Vấn đề 1: Sản xuất vật chất và vai trò của nó đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Chia sẻ: le_thuytinh_249

Khái niệm sản xuất vật chất: Là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên để tao ra của cải xã hội nhằm thỏa mãn nhưu cầu của con người. -Sản xuất vật chất là nhắm tạo ra của cải vật chất để duy trì sự tồn tại và phát triển của mình, đồng thời con người sang tạo ra toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của xã hội với tất cả sự phong phú và phức tạp của nó. -Tóm lại sự sản xuất vật chất luôn luôn đóng vai trò...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản