Văn bản Luật số 25/2004/QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
50
lượt xem
2
download

Văn bản Luật số 25/2004/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 25/2004/QH11 về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Luật số 25/2004/QH11

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2004/QH11 Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 2004 LU T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S 25/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004 V B O V , CHĂM SÓC VÀ GIÁO D C TR EM Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Lu t này quy nh v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Tr em Tr em quy nh trong Lu t này là công dân Vi t Nam dư i mư i sáu tu i. i u 2. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Lu t này quy nh các quy n cơ b n, b n ph n c a tr em; trách nhi m c a gia ình, Nhà nư c và xã h i trong vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 2. Lu t này ư c áp d ng i v i cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v s nghi p, ơn v vũ trang nhân dân, gia ình và công dân Vi t Nam (sau ây g i chung là cơ quan, t ch c, gia ình, cá nhân); t ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam, ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam; trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Tr em có hoàn c nh c bi t là tr em có hoàn c nh không bình thư ng v th ch t ho c tinh th n, không i u ki n th c hi n quy n cơ b n và hoà nh p v i gia ình, c ng ng.
 2. 2. Tr em lang thang là tr em r i b gia ình, t ki m s ng, nơi ki m s ng và nơi cư trú không n nh; tr em cùng v i gia ình i lang thang. 3. Gia ình thay th là gia ình ho c cá nhân nh n chăm sóc, nuôi dư ng tr em có hoàn c nh c bi t. 4. Cơ s tr giúp tr em là t ch c ư c thành l p b o v , chăm sóc và giáo d c tr em có hoàn c nh c bi t. i u 4. Không phân bi t i x v i tr em Tr em, không phân bi t gái, trai, con trong giá thú, con ngoài giá thú, con , con nuôi, con riêng, con chung; không phân bi t dân t c, tín ngư ng, tôn giáo, thành ph n, a v xã h i, chính ki n c a cha m ho c ngư i giám h , u ư c b o v , chăm sóc và giáo d c, ư c hư ng các quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Trách nhi m b o v , chăm sóc và giáo d c tr em 1. Vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em là trách nhi m c a gia ình, nhà trư ng, Nhà nư c, xã h i và công dân. Trong m i ho t ng c a cơ quan, t ch c, gia ình, cá nhân có liên quan n tr em thì l i ích c a tr em ph i ư c quan tâm hàng u. 2. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n cơ quan, t ch c, gia ình, cá nhân trong nư c và nư c ngoài góp ph n vào s nghi p b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. i u 6. Th c hi n quy n c a tr em 1. Các quy n c a tr em ph i ư c tôn tr ng và th c hi n. 2. M i hành vi vi ph m quy n c a tr em, làm t n h i n s phát tri n bình thư ng c a tr em u b nghiêm tr theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Các hành vi b nghiêm c m Nghiêm c m các hành vi sau ây: 1. Cha m b rơi con, ngư i giám h b rơi tr em ư c mình giám h ; 2. D d , lôi kéo tr em i lang thang; l i d ng tr em lang thang tr c l i; 3. D d , l a d i, ép bu c tr em mua, bán, v n chuy n, tàng tr , s d ng trái phép ch t ma tuý; lôi kéo tr em ánh b c; bán, cho tr em s d ng rư u, bia, thu c lá, ch t kích thích khác có h i cho s c kho ; 4. D d , l a d i, d n d t, ch a ch p, ép bu c tr em ho t ng m i dâm; xâm h i tình d c tr em; 5. L i d ng, d d , ép bu c tr em mua, bán, s d ng văn hoá phNm kích ng b o l c, i tr y; làm ra, sao chép, lưu hành, v n chuy n, tàng tr văn hoá phNm khiêu
 3. dâm tr em; s n xu t, kinh doanh chơi, trò chơi có h i cho s phát tri n lành m nh c a tr em; 6. Hành h , ngư c ãi, làm nh c, chi m o t, b t cóc, mua bán, ánh tráo tr em; l i d ng tr em vì m c ích tr c l i; xúi gi c tr em thù ghét cha m , ngư i giám h ho c xâm ph m tính m ng, thân th , nhân phNm, danh d c a ngư i khác; 7. L m d ng lao ng tr em, s d ng tr em làm công vi c n ng nh c, nguy hi m ho c ti p xúc v i ch t c h i, làm nh ng công vi c khác trái v i quy nh c a pháp lu t v lao ng; 8. C n tr vi c h c t p c a tr em; 9. Áp d ng bi n pháp có tính ch t xúc ph m, h th p danh d , nhân phNm ho c dùng nh c hình i v i tr em vi ph m pháp lu t; 10. t cơ s s n xu t, kho ch a thu c tr sâu, hoá ch t c h i, ch t d gây cháy, n g n cơ s nuôi dư ng tr em, cơ s giáo d c, y t , văn hoá, i m vui chơi, gi i trí c a tr em. i u 8. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 2. U ban Dân s , Gia ình và Tr em giúp Chính ph th c hi n th ng nh t qu n lý nhà nư c v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình; ch trì, ph i h p v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n trong vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 3. B Giáo d c và ào t o, B Y t , B Văn hoá - Thông tin, U ban Th d c Th thao, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các b , ngành có liên quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em theo s phân công c a Chính ph . 4. U ban nhân dân các c p th c hi n qu n lý nhà nư c v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em a phương theo s phân c p c a Chính ph . i u 9. Ngu n tài chính cho công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em Ngu n tài chính cho công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em bao g m ngân sách nhà nư c, vi n tr qu c t , ng h c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài và các ngu n thu h p pháp khác. i u 10. H p tác qu c t v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em 1. Nhà nư c có chính sách m r ng h p tác qu c t v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em v i các nư c, t ch c qu c t trên cơ s bình ng, tôn tr ng ch quy n, phù h p v i pháp lu t m i nư c và thông l qu c t .
