Văn bản Báo cáo tình hình huy động lực lượng xung kích tập trung

Chia sẻ: Nguyen Thi Bich Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
71
lượt xem
6
download

Văn bản Báo cáo tình hình huy động lực lượng xung kích tập trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND huyện Hoài Đức về việc giao chỉ tiêu huy động lực lượng xung kích tập trung, lực lượng xung kích tại chỗ và lực lượng cơ động ứng cứu hộ đê phòng, chống lụt, bão, úng năm 2010. UBND xã Đắc Sở đã tổ chức huy động lực lượng xung kích tập trung nhưng do tình hình đặc thù của địa phương là đi làm kinh tế xa nhà (buôn bán hoa quả) lực lượng thanh niên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Báo cáo tình hình huy động lực lượng xung kích tập trung

  1. Uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam X· ®¾c së §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc __________________ Sè: ……/UBND §¾c Së, ngµy ….. th¸ng ….. n¨m 2010 V/v: B¸o c¸o t×nh h×nh huy ®éng lùc lîng xung kÝch tËp trung KÝnh göi: - UBND huyÖn Hoµi §øc - Phßng Kinh tÕ huyÖn Hoµi §øc Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 1688/Q§-UBND ngµy 26/5/2010 cña UBND huyÖn Hoµi §øc vÒ viÖc giao chØ tiªu huy ®éng lùc lîng xung kÝch tËp trung, lùc lîng xung kÝch t¹i chç vµ lùc lîng c¬ ®éng øng cøu hé ®ª phßng, chèng lôt, b·o, óng n¨m 2010. UBND x· §¾c Së ®· tæ chøc huy ®éng lùc lîng xung kÝch tËp trung nhng do t×nh h×nh ®Æc thï cña ®Þa ph¬ng lµ ®i lµm kinh tÕ xa nhµ (bu«n b¸n hoa qu¶) lùc lîng thanh niªn chñ yÕu cña ®Þa ph¬ng hiÖn nay kh«ng cã mÆt t¹i ®Þa ph¬ng nªn kh«ng thÓ huy ®éng lùc lîng theo tinh thÇn quyÕt ®Þnh trªn. VËy UBND x· §¾c Së b¸o c¸o ®Ó UBND huyÖn, phßng Kinh tÕ huyÖn xem xÐt. N¬i nhËn: tm. Uû ban nh©n d©n x· - Nh ®Ò göi; - Lu: VP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản