Văn bản về Luật Đất đai

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

1
878
lượt xem
135
download

Văn bản về Luật Đất đai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản về Luật Đất đai

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LUËT  ® Ê T  ® AI §Êt  ai  µ tµinguyªn  èc    cïng  ý    µ t liÖu s¶n  Êt ® Æc   ® l    qu gia v«  qu gi¸,l      xu   biÖt,lµ thµnh  Çn     ph quan  äng hµng  u   ña  tr   ®Ç c m«i  êng  èng, lµ ®Þa   µn   tr s    b ph©n  è    b c¸c khu  ©n  ,x©y  ùng    ¬  ë  d c  d c¸c c s kinh tÕ,v¨n ho¸,x∙héi,an              ninh  vµ  èc  qu phßng; Tr¶iqua  Òu  Õ  Ö,  ©n  ©n    ∙  èn bao    nhi th h nh d ta® t   c«ng søc,x¬ng    m¸u  íi m  t¹olËp,b¶o  Ö   îcvèn  t  ai nh  µy     v®  ®Ê ®   ng nay; C¨n  vµo    iÒu    vµ  cña  Õn  cø  c¸c ® 17, 18  84  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi n  ho x∙ h   chñ  Üa  ÖtNam   ngh Vi   n¨m 1992; LuËt nµy    quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é qu¶n  ý, ö  ông  t  ai,quyÒn  µ  Üa  l  ds ®Ê ®   v ngh vô  ña  êisö  ông  t. c ng   d ®Ê CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1 §Êt ®ai thuéc së  ÷u  µn  ©n  Nhµ   ícthèng  Êt qu¶n  ý.      h to d do  n  nh   l Nhµ   ícgiao ®Êt  n    cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ,®¬n  Þ  ò     v v trang nh©n  ©n,    d c¬ quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi (gäichung  µ tæ  ch tr         l   chøc),hé      gia ®×nh  µ    ©n  ö  ông    nh  ©u  µi.Nhµ   íccßn  v c¸nh sd æn ®Þ ld  n  cho  chøc,hé    tæ    gia ®×nh, c¸ nh©n    t.Tæ      thuª®Ê   chøc,hé    nh  µ    ©n  îcNhµ   ícgiao   gia ®× v c¸ nh ®  n    ®Êt,cho    t    thuª®Ê trong LuËt nµy  äichung  µngêisö  ông  t.     g  l   d ®Ê Nhµ   íccho  chøc,c¸nh©n  ícngoµithuª®Êt. n  tæ     n     §i Ò u 2 1­  êi sö  ông  t    nh,  îc Uû   Ng   d ®Ê æn ®Þ ®   ban  ©n  ©n    êng, thÞ  nh d x∙,ph   trÊn x¸c  Ën  ×  îc c¬  nh th ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Ðt  µ  Êp  Êy x vc gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy sd ®Ê 2­  µ   íc kh«ng  õa  Ën  Öc  ßi  ¹ ®Êt  ∙  Nh n   th nh vi ® l i   ® giao cho  êi kh¸c sö  ng     dông trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Ýnh  tr th hi ch s¸ch  t  ai  ña  µ   íc ViÖt Nam   ®Ê ® c Nh n     d©n  ñ  éng  µ,Ch Ýnh  ñ  ch c ho   ph c¸ch m¹ng  ©m  êiCéng  µ  Òn    l th   ho mi Nam   Öt Vi   Nam   µ  µ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam. v Nh n   ho x∙h   ngh Vi   3­  µ   íc cã  Ýnh  Nh n   ch s¸ch b¶o  ¶m   ® cho  êi lµm  ng   n«ng nghiÖp, nu«i     trångthuû s¶n,l©m        nghiÖp  ã  t  c ®Ê s¶n  Êt. xu §i Ò u 3 1­ Nhµ   ícb¶o  é  Òn  µ  îÝch  îp ph¸p cña  êisö  ông  t.   n  h quy v l  i h    ng   d ®Ê 2­  é     nh, c¸ nh©n  îc Nhµ   íc giao  t  ã  Òn  H gia ®×    ®  n  ®Ê c quy chuyÓn  æi, ®   chuyÓn  îng,cho  nh   thuª, õa kÕ,  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t.  th   th ch quy s d ®Ê
 2. 2 C¸c  Òn  ãitrªnchØ  îc thùc hiÖn  quy n    ®    trong thêih¹n     giao  t  µ  ng  ®Ê v ®ó m ôc  ch  ö  ông  ña  t  îcgiao theo  ®Ý sd c ®Ê ®     quy  nh  ña  Ët nµy  µ      ®Þ c Lu   v c¸cquy ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËt.   3­ Quy Òn  µ  Üa  ô  ña    chøc    v ngh v c c¸c tæ  trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt      n    vµ  cho    t  Ch Ýnh  ñ  ×nh Uû   thuª®Ê do  ph tr   ban  êng  ô  èc  éiquy  nh. Th v Qu h   ®Þ §i Ò u 4 Ng êi sö  ông  t  ã   d ®Ê c tr¸chnhiÖm     b¶o  Ö,    ¹o,båi bæ   µ  ö  ông  v c¶it     vsd ®Êt  îp  ý,cã  Öu  h l   hi qu¶; ph¶i lµm  y     ñ  ôc  a   Ýnh,  ép  Õ      ®Ç ®ñ th t ®Þ ch n thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t  µ    quy sd ®Ê v c¸c kho¶n  kh¸c theo  thu    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u 5 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  êi sö  ông  t  u    lao ®éng,  Ët t   Òn n  kh ng   d ®Ê ®Ç t   v   , ti   vèn  µ    ông    µnh  ùu khoa  äc   ü  Ëtvµo    Öc  v ¸p d c¸cth t  h ­k thu   c¸cvi sau  y: ®© ­Lµ m       Þsö  ông  t;   t¨nggi¸tr   d ®Ê ­Th© m     canh,t¨ngvô,n©ng       cao  Öu  hi qu¶  ö  ông  t; sd ®Ê ­Khaihoang,vìho¸,lÊn biÓn,phñ               xanh  t  èng,®åi nóiträc, t  ån  ®Ê tr      ®Ê c c¸tven  Ón    ë   éng  Ön  Ých  t    bi ®Ó m r di t ®Ê s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,   nu«itrång thuû s¶n  µ  µm  èi;       v l mu ­B¶o  Ö,    ¹o, µm      Ç u   ì  ña  t;   v c¶it   l t¨ng®é m m c ®Ê ­Sö  ông  ÕtkiÖm  t.  d ti   ®Ê §i Ò u 6 Nghiªm  Ê m   Öc  Ên  Õm   t  ai,chuyÓn  Òn  ö  ông  t    c vi l chi ®Ê ®   quy sd ®Ê tr¸i phÐp, sö  ông  t   d ®Ê kh«ng  ng  ôc  ch  îcgiao,huû  ¹i®Êt. ®ó m ®Ý ®     ho   §i Ò u 7 Quèc  éi thùc hiÖn  Òn  Õt  nh,  Òn  h    quy quy ®Þ quy gi¸m    èicao  i  íi s¸tt   ®è v   viÖc  qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai trong c¶  íc. l  s d ®Ê ®    n Héi ®ång  ©n  ©n    Êp  ùc hiÖn  Òn  Õt  nh, quyÒn    Nh d c¸cc th   quy quy ®Þ   gi¸m  s¸tviÖc    qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai trong ®Þa  ¬ng  ×nh. l  s d ®Ê ®     ph m §i Ò u 8 Ch Ýnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   t  ai trongc¶  íc. ph th nh   l  n   ®Ê ®    n Uû   ban  ©n   ©n    Êp  ùc hiÖn  Nh d c¸c c th   qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   t  ai trong l  n   ®Ê ®     ®Þa  ¬ng  ×nh  ph m theo thÈm  Òn  îcquy  nh  ¹ LuËt nµy.   quy ®  ®Þ t  i   Thñ  ëng  ¬  tr c quan  qu¶n  ý®Êt  ai    l  ® ë Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ChÝnh  ñ, Thñ   ëng  ¬  ph   tr c quan  qu¶n  ý ®Êt  ai    a   ¬ng  Þu  l  ® ë ®Þ ph ch tr¸ch 
 3. 3 nhiÖ m   íc Uû   tr   ban  ©n  ©n  ïng  Êp  nh d c c trong  Öc  vi qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   t  l  n   ®Ê ®ai. §i Ò u 9 Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  thu   phñ trong ph¹m    Öm   ô, quyÒn  ¹n  ña  ×nh  ã    vinhi v  hcm c tr¸chnhiÖm     b¶o  ¶m   ® viÖc  ö  ông  ng  ôc  ch, cã  Öu  sd ®ó m ®Ý   hi qu¶  t  Nhµ   ícgiao  ®Ê do  n  cho      c¸c tæ chøc  ùcthuéc Bé, ngµnh  × nh. tr      m §i Ò u 10 M Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam   µ    chøc  µnh    ña  Æt   Ën, tr   qu Vi   v c¸c tæ  th viªnc M tr   c¸c tæ    chøc    éi kh¸c,c¸c tæ  x∙ h       chøc  kinh tÕ, ®¬n  Þ  ò     v v trang nh©n  ©n  µ    d v c«ng  ©n  ã  Ö m   ô  èihîp víi   ¬  d c nhi v ph       c quan  µ   íctrong viÖc  ùc hiÖn  c¸c Nh n     th   c¸c biÖn    ph¸p  b¶o  Ö   µ  ö  ông  t  îp  ý,tiÕtkiÖm   vvsd ®Ê h l     theo quy  ¹ch  µ  ho v ph¸p luËt.   C¸c  ¬  c quan  µ   íc trong ph¹m    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ×nh   Nh n     vinhi v v quy hcm cã tr¸chnhiÖ m    xem   Ðt vµ    Õt c¸ckiÕn  Þ  ña  ¬  x   gi¶i quy     ngh c c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  kinh tÕ,tæ      chøc    éi,®¬n  Þ  ò  x∙h   v v trang nh©n  ©n  µ    d v c«ng  ©n  d trong  viÖc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p b¶o  Ö   µ  ö  ông  t.   v vsd ®Ê §i Ò u 11 C¨n  vµo  ôc  ch  ö  ông  ñ  Õu,  t  îc ph©n  µnh    ¹ cø  m ®Ý sd ch y ®Ê ®   th c¸c lo i   sau  y: ®© 1­ §Êt n«ng     nghiÖp; 2­ §Êt l©m     nghiÖp; 3­ §Êt khu  ©n       d c n«ng  th«n; 4­ §Êt ®«  Þ;     th 5­ §Êt chuyªn dïng;      6­ §Êt cha  ö  ông.    sd §i Ò u 12 Nhµ   ícx¸c®Þnh      ¹ ®Êt    Ýnh  Õ  n    gi¸c¸clo i  ®Ó t thu chuyÓn  Òn  ö  ông  quy sd ®Êt, thu  Òn      ti khigiao  t  ®Ê hoÆc   cho thuª ®Êt, tÝnh    Þ tµis¶n        gi¸tr     khi giao  ®Êt,båith ng  Öth¹ivÒ   t      åi®Êt.ChÝnh  ñ      ê thi     ®Ê khithu h     ph quy  nh  ®Þ khung  gi¸c¸clo¹ ®Êt  i víi õng vïng vµ    i   ®è    t    theo tõng thêigian.      CH ¬NG   II QU¶N   ý  µ   íC  Ò   T   AI L NH N V ®Ê ® §i Ò u 13
 4. 4 Néi dung    qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   t  ai bao  å m: l  n   ®Ê ®   g 1­  Òu    §i tra,kh¶o    o   c, ®¸nh    µ  ©n  ¹ng  t, lËp  s¸t,® ®¹   gi¸v ph h ®Ê   b¶n    ®å ®Þa  Ýnh; ch 2­ Quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch ho¸ viÖc  ö  ông  t;   ho   k ho     sd ®Ê 3­ Ban  µnh        h c¸c v¨n b¶n ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ý,sö  ông  t  µ  chøc  l  d ®Ê v tæ  thùc hiÖn        c¸cv¨n b¶n  ; ®ã 4­ Giao  t,cho    t,thu håi®Êt;   ®Ê   thuª®Ê       5­ §¨ng  ý  t  ai,lËp  µ    k ®Ê ®   v qu¶n  ýsæ   a  Ýnh,qu¶n  ýc¸chîp ®ång  l   ®Þ ch   l      sö  ông  t, thèng    Óm   ®Êt, cÊp  Êy  d ®Ê   kª,ki kª    gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt; 6­ Thanh    Öc  Êp  µnh    Õ   ,  Ó  Ö  Ò   travi ch h c¸c ch ®é th l v qu¶n  ý,sö  ông  l  d ®Êt; 7­ Gi¶iquyÕt     tranh chÊp  Ò   t  ai;gi¶iquyÕt  Õu  ¹i, è c¸o c¸c vi   v ®Ê ®     khi n           t ph¹m  trong viÖc    qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai. l  s d ®Ê ® §i Ò u 14 1­  Ýnh  ñ  Ch ph chØ   o  û   ®¹ U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung¬ng  iÒu      ® tra,kh¶o    o  c,®¸nh    µ  ©n  ¹ng  t. s¸t, ®¹   ® gi¸v ph h ®Ê 2­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d chØ  o  ¬  ®¹ c quan  qu¶n  ý®Êt  ai trùcthuéc vµ  û   l  ®     U ban  ©n  ©n  Êp  íi nh d c d  qu¶n  ýtheo  âisù  Õn  ng  Ò   Ön  Ých,lo¹  t, l  d   bi ®é v di t  i ®Ê   ngêi sö  ông  t, kÞp  êichØnh  ýc¸c tµiliÖu vÒ   t  ai   d ®Ê   th   l        ®Ê ® cho  ï hîp  íi ph   v   hiÖn  ¹ngsö  ông  t    a  ¬ng  × nh. tr   d ®Ê ë ®Þ ph m §i Ò u 15 1­  Ýnh  ñ  Ch ph chØ  o  µ  chøc  Öc  Ëp  ®¹ v tæ  vi l b¶n    a   Ýnh  èng  ®å ®Þ ch th nhÊt trªnph¹m    níc.    vic¶  C¬   quan qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ng  ¬ ban  µnh  h quy  ×nh kü  Ët,quy  tr   thu   ph¹m  ©y  ùng  xd b¶n    a  Ýnh. ®å ®Þ ch 2­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o  µ  ®¹ v tæ  chøc  Öc  Ëp b¶n    a  Ýnh    a  ¬ng  × nh. vi l   ®å ®Þ ch ë ®Þ ph m 3­ B¶n    a   Ýnh  îc lËp  ®å ®Þ ch ®   theo  n  Þ  µnh  Ýnh    êng, thÞ  ®¬ v h ch x∙,ph   trÊn. 4­ B¶n    a  Ýnh  èc  îcl gi÷t¹ c¬    ®å ®Þ ch g ®  u      quan  i qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ¬ng. C¸c    b¶n sao  îcl gi÷ t¹ c¬  ®  u    i quan    qu¶n  ý®Êt  ai tØnh,thµnh  è  ùc l  ®    ph tr   thuéc Trung  ng,  ¬ huyÖn,  Ën,  Þ    µnh  è  éc  qu th x∙,th ph thu tØnh  µ  û     v U ban nh©n  ©n    êng,thÞ  Ên;b¶n  d x∙,ph   tr   sao  ã    Þnh  c gi¸tr   b¶n  èc. g §i Ò u 16 1­ ChÝnh  ñ  Ëp quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai trong c¶  íc.   ph l   ho   ho   d ®Ê ®    n
 5. 5 2­  û   U ban  ©n   ©n   nh d c¸c  Êp  Ëp  c l quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ho   ho sd ®Ê trong ®Þa  ¬ng  × nh  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n    ph m tr     nh d th«ng  qua  íckhitr×nh c¬  tr       quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. Nh n   th quy x   3­ C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph c¨n  vµo  cø  nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  ña  × nh  Ëp quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai do  v  hcm l  ho   ho   d ®Ê ®   ngµnh,lÜnh  ùc  × nh  ô    vm ph tr¸ch®Ó   ×nh ChÝnh  ñ  Ðt duyÖt.   tr   ph x   4­ C¬     quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ng  µ  a   ¬ng  èihîp víic¸c ¬ v ®Þ ph ph         c¬ quan  ÷u  h quan  óp  Ýnh  ñ  µ  û   gi Ch ph v U ban  ©n  ©n    Êp  Ëp    nh d c¸c c l quy ho¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai.   ho   d ®Ê ® §i Ò u 17 1­ Néi dung     quy  ¹ch sö  ông  t  ai bao  å m: ho   d ®Ê ®   g a) Khoanh  nh    ¹  t  ®Þ c¸c lo i®Ê n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp, ®Êt      khu d©n    c n«ng th«n,®Êt  «   Þ, ®Êt    ® th   chuyªn  ïng,®Êt  a  ö  ông  ña  õng  d   ch s d ct ®Þa  ¬ng  µ  níc; ph v c¶  b) §iÒu    chØnh  Öc  vi khoanh  nh  ãitrªncho  ï hîp víi õng    o¹n  ®Þ n    ph       t giai® ph¸ttr Ónkinh tÕ     éicña  õng ®Þa  ¬ng  µ   i     ­x∙h   t  ph v trongph¹m    níc.   vic¶  2­ Néi dung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai bao  å m:    k ho   d ®Ê ®   g a) Khoanh  nh  Öc  ö  ông  õng lo¹ ®Êt    ®Þ vi s d t  i   trongtõng thêikú  Õ   ¹ch;       k ho b) §iÒu    chØnh  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai cho  ïhîp víi k ho   d ®Ê ®   ph       quy  ¹ch. ho §i Ò u 18 ThÈ m   Òn  Ðt duyÖt quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai: quy x     ho   ho   d ®Ê ® 1­  èc  éi quyÕt  nh  Qu h  ®Þ quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ho   ho sd ®Ê ® trong  ph¹m    níc. vic¶  2­  Ýnh  ñ  Ðt duyÖt  Ch ph x   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ña    ho   ho sd ®Ê ® c c¸c Bé,  ¬  c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, cña  û   thu Ch ph   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ 3­  û   U ban  ©n  ©n  Êp    Ðt  Öt  nh d c trªnx duy quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  ho   ho sd ®Êt  ai cña  û   ®  U ban  ©n  ©n  Êp  íi ùctiÕp. nh d c d    tr 4­  ¬   C quan  µ   íc cã  Èm  Òn  Ðt  Öt  Nh n   th quy x duy quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ho   ho s dông  t  ai nµo  ×  ã  Òn  ®Ê ®   th c quy cho  Ðp    ph bæ sung  iÒu  ® chØnh quy  ¹ch, ho   kÕ   ¹ch ®ã. ho   §i Ò u 19 C¸c    ®Ó   Õt ®Þnh  c¨n cø  quy   giao ®Êt:   1­ Quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ∙  îc c¬  ho   ho sd ®Ê ® ® ®   quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn  Ðt duyÖt. quy x   2­ Yªu  Çu  ö  ông  t      c sd ®Ê ghitrong luËn    chøng  kinh tÕ   ü  Ëtvµ    ­k thu   trong   thiÕtkÕ   ∙  îc c¬    ® ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Ðt  Öt  Nh n   th quy x duy hoÆc   n    ®¬ xin giao ®Êt.  
 6. 6 §i Ò u 20 Nhµ   íc giao  t  n  ®Ê cho    chøc, hé    nh,    ©n  ö  ông    c¸c tæ    gia ®× c¸ nh sd æn ®Þnh  ©u  µi. ld Thêi h¹n    giao  t  ö  ông    nh  ©u  µi ®Ó   ång c©y  µng  ®Ê s d æn ®Þ l d  tr   h n¨m,   nu«itrång thuû      s¶n  µ20  l   n¨m, ®Ó   ång c©y  ©u    tr   l n¨m  µ50  l   n¨m. Khi h Õt  êi    th   h¹n,n Õu  êisö  ông  t  ã    ng   d ®Ê c nhu  Çu  Õp tôcsö  ông  µ  c ti     d v trong qu¸ tr×nh sö       dông  t  Êp  µnh  ng  ®Ê ch h ®ó ph¸p luËtvÒ   t  ai th× ® îcNhµ   ícgiao ®Êt        ®Ê ®       n    ®ã ®Ó   Õp tôcsö  ông. ti     d Nhµ   íc giao  t  ö  ông  ©u  µi cho  é    nh,    ©n    µm  n  ®Ê s d l d  h gia ®× c¸ nh ®Ó l nhµ    µ  ë v chØ    åitrong c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  thu h      ê h   ®Þ t  i 26  §i 27  LuËt nµy.   Thêih¹n    giao ®Êt  ö  ông    nh  ©u  µi®èi víic¸c lo¹  t    sd æn ®Þ l d       i ®Ê kh¸c do    ChÝnh  ñ  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 21 ViÖc  Õt  nh  quy ®Þ giao ®Êt  ang  ã  êisö  ông    ® c ng   d cho  êikh¸c chØ  ­ ng     ® îctiÕn hµnh      sau    ã  Õt ®Þnh    åi®Êt  . khic quy   thu h   ®ã §i Ò u 22 Tæ  chøc,hé    nh, c¸ nh©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt    ö  ông  µo    gia ®×    ®  n    ®Ó s d v m ôc  ch  ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i trång  û      thu s¶n  µ  µm  vl muèi kh«ng    ph¶itr¶tiÒn sö  ông  t;n Õu  îcNhµ   ícgiao ®Êt    ö  ông      d ®Ê   ®  n    ®Ó s d vµo  ôc  ch  m ®Ý kh¸cth× ph¶itr¶tiÒn sö  ông  t,trõc¸ctr ng  îp ® îcmiÔn,        d ®Ê       ê h       gi¶m theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph §i Ò u 23 ThÈ m   Òn  quy giao  t    ö  ông  µo  ôc  ch  ®Ê ®Ó s d vm ®Ý kh«ng ph¶i lµ s¶n     xuÊtn«ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 1­ Uû     ban  êng  ô  èc  éith«ng  th v Qu h   qua  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   Öc  v vi giao  t  ®Ê n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp  ã  õng    ö  ông  cr ®Ó s d vµo  ôc  ch  m ®Ý kh¸c. 2­  Ýnh  ñ  Ðt  Ch ph x duyÖt  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m  ña  û   c U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  Ò   Öc  ¬ v vi giao  t  ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt    l©m nghiÖp  ã  õng    ö  ông  µo  ôc  ch  cr ®Ó s d vm ®Ý kh¸c. C¨n  vµo  cø  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai ®∙  îcQuèc  éiquyÕt ho   ho   d ®Ê ®   ®   h    ®Þnh  vµ  kÕ  ho¹ch hµng n¨m  vÒ  viÖc giao ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m   nghiÖp  ã  õng    ö  ông  µo  ôc   ch  cr ®Ó s d vm ®Ý kh¸c ®∙  îc Uû     ®   ban  êng  ô  th v Quèc  éith«ng  h  qua,ChÝnh  ñ  Õt  nh  Öc    ph quy ®Þ vi giao ®Êt    ö  ông  µo    ®Ó s d v m äi  ôc  ch  m ®Ý trong nh÷ng  êng  îp cÇn  Õt.   tr h  thi 3­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh     ph tr     ¬ quy ®Þ giao  t    ö  ông  µo  ôc  ch  ®Ê ®Ó s d vm ®Ý kh«ng ph¶i lµ s¶n  Êt n«ng     xu   nghiÖp,   l©m nghiÖp  theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®©
 7. 7 a) Tõ  ha  ëxuèng  i víi t    1  tr   ®è     ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ã  õng, cr   ®Êt khu  ©n    d c n«ng  th«n,®Êt  «  Þ  µ  õ 2  trëxuèng  i víi t  èng,   ® th v t   ha    ®è     ®Ê tr   ®åi nóiträccho  çi c«ng  ×nh kh«ng  éc c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ m ôc         m  tr   thu     ê h   ®Þ t  i b kho¶n  §iÒu  µy; 3  n b) Tõ  ha  ëxuèng  i víi t    3  tr   ®è     ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ã  õng, cr   ®Êt khu  ©n    d c n«ng th«n,®Êt  «   Þ;tõ 5  trë xuèng  i  íi®Êt  èng,   ® th     ha    ®è v   tr   ®åi nóiträccho  çi c«ng  ×nh ® êng  é,® êng  ¾t,® êng  Én  íc,® êng  Én       m  tr   b  s  d n  d dÇu,  êng  Én  Ý, ® êng  iÖn, ®ª  iÒu  µ  õ 10  trëxuèng  i  íi®Êt  ® d kh   ®  ® v t   ha    ®è v   trèng,®åi nóiträccho  çi c«ng  ×nh x©y  ùng  å        m  tr   d h chøa  íc; n c) Giao  t    ®Ê n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ã  õng    é    nh, c¸ cr ®Ó h gia ®×    nh©n  µm  µ  ; ®Êt  l nh ë   chuyªn  ïng  µy    ö  ông  µo  ôc   ch  d n ®Ó s d vm ®Ý chuyªn  dïng kh¸c hoÆc     µm  µ  ; ®Êt  «   Þ    ®Ó l nh ë   ® th theo  nh  ®Þ møc   ChÝnh  ñ  do  ph quy  nh; ®Þ d)  Õ   ¹ch  K ho giao  t  ®Ê khu  ©n    n«ng  d c th«n    û   ®Ó U ban  ©n   ©n   nh d huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh    x∙,th ph thu   giao ®Êt    cho  é    nh, c¸ nh©n  µm  h gia ®×     l nhµ  . ë §i Ò u 24 ThÈ m   Òn  quy giao  t    ö  ông  µo  ôc  ch  ®Ê ®Ó s d vm ®Ý n«ng nghiÖp, l©m     nghiÖp  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 1­  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ giao  t  ®Ê cho    chøc; c¸ctæ  2­ Uû     ban  ©n  ©n  Ön, thÞ    µnh  è  éc tØnh  nh d huy   x∙,th ph thu   giao ®Êt      cho c¸ché    nh  µ    ©n.   gia®× v c¸nh §i Ò u 25 C¸c  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy giao ®Êt    quy  nh  ¹  Òu  vµ  ®Þ ti§i 23  §iÒu  cña  Ët nµy  24  Lu   kh«ng  îcuû  Òn  ®   quy cho  Êp  íi c d. §i Ò u 26 Nhµ   íc thu  åi toµn  é  n  h  b hoÆc   ét  Çn  t  ∙  m ph ®Ê ® giao  ö  ông  sd trong  nh÷ng  êng  îp sau  y: tr h  ®© 1­ Tæ     chøc  ö  ông  t  Þ    Ó,ph¸ s¶n,chuyÓn  i  ¬ikh¸c,gi¶m  sd ®Ê b gi¶ith       ®n    nhu  Çu  ö  ông  t  µ   c sd ®Ê m kh«ng  éc c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  cña  thu     ê h   ®Þ t  i 30  LuËt nµy;c¸nh©n  ö  ông  t  ∙  Õt  µ        sd ®Ê ® ch m kh«ng  ã  êi® îcquyÒn  Õp tôc c ng     ti     sö  ông  t  ; d ®Ê ®ã 2­ Ng êisö  ông  t  ùnguyÖn    ¹®Êt  îcgiao;    d ®Ê t   tr¶l   i ®  3­ §Êt kh«ng  îcsö  ông     ® d trong thêih¹n  th¸ng liÒn m µ       12      kh«ng  îcc¬  ®  quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  Nh n   th quy quy   giao ®Êt      ®ã cho  Ðp; ph 4­ Ng êisö  ông  t  è       d ®Ê c ý kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô  i víi µ   íc; th   ngh v ®è     Nh n 5­ §Êt sö  ông    d kh«ng  ng  ôc  ch  îcgiao; ®ó m ®Ý ®  
 8. 8 6­ §Êt ® îcgiao kh«ng        theo  ng  Èm  Òn  ®ó th quy quy  nh  ¹  Òu  vµ  ®Þ ti §i 23  §iÒu  cña  Ët nµy. 24  Lu   §i Ò u 27 Trong  êng  îp  ËtcÇn  Õt,Nhµ   íc thu  åi®Êt  ang  ö  ông  ña  tr h th   thi   n  h  ® sd c ngêi sö  ông  t    ö  ông  µo  ôc  ch  èc   d ®Ê ®Ó s d vm ®Ý qu phßng, an    ninh,lî Ých    i quèc    îÝch  gia,l   i c«ng  éng  × ngêibÞ    åi®Êt  îc®Ò n   ïthiÖth¹i. c th     thu h   ®  b    §i Ò u 28 C¬  quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  quyÕt  nh   ®Þ giao  t  µo  ×  ã  ®Ê n th c quyÒn    åi®Êt  . thu h   ®ã ViÖc    åi®Êt    thu h   ®Ó chuyÓn sang  ôc  ch  m ®Ý kh¸c ph¶itheo  ng        ®ó quy ho¹ch vµ  Õ   ¹ch ®∙  îcc¬    k ho   ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. Nh n   th quy x   Tríckhithu håi®Êt       ph¶ith«ng  cho  êi®ang  ö  ông  ÕtvÒ   ýdo    b¸o  ng   sd bi   l   thu håi, êigian,kÕ   ¹ch dichuyÓn, ph¬ng    n   ïthiÖth¹i.     th   ho       ¸n ®Ò b     Trong  êng  îp  ã  tr h c nhu  Çu  Èn  Êp  ña  Õn  c kh c c chi tranh,chèng    thiªntai    hoÆc   trong  ×nh  ¹ng khÈn  Êp, th×  Öc  ng  ông  t  Uû   t tr   c  vi tr d ®Ê do  ban  ©n  nh d©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  éc tØnh  ëlªnquyÕt  nh. H Õt  êi huy     x∙,th ph thu   tr     ®Þ   th   h¹n  ng  ông, ngêi sö  ông  t  îc tr¶ l¹ ®Êt  µ  îc ®Ò n   ï thiÖth¹ido  tr d    d ®Ê ®     i   v®  b     viÖc  ng  ông  ©y    tr d g ra theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 29 Ch Ýnh  ñ,Uû   ph   ban  ©n  ©n    Êp  ùc hiÖn  Öc  nh d c¸c c th   vi cho    chøc, c¸c tæ    hé    nh, c¸ nh©n  gia ®×    thuª®Êt      ®Ó s¶n  Êt,kinh doanh  xu     theo quy  nh  ña  ®Þ c LuËt nµy  µ      v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u 30 Kh«ng  îcchuyÓn  Òn  ö  ông  t  ®  quy sd ®Ê trong nh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© 1­ §Êt sö  ông    d kh«ng  ã  Êy têhîp ph¸p; c gi       2­ §Êt giao cho    chøc  µ        c¸ctæ  m ph¸p luËtquy  nh     ®Þ kh«ng  îcchuyÓn ®  quyÒn  ö  ông; sd 3­ §Êt ®ang  ã     c tranh chÊp.   §i Ò u 31 1­ Thñ  ôc chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t      t  ® quy sd ®Ê ë n«ng th«n  µm  ¹  û     l t i ban U nh©n  ©n      «  Þ  µm  ¹  û   d x∙;ë ® th l t i ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  U nh d huy     x∙,th phè  éc tØnh. thu   2­  ñ  ôc chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t    Th t   nh quy sd ®Ê ë n«ng th«n  µm  ¹  û   l t iU ban  ©n  ©n  Ön;    «   Þ  µm  ¹  û   nh d huy ë ® th l t i ban  ©n  ©n  U nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng.     ¬
 9. 9 §i Ò u 32 C¬   quan qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ng;c¬  ¬   quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, quËn, huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh  ph tr     ¬      x∙,th ph thu   vµ c¸n  é  a   Ýnh    êng, thÞ  Ên  b ®Þ ch x∙,ph   tr c¨n  vµo  Òn  ¹n,nhiÖ m   ô  cø  quy h  v quy  nh  ¹  Ët nµy  ×nh Ch Ýnh  ñ, Uû   ®Þ tiLu   tr   ph   ban  ©n  ©n  ïng  Êp  Õt  nh d c c quy ®Þnh  Öc  vi giao ®Êt,cho    t,thu håi®Êt.     thuª®Ê       §i Ò u 33 1­    îc c¬  Khi ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy giao  t, cho  Ðp  ®Ê   ph thay  ® æi  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý sd ®Ê hoÆc   ang  ö  ông  t  µ   a  ¨ng  ý  × ® sd ®Ê m ch ® k th   ngêisö  ông  t   d ®Ê ph¶i®¨ng  ý  ¹ c¬    k t i quan  µ   ícquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    Nh n   ®Þ ti  2  nµy. Ng êi ®ang  ö  ông  t  ¹    êng, thÞ  Ên  µo  ×    sd ®Ê t i ph x∙,   tr n th ph¶i®¨ng  ý  ¹   k t  i x∙,phêng,thÞ  Ên ®ã.     tr   2­ Uû     ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên lËp  µ  nh d x∙,ph   tr   v qu¶n  ýsæ   a  Ýnh, l   ®Þ ch   ®¨ng  ý  µo    a   Ýnh  t  a  ö  ông  µ  ù  Õn  ng  Ò   Öc  ö  k v sæ ®Þ ch ®Ê ch s d v s bi ®é v vi s dông  t. ®Ê §i Ò u 34 Sæ   a  Ýnh  îclËp theo  É u   c¬  ®Þ ch ®   m do  quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ­ ¬ng  quy  nh. ®Þ Néi dung  ña    a   Ýnh  c sæ ®Þ ch ph¶i phï hîp  íib¶n    a   Ýnh  µ     v  ®å ®Þ ch v hiÖn  ¹ngsö  ông  t. tr   d ®Ê §i Ò u 35 ViÖc  èng    Óm   ®Êt  ai  îc thùc  Ön  th kª,ki kª  ® ®  hi theo    c¸c quy  nh    ®Þ sau ®©y: 1­ §¬n  Þ  èng    Óm     t  ai lµ®¬n  Þ  Ëp    a   Ýnh      v th kª,ki kª ®Ê ®     v l sæ ®Þ ch quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Ët nµy; t i 2  33  Lu   2­ ViÖc  èng    t  ai ® îctiÕn hµnh  ét    th kª ®Ê ®       m n¨m  ét  Çn; ml 3­ ViÖc  Óm    t  ai ® îctiÕn hµnh    ki kª ®Ê ®       n¨m  n¨m  ét  Çn; ml 4­  û   U ban  ©n  ©n    Êp  ã  nh d c¸c c c tr¸chnhiÖm   chøc  ùc  Ön  Öc    tæ  th hi vi thèng    Óm    t  ai cña  a  ¬ng  ×nh; kª,ki kª ®Ê ®   ®Þ ph m 5­  ¬   C quan  qu¶n  ý ®Êt  ai  ã  l  ® c tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o  Õt  k qu¶  èng    th kª, kiÓm    t  ai lªnc¬  kª ®Ê ®     quan  qu¶n  ý®Êt  ai cÊp    ùctiÕp. l  ®  trªntr   §i Ò u 36 ViÖc  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îc thùc hiÖn  nh quy sd ®Ê ®     theo    c¸c quy  nh  ®Þ sau  y: ®©
 10. 10 1­ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  c¬  nh quy sd ®Ê do  quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®  Trung  ng    µnh; ¬ ph¸th 2­ C¬     quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õt  nh  Nh n   th quy quy ®Þ giao ®Êt  ×  Êp  Êy   th c gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. Trong  êng  îp  Ýnh  ñ  Õt  nh   nh quy sd ®Ê   tr h Ch ph quy ®Þ giao  t  ×  û   ®Ê th U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Êp  ¬c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;   nh quy s d ®Ê 3­ Trong  êng  îp  öa  t  ã  Òu    ©n  tr h th ®Ê c nhi c¸ nh kh«ng  ïng  ét  é    c m h gia ®×nh  hoÆc  kh«ng  ïng  ét  chøc  ö  ông, th×  Êy  c m tæ  sd   gi chøng  Ën  Òn   nh quy sö  ông  t  îccÊp  n   õng tæ  d ®Ê ®   ®Õ t   chøc,tõng hé    nh, tõng c¸nh©n.     gia®×      §i Ò u 37 1­  Ýnh  ñ  chøc  Öc  Ch ph tæ  vi thanh    t  ai  tra ®Ê ® trong  níc,Uû     c¶    ban nh©n  ©n    Êp  chøc  Öc  d c¸cc tæ  vi thanh    t  ai trong ®Þa  ¬ng  ×nh. tra®Ê ®     ph m C¬   quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ng  óp ChÝnh  ñ;c¬  ¬ gi   ph   quan  qu¶n  ý l  ®Êt  ai ë  a   ¬ng  óp Uû   ®   ®Þ ph gi   ban  ©n  ©n  ïng cÊp  nh d c  trong viÖc  ùc hiÖn    th   thanh    t  ai. tra®Ê ® 2­ Néi dung     thanh    t  ai bao  å m: tra®Ê ®   g a) Thanh    Öc    travi qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   t  ai cña  û   l  n   ®Ê ®   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp; b) Thanh    Öc  Êp  µnh    travi ch h ph¸p luËt®Êt  ai cña  êisö  ông  t  µ     ®  ng   d ®Ê v cña    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ     kh¸c; c)Gi¶iquyÕt khiÕu  ¹i, èc¸o ®èi víi µnh      ¹m       n          t h viviph ph¸p luËt®Êt  ai.    ® 3­    Õn  µnh  Khi ti h thanh    t  ai,§oµn  tra ®Ê ®   thanh    tra,thanh      ã  tra viªn c quyÒn: a) Yªu  Çu  chøc,hé    nh, c¸nh©n  ã  ªnquan    c tæ    gia®×     c li   cung  Êp  µiliÖu c t    cÇn  Õtcho  Öc  thi   vi thanh  tra; b) Quy Õt  nh  ¹m  êi®×nh    ®Þ t th   chØ  Öc  ö  ông  Çn  t  vi s d ph ®Ê kh«ng  ng  ®ó ph¸p  Ëtvµ  Þu  lu   ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Õt  nh  ,  ng  êi   tr   lu   quy ®Þ ®ã ®å th   b¸o c¸o ngay  íi ¬     v   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  ö  ý; c Nh n   th quy quy   xl c)Xö  ýtheo thÈm  Òn    l    quy hoÆc   Õn  Þ  íi ¬  ki ngh v   quan  µ   íccã  Èm   c Nh n   th quyÒn  ö  ýc¸cviph¹m  Ò   x l      v qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai. l  s d ®Ê ® §i Ò u 38 1­  µ   íc khuyÕn  Ých  Öc  µ      Nh n   kh vi ho gi¶ic¸c tranh  Êp  t  ai  ch ®Ê ® trong  nh©n  ©n. d Uû  ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  ã  nh d x∙,ph   tr c tr¸chnhiÖ m   èihîp  íiM Æt     ph   v   trËn Tæ   èc  ÖtNam,  éi N«ng  ©n, c¸ctæ    qu Vi   H  d     chøc  µnh    th viªnkh¸ccña  Æt     M trËn,c¸c tæ      chøc    éikh¸c,tæ  x∙ h     chøc kinh tÕ    ¬  ë  µ    ë c s v c«ng  ©n  µ    d ho gi¶i c¸ctranh chÊp  t  ai.     ®Ê ® 2­ C¸c tranh chÊp  Ò   Òn  ö  ông  t  µ   êi sö  ông  t    v quy sd ®Ê m ng   d ®Ê kh«ng  cã  Êy  gi chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ×  Uû     th do  ban nh©n  ©n    Õt theo quy  nh  d gi¶iquy     ®Þ sau  y: ®©
 11. 11 a)  û   U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  nh d huy qu   x∙,th ph thu tØnh   gi¶i quyÕt    c¸c tranh chÊp  ÷a    ©n,  é    nh  íinhau, gi÷a    ©n,  é    gi c¸ nh h gia ®× v    c¸ nh h gia ®×nh  íitæ    v   chøc, gi÷a  chøc  íitæ    tæ  v   chøc  Õu     chøc    éc  n c¸c tæ  ®ã thu quyÒn  qu¶n  ýcña  × nh; l  m b)  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    Õt ¬ gi¶iquy   c¸c tranh  Êp  ÷a  chøc  íitæ    ch gi tæ  v   chøc, gi÷a  chøc  íihé  ®×nh,      tæ  v   gia  c¸ nh©n  Õu  chøc    éc quyÒn  n tæ  ®ã thu   qu¶n  ýcña  × nh  l  m hoÆc   ña  c Trung  ng; ¬ c) Trong  êng  îp kh«ng  ng    íi   tr h  ®å ý v   Õt  nh  ña  û   quy ®Þ c U ban  ©n  ©n   nh d ®∙    gi¶iquyÕt  tranh  Êp,  ¬ng  ù  ã  ch ® s c quyÒn   Õu  ¹ilªn c¬  khi n     quan  µnh  h chÝnh  µ   íccÊp  Nh n   trªn.  Quy Õt  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µnh  Ýnh  µ   íccÊp  h ch Nh n   trªntrùctiÕp cã  Öu  ùcthi µnh.      hi l     h 3­ C¸c tranh chÊp  Ò   Òn  ö  ông  t  µ   êi sö  ông  t  ∙  ã    v quy sd ®Ê m ng   d ®Ê ® c giÊy chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  µ  Nh n   th quy v tranh chÊp  Ò   µi   v t  s¶n  ¾n  Òn víi Öc  ö  ông  t    × do  µ      Õt. g li     vi s d ®Ê ®ã th   To ¸n gi¶iquy §i Ò u 39 C¸c tranh chÊp  Ò   Òn  ö  ông  t  ã  ªnquan  n   a   í gi÷a   v quy sd ®Ê c li   ®Õ ®Þ gi i     c¸c ®¬n  Þ  µnh  Ýnh, do  û     vh ch   U ban  ©n  ©n    n  Þ    ïng  èihîp nh d c¸c ®¬ v ®ã c ph     gi¶iquyÕt. Trong  êng  îp      tr h kh«ng  t ® îc sù  Êt  Ý  ®¹     nh tr hoÆc   Öc  ù    vi t gi¶i quyÕt  µm  l thay  æi  a   í  µnh  Ýnh, th×  Èm   ® ®Þ gi ih ch   th quyÒn    Õt  îc gi¶iquy ®   quy  nh    ®Þ nh sau: 1­ N Õ u   Öc    vi tranh chÊp  ªnquan  n   a  í cña  n  Þ  µnh  Ýnh    li   ®Õ ®Þ gi  i ®¬ v h ch díi Êp   c tØnh,th× do  Ýnh  ñ  Õt ®Þnh;     Ch ph quy   2­ N Õ u   Öc    vi tranh chÊp  ªnquan  n   a  í cña  n  Þ  µnh  Ýnh    li   ®Õ ®Þ gi  i ®¬ v h ch tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  × do  èc  éiquyÕt ®Þnh.   ph tr     ¬ th   Qu h     §i Ò u 40 C¬  quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ng  óp ChÝnh  ñ,c¬  ¬ gi   ph   quan qu¶n  ý l  ®Êt  ai ë  a  ¬ng  óp Uû   ®   ®Þ ph gi   ban  ©n  ©n  ïng cÊp    Õt  nh d c  gi¶iquy tranh chÊp    ®Êt  ai. ® §i Ò u 41 C¬  quan qu¶n  ý®Êt  ai  îc thµnh  Ëp    l  ® ®  l ë Trung  ng, tØnh, thµnh  è  ¬    ph trùc thuéc    Trung  ng, huyÖn,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  ¬  qu   x∙,th ph thu tØnh; ë    ­   x∙,ph êng,thÞ  Ên cã    é  a  Ýnh.   tr   c¸n b ®Þ ch C¬  quan qu¶n  ý®Êt  ai  Êp  µo  ×  ùcthuéc  ¬  l  ® c n th tr   c quan  µnh  Ýnh  h ch Nhµ   íc cÊp  ;  bé  a   Ýnh    êng, thÞ  Ên  éc  û   n  ®ã c¸n  ®Þ ch x∙,ph   tr thu U ban  ©n   nh d©n    êng,thÞ  Ên. x∙,ph   tr
 12. 12 C H ¬NG   I II CH Õ     ö   ô NG   ®é S D C¸C  ¹I®Ê T LO   Mô C   1 §ÊT  N«NG   NGHI Ö P,  ÊT  © M   § L NGHI Ö P §i Ò u 42 §Êt n«ng nghiÖp  µ ®Êt  îc x¸c ®Þnh   ñ  Õu    ö  ông  µo    l  ®   ch y ®Ó s d v s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp    ång trät  nh tr   , ch¨n nu«i,nu«itrång thuû        s¶n hoÆc  nghiªn   cøu  Ý  th nghiÖ m  Ò   v n«ng  nghiÖp. §i Ò u 43 §Êt l©m    nghiÖp  µ®Êt  îcx¸c®Þnh  ñ  Õu    ö  ông  µo  l  ®   ch y ®Ó s d v s¶n  Êt xu   l©m nghiÖp  å m   t  ã  õng  ùnhiªn, t  ang  ã  õng  ång vµ  t    ö  g ®Ê c r t    ®Ê ® cr tr   ®Ê ®Ó s dông  µo  ôc   ch  ©m   vm ®Ý l nghiÖp   trång  õng, khoanh  nh r   nu«i,b¶o  Ö       v ®Ó phôc  åi tù nhiªn,nu«i dìng  µm  µu  õng,nghiªn cøu  Ý  h       l gi r     th nghiÖm   Ò   ©m   vl nghiÖp. §i Ò u 44 H¹n møc  t  ®Ê n«ng nghiÖp  ång c©y  µng  tr   h n¨m  ña  çi  é    nh  µ c m h gia ®× l  kh«ng    ha  ChÝnh  ñ  qu¸ 3  do  ph quy  nh  ô  Ó  i víi õng ®Þa  ¬ng. ®Þ c th ®è     t  ph Ch Õ     ®é qu¶n  ý vµ  ö  ông  i  íiphÇn  t  µ     é    nh  ö  l  s d ®è v   ®Ê m c¸c h gia ®× s dông  ît   ¹n møc  ãitrªndo  Ýnh  ñ  v  h   qu¸ n     Ch ph quy  nh. ®Þ H¹n møc  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  ång c©y  ©u  tr   l n¨m  µ  ¹n møc  t  èng,®åi  vh  ®Ê tr   nói träc,®Êt      khai hoang, lÊn  Ón  ña  çi  é      bi c m h gia  nh  ®× khai th¸c ®Ó         s¶n xuÊtn«ng    nghiÖp,trångrõng,nu«itrångthuû s¶n  ChÝnh  ñ              do  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 45 C¨n  vµo  ü  t  ai,® Æc   iÓ m   µ  cø  qu ®Ê ®   ® v nhu  Çu  ña  a   ¬ng, Héi c c ®Þ ph    ®ång  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh  çi x∙® ­   ph tr     ¬ quy ®Þ m    îc ®Ó   ¹ m ét  ü  t    li  qu ®Ê kh«ng  qu¸    t  5% ®Ê n«ng nghiÖp    ôc  ô  ®Ó ph v cho    c¸c nhu  Çu  c c«ng  ch  ña  a   ¬ng. ChÝnh  ñ  Ý c ®Þ ph   ph quy  nh   ô  Ó  Öc  ö  ®Þ c th vi s dông  t  µy. ®Ê n §i Ò u 46 ViÖc  ö  ông  t  ên  îcquy  nh    sd ®Ê v ®   ®Þ nh sau: 1­ Nhµ   íccã  Ýnh    n   ch s¸ch khuyÕn  Ých  µ    kh v b¶o  Ö   îÝch  ña  chøc, v l  i c tæ    hé    nh,    ©n  © m   gia ®× c¸ nh th canh, t¨ng s¶n îng  ©y  ång    t  ên, sö      lc tr trªn®Ê v   dông  t  èng,®åi nóiträc®Ó   Ëp vên  ®Ê tr        l  theo quy  ¹ch   ho
 13. 13 2­  Öc  Ëp  ên    t  ång  óa ph¶i phï hîp  íiquy  ¹ch  ö  ông  Vi l v trªn®Ê tr l     v  ho sd ®Êt  µ  v ph¶i® îcphÐp  ña  û      c U ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  nh d huy     x∙,th ph thuéc tØnh.   §i Ò u 47 ViÖc  ö  ông  Æt   ícnéi®Þa    sd m n    ®Ó nu«itrång,khaith¸cthuû s¶n  µ  µo           vv c¸cm ôc  ch    ®Ý kh¸c® îcquy  nh       ®Þ nh sau: 1­ Ao, hå, ®Ç m       kh«ng  Ó  th giao h Õt    cho  ét  é    nh, m ét    ©n   m h gia ®×   c¸ nh th× giao cho  Òu  é    nh,  Òu    ©n  nhi h gia ®× nhi c¸ nh hoÆc   chøc  tæ  kinh tÕ  ö   s dông; 2­  èi víihå, ®Ç m   éc  a   Ën  Òu    ×  Öc  ö  ông  Uû   §     thu ®Þ ph nhi x∙ th vi s d do  ban  ©n  ©n  Ön  nh d huy quy  nh;  éc  a   Ën  Òu  Ön  Uû     ®Þ thu ®Þ ph nhi huy do  ban nh©n  ©n  d tØnh  quy  nh.  èi víihå  ®Þ §     chøa  íc thuéc  a   Ën  Òu  n  ®Þ ph nhi tØnh  th× viÖc  chøc    tæ  nu«itrång,b¶o  Ö,      v khaith¸cnguån  û s¶n  Ch Ýnh  ñ     thu   do  ph quy  nh; ®Þ 3­  Öc  ö  ông  Æt   íc hå, ®Ç m,  Vi s d m n    s«ng, ngßi,kªnh, r¹ch ph¶i tu©n            theo c¸cquy  nh  Ò      ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng  µ  tr v kh«ng  ©y  g c¶n  ëgiao th«ng; tr     4­ ViÖc  ö  ông  Æt   ícnéi®Þa    sd m n    quy  nh  ¹ §iÒu  µy  ®Þ t  i n ph¶itu©n    theo  quy  nh  Ò   ü  Ëtcña    µnh  ã  ªnquan. ®Þ v k thu   c¸cng c li   §i Ò u 48 ViÖc  ö  ông  t  ã  Æt   ícven  Ón    sd ®Ê c m n  bi ®Ó s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,nu«i     trångthuû s¶n,l©m        nghiÖp theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1­  óng  § quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  ∙  îc c¬  ho sd ®Ê ® ® ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Ðt duyÖt; x  2­ B¶o  Ö   t,lµm    ù  åitô®Êt    v ®Ê   t¨ngs b     ven  Ón; bi 3­ B¶o  Ö   Ö     v h sinh th¸  µ    i m«i  êng; v tr 4­ Kh«ng  ©y  ëng¹icho  Öc  g tr     vi b¶o  Ö   ninh  èc    µ  v an  qu gia v giao th«ng  trªnbiÓn.   §i Ò u 49 §Êt b∙ibåicña       s«ng  éc ®Þa  Ën    µo  × do  û   thu   ph x∙n th   U ban  ©n  ©n    nh d x∙ ®ã   qu¶n  ývµ  ×nh Uû   l   tr   ban  ©n  ©n  Ön  Õt ®Þnh  Õ   ¹ch sö  ông. nh d huy quy   k ho   d   Trong  êng  îp cã  tr h   tranh chÊp  × tr×nh c¬    th     quan  µ   íccã  Èm  Òn    Nh n   th quy quy ®Þnh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  Ët nµy  Õt ®Þnh. t  i 38  §i 39  Lu   quy   §i Ò u 50 ViÖc  qu¶n  ý, ö  ông  t  íibåiven  Ón  ChÝnh  ñ  l  ds ®Ê m     bi do  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 51
 14. 14 Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ c¨n  vµo  cø  chÝnh  s¸ch t«n    ña  µ   íc,quü  t  ai  ña  a   ¬ng, quyÕt  nh     gi¸oc Nh n   ®Ê ® c ®Þ ph   ®Þ diÖn  Ých  t  t ®Ê giao cho  µ  ïa,nhµ  ê,th¸nh thÊtt«n gi¸otrªnc¬  ë  t  nh ch   th             s ®Ê ®ai m µ   µ  ïa,nhµ  ê,th¸nhthÊtt«n gi¸o®ang  ö  ông.   nh ch   th         sd Mô C   2 §ÊT  KHU   © N     D C N«NG   TH«N §i Ò u 52 §Êt  khu  ©n    d c n«ng th«n  µ ®Êt  îc x¸c ®Þnh  ñ  Õu    ©y  ùng  l  ®   ch y ®Ó x d nhµ    µ    ë v c¸cc«ng  ×nh phôc  ô  tr   v cho  sinhho¹të      n«ng  th«n. §Êt ë  ña  çi hé    nh    c m   gia®× n«ng  th«n bao  å m   t    µm  µ    µ      g ®Ê ®Ó l nh ë v c¸c c«ng  ×nh phôc  ô  tr   v cho  i sèng  ña    nh. ®ê   c gia®× §i Ò u 53 ViÖc  ö  ông  t  sd ®Ê khu  ©n      d c ë n«ng th«n ph¶i theo    quy  ¹ch,thuËn  ho   tiÖn cho  Öc    vi s¶n  Êt,®êi sèng  ña  ©n  ©n  µ  xu     c nh d v qu¶n  ýx∙héi.Nhµ   íccã  l      n  chÝnh  s¸ch t¹o®iÒu  Ön     ki cho  ÷ng  êisèng    nh ng   ë n«ng th«n  ã  ç      ¬  c ch ë trªnc së  Ën  ông  t    ÷ng  td ®Ê ë nh khu  ©n    ½n  ã,h¹n  Õ   Öc  ë   éng  d cs c   ch vi m r khu  ©n   d c    t  trªn®Ê n«ng  nghiÖp. §i Ò u 54 C¨n  vµo  ü  t  ai cña  a  ¬ng,Uû   cø  qu ®Ê ®   ®Þ ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh  tr     ¬ quy ®Þ møc  t  µ   çi  é    nh    ®Ê m m h gia ®× ë n«ng  th«n ® îcsö  ông        d ®Ó ë theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  i víi õng  ïng nhng    ®Þ c Ch ph ®è     t v  kh«ng  qu¸ 400  2; ®èi  íinh÷ng  ¬i cã  Ëp  m  v  n   t qu¸n  Òu  Õ  Ö   ïng  nhi th h c chung  sèng trong m ét  é    h hoÆc   ã  iÒu  Ön  ù nhiªn® Æc   Öt,th×  c® ki t     bi   møc  t    ã  ®Ê ë c thÓ cao  ¬n, nhng  èi®a   h  t   kh«ng  îtqu¸    Çn  v  hai l møc   quy  nh  i  íivïng ®Þ ®è v     ®ã. Mô C   3 §ÊT  «  Þ ® TH §i Ò u 55 §Êt  «   Þ  µ ®Êt  éi thµnh,néi thÞ    Þ  Ên  îc sö  ông    ©y  ® th l   n     x∙,th tr ®   d ®Ó x dùng  µ  , trôsë    ¬  nh ë     c¸c c quan, tæ    chøc,c¸c c¬  ë      s s¶n  Êt,kinh doanh, c¬  xu       së  ¹  Çng  ôc  ô  î Ých  ht ph v l   i c«ng  éng, quèc  c   phßng, an    ninh  µ  µo    ôc   v v c¸c m ®Ých  kh¸c. §i Ò u 56 Khisö  ông  t  «  Þ   d ®Ê ® th ph¶ix©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng.   d c s h 
 15. 15 ViÖc qu¶n  ývµ  ö  ông  t  «  Þ  l  s d ®Ê ® th ph¶ic¨n cø  µo      v quy  ¹ch ®«  Þ, ho   th   kÕ   ¹ch sö  ông  t  îcduyÖt vµ  ÷ng  ho   d ®Ê ®     nh quy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   C¨n  vµo  cø  c¸c  iÒu  23, 24  µ  cña  Ët  µy, ChÝnh  ñ    ® 8,    v 25  Lu n   ph quy ®Þnh  Öc  vi giao ®Êt  «  Þ    ® th cho  chøc,hé    nh  µ    ©n  ö  ông. tæ    gia®× v c¸nh sd §i Ò u 57 Nhµ   íc cã  n   quy  ¹ch  ö  ông  t    ©y  ùng  µ    ¹  «   Þ; cã  ho sd ®Ê ®Ó x d nh ë t i th   ® chÝnh  s¸ch t¹o®iÒu  Ön    ÷ng  êisèng    «  Þ  ã  ç  .    ki ®Ó nh ng   ë ® th c ch ë Nh÷ng  ¬i cã  n   quy  ¹ch  ho giao  t  µm  µ  ,  ×  û   ®Ê l nh ë th U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Õt  nh  Öc  ¬ quy ®Þ vi giao  t  ®Ê theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u 58 §Êt sö  ông  µo  ôc  ch   d vm ®Ý c«ng  éng  µ®Êt  ïng    ©y  ùng:® êng  c l  d ®Ó x d   giao th«ng,cÇu, cèng,vØa  Ì,h Ö   èng  Êp,tho¸t íc,s«ng,hå,®ª,®Ëp,  ­         h   th c     n     tr êng  äc,b Önh  Ön,chî,c«ng  h  vi     viªn,vên    hoa, khu    ¬icho  Î   vuich   tr em, qu¶ng  tr ng, s©n  Ën  ng, s©n  ê  v ®é   bay,b Õn    c¶ng  µ    v c¸c c«ng  ×nh c«ng  éng  tr   c kh¸c  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph ViÖc  ©y  ùng    x d c¸c c«ng  ×nh    t  ö  ông  µo  ôc   ch  tr trªn ®Ê s d vm ®Ý c«ng  céng ph¶iphïhîp víi ôc  ch  ö  ông  ña  ¹ ®Êt  µy  µ         m ®Ý s d c lo i  n v ph¶i® îcc¬      quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  n   th quy cho  Ðp. ph §i Ò u 59 §Êt giao cho    chøc, c¸ nh©n  ©y  ùng    c¸c tæ     x d c¸c c«ng  ×nh  éc    tr thu c¸c ngµnh  µ  Ünh  ùc  vl v kinh tÕ      , v¨n ho¸,x∙ héi,khoa  äc, kü  Ët,ngo¹igiao,      h   thu       quèc  phßng, an    ninh  µ  ©y  ùng  ôsë  ña    ¬  vx d tr   c c¸c c quan, tæ    chøc  ph¶iphï    hîp víi    quy  ¹ch ®«  Þ  ∙  îcc¬  ho   th ® ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt. Nh n   th quy phª duy §i Ò u 60 ViÖc  ö  ông  t  «   Þ  µo  ôc  ch  èc  sd ®Ê ® th v m ®Ý qu phßng, an    ninh  Bé   do  Quèc phßng,Bé  éi vô  ×nh Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   N   tr   ph quy   §i Ò u 61 1­  Öc  ö  ông  t  «   Þ  µo  ôc  ch  Vi s d ®Ê ® th v m ®Ý n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp  ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng, m ü   tr   quan  «  Þ,phï hîp ® th       víi  quy  ¹ch ®«  Þ. ho   th 2­  Êt  ©m  §l viªn,®Êt    khu  ùc  v b¶o  Ö   v thiªnnhiªn,danh      lam  ¾ng  th c¶nh  ® îcquy  ¹ch    ho theo  cÇu    iÓn ®«  Þ  µ  îcqu¶n  ýtheo  yªu  ph¸ttr   th v ®   l  quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ. Ch ph 3­ ViÖc  ö  ông  t  ∙  îcquy  ¹ch ®Ó     iÓn ®«  Þ  µiranh    sd ®Ê ® ®   ho   ph¸ttr   th ngo   giínéithµnh,néithÞ     i     ph¶itheo ®óng      quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch sö  ông  t  . ho   k ho   d ®Ê ®ã
 16. 16 Mô C   4 §ÊT  CHUYªN  ïNG D §i Ò u 62 §Êt chuyªn dïng lµ®Êt  îcx¸c®Þnh  ö  ông  µo  ôc  ch         ®   sd vm ®Ý kh«ng  ph¶i   lµ n«ng    nghiÖp, l©m     nghiÖp, lµm  µ      nh ë bao  å m:  t  ©y  ùng    g ®Ê x d c¸c c«ng  tr×nh c«ng    nghiÖp,khoa  äc,kü  Ët,h Ö   èng    h   thu   th giao th«ng,h Ö   èng  û    th thu lî  ª  iÒu, v¨n ho¸,x∙héi,gi¸odôc,y  Õ,thÓ  ôc,thÓ  i® ® ,             t   d  thao,dÞch  ô,®Êt  ö    v  s dông  cho  nhu  Çu  èc  c qu phßng, an    ninh, ®Êt  ïng    d cho th¨m  dß, khai th¸c    kho¸ng s¶n,®¸,c¸t, t  µm  èi,®Êt  µm    è m,  ¹ch,ngãivµ    ËtliÖu       ®Ê l mu   l ®å g g     c¸cv     x©y  ùng  d kh¸c,®Êt    Ých  Þch  ö, v¨n    di t l s  ho¸  µ  v danh  lam  ¾ng  th c¶nh, ®Êt    nghÜa  trang,nghÜa  a,  t  ã  Æt   ícsö  ông  µo    ôc  ch    ®Þ ®Ê c m n  d v c¸cm ®Ý kh«ng  ph¶ilµn«ng     nghiÖp. §i Ò u 63 ViÖc  ö  ông  t    ©y  ùng    sd ®Ê ®Ó x d c¸c c«ng  ×nh c«ng  tr   nghiÖp,khoa  äc,   h  kü  Ët,v¨n ho¸,gi¸odôc,y  Õ,thÓ  ôc,thÓ  thu          t   d  thao,x∙héi,dÞch  ô       v ph¶itu©n    theo    c¸c yªu  Çu  ö  ông  t  îc x¸c ®Þnh   c sd ®Ê ®     trong  Ën  lu chøng  kinh  Õ­ kü  t  thuËt, ÕtkÕ   ña  õng c«ng  ×nh vµ   thi   c t   tr   theo c¸cquy  nh     ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u 64 ViÖc  ö  ông  t    ©y  ùng    Ö   èng  sd ®Ê ®Ó x d c¸c h th giao th«ng,thuû  î   ª    l i® , ®iÒu, thuû  iÖn, h Ö   èng  Én  íc,dÉn  iÖn, dÉn  Çu, dÉn  Ý, ph¶itu©n    ®   th d n  ®   d   kh     theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© 1­ Thùc  Ön  ng  ÕtkÕ       hi ®ó thi   thic«ng,tiÕtkiÖm  t,kh«ng  ©y  ¹icho     ®Ê   g h  viÖc  ö  ông  t  ïng l©n  Ën; sd ®Ê v   c 2­ Thùc  Ön  ng    hi ®ó quy  nh  Ò   Öc  ö  ông  t  ®Þ v vi s d ®Ê trong hµnh    lang an    toµn  éc h Ö   èng    thu   th c¸cc«ng  ×nh nµy; tr   3­  îc kÕt  îp  §  h nu«i trång  û    thu s¶n hoÆc   ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý kh¸c  nhng kh«ng  îc g©y  ëng¹icho  Öc  ùc hiÖn  ôc  ch  Ýnh  ña  t  ®  tr     vi th   m ®Ý ch c ®Ê chuyªn dïng;   4­ Uû     ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên së  ¹ cã  nh d x∙,ph   tr   t   tr¸chnhiÖ m  ïng víi ¬  i   c    c quan  ñ  ch qu¶n c«ng  ×nh b¶o  Ö   t  tr   v ®Ê trong hµnh    lang an  µn    to theo      c¸c yªu cÇu  ü  Ëtcña    k thu   c¸cc«ng  ×nh quy  nh  ¹ §iÒu  µy. tr   ®Þ t i n §i Ò u 65 1­ §Êt sö  ông    d cho  èc  qu phßng,an    ninh bao  å m:   g a) §Êt sö  ông    d cho    n  Þ  ng  ©n; c¸c®¬ v ®ã qu b) §Êt sö  ông  µm      kh«ng  ©n, h¶iqu©n  µ    qu©n  ù    d l c¸cc¨n cø  qu    v c¨n cø  s kh¸c; c) §Êt sö  ông  µm      d l c¸c c«ng  ×nh phßng  ñ quèc    Ën ®Þa   µ    tr   th   gia,tr   v c¸c c«ng  ×nh ® Æc   Öt; tr   bi
 17. 17 d) §Êt sö  ông  µm        d l c¸cga,c¶ng  ©n  ù; qu s ®)  Êt  ö  ông  µm  § sd l c¸c  c«ng  ×nh  tr c«ng nghiÖp, khoa  äc, kü  Ët   h   thu   phôc  ô  èc  v qu phßng,quèc    phßng  Õt  îp lµm  k h  kinh tÕ;   e) §Êt sö  ông  µm    d l kho  µng  ña  ùcl ng vò  t c l  î   trang; g) §Êt sö  ông  µm  êng  ¾n,    d l tr b thao tr ng,b∙i ö vò  Ý;   ê       kh th h)  Êt  ©y  ùng  µ   êng, b Önh  Ön, nhµ  dìng  ña  ùc l ng  ò  §x d nh tr   vi   an  c l  î v trang; i)§Êt  ö  ông  µo  Öc  ©y  ùng      sd v vi x d c¸c c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng, an    ninh  kh¸cdo  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh. ®Þ 2­  Õ     Ch ®é qu¶n  ý,sö  ông  t  èc  l  d ®Ê qu phßng, an    ninh  ChÝnh  ñ  do  ph quy  nh.  û   ®Þ U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ùc ¬ th   hiÖn  Öc  vi qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi t  ö  ông  l  n     ®Ê s d cho  èc  qu phßng,an    ninh trong     ph¹m    a  ¬ng  ×nh. vi®Þ ph m 3­  µ   íc cã  Ýnh  Nh n   ch s¸ch b¶o  ¶m   ® cho  Ü   s quan, qu©n  ©n    nh chuyªn  nghiÖp,c«ng  ©n    èc    nh viªnqu phßng  ã  t    c ®Ê ë theo  quy  nh  ¹  Òu  vµ  ®Þ ti §i 54  §iÒu  cña  Ët nµy. 57  Lu   4­  Öc  Vi chuyÓn  t  ö  ông  ®Ê s d cho  èc  qu phßng, an    ninh  µo  ôc  ch  vm ®Ý kh¸cdo  Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   Ch ph quy   §i Ò u 66 ViÖc  ö  ông  t  µo  ôc  ch  sd ®Ê v m ®Ý th¨m    dß, khaith¸ckho¸ng     s¶n,®¸, c¸t      ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1­ Cã   Êy phÐp  ña  ¬    gi   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy 2­  ùc  Ön  Th hi c¸c  Ön bi ph¸p  b¶o  Ö   v m«i  êng, xö  ý chÊt    µ    tr   l  th¶iv c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó     kh«ng  ©y  Öth¹icho  êi sö  ông  t  g thi     ng   d ®Ê trong khu  ùc    v vµ xung quanh; 3­    ö  ông  Khi s d xong ph¶i tr¶ l¹  t  íitr¹ng th¸i® îc quy  nh      i ®Ê v       ®Þ trong  quyÕt ®Þnh    giao ®Êt.   §i Ò u 67 ViÖc  ö  ông  t  µm    è m,  ¹ch ngãi, sd ®Ê l ®å g g   khaith¸cvµ      s¶n  Êt vËt liÖu xu       x©y  ùng  d kh¸cph¶itu©n      theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1­ Cã   Êy phÐp  ña  ¬    gi   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy 2­  ùc  Ön    Ön  Th hi c¸c bi ph¸p  Çn  Õt®Ó   c thi   kh«ng  ©y  Öth¹icho    g thi     s¶n xuÊt,®êi sèng  µ     v ¶nh  ëng  Êu  n   h x ®Õ m«i  êng; tr 3­ Khi sö  ông    d xong ph¶ic¶it¹o®Ó   ã  Ó  ö  ông  µo    ôc  ch      c th s d v c¸c m ®Ý thÝch  îp. h §i Ò u 68 Nh÷ng  ïng  t  µm  èi  ã  v ®Ê l mu c n¨ng  Êt,chÊt l ng  su    î cao ph¶i® îc b¶o  Ö      v vµ  tiªncho  Öc  u    vi s¶n  Êtmuèi. xu  
 18. 18 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  Öc  ö  ông  ÷ng  ïng  t  ã  n  kh vi s d nh v ®Ê c kh¶ n¨ng  µm  l muèi phôc  ô    v cho  nhu  Çu    éi. c x∙h §i Ò u 69 §Êt  ã    Ých  Þch  ö, v¨n ho¸,danh  c di t l s      lam  ¾ng  th c¶nh  ∙  îc xÕp  ¹ng  ®®  h ph¶i® îcb¶o  Ö      v nghiªm  ngÆt  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Trong  êng  îp  Æc   Öt cÇn  Õtph¶isö  ông  t  ã    Ých  Þch  tr h® bi   thi    d ®Ê c di t l sö,v¨n ho¸,danh       lam  ¾ng  th c¶nh  µo  ôc  ch  vm ®Ý kh¸cth× ph¶i® îcphÐp  ña        c c¬ quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy §i Ò u 70 §Êt sö  ông  µm  Üa   d l ngh trang,nghÜa  a    ®Þ ph¶i® îcquy  ¹ch thµnh       ho   khu tËp trung,xa    khu  ©n  , thuËn  Ön  d c  ti cho  Öc  vi ch«n  Êt,th¨m  Õng, hîp  Ö   c  vi   v sinhvµ  ÕtkiÖm  t.   ti   ®Ê §i Ò u 71 C¨n  m ôc  ch  ö  ông  ñ  Õu  ∙    nh  cø  ®Ý sd ch y ® x¸c ®Þ cho  õng  ïng  t  ã  t v ®Ê c m Æt   íc,Nhµ   ícgiao ®Êt  µy  n  n    n cho  chøc,hé    nh, c¸ nh©n  Ých  îp tæ    gia ®×     th h  sö  ông. d Ch Õ     ®é qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ã  Æt   ícdo  Ýnh  ñ  l  s d ®Ê c m n   Ch ph quy  nh. ®Þ Mô C   5 §ÊT  A  ö   ô NG CH S D §i Ò u 72 §Êt  a  ö  ông  µ ®Êt  a  ã    iÒu  Ön  ch s d l  ch c ®ñ ® ki hoÆc   a  îc x¸c ®Þnh   ch ®     ®Ó   ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,l©m     nghiÖp;cha  îcx¸c ®Þnh  µ ®Êt    ®   l  khu  ©n    d c n«ng th«n,®«  Þ,chuyªn dïng   th       vµ  µ   íc cha  Nh n   giao cho  chøc, hé    nh,    ©n  µo  ö  ông    tæ    gia ®× c¸ nh n sd æn ®Þnh  ©u  µi. ld Ch Ýnh  ñ  Ëp  ph l quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  µ  ã  Ýnh  ho   ho v c ch s¸ch khuyÕn  Ých  kh t¹o®iÒu  Ön      chøc,hé    nh, c¸ nh©n    ¹o®Êt    ö  ông    ki ®Ó c¸c tæ    gia ®×    c¶it   ®Ó s d vµo  ôc  ch  m ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m    nghiÖp  µ    ôc  ch  Ých  v c¸c m ®Ý th hîp kh¸c.   CH ¬NG   IV QUY Ò N   µ   V NGH Ü A   ô  ñ A   êISö   ô NG   T VC NG   D ®Ê §i Ò u 73 Ng êisö  ông  t  ã  ÷ng  Òn   d ®Ê c nh quy sau  y: ®©
 19. 19 1­ §îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;    gi   nh quy sd ®Ê 2­ H ëng  µnh    th qu¶    ng, kÕt  lao®é   qu¶  u      t  îcgiao; ®Ç ttrªn®Ê ®   3­ §îcchuyÓn  Òn  ö  ông  t     quy s d ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   4­  ëng  H c¸c  î Ých  c«ng  ×nh  li  do  tr c«ng  éng  Ò   c v b¶o  Ö,    ¹o ®Êt  v c¶i t   mang  ¹ ; li 5­ §îcNhµ   íchíng dÉn  µ  óp ®ì     n    v gi   trong viÖc    ¹ovµ  åibæ   t;   c¶it   b   ®Ê 6­ §îcNhµ   ícb¶o  Ö     Þ   êikh¸c x© m   ¹m  n   Òn  ö  ông     n  v khib ng     ph ®Õ quy sd ®Êt  îp ph¸p cña  × nh; ® îcbåith ng  Öth¹ivÒ   t    Þ    åi; h    m       ê thi     ®Ê khib thu h 7­  îc quyÒn  ãp  t    îp    §  g ®Ê ®Ó h t¸cs¶n  Êt,kinh doanh  xu     theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtphïhîp víi ôc  ch             m ®Ý khigiao ®Êt;   8­ §îcquyÒn  Õu  ¹i  èc¸o vÒ   ÷ng  µnh      ¹m  Òn  ö  ông     khi n ,     nh t h viviph quy sd ®Êt  îp ph¸p cña  × nh  µ  ÷ng  µnh    h    m v nh h vikh¸cviph¹m     ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® §i Ò u 74 Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  gia ®×    sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m    l nghiÖp    ®Ó trång rõng,®Êt  , do      ë   nhu  Çu  c s¶n  Êt vµ  i sèng,® îcchuyÓn  æi  Òn  xu   ®ê      ® quy sö  ông  t  µ  d ®Ê v ph¶isö  ông  t     d ®Ê ®ã theo ®óng  ôc  ch, thêih¹n  îcgiao.   m ®Ý     ®   §i Ò u 75 1­  é     nh,    ©n  ö  ông  t  H gia ®× c¸ nh sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp  ®Ó   ång rõng,® îcchuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  tr      nh   sd ®Ê trong c¸ctr ng  îp sau     ê h   ®©y: a) ChuyÓn  i  ¬ikh¸c;   ®n  b) ChuyÓn    sang  µm  Ò   l ngh kh¸c; c)Kh«ng    cßn  kh¶  n¨ng  ùctiÕp lao®éng. tr      2­  é     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  , do  H gia ®×    sd ®Ê ë   chuyÓn  i  ¬i kh¸c hoÆc   ®n    kh«ng  cßn  nhu  Çu    îcchuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t. c ë®   nh   sd ®Ê ViÖc chuyÓn   îng  nh ph¶i ® îc c¬      quan  µ   íc  ã  Èm   Nh n c th quyÒn     cho phÐp. Ng êinhËn  t      ®Ê ph¶isö  ông  ng  ôc  ch.  d ®ó m ®Ý §i Ò u 76 1­ C¸  ©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt    nh ®  n    n«ng  nghiÖp    ång c©y  µng  ®Ó tr   h n¨m,  nu«itrång thuû      s¶n,sau    Õt  ×  Òn  ö  ông  t  ña  ä  îc ®Ó   ¹   khich th quy sd ®Ê c h ®   l i cho  ÷ng  êithõa kÕ   nh ng     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtthõa kÕ.      2­ Hé     nh  îcNhµ   ícgiao ®Êt    gia ®× ®  n    n«ng nghiÖp  ång c©y  µng  tr   h n¨m,  nu«itrång thuû      s¶n,n Õu    trong hé  ã  µnh    Õt  ×    µnh      c th viªnch th c¸c th viªnkh¸c  trong hé  îcquyÒn  Õp tôc sö  ông  Ön  Ých  t  µ   µ   íc®∙   ®  ti     d di t ®Ê m Nh n   giao cho   hé. Trêng  îp    h trong hé    nh    gia ®× kh«ng cßn  µnh    µo  ×  µ   íc thu th viªnn th Nh n     håi®Êt.   3­ C¸  ©n, thµnh    ña  é    nh  îcgiao ®Êt    nh   viªnc h gia®× ®     n«ng  nghiÖp  ång tr   c©y  ©u  l n¨m, ®Êt  ©m    l nghiÖp    ång rõng,®Êt  , sau    Õt,quyÒn  ö  ®Ó tr     ë  khich   s
 20. 20 dông  t  ña  ä  îc®Ó   ¹ cho  ÷ng  êithõa  Õ   ®Ê c h ®   l  i nh ng   k theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtthõa kÕ.     §i Ò u 77 1­  é     nh,    ©n  ö  ông  t  H gia ®× c¸ nh sd ®Ê n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp  ®Ó   ång rõng  îcthÕ  Êp  Òn  ö  ông  t  ¹    ©n  µng  ña  µ   tr   ®  ch quy sd ®Ê t i ng c¸c h c Nh níc,c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  Öt Nam   Nhµ   íccho  Ðp  µnh  Ëp      td Vi   do  n  ph th l ®Ó vay vèn s¶n  Êt. xu 2­  é     nh,    ©n  ö  ông  t  , do  H gia ®× c¸ nh sd ®Ê ë   nhu  Çu  c s¶n  Êt vµ  i xu   ®ê   sèng  îcthÕ  Êp  Òn  ö  ông  t  íi   chøc  ®  ch quy sd ®Ê v   tæ  c¸c kinh tÕ,c¸ nh©n  Öt      Vi   Nam     ë trongníc.   §i Ò u 78 Hé     nh,    ©n  ö  ông  t  gia ®× c¸ nh sd ®Ê n«ng  nghiÖp    ång  ©y  µng  ®Ó tr c h n¨m, nu«i trång  û    thu s¶n  hoµn  do  c¶nh  gia  nh  ®× neo  n,  ã  ®¬ kh kh¨n, do    chuyÓn  sang  µm  Ò   l ngh kh¸c nhng  a    nh    ch æn ®Þ hoÆc   Õu  thi søc    ng  lao ®é th×  îc cho  êi kh¸c thuª®Êt  íithêih¹n  ®  ng       v    kh«ng  îc qu¸  n¨m.  êng  îp ®  ba  Tr h  ® Æc   Öt khã  bi   kh¨n, thêih¹n     cho thuª cã  Ó  µi h¬n  Ch Ýnh  ñ      th d   do  ph quy ®Þnh; ngêithuª®Êt       ph¶isö  ông  ng  ôc  ch.  d ®ó m ®Ý §i Ò u 79 Ng êisö  ông  t  ã  ÷ng  Üa  ô   d ®Ê c nh ngh v sau  y: ®© 1­ Sö   ông  t  ng  ôc  ch, ®óng   d ®Ê ®ó m ®Ý   ranh  í vµ    cÇu  gi   c¸c yªu  i kh¸c ®∙    ® îcquy  nh      ®Þ khigiao ®Êt;   2­ Thùc  Ön    Ön    hi c¸cbi ph¸p ®Ó     b¶o  Ö   µ  µm    v v l t¨ngkh¶  n¨ng  sinh lîcña     i ®Êt; 3­ Tu ©n    theo  ÷ng  nh quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng,kh«ng  µm  tr   l tæn  ¹i h  ®Õ n   îÝch  Ýnh  ¸ng  ña  êisö  ông  t  l  i ch ® c ng   d ®Ê xung  quanh; 4­  ép  Õ   ö  ông  t; thuÕ   N thu s d ®Ê   chuyÓn  Òn  ö  ông  t; lÖ  Ý  quy sd ®Ê   ph ®Þa  Ýnh  ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   5­ Nép  Òn sö  ông  t    îcgiao ®Êt    ti   d ®Ê khi®     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   6­ § Òn  ïcho  êicã  t  Þ    åi®Ó     b  ng   ®Ê b thu h   giao cho  ×nh;   m 7­ Giao  ¹®Êt    µ   íccã  Õt ®Þnh    åi.   l  i khiNh n   quy   thu h CH ¬NG   V QUY   NH   Ò   ÖC    ®Þ V VI Tæ CHøC, C¸  © N   íC  O µI,Tæ   NH N NG   CHøC   è C   Õ, QU T THUª  T   ñ A   ÖT  ®Ê C VI NAM §i Ò u 80
Đồng bộ tài khoản