 4. 2. N i dung h p tác qu c t bao g m: a) Xây d ng và th c hi n các chương trình, d án, ho t ng v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; b) Tham gia các t ch c qu c t ; ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; c) Nghiên c u, ng d ng khoa h c và chuy n giao công ngh hi n i ph c v công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; d) ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c; trao i thông tin và kinh nghi m v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 3. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 4. Các t ch c qu c t liên quan n b o v , chăm sóc và giáo d c tr em nư c ngoài ư c ho t ng trên lãnh th Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 2: CÁC QUY N CƠ B N VÀ B N PH N C A TR EM i u 11. Quy n ư c khai sinh và có qu c t ch 1. Tr em có quy n ư c khai sinh và có qu c t ch. 2. Tr em chưa xác nh ư c cha, m , n u có yêu c u thì ư c cơ quan có thNm quy n giúp xác nh cha, m theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Quy n ư c chăm sóc, nuôi dư ng Tr em có quy n ư c chăm sóc, nuôi dư ng phát tri n th ch t, trí tu , tinh th n và o c. i u 13. Quy n s ng chung v i cha m Tr em có quy n s ng chung v i cha m . Không ai có quy n bu c tr em ph i cách ly cha m , tr trư ng h p vì l i ích c a tr em. i u 14. Quy n ư c tôn tr ng, b o v tính m ng, thân th , nhân ph m và danh d Tr em ư c gia ình, Nhà nư c và xã h i tôn tr ng, b o v tính m ng, thân th , nhân phNm và danh d . i u 15. Quy n ư c chăm sóc s c kho
 5. 1. Tr em có quy n ư c chăm sóc, b o v s c kho . 2. Tr em dư i sáu tu i ư c chăm sóc s c kho ban u, ư c khám b nh, ch a b nh không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p. i u 16. Quy n ư c h c t p 1. Tr em có quy n ư c h c t p. 2. Tr em h c b c ti u h c trong các cơ s giáo d c công l p không ph i tr h c phí. i u 17. Quy n vui chơi, gi i trí, ho t ng văn hoá, ngh thu t, th d c, th thao, du l ch Tr em có quy n vui chơi, gi i trí lành m nh, ư c ho t ng văn hoá, ngh thu t, th d c, th thao, du l ch phù h p v i l a tu i. i u 18. Quy n ư c phát tri n năng khi u Tr em có quy n ư c phát tri n năng khi u. M i năng khi u c a tr em u ư c khuy n khích và t o i u ki n thu n l i phát tri n. i u 19. Quy n có tài s n Tr em có quy n có tài s n, quy n th a k theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Quy n ư c ti p c n thông tin, bày t ý ki n và tham gia ho t ng xã h i 1. Tr em có quy n ư c ti p c n thông tin phù h p v i s phát tri n c a tr em, ư c bày t ý ki n, nguy n v ng v nh ng v n mình quan tâm. 2. Tr em ư c tham gia ho t ng xã h i phù h p v i nhu c u và năng l c c a mình. i u 21. B n ph n c a tr em Tr em có b n ph n sau ây: 1. Yêu quý, kính tr ng, hi u th o v i ông bà, cha m ; kính tr ng th y giáo, cô giáo; l phép v i ngư i l n, thương yêu em nh , oàn k t v i b n bè; giúp ngư i già y u, ngư i khuy t t t, tàn t t, ngư i g p hoàn c nh khó khăn theo kh năng c a mình; 2. Chăm ch h c t p, gi gìn v sinh, rèn luy n thân th , th c hi n tr t t công c ng và an toàn giao thông, gi gìn c a công, tôn tr ng tài s n c a ngư i khác, b o v môi trư ng; 3. Yêu lao ng, giúp gia ình làm nh ng vi c v a s c mình;
 6. 4. S ng khiêm t n, trung th c và có o c; tôn tr ng pháp lu t; tuân theo n i quy c a nhà trư ng; th c hi n n p s ng văn minh, gia ình văn hoá; tôn tr ng, gi gìn b n s c văn hoá dân t c; 5. Yêu quê hương, t nư c, yêu ng bào, có ý th c xây d ng, b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa và oàn k t qu c t . i u 22. Nh ng vi c tr em không ư c làm Tr em không ư c làm nh ng vi c sau ây: 1. T ý b h c, b nhà s ng lang thang; 2. Xâm ph m tính m ng, thân th , nhân phNm, danh d , tài s n c a ngư i khác; gây r i tr t t công c ng; 3. ánh b c, s d ng rư u, bia, thu c lá, ch t kích thích khác có h i cho s c kho ; 4. Trao i, s d ng văn hoá phNm có n i dung kích ng b o l c, i tr y; s d ng chơi ho c chơi trò chơi có h i cho s phát tri n lành m nh. Chương 3: TRÁCH NHI M B O V , CHĂM SÓC VÀ GIÁO D C TR EM i u 23. Trách nhi m ăng ký khai sinh 1. Cha m , ngư i giám h có trách nhi m khai sinh cho tr em úng th i h n. 2. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) có trách nhi m th c hi n ăng ký khai sinh cho tr em; v n ng cha m , ngư i giám h khai sinh cho tr em úng th i h n. 3. Tr em c a h nghèo không ph i n p l phí ăng ký khai sinh. i u 24. Trách nhi m chăm sóc, nuôi dư ng 1. Cha m , ngư i giám h là ngư i trư c tiên ch u trách nhi m v vi c chăm sóc, nuôi dư ng tr em, dành i u ki n t t nh t cho s phát tri n c a tr em; khi g p khó khăn t mình không gi i quy t ư c, có th yêu c u và ư c cơ quan, t ch c h u quan giúp th c hi n trách nhi m c a mình trong vi c chăm sóc, nuôi dư ng tr em. 2. Cha m , ngư i giám h , các thành viên l n tu i khác trong gia ình ph i gương m u v m i m t cho tr em noi theo; có trách nhi m xây d ng gia ình no m, bình ng, ti n b , h nh phúc, t o môi trư ng lành m nh cho s phát tri n toàn di n c a tr em. 3. Cha m , ngư i giám h có trách nhi m chăm lo ch dinh dư ng phù h p v i s phát tri n v th ch t, tinh th n c a tr em theo t ng l a tu i.
 7. 4. Trong trư ng h p ly hôn ho c các trư ng h p khác, ngư i cha ho c ngư i m không tr c ti p nuôi con chưa thành niên ph i có nghĩa v óng góp nuôi dư ng con n tu i thành niên, có trách nhi m chăm sóc, giáo d c con theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Trách nhi m b o m cho tr em s ng chung v i cha m 1. Cha m có trách nhi m b o m i u ki n tr em ư c s ng chung v i mình. 2. Trư ng h p tr em ư c nh n làm con nuôi thì vi c giao, nh n tr em làm con nuôi, ưa tr em ra nư c ngoài ho c t nư c ngoài vào Vi t Nam ph i theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng h p tr em có cha, m ch p hành hình ph t tù trong tr i giam mà không còn nơi nương t a thì U ban nhân dân các c p t ch c vi c chăm sóc, nuôi dư ng tr em t i gia ình thay th ho c t i cơ s tr giúp tr em. i u 26. Trách nhi m b o v tính m ng, thân th , nhân ph m, danh d 1. Gia ình, Nhà nư c và xã h i có trách nhi m b o v tính m ng, thân th , nhân phNm, danh d c a tr em; th c hi n các bi n pháp phòng ng a tai n n cho tr em. 2. M i hành vi xâm ph m tính m ng, thân th , nhân phNm, danh d c a tr em ub x lý k p th i, nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. i u 27. Trách nhi m b o v s c kh e 1. Cha m , ngư i giám h có trách nhi m th c hi n nh ng quy nh v ki m tra s c kh e, tiêm ch ng, khám b nh, ch a b nh cho tr em. 2. Cơ s y t công l p có trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n vi c chăm sóc s c kh e ban u, phòng b nh, ch a b nh cho tr em. 3. B Giáo d c và ào t o có trách nhi m t ch c y t h c ư ng. B Y t có trách nhi m ph i h p v i B Giáo d c và ào t o trong vi c hư ng d n th c hi n các bi n pháp phòng tránh b nh h c ư ng và các b nh khác cho tr em. 4. Nhà nư c có chính sách phát tri n s nghi p y t , a d ng hoá các lo i hình d ch v khám b nh, ch a b nh; có chính sách mi n, gi m phí khám b nh, ch a b nh và ph c h i ch c năng cho tr em; b o m kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. Trong cân i k ho ch ngân sách hàng năm c a B Y t và c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh), Chính ph dành riêng m t kho n ngân sách b o m cho vi c khám b nh, ch a b nh không ph i tr ti n cho tr em dư i sáu tu i các cơ s y t công l p trung ương và a phương.
 8. 5. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân ho t ng nhân o, t thi n ng h kinh phí ch a b nh cho tr em m c b nh hi m nghèo. i u 28. Trách nhi m b o m quy n ư c h c t p 1. Gia ình, Nhà nư c có trách nhi m b o m cho tr em th c hi n quy n h c t p; h c h t chương trình giáo d c ph c p; t o i u ki n cho tr em theo h c trình cao hơn. 2. Nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác có trách nhi m th c hi n giáo d c toàn di n v o c, tri th c, thNm m , th ch t, giáo d c lao ng hư ng nghi p cho tr em; ch ng ph i h p ch t ch v i gia ình và xã h i trong vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 3. Cơ s giáo d c m m non và cơ s giáo d c ph thông ph i có i u ki n c n thi t v i ngũ giáo viên, cơ s v t ch t, thi t b d y h c b o m ch t lư ng giáo d c. 4. Ngư i ph trách i thi u niên ti n phong H Chí Minh trong nhà trư ng ph i ư c ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v , có s c kho , phNm ch t o c t t, yêu ngh , yêu tr , ư c t o i u ki n hoàn thành nhi m v . 5. Nhà nư c có chính sách phát tri n giáo d c m m non, giáo d c ph thông; chính sách mi n, gi m h c phí, c p h c b ng, tr c p xã h i th c hi n công b ng xã h i trong giáo d c. i u 29. Trách nhi m b o m i u ki n vui chơi, gi i trí, ho t ng văn hóa, ngh thu t, th d c, th thao, du l ch 1. Gia ình, nhà trư ng và xã h i có trách nhi m t o i u ki n tr em ư c vui chơi, gi i trí, ho t ng văn hoá, ngh thu t, th d c, th thao, du l ch phù h p v i l a tu i. 2. U ban nhân dân các c p có trách nhi m quy ho ch, u tư xây d ng i m vui chơi, gi i trí, ho t ng văn hóa, ngh thu t, th d c, th thao cho tr em thu c ph m vi a phương. Không ư c s d ng cơ s v t ch t dành cho vi c h c t p, sinh ho t, vui chơi, gi i trí c a tr em vào m c ích khác làm nh hư ng n l i ích c a tr em. 3. Nhà nư c có chính sách khuy n khích t ch c, cá nhân u tư, xây d ng cơ s v t ch t ph c v tr em vui chơi, gi i trí. 4. Trên xu t b n phNm, chơi, chương trình phát thanh, truy n hình, ngh thu t, i n nh n u có n i dung không phù h p v i tr em thì ph i thông báo ho c ghi rõ tr em l a tu i nào không ư c s d ng. i u 30. Trách nhi m b o m quy n phát tri n năng khi u 1. Gia ình, nhà trư ng và xã h i có trách nhi m phát hi n, khuy n khích, b i dư ng, phát tri n năng khi u c a tr em.
 9. 2. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân tham gia b i dư ng, phát tri n năng khi u c a tr em; t o i u ki n cho nhà văn hoá thi u nhi, nhà trư ng và t ch c, cá nhân th c hi n vi c b i dư ng, phát tri n năng khi u c a tr em. i u 31. Trách nhi m b o m quy n dân s 1. Cha m , ngư i giám h có trách nhi m b o v quy n, l i ích h p pháp c a tr em; i di n cho tr em trong các giao d ch dân s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cha m , ngư i giám h ho c cơ quan, t ch c h u quan ph i gi gìn, qu n lý tài s n c a tr em và giao l i cho tr em theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng h p tr em gây ra thi t h i cho ngư i khác thì cha m , ngư i giám h ph i b i thư ng thi t h i do hành vi c a tr em ó gây ra theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. Trách nhi m b o m quy n ư c ti p c n thông tin, bày t ý ki n và tham gia ho t ng xã h i 1. Gia ình, Nhà nư c và xã h i có trách nhi m t o i u ki n, giúp tr em ư c ti p c n thông tin phù h p, ư c phát tri n tư duy sáng t o và bày t nguy n v ng; có trách nhi m l ng nghe và gi i quy t nguy n v ng chính áng c a tr em. 2. oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, nhà trư ng có trách nhi m t ch c cho tr em tham gia các ho t ng xã h i và sinh ho t t p th phù h p v i nhu c u và l a tu i. i u 33. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c trong công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, cơ quan, t ch c có trách nhi m: 1. Tuyên truy n, v n ng, giáo d c v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; 2. Phát tri n phúc l i xã h i cho tr em, t o cơ h i thu n l i tr em th c hi n quy n, b n ph n và phát tri n toàn di n v th ch t, trí tu , tinh th n và o c; 3. Cung c p d ch v chăm sóc, tr giúp tr em. i u 34. Trách nhi m c a M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n 1. M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n có trách nhi m: a) Tuyên truy n, giáo d c oàn viên, h i viên và nhân dân ch p hành t t pháp lu t v tr em; b) V n ng gia ình, xã h i th c hi n t t vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em;
 10. c) Chăm lo, b o v quy n l i c a tr em, giám sát vi c ch p hành pháp lu t v tr em, ưa ra nh ng ki n ngh c n thi t i v i các cơ quan nhà nư c h u quan th c hi n nh ng nhi m v ó; ngăn ng a hành vi xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a tr em. 2. H i Liên hi p ph n Vi t Nam, ngoài vi c th c hi n quy nh t i kho n 1 i u này, có trách nhi m ph i h p v i cơ quan, t ch c h u quan t ch c, hư ng d n vi c nuôi con kho , d y con ngoan. 3. oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, ngoài vi c th c hi n quy nh t i kho n 1 i u này, có trách nhi m t ch c, hư ng d n ho t ng c a thi u niên, nhi ng; ph trách i thi u niên ti n phong H Chí Minh. i u 35. Trách nhi m c a cơ quan thông tin tuyên truy n 1. Tuyên truy n, ph bi n ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 2. Gi i thi u mô hình, i n hình tiên ti n, ngư i t t, vi c t t trong công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; phát hi n, phê phán hành vi vi ph m quy n c a tr em, tr em vi ph m nh ng vi c không ư c làm. i u 36. Trách nhi m c a cơ quan b o v pháp lu t 1. Th c hi n ho c ph i h p v i cơ quan, t ch c h u quan th c hi n vi c b o v quy n, l i ích h p pháp c a tr em; ch ng phòng ng a, k p th i phát hi n, ngăn ch n và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 2. Ph i h p v i gia ình, nhà trư ng và xã h i giáo d c i v i nh ng tr em có hành vi vi ph m pháp lu t. 3. Vi c x lý tr em có hành vi vi ph m pháp lu t ch y u nh m giáo d c, giúp tr em nh n th y sai l m, s a ch a sai l m và ti n b . i u 37. Trách nhi m c a Nhà nư c 1. Nhà nư c có chính sách u tư, th c hi n xã h i hóa, m r ng h p tác qu c t phát tri n s nghi p b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 2. Nhà nư c có chính sách t o i u ki n cho tr em là con thương binh, li t s , ngư i có công, tr em dân t c thi u s , tr em c a h nghèo, tr em cư trú vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c hư ng các quy n c a tr em; có chính sách h tr gia ình th c hi n trách nhi m b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 3. U ban nhân dân các c p có trách nhi m t ch c cho tr em c a các gia ình chưa có h khNu thư ng trú ư c ăng ký khai sinh, h c t p và chăm sóc s c kho t i nơi mà cha m ang làm vi c, sinh s ng. 4. U ban nhân dân các c p có trách nhi m phát tri n m ng lư i trư ng h c, cơ s y t , nhà văn hóa, cơ s th thao, i m vui chơi, gi i trí cho tr em; khuy n khích t
 11. ch c, cá nhân thành l p cơ s tư v n cho tr em, cha m , ngư i giám h và nhân dân v vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. i u 38. B o tr các ho t ng vì s nghi p b o v , chăm sóc và giáo d c tr em Nhà nư c b o tr các công trình khoa h c và công ngh , các tác phNm văn h c, ngh thu t, m i sáng ki n, vi c làm có l i cho s nghi p b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; khuy n khích các t ch c thu c các thành ph n kinh t dành m t ph n qu phúc l i ho c l i nhu n vào vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. i u 39. Qu b o tr tr em 1. Qu b o tr tr em ư c thành l p nh m m c ích v n ng s óng góp t nguy n c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài, vi n tr qu c t và h tr c a ngân sách nhà nư c cho s nghi p b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 2. Vi c huy ng, qu n lý và s d ng Qu b o tr tr em ph i úng m c ích, theo ch tài chính hi n hành c a Nhà nư c. Chương 4: B O V , CHĂM SÓC VÀ GIÁO D C TR EM CÓ HOÀN C NH C BI T i u 40. Tr em có hoàn c nh c bi t Tr em có hoàn c nh c bi t bao g m tr em m côi không nơi nương t a, tr em b b rơi; tr em khuy t t t, tàn t t; tr em là n n nhân c a ch t c hoá h c; tr em nhi m HIV/AIDS; tr em ph i làm vi c n ng nh c, nguy hi m, ti p xúc v i ch t c h i; tr em ph i làm vi c xa gia ình; tr em lang thang; tr em b xâm h i tình d c; tr em nghi n ma tuý; tr em vi ph m pháp lu t. i u 41. Công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em có hoàn c nh c bi t 1. Trong công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em ph i coi tr ng vi c phòng ng a, ngăn ch n tr em rơi vào hoàn c nh c bi t; k p th i gi i quy t, gi m nh hoàn c nh c bi t c a tr em; kiên trì tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t ph c h i s c kho , tinh th n và giáo d c o c; phát hi n, ngăn ch n, x lý k p th i các hành vi tr em rơi vào hoàn c nh c bi t. 2. Vi c chăm sóc, nuôi dư ng tr em có hoàn c nh c bi t ư c th c hi n ch y u t i gia ình ho c gia ình thay th . Vi c chăm sóc, nuôi dư ng tr em có hoàn c nh c bi t t i cơ s tr giúp tr em ch áp d ng cho nh ng tr em không ư c chăm sóc, nuôi dư ng t i gia ình ho c gia ình thay th . 3. T o i u ki n cho tr em có hoàn c nh c bi t ư c h c t p hoà nh p ho c ư c h c t p cơ s giáo d c chuyên bi t. i u 42. Chính sách c a Nhà nư c i v i tr em có hoàn c nh c bi t
 12. 1. Nhà nư c có chính sách t o i u ki n tr em có hoàn c nh c bi t ư c hư ng các quy n c a tr em; h tr cá nhân, gia ình nh n chăm sóc, nuôi dư ng tr em; khuy n khích t ch c, cá nhân tham gia tr giúp tr em, thành l p cơ s tr giúp tr em b o m cho m i tr em có hoàn c nh c bi t không còn nơi nương t a ư c chăm sóc, nuôi dư ng. 2. U ban nhân dân các c p có trách nhi m t ch c cho tr em có hoàn c nh c bi t ư c chăm sóc, nuôi dư ng t i gia ình, gia ình thay th ho c t i cơ s tr giúp tr em công l p, ngoài công l p. 3. Các b , ngành có liên quan có trách nhi m hư ng d n chuyên môn, nghi p v i v i cơ s tr giúp tr em trong vi c gi i quy t, gi m nh hoàn c nh c bi t c a tr em, ph c h i s c kho , tinh th n và giáo d c o c cho tr em có hoàn c nh c bi t. i u 43. Hình th c tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t Các hình th c tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t bao g m: 1. óng góp t nguy n b ng ti n ho c hi n v t; 2. Nh n làm con nuôi, nh n u ho c nh n làm gia ình thay th chăm sóc, nuôi dư ng tr em có hoàn c nh c bi t; 3. Tham gia chăm sóc, nuôi dư ng tr em có hoàn c nh c bi t t i cơ s tr giúp tr em; 4. T ch c các ho t ng h tr tr em gi m nh hoàn c nh c bi t, ph c h i s c kho , tinh th n và giáo d c o c. i u 44. i u ki n thành l p cơ s tr giúp tr em Cơ quan, t ch c, cá nhân mu n thành l p cơ s tr giúp tr em ph i có các i u ki n sau ây: 1. Cơ s v t ch t, trang thi t b phù h p v i n i dung ho t ng tr giúp tr em; 2. Nhân l c có chuyên môn phù h p v i n i dung ho t ng tr giúp tr em; 3. Ngu n tài chính b o m chi phí cho các ho t ng tr giúp tr em. i u 45. H sơ xin phép thành l p cơ s tr giúp tr em 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân mu n thành l p cơ s tr giúp tr em ph i có gi y phép ho t ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 2. H sơ xin phép thành l p cơ s tr giúp tr em g m có: a) ơn xin thành l p cơ s tr giúp tr em;
 13. b) án thành l p cơ s tr giúp tr em; c) Gi y t , tài li u ch ng minh b o m i u ki n thành l p cơ s tr giúp tr em quy nh t i i u 44 c a Lu t này; d) D th o quy ch ho t ng c a cơ s tr giúp tr em; ) Sơ y u lý l ch c a ngư i ng ra thành l p cơ s tr giúp tr em; e) ý ki n ng ý c a U ban nhân dân c p xã nơi cơ s tr giúp tr em t tr s ho t ng. 3. Khi thay i tên g i, a ch t tr s , ch s h u, n i dung ho t ng c a cơ s tr giúp tr em thì cơ quan, t ch c, cá nhân ã thành l p cơ s ó ph i làm th t c i gi y phép ho t ng. i u 46. Th i h n cho phép thành l p cơ s tr giúp tr em 1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c h sơ xin phép thành l p cơ s tr giúp tr em, cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p phép ph i gi i quy t; trư ng h p t ch i thì ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. 2. Cơ s tr giúp tr em ch ư c ho t ng theo úng n i dung ghi trong gi y phép ho t ng. i u 47. Th m quy n thành l p, t m ình ch , thu h i gi y phép ho t ng c a cơ s tr giúp tr em 1. ThNm quy n thành l p cơ s tr giúp tr em: a) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph quy t nh thành l p cơ s tr giúp tr em thu c quy n qu n lý c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; b) Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p cơ s tr giúp tr em thu c quy n qu n lý c a c p t nh; c) Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh quy t nh thành l p cơ s tr giúp tr em thu c quy n qu n lý c a huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. 2. Cơ s tr giúp tr em vi ph m m t trong các n i dung sau ây thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b t m ình ch ho t ng ho c thu h i gi y phép ho t ng: a) Cơ s tr giúp tr em không b o m i u ki n như khi xin phép thành l p; b) Vi ph m quy ch ho t ng c a cơ s tr giúp tr em ã ư c phê duy t; c) S d ng kinh phí ho t ng c a cơ s tr giúp tr em vào m c ích khác, không ph c v cho vi c tr giúp tr em;
 14. d) Vi ph m các quy n c a tr em. 3. Cơ quan ã c p gi y phép ho t ng cho cơ s tr giúp tr em có quy n t m ình ch ho t ng ho c thu h i gi y phép ho t ng c a cơ s ó. i u 48. Nhi m v , quy n h n c a cơ s tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t Cơ s tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: 1. T ch c th c hi n m t ho c m t s n i dung ã ăng ký ho t ng tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t như tư v n; khám b nh, ch a b nh, gi i c; ph c h i ch c năng, s c kho , tinh th n, giáo d c o c; giáo d c hoà nh p, giáo d c chuyên bi t, d y ngh ; t ch c vi c làm; t ch c ho t ng xã h i, văn hoá, th thao, gi i trí; t ch c chăm sóc, nuôi dư ng; 2. B o m cung c p d ch v thu n ti n, an toàn, ch t lư ng; 3. B o m kinh phí ho t ng úng m c ích; 4. Qu n lý, b i dư ng chuyên môn, nghi p v ; qu n lý tài chính, trang thi t b , tài s n; 5. ư c quy n ti p nh n h tr tài chính, hi n v t c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài th c hi n các ho t ng tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t. i u 49. Kinh phí ho t ng c a cơ s tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t Kinh phí ho t ng c a cơ s tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t g m có: 1. Ngân sách nhà nư c c p cho cơ s tr giúp tr em công l p; 2. Ngu n t có c a cơ quan, t ch c, cá nhân thành l p cơ s tr giúp tr em; 3. H tr c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài; 4. óng góp c a gia ình, ngư i thân thích c a tr em có hoàn c nh c bi t; 5. Các ngu n thu h p pháp khác. i u 50. Ho t ng d ch v c a cơ s tr giúp tr em 1. Cơ s tr giúp tr em có t ch c d ch v theo nhu c u ph c h i ch c năng, cai nghi n ma tuý, i u tr HIV/AIDS, t ch c d y ngh cho tr em vi ph m pháp lu t, nuôi dư ng tr em nghi n ma tuý, tr em nhi m HIV/AIDS và các nhu c u khác ư c thu ti n d ch v theo quy nh ho c theo h p ng tho thu n v i gia ình, ngư i giám h . 2. Tr em c a h nghèo có nhu c u d ch v ư c ngư i ng u cơ s tr giúp tr em xét mi n, gi m phí d ch v cho t ng trư ng h p.
 15. Chính ph quy nh c th m c thu phí d ch v và i tư ng ư c mi n, gi m phí d ch v . i u 51. Tr em m côi không nơi nương t a, tr em b b rơi 1. Tr em m côi không nơi nương t a, tr em b b rơi ư c U ban nhân dân a phương giúp có gia ình thay th ho c t ch c chăm sóc, nuôi dư ng t i các cơ s tr giúp tr em công l p, ngoài công l p. 2. Nhà nư c khuy n khích gia ình, cá nhân nh n nuôi con nuôi; cơ quan, t ch c, cá nhân nh n u, nh n chăm sóc, nuôi dư ng tr em m côi không nơi nương t a, tr em b b rơi. 3. Nhà nư c có chính sách tr giúp gia ình, cá nhân ho c cơ s tr giúp tr em ngoài công l p nh n chăm sóc, nuôi dư ng tr em m côi không nơi nương t a, tr em b b rơi. i u 52. Tr em khuy t t t, tàn t t, tr em là n n nhân c a ch t c hoá h c Tr em khuy t t t, tàn t t, tr em là n n nhân c a ch t c hoá h c ư c gia ình, Nhà nư c và xã h i giúp , chăm sóc, ư c t o i u ki n s m phát hi n b nh, ch a b nh, ph c h i ch c năng; ư c nh n vào các l p h c hoà nh p, l p h c dành cho tr em khuy t t t, tàn t t; ư c giúp h c văn hoá, h c ngh và tham gia ho t ng xã h i. i u 53. Tr em nhi m HIV/AIDS Tr em nhi m HIV/AIDS không b phân bi t i x ; ư c Nhà nư c và xã h i t o i u ki n ch a b nh, nuôi dư ng t i gia ình ho c t i cơ s tr giúp tr em. i u 54. Tr em ph i làm vi c n ng nh c, nguy hi m, ti p xúc v i ch t c h i, tr em ph i làm vi c xa gia ình 1. U ban nhân dân các c p có trách nhi m phát hi n, gi i quy t k p th i tình tr ng tr em ph i làm vi c n ng nh c, nguy hi m, ti p xúc v i ch t c h i; t o i u ki n cho tr em ư c h c ngh , làm công vi c phù h p v i s c kho , l a tu i trong ph m vi a phương. 2. Cha m , ngư i giám h có trách nhi m gi liên h thư ng xuyên v i tr em ph i làm vi c xa gia ình giúp , giáo d c tr em. 3. U ban nhân dân c p xã nơi có tr em ph i làm vi c xa gia ình có trách nhi m t o i u ki n tr em ư c s ng trong môi trư ng an toàn, ư c chăm sóc s c kho , h c văn hoá, tu dư ng o c, phNm ch t. i u 55. Tr em lang thang 1. U ban nhân dân c p t nh nơi có tr em n lang thang ph i h p v i U ban nhân dân c p t nh nơi có tr em i lang thang trong vi c t ch c, giúp ưa tr em tr v v i gia ình; i v i tr em lang thang mà không còn nơi nương t a thì ư c t ch c
 16. chăm sóc, nuôi dư ng t i gia ình thay th ho c cơ s tr giúp tr em; i v i tr em lang thang c a h nghèo thì ư c ưu tiên, giúp xoá ói, gi m nghèo. 2. i v i tr em cùng gia ình i lang thang thì U ban nhân dân c p t nh nơi có tr em cùng gia ình n lang thang có trách nhi m yêu c u và t o i u ki n gia ình lang thang nh cư, n nh cu c s ng và tr em ư c hư ng các quy n c a mình. 3. U ban nhân dân các c p có trách nhi m t o i u ki n tr em lang thang ư c s ng trong môi trư ng an toàn, không rơi vào t n n xã h i. i u 56. Tr em b xâm h i tình d c 1. Tr em b xâm h i tình d c ư c gia ình, Nhà nư c và xã h i giúp b ng các bi n pháp tư v n, ph c h i s c kho , tinh th n và t o i u ki n n nh cu c s ng. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m th c hi n bi n pháp giáo d c, phòng ng a, ngăn ch n và t cáo hành vi xâm h i tình d c tr em. i u 57. Tr em nghi n ma túy 1. Cơ quan, t ch c có liên quan n ho t ng phòng, ch ng ma tuý có trách nhi m t ch c cai nghi n t i gia ình ho c t i cơ s cai nghi n cho tr em nghi n ma tuý theo quy nh c a Lu t phòng, ch ng ma tuý. 2. Cơ s cai nghi n ma tuý có trách nhi m t o i u ki n cho tr em cai nghi n ư c tham gia các ho t ng lành m nh, có ích và ph i b trí cho tr em cai nghi n khu v c dành riêng cho tr em. 3. Tr em cai nghi n ma tuý t i cơ s cai nghi n b t bu c không b coi là tr em b x lý vi ph m hành chính. i u 58. Tr em vi ph m pháp lu t 1. Tr em vi ph m pháp lu t ư c gia ình, nhà trư ng và xã h i giáo d c, giúp s a ch a sai l m, có ý th c tôn tr ng pháp lu t, tôn tr ng quy t c c a i s ng xã h i và s ng có trách nhi m v i b n thân, gia ình và xã h i. Vi c t ch c giáo d c tr em vi ph m pháp lu t ch y u ư c th c hi n t i c ng ng ho c ưa vào trư ng giáo dư ng. 2. Vi c x lý trách nhi m hành chính, trách nhi m dân s , truy c u trách nhi m hình s i v i tr em vi ph m pháp lu t ph i theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i chưa thành niên. 3. Tr em vi ph m pháp lu t ã b x lý b ng bi n pháp hành chính, hình s cách ly kh i c ng ng trong m t th i gian nh t nh, khi tr v gia ình ư c U ban nhân dân c p xã ph i h p v i cơ quan, t ch c h u quan t o i u ki n, giúp ti p t c h c văn hoá, h c ngh và h tr tìm vi c làm.
 17. 4. Trư ng h p tr em ã ch p hành xong th i h n giáo d c ho c hình ph t mà không có nơi nương t a thì U ban nhân dân c p t nh ưa vào cơ s tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t, t o i u ki n ư c h c ngh và có vi c làm. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 59. Hi u l c thi hành 1. Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2005. 2. Lu t này thay th Lu t b o v , chăm sóc và giáo d c tr em năm 1991. i u 60. Hư ng d n thi hành Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản