Văn bản Báo cáo số 78/BC-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
3
download

Văn bản Báo cáo số 78/BC-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 78/BC-NHNN về việc giải trình chất vấn của đại biểu Quốc hội (tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Báo cáo số 78/BC-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 78/BC-NHNN Hà N i, ngày 29 tháng 05 năm 2008 BÁO CÁO GI I TRÌNH CH T V N C A I BI U QU C H I (T I KỲ H P TH 3, QU C H I KHOÁ XII) Kính g i: Các v i bi u Qu c h i. T i Kỳ h p này Ngân hàng Nhà nư c ã nh n ư c ch t v n c a 9 i bi u Qu c h i thu c oàn i bi u Qu c h i các t nh, thành ph : H i Dương, Kiên Giang, Bình Dương, B n Tre, ng Tháp, Hà N i, Ngh An, Gia Lai, Yên Bái và m t s ý ki n c a bà con c tri c nư c do Ban Dân nguy n Qu c h i t ng h p. N i dung ch t v n c a các v i bi u t p trung vào v n i u hành chính sách ti n t , tín d ng, ngo i t , lãi su t và vi c c p gi y phép thành l p t ch c tín d ng c a Ngân hàng Nhà nư c. Ngân hàng Nhà nư c ã có văn b n gi i trình g i i bi u ch t v n và oàn i bi u Qu c h i có i bi u ch t v n. Xin trân tr ng c m ơn s quan tâm c a các v i bi u Qu c h i i v i ho t ng ngân hàng. Th c hi n s phân công c a Th tư ng Chính ph , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xin báo cáo Qu c h i m t s v n i bi u Qu c h i và c tri c nư c quan tâm như sau: 1. V i u hành chính sách ti n t : Trong b i c nh n n kinh t c a Vi t Nam nói chung và th trư ng ti n t nói riêng phát tri n thu n l i, Ngân hàng Nhà nư c ã th c hi n chính sách ti n t n i l ng góp ph n thúc Ny tăng trư ng kinh t t năm 2004. Riêng năm 2007, kinh t th gi i và trong nư c có nh ng bi n ng ph c t p, khó lư ng, t gi a năm 2007, Ngân hàng Nhà nư c ã i u ch nh chính sách ti n t theo hư ng th t ch t nh m ki m soát m c tăng t ng phương ti n thanh toán và tăng trư ng tín d ng, c th : (i) Tăng t l d tr b t bu c g p 2 l n k t ngày 28/5/2007; (ii) ban hành Ch th s 03/2007/CT-NHNN ngày 28/5/2007 v ki m soát quy mô, ch t lư ng tín d ng và cho vay u tư, kinh doanh ch ng khoán. c bi t, sau khi Th tư ng Chính ph ban hành Ch th s 18/2007/CT-TTg ngày 1/8/2007 v m t s bi n pháp c p bách ki m ch t c tăng giá th trư ng và Ch th s 23/2007/CT-TTg ngày 31/10/2007 v tăng cư ng th c hi n các gi i pháp i u hành giá c , bình n th trư ng trong nh ng tháng cu i năm 2007, Ngân hàng Nhà nư c ã tăng cư ng bán tín phi u thu ti n t lưu thông v và ban hành Ch th s 06/2007/CT-NHNN ngày 02/11/2007 v m b o kh năng thanh toán và ki m soát t ng phương ti n thanh toán. Tuy v y, công tác th ng kê, d báo và thanh tra, giám sát ngân hàng còn h n ch cho nên nh ng i u ch nh trong i u hành chính sách ti n t c a Ngân hàng Nhà nư c chưa theo k p v i di n bi n c a n n kinh t và t hi u qu chưa cao.
  2. 2. Gi i pháp n nh ho t ng ti n t , tín d ng và góp ph n ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô: Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 75/TTg-KTTH ngày 15/1/2008 v các bi n pháp ki m ch l m phát, ki m soát tăng giá năm 2008, Ngân hàng Nhà nư c ã th c hi n các gi i pháp: N i l ng biên i u hành t giá; ch ng thu hút ti n t lưu thông v s d ng mua ngo i t thông qua tăng t l d tr b t bu c, phát hành tín phi u Ngân hàng Nhà nư c và t ngày 19/5/2008, thay i cơ ch i u hành lãi su t cơ b n cho phù h p v i Lu t Ngân hàng Nhà nư c, B Lu t dân s và áp ng tính th trư ng; ki m tra ch t ch các ngân hàng thương m i c ph n v a ư c tái cơ c u và chuy n i t ngân hàng thương m i c ph n nông thôn lên ô th , ch o các ngân hàng thương m i t p trung u tư tín d ng vào lĩnh v c s n xu t, kinh doanh có hi u qu , nh t là s n xu t nông nghi p nông thôn, cho vay xu t khNu, cho vay h nghèo, cho vay sinh viên và các i chính sách khác góp ph n b o m an sinh xã h i. Nh ng bi n pháp này bư c u ã ưa các ch tiêu ti n t bi n ng theo hư ng góp ph n ki m ch l m phát: (i) T ng phương ti n thanh toán n tháng 5/2008 tăng 3,73% so v i cu i năm 2007, th p hơn so v i m c tăng 17,57% c a cùng kỳ năm trư c; (ii) T c tăng dư n tín d ng tăng 18,42%, tuy v n còn m c cao so v i t c tăng 13,36% c a cùng kỳ năm trư c, nhưng có xu hư ng gi m d n (t c tăng dư n tín d ng c a tháng 1/2008 là 6,3%, tháng 2/2008 là 2,35%, tháng 3/2008 là 3,78%, tháng 4/2008 là 3,36% và tháng 5/2008 là 2,25%). ti p t c góp ph n tích c c th c hi n m c tiêu ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, m b o an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng, t nay n cu i năm 2008, Ngân hàng Nhà nư c t p trung tri n khai m t s gi i pháp sau: (1) nh hư ng ki m ch t c tăng trư ng tín d ng và t ng phương ti n thanh toán năm 2008 không vư t quá 30% so v i cu i năm 2007; (2). i u hành t giá và lãi su t linh ho t theo nguyên t c th trư ng, phù h p v i quan h cung c u; (3). Tăng cư ng giám sát th trư ng ti n t , thi t l p h th ng thông tin nhanh k p th i ánh giá úng di n bi n th trư ng và có bi n pháp can thi p phù h p. (4). Tăng cư ng công tác thanh tra, giám sát c a Ngân hàng nhà nư c và ch n ch nh toàn i n ho t ng qu n tr , i u hành, ki m soát, ki m toán n i b , vi c ch p hành các quy nh v b o m an toàn ho t ng ngân hàng c a các t ch c tín d ng. 3. V v n ưa ti n vào lưu thông và hút ti n v t lưu thông; các công c ã s d ng hút ti n v : Trong năm 2007 lư ng ti n Ngân hàng Nhà nư c cung ng vào lưu thông b ng 82% ch tiêu k ho ch ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Lư ng ti n Ngân hàng Nhà nư c rút v t lưu thông t 80% lư ng ti n ã cung ng mua ngo i t tăng d tr ngo i h i nhà nư c. Các bi n pháp ch y u Ngân hàng Nhà nư c ã s d ng hút ti n v là tăng t l d tr b t bu c, phát hành tín phi u Ngân hàng Nhà nư c, thu h i các kho n cho vay tái c p v n n h n.
  3. 4. Vi c th c hi n hàng lo t bi n pháp th t ch t ti n t trong m t th i gian r t ng n, gây "s c" cho ho t ng c a các ngân hàng thương m i c ph n và các doanh nghi p xu t kh u: h n ch nh ng tác ng không thu n l i cho th trư ng ti n t khi chuy n t i u hành chính sách ti n t n i l ng sang th t ch t theo ch o c a Chính ph , nh ng bi n pháp hút ti n v trong nh ng tháng u năm 2008 c a Ngân hàng Nhà nư c ư c áp d ng có ch n l c tuỳ theo t ng lo i hình t ch c tín d ng: tăng 1% t l d tr b t bu c (không áp d ng i v i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các t ch c tín d ng ho t ng trên a bàn nông thôn) và theo quy t nh, các t ch c tín d ng có 45 ngày chuNn b trư c khi th c hi n; phát hành tín phi u Ngân hàng Nhà nư c b t bu c ch áp d ng i v i 41/88 ngân hàng thương m i có quy mô v n huy ng b ng VND trên 1.000 t ng (tr Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu tín d ng nhân dân Trung ương), trong ó t tr ng mua c a các ngân hàng thương m i nhà nư c chi m 47,5%, 18/41 ngân hàng mua v i m c th p t 100 t n 150 t và các t ch c tín d ng có 35 ngày chuNn b . Tuy Ngân hàng Nhà nư c ã tri n khai ch trương, gi i pháp i u hành ti n t theo hư ng th t ch t ngay t cu i năm 2007 và t i H i ngh tri n khai nhi m v ngân hàng u tháng 1/2008, nhưng h u h t các t ch c tín d ng ch m i u ch nh k ho ch kinh doanh cho phù h p, v n tăng nhanh dư n tín d ng (dư n tín d ng tháng 1/2008 tăng t i 6,3% so v i tháng trư c) nên nh t th i ã g p khó khăn v thanh kho n. V ch quan, Ngân hàng Nhà nư c ã d báo trư c nh ng tác ng c a các bi n pháp hút ti n v , nhưng chưa lư ng h t các ph n ng ph n y sinh i v i m t s ngân hàng thương m i s d ng v n vay trên th trư ng liên ngân hàng tăng dư n tín d ng và chưa th c hi n y quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v b o m an toàn. Vi c các doanh nghi p xu t khNu g p khó khăn trong vi c bán ngo i t t i m t s th i i m là do lư ng ngo i t dư th a quá l n, các ngân hàng thương m i ăng ký bán cho Ngân hàng Nhà nư c có ngày lên n 739 tri u USD, trong khi Ngân hàng Nhà nư c ch can thi p mua m c r t th p do ph i gi m lư ng ti n cung ng ki m ch l m phát. k p th i tháp g khó khăn cho các t ch c tín d ng và các doanh nghi p xu t khNu, Ngân hàng Nhà nư c ã s d ng nhi u gi i pháp: (i) tăng lư ng ti n cho các t ch c tín d ng vay ng n h n (th i h n t 1 -2 tu n) h tr v n thanh kho n; (ii) n i l ng biên i u hành t giá mua - bán ngo i t c a các t ch c tín d ng t ±0,5% lên ±1%; (iii) Ti p t c mua ngo i t tăng d tr ngo i h i nhà nư c trên cơ s lư ng ti n rút v t lưu thông và ưu tiên mua i v i các t ch c tín d ng ã mua ngo i t c a doanh nghi p xu t khNu. 5. Có hay không vi c d tr ngo i t qu c gia t i B Tài chính mà không t p trung d tr ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c? Hi n nay, B Tài chính ư c Chính ph giao qu n lý m t s ngu n ngo i h i thu c s h u Nhà nư c, bao g m: (1) Qu ngo i t t p trung ư c thành l p theo Quy t nh 93/2000/Q -BTC ngày 06/6/2000 c a B trư ng B Tài chính. Qu này ư c hình thành t các kho n thu b ng ngo i t c a ngân sách nhà nư c (thu t bán d u thô và m t s kho n thu quan tr ng khác). (2) Qu tích lu tr n nư c ngoài ư c thành l p theo Quy t nh s 10/2006/Q -BTC ngày 28/2/2006 c a B trư ng B Tài chính
  4. t p trung các kho n thu t ngu n v n cho vay, vi n tr nư c ngoài, các kho n thu phí b o lãnh c a Chính ph m b o vi c hoàn tr n nư c ngoài. 6. Vi c t ch c th c hi n ch c năng qu n lý d tr ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c như th nào? Theo quy nh t i Ngh nh s 86/1999/N -CP ngày 30/8/1999 c a Chính ph v qu n lý d tr ngo i h i nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c là cơ quan qu n lý d tr ngo i h i Nhà nư c nh m th c hi n chính sách ti n t qu c gia, b o m kh năng thanh toán qu c t , b o toàn d tr ngo i h i nhà nư c. D tr ngo i h i nhà nư c ư c chia thành 2 qu : (i) Qu D tr ngo i h i ư c s d ng u tư trên th trư ng qu c t và áp ng cho nhu c u ngo i h i t xu t, c p bách c a Nhà nư c theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; (ii) Qu Bình n t giá và giá vàng ư c s d ng can thi p th trư ng ngo i t và th trư ng vàng trong nư c nh m th c thi chính sách ti n t qu c gia. Vi c t ch c th c hi n ch c năng qu n lý d tr ngo i h i nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c luôn m b o tuân th úng các quy nh c a pháp lu t v qu n lý d tr ngo i h i nhà nư c. 7. V n mua hơn 9 t USD tăng d tr ngo i h i Nhà nư c, c p quy t nh ch trương mua ôla? Ngu n ti n mua? T u năm 2007, lu ng v n u tư nư c ngoài vào Vi t Nam gia tăng t bi n, Ngân hàng Nhà nư c ã mua hơn 9 t USD tăng d tr ngo i h i nhà nư c (ch y u mua trong 6 tháng u năm 2007 v i s ti n là 8,1 t USD). ây là bi n pháp c n thi t, v a gi m áp l c dư cung ngo i t , h n ch tình tr ng ôla hoá cho n n kinh t , v a tăng d tr ngo i h i nhà nư c theo ch trương c a Chính ph . trung hoà lư ng ti n VND ưa ra mua ngo i t , Ngân hàng Nhà nư c ã s d ng nhi u bi n pháp hút ti n v t lưu thông như tăng d tr b t bu c lên g p 2 l n t ngày 28/5/2007, tăng kh i lư ng phát hành tín phi u Ngân hàng Nhà nư c… Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nư c chưa k p th i d báo ư c m c tăng c a lu ng v n u tư gián ti p vào Vi t Nam khá l n có k ho ch ch ng i u ti t vi c ưa ra mua ngo i t và thu h i ti n tr l i t lưu thông. V ngu n ti n mua ngo i t , hàng năm, Ngân hàng Nhà nư c trình Th tư ng Chính ph phê duy t ch tiêu lư ng ti n cung ng (ti n phát hành) mua ngo i t tăng d tr ngo i h i nhà nư c và tái c p v n h tr kh năng thanh toán cho các t ch c tín d ng; phê duy t m c d tr ngo i h i nhà nư c d ki n t ư c trong năm. Th tư ng Chính ph ã phê duy t m c d tr ngo i h i nhà nư c d ki n t ư c trong năm 2007 t i Quy t nh s 922/Q -TTg ngày 24/7/2007 8. V n các t ch c tín d ng vi ph m quy nh v lãi su t t i B Lu t dân s ; Ngân hàng Nhà nư c ch m và chưa k p th i công b m c tr n lãi su t cơ b n theo quy nh c a pháp lu t. Quán tri t tinh th n Ngh quy t Trung ương 5, Khoá IX c a ng, căn c vào i u ki n th c t v kinh t , ti n t trong nư c và ư c s ch p thu n c a Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c ã ban hành Quy t nh s 546/2002/Q -NHNN ngày 30/5/2002, quy nh: lãi su t cho vay c a các t ch c tín d ng i v i khách hành ư c th c hi n theo cơ ch tho thu n; Ngân hàng Nhà nư c công b lãi su t cơ b n trong t ng th i
  5. kỳ nh hư ng lãi su t th trư ng. Khi B Lu t dân s năm 2005 có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2006, các h p ng tín d ng c a các t ch c tín d ng ư c ký k t t sau th i i m này ã g p vư ng m c do Kho n 1, i u 476 quy nh: "lãi su t vay do các bên tho thu n nhưng không vư t quá 150% c a lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c công b i v i lo i vay tương ng". gi i quy t v n này, Ngân hàng Nhà nư c ã xây d ng 2 phương án x lý: (i) i u ch nh tăng lãi su t cơ b n t 8,25%/năm lên hơn 10%/năm. Tuy nhiên, vi c tăng lãi su t cơ b n hơn 20% là s i u ch nh có tính " t bi n", bi n ng s gây xáo tr n th trư ng ti n t trong nư c; (ii) Ph i h p v i các B , Ngành liên quan, trình Chính ph và Qu c h i xem xét, ch nh s a các n i dung bên quan n lãi su t quy nh t i i u 474 và 476 B lu t Dân s m b o n nh th trư ng ti n t trong nư c. Th a u quy n Th tư ng Chính ph , ngày 22/11/2006, Ngân hàng Nhà nư c ã có t trình 154/TT-CP ki n ngh U ban Thư ng v Qu c h i Khoá XI s a i quy nh liên quan n lãi su t t i B Lu t dân s . T i Phiên h p cu i tháng 4/2008, U ban Thư ng v Qu c h i Khoá XII ã có ý ki n v v n này và ti p thu ý ki n c a U ban Thư ng v Qu c h i, sau khi ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n, Ngân hàng Nhà nư c ã ban hành ngay Quy t nh s 16/2008/Q -NHNN ngày 16/5/2008 có hi u l c t ngày 19/5/2008 thay i cơ ch i u hành lãi su t, Ngân hàng Nhà nư c công b lãi su t cơ b n làm cơ s cho các t ch c tín d ng n nh lãi su t kinh doanh phù h p v i quy nh c a B lu t Dân s và Lu t Ngân hàng Nhà nư c. 9. Gi i pháp b o m lãi su t dương cho ngư i g i ti n theo ch o c a Th tư ng Chính ph . Trong n n kinh t th trư ng và h i nh p kinh t qu c t , lãi su t huy ng v n và cho vay c a các t ch c tín d ng ư c hình thành ch y u do cung-c u v n, m c l m phát kỳ v ng, các chi phí kinh doanh c a ngân hàng thương m i và tác ng c a y u t t giá, lãi su t th trư ng qu c t . Ngoài ra, lãi su t t i các t ch c tín d ng còn ph i tính n m i quan h l i ích gi a ngư i g i ti n, t ch c tín d ng và ngư i vay ti n. N u lãi su t ti n g i tăng cao s làm cho lãi su t cho vay tăng theo và làm tăng chi phí u vào cho s n xu t, kinh doanh. hư ng t i lãi su t th c dương cho ngư i g i ti n theo ch o c a Th tư ng Chính ph , cùng v i vi c thay i cơ ch i u hành lãi su t cơ b n, t ngày 19/5/2008, Ngân hàng Nhà nư c ã i u ch nh tăng lãi su t cơ b n t 8,75%/năm lên 12%/năm. Hi n nay m t b ng lãi su t huy ng c a các t ch c tín d ng m c 13,5%-15%/năm. 10. V n cho vay lĩnh v c u tư ch ng khoán, b t ng s n. ki m soát ch t ch ho t ng cho vay u tư, kinh doanh ch ng khoán và b t ng s n c a các t ch c tín d ng ngày 28/5/2007, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ã ban hành Ch th s 03/2007/CT-NHNN, trong ó kh ng ch dư n cho vay u tư, kinh doanh ch ng khoán m c dư i 3% t ng dư n cho vay c a các t ch c tín d ng. n cu i tháng 4/2008, dư n cho vay u tư và kinh doanh ch ng khoán c a h th ng các t ch c tín d ng là 9.754 t ng, chi m t tr ng 0,78% t ng dư n cho vay n n kinh t ; dư n cho vay i v i lĩnh v c b t ng s n (g m cho vay mua nhà ,
  6. cho các doanh nghi p vay u tư cơ s h t ng ph c v s n xu t, kinh doanh, cho vay xây d ng nhà và văn phòng bán và cho thuê. . .) là 135.000 t ng, chi m 10,8% t ng dư n cho vay n n kinh t . 11. Huy ng ti n g i ng n h n c a h th ng ngân hàng trong năm 2007 và s d ng cho vay dài h n. Tính n cu i năm 2007, s dư ti n g i ng n h n t i h th ng ngân hàng là 776.018 t ng, dư n cho vay trung, dài h n là 456.751 t ng, trong ó các ngân hàng thương m i ã s d ng 75.550 t ng ngu n v n ng n h n cho vay trung, dài h n (chi m t tr ng 9,7%, th p hơn m c t i a 40% ư c s d ng ngu n v n ng n h n cho vay trung, dài h n theo quy nh hi n hành). 12. S thay i v th ph n c a các ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam tính t u năm 2008 n cu i tháng 4/2008. Th ph n cho vay c a các ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam trong h th ng các t ch c tín d ng Vi t Nam ang có xu hư ng tăng, trong khi th ph n ngu n v n huy ng l i có xu hư ng gi m; t c tăng th ph n cho vay b ng ngo i t nhanh hơn t c tăng th ph n t ng dư n (s li u c th Ngân hàng Nhà nư c ã g i tr c ti p cho i bi u ch t v n). Nh m m b o cơ ch cho vay b ng ngo i t th ng nh t v i các quy nh c a pháp lu t v ngo i h i, góp ph n h n ch tình tr ng ô hoá n n kinh t , Ngân hàng Nhà nư c ã ban hành m i Quy t nh v cho vay b ng ngo i t c a t ch c tín d ng i v i khách hàng vay là ngư i cư trú (s 09/2008/Q -NHNN ngày 10/4/2008), t p trung cho vay 3 lĩnh v c nh p khNu hàng hoá, d ch v ; tr n nư c ngoài và u tư ra nư c ngoài. 13. Vi c tri n khai tr lương qua tài kho n nh ng nơi chưa i u ki n, gây b c xúc cho ngư i hư ng lương: Theo quy nh t i Ch th 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 c a Th tư ng Chính ph , l trình tr lương qua tài kho n cho i tư ng hư ng lương t ngân sách nhà nư c g m 2 giai o n: (i) Giai o n I tri n khai t 1/1/2008 t i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh và m t s thành ph , th xã, khu ch xu t, khu công nghi p; (ii) Giai o n II tri n khai t 1/1/2009 trên ph m vi c nư c, nơi các t ch c cung ng d ch v thanh toán có kh năng áp ng vi c tr lương qua tài kho n. M c dù, Ngân hàng Nhà nư c ã ban hành Ch th 05/2007/CT-NHNN yêu c u các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c cung ng d ch v thanh toán tri n khai các n i dung liên quan theo úng ch o c a Th tư ng Chính ph , nhưng do (i) vi c tham mưu c a Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh m t s t nh, thành ph chưa phù h p; (ii) m t s t ch c cung ng d ch v thanh toán phát hành s lư ng th vư t quá kh năng cung ng nên t 1/1/2008 n nay, m t s a phương không thu c l trình tri n khai giai o n 1 và chưa áp ng i u ki n v n th c hi n tr lương qua tài kho n, gây b c xúc cho ngư i hư ng lương. Trong tháng 4/2008, Ngân hàng Nhà nư c ã t ch c sơ k t, ch o, u n n n và ph n u tri n khai quy t li t, hi u qu hơn ch trương này.
  7. 14. Thành l p m i các ngân hàng thương m i: n cu i tháng 5/2008, h th ng các t ch c tín d ng Vi t Nam g m 5 ngân hàng thương m i nhà nư c (trong ó Ngân hàng Ngo i thương ã c ph n hoá), Ngân hàng chính sách xã h i, Ngân hàng phát tri n, 6 ngân hàng liên doanh, 36 ngân hàng thương m i c ph n, 44 chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, 10 Công ty tài chính, 13 Công ty cho thuê tài chính và 998 qu tín d ng nhân dân. T năm 2006 n nay, Ngân hàng Nhà nư c nh n ư c 25 h sơ xin thành l p ngân hàng thương m i c ph n trong nư c, 33 h sơ xin thành l p chi nhánh ngân hàng nư c ngoài và ngân hàng 100% v n nư c ngoài t i Vi t Nam. n nay, Ngân hàng Nhà nư c ã c p gi y phép thành l p và ho t ng cho 2 ngân hàng là Liên Vi t (có tr s chính t i H u Giang) và Tiên Phong (có tr s chính t i Hà N i); c p gi y phép thành l p và ho t ng cho 3 chi nhánh ngân hàng nư c ngoài. Các h sơ còn l i ang ư c Ngân hàng Nhà nư c thNm nh. Vi c c p gi y phép thành l p và ho t ng cho các ngân hàng thương m i c ph n ư c th c hi n theo Quy t nh s 24/2007/Q -NHNN ngày 7/6/2007 c a Ngân hàng Nhà nư c; c p gi y phép thành l p và ho t ng cho chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ư c th c hi n theo Ngh nh s 22/2006/N -CP ngày 28/2/2006 c a Chính ph . Xin c m ơn Qu c h i! TH NG C Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng Qu c h i (600 b n); - B trư ng, Ch nhi m VPCP; - Th ng c và các PT ; - Lưu VP NHNN (TH, TK, HC). Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản