinh an toàn th c phNm giai o n 2008-2010. KhNn trương hoàn thành vi c xây d ng D án Lu t An toàn th c phNm. B Y t ã t ng h p tình hình ng c rư u t năm 2000 - 2008 xu t gi i pháp gi m thi u tác h i rư u bia, trong ó chú tr ng truy n thông giáo d c. ã ph i h p v i Ngân hàng Th gi i t ch c thành công cu c thi “Ngày sáng t o Vi t Nam – An toàn th c phNm” nh m thu th p nh ng ý tư ng sáng t o trong vi c gi i quy t các thách th c v v sinh an toàn th c phNm mà c ng ng g p ph i trong trong quá trình phát tri n. Ph i h p v i Cơ quan Tiêu chuNn th c phNm c a Úc và Newzeland t ch c khoá ào t o v Lu t th c phNm t i Hà N i cho 15 ngư i c a các b , ngành có liên quan n an toàn v sinh th c phNm. Ph i h p v i thành ph Hà N i liên t c theo dõi và giám sát công tác m b o v sinh an toàn th c phNm cho các i bi u Qu c h i d kỳ h p th 3 Qu c h i khóa XII. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác T ch c cán b : - ã h p v i B Tư pháp làm rõ tính pháp lý c a Thông tư liên t ch 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 c a Liên B Y t – B N i v v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n. - ôn c các ơn v khNn trương tri n khai Thông tư liên t ch s 02/TTLT-BYT- BNV ngày 23/01/2008 c a B Y t và B N i v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph . - Hư ng d n các ơn v cơ s th c hi n Ngh nh s 143/2007/N -CP c a Chính ph quy nh v th t c ngh hưu i v i cán b , công ch c và gi i quy t ngh hưu cho cán b , viên ch c các ơn v s nghi p tr c thu c B theo úng quy nh. - Ti p t c hoàn thi n ch c năng nhi m v c a các ơn v thu c B và phương án s p x p 77 ơn v tr c thu c B . 2. Công tác Khoa h c và ào t o: Hư ng d n các cơ s ào t o c a ngành th c hi n Thông tư s 06/2008/TT-BYT và Thông tư s 07/2008/TT-BYT v hư ng d n tuy n sinh ào t o liên thông trình i h c, cao ng y, dư c và Hư ng d n công tác ào
  5. t o liên t c i v i cán b y t và t p trung nâng cao năng l c ào t o c a các trư ng y dư c, Ny m nh vi c ph i h p, k t h p Vi n-Trư ng trong ho t ng ào t o. ã ti n hành thNm nh v c-xin phòng ch ng b nh chân-tay-mi ng trên cơ s mb o tính khoa h c và theo úng quy nh pháp lu t hi n hành. T ch c thí i m giao ban tr c tuy n, t xa v i S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương v công tác ào t o ngu n nhân l c y t . 3. Công tác K ho ch Tài chính: Tích c c chuNn b tri n khai Ngh quy t s 18/2008/QH12 c a Qu c h i v Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t xã h i hóa nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e nhân dân; xu t k ho ch tri n khai Ngh quy t, hư ng d n các a phương v b trí cơ c u ngân sách cho y t th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i (b trí ngân sách dành cho y t năm sau cao hơn năm trư c và b o m 30% ngân sách y t u tư cho y t d phòng). Ph i h p v i các ơn v ch c năng c a B Tài chính chuNn b các th t c c n thi t tri n khai Quy t nh 47/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v u tư b nh vi n huy n b ng ngu n trái phi u Chính ph và chuNn b cho vi c phân b ngu n v n u tư cho các a phương trong năm 2009. Ti p t c hoàn thi n d th o án i m i cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính trong Ngành y t và án Khung giá vi n phí ti p t c xin ý ki n các B , Ngành. ã trình Chính ph v án phát tri n b nh vi n tuy n t nh, vùng. T ch c thNm nh và phê duy t m t s d án kh thi vi n tr c a Úc, Liên minh châu Âu (EC), d án Nâng cao năng l c v n vay c a Ngân hàng th gi i (WB), d án phòng ch ng HIV/AIDS v n vay c a Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB) (d án HIV/AIDS), D án Dư c lâm sàng do Chính ph Hà Lan tài tr , các D án c a T ch c phi chính ph (M ). Báo cáo Chính ph v k t qu thanh tra, ki m tra 5 ơn v do Thanh tra Chính ph yêu c u v u th u mua s m. 4. Công tác H p tác Qu c t : ã k p th i t ch c oàn cán b y t Vi t Nam sang Myanmar giúp nư c b n kh c ph c h u qu c a cơn bão Nargis. ã ký Hi p nh gi a Chính ph nư c CHXHCN Vi t Nam và nư c CH Rwanda v h p tác trong lĩnh v c y t . T ch c H i ngh Chuyên ASEAN l n th 2 v Ti p c n chăm sóc s c kho t i Hà N i. Ti p oàn B Y t Lào sang Vi t Nam làm vi c v v n khám ch a b nh cho ngư i nghèo. ChuNn b n i dung tháp tùng ng chí Phó Th tư ng Chính ph thăm chính th c Hoa Kỳ. àm phán B n Ghi nh gi a B Y t Vi t Nam và B Y t Hoa Kỳ v th c phNm, th c ăn chăn nuôi và s n phNm y t ; àm phán Hi p nh h p tác i tác Vi t Nam – EU. Góp ý ki n Hi p nh Khung v h p tác k thu t và Tho thu n khung v h p tác ch ng ói nghèo gi a hai Chính ph Vi t Nam – Braxin và tham d Kỳ h p UBHH Vi t Nam – Myanmar. 5. Công tác Qu n lý dư c: ã làm vi c v i B Tài chính và B Công thương v nh hư ng gi i quy t nh m bình n th trư ng dư c phNm, c bi t là sau ngày 30/6/2008 và xu t các gi i pháp bình n th trư ng dư c phNm trong nư c, qu n lý giá thu c cho phù h p v i tình hình th c t và quy lu t c a kinh t th trư ng. Xây d ng k ho ch t ng th tri n khai ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Chính ph Nguy n Thi n Nhân t i H i ngh ngành Dư c năm 2008 và xây k ho ch chi ti t v tri n khai quy t c, tiêu chuNn "Th c hành t t nhà thu c-GPP” trong các tháng cu i năm 2008.
  6. Hoàn thi n Thông tư hư ng d n xu t nh p khNu thu c và d th o quy nh tiêu chuNn Nhà thu c b nh vi n. Xây d ng và hoàn thi n d th o Quy ch ăng ký thu c thu c trong tình hình h i nh p, Quy ch v b o m n nh, th lâm sàng i v i thu c ăng ký, Tiêu chí và danh m c ho t ch t th BA/BE và thu c i ch ng. T ch c h i th o gi a oàn công tác Liên ngành và i di n S Y t , b nh vi n và doanh nghi p kinh doanh thu c c a 3 t nh/ thành ph thành ph H Chí Minh, ng Nai, Bình Dương tháo g nh ng khó khăn vư ng m c c a các cơ s kinh doanh thu c và các nhà thúôc b nh vi n t i Thành ph H Chí Minh. 6. Công tác B o hi m y t : B Y t ph i h p v i các cơ quan ch c năng khNn trương tri n khai chính sách h tr b o hi m y t cho ngư i nghèo và ngư i c n nghèo ư c quy nh theo Quy t nh s 289/Q -TTg ngày 18/3/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s chính sách h tr ng bào dân t c thi u s , h thu c di n chính sách, h nghèo, h c n nghèo và ngư dân. Ti p thu, gi i trình ý ki n c a i bi u Qu c h i v d th o D án Lu t b o hi m y t . Trình Chính ph Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph v Ban hành i u l B o hi m Y t . 7. Công tác S c kh e bà m tr em: Ti p t c hư ng d n các ơn v trung ương ư c h tr ngân sách t D án, xây d ng k ho ch, ký h p ng trách nhi m v i Ban i u hành D án Chăm sóc S c kho sinh s n thu c Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m, HIV/AIDS. Xây d ng k ho ch ào t o trong Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m, HIV/AIDS. Ti p t c hoàn thi n d th o Hư ng d n ChuNn Qu c gia v các d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n. Ti p t c xây d ng k ho ch nghiên c u i u tra t vong m , t vong sơ sinh. Xây d ng d th o Thông tư hư ng d n Ngh nh Xác nh l i gi i tính, 8. Trang thi t b và công trình y t : Hư ng d n các ơn v tr c thu c áp d ng Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình i u ch nh giá d toán cho các công trình ang th c hi n, m b o ti n th c hi n d án. ChuNn b danh m c trang thi t b y t cho b nh vi n a khoa khu v c tri n khai có hi u qu Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n a khoa huy n và b nh vi n a khoa khu v c s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2008-2010. Hư ng d n, Vi n Trang thi t b -công trìnht xây d ng án thành l p Trung tâm ki m chuNn qu c gia v trang thi t b y t . ang tri n khai tài ng d ng công ngh thông tin trong công tác c p phépnh p khNu thi t b y t và tài xây d ng tiêu chuNn thi t k - thi t k m u-danh m c trang thi t b cho Trung tâm y t huy n v d phòng. ChuNn b xây d ng tài Xây d ng tiêu chuNn thi t k H th ng khí y t trong b nh vi n. ChuNn b t ch c H i ngh t p hu n công tác qu n lý u tư xây d ng ngành y t năm 2008 9. Công tác Y Dư c h c c truy n: Ti p t c hoàn thi n d th o Ch th c a Ban bí thư trung ương ng “V tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác ông y”'; xây d ng án c ng c và phát tri n m ng lư i khám ch a b nh b ng y h c c truy n tuy n t nh, huy n và xã. Làm vi c v i S Y t các t nh: Qu ng Tr , Qu ng Bình, Ngh An v vi c tri n khai th c hi n Quy t nh 222/2003/Q -TTg ngày
  7. 03/11/2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chính sách qu c gia v y dư c c truy n n năm 2010. II. HO T NG C A LÃNH OB YT Lãnh o B Y t ti p t c ch o sát sao và i cơ s ki m tra công tác phòng ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m, s t xu t huy t, d ch chân tay mi ng và các b nh d ch khác. Ch o vi c th c hi n tri n khai Ngh quy t s 18/2008/QH12 c a Qu c h i v Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t xã h i hóa nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e nhân dân; th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v th c hi n các gi i pháp ki m ch l m phát, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Ch o các ơn v ti p t c hoàn thi n ch c năng nhi m v các ơn v V , C c, Thanh tra B , Văn phòng B và các ơn v tr c thu c B . Tích c c ch o th c hi n Ngh nh s 143/2007/N -CP c a Chính ph quy nh v th t c ngh hưu i v i cán b , công ch c và gi i quy t ngh hưu cho cán b , viên ch c các ơn v s nghi p tr c thu c B theo úng quy nh. B trư ng B Y t ã ban hành Ch th s 05/CT_BYT v vi c V vi c ngành y t th c hi n các bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí nh m ki m ch l m phát và hư ng d n các ơn v th c hi n. Lãnh o B ã i ki m tra công tác y t t i các t nh mi n núi Tây B c và các t nh mi n Tây Nam B . ã ký Hi p nh gi a Chính ph nư c CHXHCN Vi t Nam và nư c C nghòa Rwanda v h p tác trong lĩnh v c y t nhân chuy n thăm chính th c Vi t Nam c a T ng th ng Rwanda. Lãnh o B Y t id i H i ng Y t Th gi i l n th 61 t i Geneva, Thu Sĩ và làm vi c v i chuyên gia c a T ch c Y t th gi i (WHO) và JICA (Nh t B n) v ch c năng c a cơ quan qu n lý Nhà nư c c p qu c gia trong lĩnh v c v c xin và sinh phNm y t III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2008 1. Theo dõi ch t ch di n bi n tình hình d ch b nh k p th i ch o các a phương tri n khai ho t ng phòng ch ng d ch. T ch c các oàn công tác ch o ch ng d ch s t xu t huy t t i Cà Mau, B c Liêu, Bình Phư c. Ti p t c xây d ng các văn b n dư i Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m. 2. Ti p t c ti p thu, ch nh lý D án Lu t b o hi m y t sau khi Qu c h i cho ý ki n. Xây d ng D th o Ngh nh hư ng d n m t s i u c a Lu t BHYT, d th o Thông tư liên t ch hư ng d n Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 63/3005/N -CP. Ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n b o hi m y t t nguy n i v i thành viên thu c h gia ình c n nghèo. 3. Ch o các ơn v m b o ti n các án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph trong tháng 7 úng ti n . Ti p t c ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương ti p t c tri n khai sơ k t ánh giá 3 năm th c hi n Ngh quy t 46 c a B Chính tr và 5 năm th c hi n Ch th 06 c a Ban Bí thư và chuNn b sơ k t 3 năm th c hi n Ngh quy t 47-NQ/TW c a B Chính tr v công tác dân s -k ho ch hóa gia ình trong tình hình m i. 4. Ti p t c hoàn thi n d th o Ngh nh c a Chính ph v i m i cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương và b o hi m y t ); trình Chính ph v d th o chính sách vi n phí. ChuNn b báo cáo th c hi n M c tiêu thiên niên k và báo cáo
  8. ánh giá th c hi n chăm sóc s c kh e ng bào dân t c thi u s Chăm và Kh’me; báo cáo nh hư ng Quy ho ch y t các t nh thu c hành lang ven bi n B c B . Xây d ng k ho ch năm 2008 v u tư cho Tr m y t xã theo Quy t nh 950/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . Xây d ng án u tư cho b nh vi n tâm th n và b nh vi n lao, b nh vi n ung bư u, b nh vi n nhi và b nh vi n a khoa nh ng vùng khó khăn b ng ngu n trái phi u Chính ph . 5. Ban hành Quy t nh c a B trư ng B Y t quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B theo ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c m i c a B Y t . Ti p t c hoàn thi n xây d ng án v ch , chính sách thu hút cán b y t v công tác t i vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t danh sách các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t . Ti p t c hư ng d n các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t và các Vi n Nghiên c u xây d ng án th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính theo Ngh nh s 115/2005/N -CP và Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph . Trên ây là k t qu ho t ng tính n ngày 20 tháng 6 năm 2008 c a B Y t . B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản