Văn bản Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
70
lượt xem
8
download

Văn bản Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND về thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong 6 tháng cuối năm 2007 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc THÀNH PH H CHÍ ******** MINH ****** S : 19/2007/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2007 CH THN V TH C HI N CÁC GI I PHÁP KÉO GI M TAI N N GIAO THÔNG VÀ ÙN T C GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH TRONG 6 THÁNG CU I NĂM 2007 Trong th i gian qua, c bi t là trong 6 tháng u năm 2007, chính quy n và l c lư ng Công an các c p, các ngành, các ơn v ã có nhi u c g ng gi i quy t bài toán v gi gìn tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph nhưng k t qu t ư c chưa cao, tai n n giao thông ư ng b 6 tháng u năm 2007 tăng cao so v i cùng kỳ năm trư c; tình hình chưa ư c chuy n bi n c ng v i nh ng phát sinh b t c p làm tăng thêm tính b c xúc, c n ph i ư c ánh giá an toàn giao thông là m t v n nghiêm tr ng ph i ư c quy t tâm kh c ph c vì liên quan n sinh m ng, tài s n và môi trư ng s ng c a nhân dân thành ph . Nguyên nhân c a v n trên là do nh n th c và ý th c t giác ch p hành pháp lu t v giao thông c a ngư i tham gia giao thông còn y u kém; h t ng giao thông còn nhi u b t c p; công tác qu n lý Nhà nư c còn thi u sót; vi c t ch c th c hi n các bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông c a các c p, các ngành chưa t yêu c u. Nh m kh c ph c các y u kém, t n t i nêu trên, quy t tâm kéo gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên a bàn thành ph trong 6 tháng cu i năm 2007; quy t tâm th c hi n Quy t nh s 128/Q -TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph và Công văn s 213/UBATGTQG ngày 19 tháng 6 năm 2007 c a y ban An tòan giao thông qu c gia v ch tiêu gi m s thi t h i v ngư i do tai n n giao thông trong năm 2007, y ban nhân dân thành ph yêu c u các c p, các ngành khNn trương th c hi n quy t li t nh ng bi n pháp sau ây: 1. S Tư pháp: - Ch trì ph i h p v i các S - ban - ngành tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ki n ngh v i Trung ương v vi c ban hành văn b n m i ho c b sung, s a i các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành c a Trung ương v b o m tr t t an toàn giao thông cho phù h p và kh thi v i tình hình th c t c a thành ph .
  2. - Thư ng tr c H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph ch trì ph i h p v i Ban An toàn giao thông thành ph xây d ng các chương trình phát thanh, truy n hình m i, t ch c các h i thi tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v giao thông cho ng viên, cán b , công ch c, viên ch c và nhân dân thành ph ; tăng cư ng ào t o i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên áp ng yêu c u công tác. 2. S Văn hóa và Thông tin: - Xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n công tác thông tin tuyên truy n, v n ng v b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph b ng nhi u hình th c sinh ng v i ch chính là v n ng m i ngư i ph i nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t v giao thông, c bi t là ph i i mũ b o hi m khi i xe môtô, xe g n máy. - Ch o và cung c p cho các r p chi u phim trên a bàn thành ph nh ng o n phim tuyên truy n v an toàn giao thông dài kho ng 5 - 10 phút các r p trình chi u trư c khi vào phim chính. - xu t v i y ban nhân dân thành ph các nhi m v c th c a các cơ quan Báo - ài thành ph trong công tác thông tin tuyên truy n, v n ng v b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph . Công tác tuyên truy n v n ng ph i ư c th c hi n trên c di n r ng và chi u sâu; không ch d ng l i m t s i tư ng mà ph i tuyên truy n và v n ng t t c các cơ quan, ơn v , oàn th và m i t ng l p nhân dân. Ph i gi i quy t cho ư c cái g c v n là ý th c ch p hành lu t pháp giao thông c a t ng ngư i tham gia giao thông. Bi n pháp thông tin tuyên truy n ph i h t s c c th và thi t th c. 3. S Giáo d c và ào t o: - Ti p t c tăng cư ng th i lư ng và a d ng hóa hình th c gi ng d y pháp lu t giao thông t t c các c p h c nh m giáo d c, nâng cao ý th c ch p hành cho h c sinh ph thông, c bi t là h c sinh c p 3. - Ch o t t c các trư ng h c ưa n i dung b o m an toàn giao thông vào sinh ho t chào c u tu n, vào ti t h c u tiên trong ngày và sinh ho t ch nhi m hàng tu n; Ny m nh hơn n a vi c th c hi n chương trình xe ưa ón h c sinh; có hình th c x lý nghiêm vi c h c sinh vi ph m Lu t Giao thông ư ng b . - Ch o t t c các trư ng h c ph i h p v i Công an và chính quy n a phương t ch c t t vi c gi gìn tr t t giao thông khu v c trư c c ng trư ng; d ng các panô nơi h c sinh ra c ng trư ng nh c nh h c sinh ph i nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t v giao thông. - Ph i h p v i Ban An toàn giao thông thành ph thư ng xuyên cung c p y , k p th i thông tin cho cơ quan Báo - ài v tình hình, k t qu th c hi n các bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông c a ngành Giáo d c và ào t o. 4. S Giao thông - Công chính:
  3. - Ch trì, ph i h p v i Công an thành ph ti p t c kh o sát, nghiên c u phân lu ng và t ch c l i giao thông cho h p lý thi t l p thêm các hành lang an toàn giao thông, c bi t t p trung x lý t i các khu v c tr ng i m v tai n n giao thông và ùn t c giao thông; t ch c ki m tra th c a, i u ch nh b sung h th ng èn tín hi u, bi n báo, sơn ư ng… hư ng d n giao thông rõ ràng cho ngư i i ư ng. Kh o sát, l p án l p t b sung dãy phân cách gi a ư ng tăng cư ng cư ng ch , m b o an toàn giao thông. - Ny nhanh vi c phân lu ng giao thông m t chi u cho các tuy n ư ng ã ư c nghiên c u gi m ùn t c khu v c; nghiên c u và t ch c s p x p l i vi c cho phép u xe ôtô dư i lòng ư ng có thu phí (nh t là các ư ng nh ) phòng tránh x y ra ùn t c và tai n n giao thông. - Tăng cư ng ki m tra và nhanh chóng kh c ph c các khi m khuy t, hư h ng c a h t ng k thu t giao thông ư ng b và tình tr ng ng p n ng trên nhi u tuy n ư ng trong mùa mưa b o m an toàn cho ngư i lưu thông. Ki m i m, x lý nghiêm giám c và cán b các Khu Qu n lý giao thông ô th n u thi u trách nhi m trong công tác này. - Thư ng xuyên ki m tra, ôn c b o m ti n thi công các công trình v h t ng giao thông; ch o Thanh tra S kiên quy t x ph t n ng và b t bu c các ch u tư và ơn v thi công ph i kh c ph c ngay nh ng vi ph m v ô nhi m môi trư ng, v rào ch n, báo hi u an toàn t i công trư ng thi công, ng th i bu c tái l p ngay m t ư ng b o m an toàn giao thông. - Tăng cư ng bi n pháp qu n lý ch t ch phòng tránh tiêu c c, nâng cao ch t lư ng công tác ăng ki m xe cơ gi i và công tác ào t o - sát h ch - c p gi y phép lái xe; kiên quy t x lý nghiêm nh ng cán b , nhân viên có tiêu c c. - T ch c l i m ng lư i lu ng tuy n xe buýt cho h p lý, tránh trùng l p, ng th i nâng cao ch t lư ng ph c v hành khách i xe. - Ch trì ph i h p v i Công an thành ph và y ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các qu n - huy n kh o sát, có bi n pháp kh c ph c ngay các “ i m en” v tai n n giao thông trên a bàn thành ph ; x lý an toàn k thu t cho ch t tr c gác t i các nơi giao nhau gi a ư ng b - ư ng s t trên a bàn thành ph , t ch c l c lư ng tr c gác úng quy nh, nghiêm túc; ti p t c kh o sát, nâng c p các ư ng ngang v i ư ng s t t i a bàn các qu n có ư ng s t i qua; gi i quy t nhanh chóng các ki n ngh c a y ban nhân dân, Ban An toàn giao thông qu n - huy n v h t ng giao thông. - Ph i h p v i Công an thành ph và các cơ quan ch c năng t ch c l c lư ng thư ng xuyên ki m tra và x lý kiên quy t tình tr ng xe ch hàng vư t quá t i tr ng c a xe, c bi t t ch c ki m tra t i các c ng c ng; thư ng xuyên ki m tra an toàn giao thông trên các tuy n ư ng th y n i a, kiên quy t x ph t và ình ch ho t ng các b n và phương ti n không m b o i u ki n an toàn giao thông. - Ph i h p v i Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph thư ng xuyên cung c p y , k p th i thông tin v tình hình, k t qu th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông c a ngành Giao thông - Công chính.
  4. 5. Công an thành ph : - Ph i h p v i S Giao thông - Công chính ch o các l c lư ng c nh sát, thanh tra giao thông tăng cư ng ki m tra, ki m soát giao thông trên a bàn, thư ng xuyên thay i phương án tu n tra, th c hi n ki m tra cơ ng, ch t ch n t i các “ i m en”, t i các khu v c tr ng i m v an toàn giao thông. - Ch o C nh sát giao thông, C nh sát tr t t thành ph và Công an các qu n - huy n i u ch nh, b trí l i l c lư ng và ph i h p v i các l c lư ng khác (C nh sát cơ ng, Thanh niên xung phong, Thành oàn,...) tăng cư ng công tác tr c ch t, i u hòa giao thông t i các giao l cũng như công tác tu n tra ki m soát và x lý vi ph m trên các tuy n ư ng vào th i i m x y ra nhi u tai n n giao thông trong ngày (19 gi 00 n 01 gi 00 sáng hôm sau); kiên quy t x ph t n ng các hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông, c bi t là các hành vi nguyên nhân gây ra nhi u tai n n giao thông (theo th ng kê); b t bu c ngư i i u khi n xe môtô, xe g n máy ph i quay xe l i, không cho ti p t c lưu thông n u không ch p hành i mũ b o hi m khi i vào các tuy n ư ng quy nh b t bu c ph i i mũ b o hi m khi i xe môtô, xe g n máy. - Ch o Phòng C nh sát giao thông ư ng b và Công an các qu n - huy n ti n hành i u tra cơ b n các tuy n ư ng ã x y ra nhi u tai n n; t ó xây d ng k ho ch chuyên t p trung l c lư ng, phương ti n nh m c i thi n tình hình tai n n trên nh ng tuy n ư ng này. - Ch trì, ph i h p v i S Giao thông - Công chính t ch c l c lư ng thư ng xuyên ki m tra và x lý kiên quy t tình tr ng xe ch hàng vư t quá t i tr ng c a xe, c bi t là t ch c ki m tra t i các c ng c ng; thư ng xuyên ki m tra an toàn giao thông trên các tuy n ư ng th y n i a, kiên quy t x ph t và ình ch ho t ng các b n và phương ti n không m b o i u ki n an toàn giao thông. - Có bi n pháp x lý nghiêm kh c nh ng cán b , chi n sĩ có hành vi tiêu c c trong ki m tra, x lý vi ph m v tr t t an toàn giao thông. - Ph i h p v i y ban nhân dân, Ban An toàn giao thông qu n - huy n ki m tra, gi i t a tri t các trư ng h p nhà xây d ng l n chi m hành lang an toàn giao thông ư ng b , l n chi m lòng - l ư ng kinh doanh, buôn bán gây c n tr giao thông. - Ph i h p v i S Giao thông - Công chính và y ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các qu n - huy n xác nh và có bi n pháp kh c ph c nhanh chóng các “ i m en” v tai n n giao thông; ki m tra, hoàn thi n an toàn k thu t cho ch t tr c gác t i nơi giao nhau gi a ư ng b - ư ng s t trên a bàn thành ph . - Ph i h p v i Ban An toàn giao thông thành ph thư ng xuyên cung c p y , k p th i thông tin v tình hình tr t t an toàn giao thông, s li u tai n n giao thông, s li u x lý vi ph m,... và các bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông. 6. S Y t : Ch o các b nh vi n thành ph , b nh vi n qu n - huy n ( c bi t là các qu n - huy n c a ngõ thành ph như Bình Chánh, Bình Tân, Th c, C Chi,...) tăng
  5. cư ng i ngũ y - bác sĩ và cơ s v t ch t ph c v công tác sơ - c p c u và i u tr cho nh ng ngư i b tai n n giao thông. 7. S Tài nguyên và Môi trư ng: Ch o Công ty Môi trư ng ô th thành ph nghiên c u, t ch c l i các bãi t p k t, trung chuy n rác và th i gian v n chuy n rác h p lý (tránh lưu thông vào gi cao i m) phòng tránh ùn t c giao thông, ng th i t o môi trư ng giao thông s ch s và an toàn hơn. 8. S K ho ch và u tư và S Tài chính: Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph b trí k ho ch, c p phát v n k p th i cho các d án xây d ng h t ng giao thông; b sung kinh phí duy tu b o dư ng, trung i tu h th ng giao thông trong 6 tháng cu i năm 2007 và các nhu c u khác b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph . 9. Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p: Ph i h p ch t ch v i S Giao thông - Công chính, Công an thành ph , y ban nhân dân và Công an qu n - huy n, phư ng - xã th c hi n các bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông, xây d ng các ư ng song hành phòng tránh tai n n giao thông và ùn t c giao thông t i khu v c trư c c ng các Khu Ch xu t - Khu Công nghi p. 10. y ban nhân dân và Ban An toàn giao thông 24 qu n - huy n: Ch t ch y ban nhân dân kiêm Trư ng Ban An toàn giao thông qu n - huy n ph i tr c ti p ch o và ch u trách nhi m v tình hình m b o tr t t an toàn giao thông trên a bàn ph trách. Yêu c u tăng cư ng l c lư ng tu n tra ki m soát ch t ch tình hình, kiên quy t x lý nghiêm nh ng trư ng h p vi ph m; nh t là công tác gi i t a l n chi m lòng l ư ng trái phép, gây c n tr giao thông, tr l i ư ng thông, hè thoáng cho ngư i i b . Không l n chi m lòng l ư ng, b o m an toàn giao thông, coi ây là i u ki n b t bu c khi xem xét c p phép kinh doanh cho các cơ s , c a hàng, kinh doanh d ch v … KhNn trương t ch c h i ngh ki m i m, ánh giá sâu sát k t qu th c hi n công tác b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn trong 6 tháng u năm 2007; xây d ng k ho ch c th nh m nâng cao hi u qu công tác b o m tr t t an toàn giao thông và kéo gi m tai n n giao thông trên a bàn, trong ó c n t p trung vào các bi n pháp sau: - Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân trên a bàn v b o m tr t t an toàn giao thông, th c hi n sâu r ng n phư ng - xã - th tr n, khu ph , t dân ph . - Ch trì, ph i h p v i các l c lư ng c a thành ph ki m tra, gi i t a tri t tình tr ng nhà xây d ng l n chi m hành lang an toàn giao thông ư ng b và tình tr ng l n chi m lòng l ư ng kinh doanh, buôn bán gây c n tr giao thông và nguy cơ x y ra tai n n giao thông; ki m tra, x lý tri t tình tr ng l n chi m sông, kênh, r ch trên a bàn.
  6. - Ch o l c lư ng Công an qu n - huy n ph i h p v i Công an phư ng - xã và các l c lư ng khác (C nh sát cơ ng, i Qu n lý tr t t ô th , Thanh niên xung phong, Qu n - Huy n oàn,...) tăng cư ng công tác tr c ch t, i u hòa giao thông t i các giao l ; tăng cư ng công tác tu n tra ki m soát và x lý vi ph m vào th i gian x y ra nhi u tai n n giao thông trong ngày trên các tuy n ư ng ã x y ra nhi u tai n n giao thông thu c a bàn qu n - huy n, kiên quy t x ph t n ng các hành vi vi ph m v tr t t an toàn giao thông, nh t là các hành vi nguyên nhân gây ra nhi u tai n n giao thông (theo th ng kê). 11. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n liên t c các chương trình tuyên truy n, v n ng sâu r ng n các t ng l p nhân dân thành ph v b o m tr t t an toàn giao thông, c bi t là g n các ch tiêu v an toàn giao thông vào phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa trên a bàn dân cư. ngh Liên oàn Lao ng thành ph , H i Liên hi p Ph n thành ph , H i Nông dân thành ph , H i C u Chi n binh thành ph liên t c m nh ng t tuyên truy n, v n ng h i viên, oàn viên công oàn gương m u ch p hành pháp lu t giao thông khi tham gia giao thông và i mũ b o hi m khi i xe môtô, xe g n máy. ngh Thành oàn TNCS H Chí Minh liên t c m nh ng t tuyên truy n, v n ng oàn viên, thanh niên gương m u ch p hành pháp lu t giao thông khi tham gia giao thông và i mũ b o hi m khi i xe môtô, xe g n máy; t ch c l c lư ng oàn viên, thanh niên xung kích tr giúp l c lư ng C nh sát giao thông thành ph và Công an các qu n - huy n trong công tác tr c ch t và i u hòa giao thông. 12. ngh các cơ quan Báo - ài thành ph thư ng xuyên thông tin v tình hình tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph ; tăng cư ng th i lư ng, tin bài tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và k t qu th c hi n các bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông c a các c p, các ngành thành ph ; nêu gương ngư i t t, vi c t t; t o dư lu n xã h i lên án m nh m các hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông, xem ó như m t t i ác i v i xã h i; m di n àn v n ng m i ngư i nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t v giao thông khi tham gia giao thông và i mũ b o hi m khi i xe môtô, xe g n máy. ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph , Báo Sài Gòn Gi i phóng, Báo Tu i Tr , Báo Pháp lu t ph i i u trong công tác thông tin tuyên truy n này. Riêng ài Truy n hình thành ph xây d ng chương trình v tr t t an toàn giao thông thông tin tình hình và tuyên truy n v b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph , phát sóng hàng ngày vào sáng s m trư c gi i h c, i làm (6 gi 15 n 6 gi 30) và vào gi cao i m bu i t i (18 gi 45 n 19 gi 00). 13. Ban An toàn giao thông thành ph : - Ch trì t ch c các oàn i ki m tra tình hình tr t t an toàn giao thông trên a bàn các qu n - huy n, c bi t là các qu n - huy n x y ra nhi u tai n n giao thông ho c có nhi u i m en v tai n n giao thông; làm vi c v i y ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các qu n - huy n th ng nh t các bi n pháp nh m c i thi n tình hình tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n - huy n.
  7. - Ph i h p v i các S - ban - ngành, y ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các qu n - huy n tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v các gi i pháp nh m c i thi n tình hình tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph . - T ng h p, báo cáo tình hình và k t qu th c hi n các gi i pháp b o m tr t t an toàn giao thông c a các S - ban - ngành, qu n - huy n cho y ban An toàn giao thông qu c gia và y ban nhân dân thành ph . 14. Th trư ng các S - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có văn b n quy nh t t c cán b , chi n sĩ, công ch c, viên ch c c a các phòng - ban và ơn v tr c thu c ph i i mũ b o hi m khi i xe môtô, xe g n máy và gương m u ch p hành pháp lu t giao thông khi tham gia giao thông; ng th i g n n i dung ch p hành pháp lu t giao thông vào tiêu chuNn xem xét, ánh giá thi ua c a cá nhân, các phòng - ban và ơn v tr c thu c. Th trư ng các S - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các qu n - huy n có trách nhi m t ch c th c hi n nghiêm Ch th này; nh kỳ hàng tháng, k t tháng 7 năm 2007, báo cáo k t qu cho Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph (s 63 Lý T Tr ng, qu n 1) trư c ngày 05 tháng sau t ng h p, báo cáo cho y ban An toàn giao thông qu c gia và y ban nhân dân thành ph ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - Văn phòng Chính ph ; - y ban An toàn Giao thông Qu c gia; - B Giao thông v n t i; B Công an; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP; - y ban nhân dân thành ph ; Lê Hoàng Quân - oàn i bi u Qu c h i TP; - UB MTTQVN TP và các t ch c thành viên; - Ban ATGT thành ph ; Các S -ban-ngành TP; - UBND và Ban ATGT các qu n - huy n; - Các cơ quan Báo - ài TP; - VPH -UB: CPVP; Các Phòng CV; - Lưu: VT, ( TMT-Thg) .
Đồng bộ tài khoản