Vấn đề cơ bản của Triết học

Chia sẻ: ledanganh

Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt: Mặt Bản thể luận: Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau và cái nào quyết định?Mặt nhận thức luân: Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không? Việc giải quyết vấn đề này là cơ sở và điểm xuất phát để giải quyết các vấn đề khác của triết học. - Việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học là tiêu chuẩn để xác định lập trường TGQ của các triết gia....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vấn đề cơ bản của Triết học

Đêmôcrit

́
Kinh Thanh
Thân thoai Nữ Oa
̀ ̣
VÊn ®Ò c¬ b¶n lín cña m äi triÕt häc, ®Æ c
V Ên
b iÖt lµ triÕt häc hiÖn ®¹i, lµ vÊn ®Ò quan
h Ö giữa t­ duy víi tån t¹i".
NỘI DUNG

Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt:
- Mặt Bản thể luận: Giữa vật chất và ý
thức cái nào có trước, cái nào có sau và
cái nào quyết định?
- Mặt nhận thức luân: Con người có khả
năng nhận thức được thế giới hay không?
Ý NGHĨA
- Việc giải quyết vấn đề này là cơ sở và điểm
xuất phát để giải quyết các vấn đề khác của
triết học.
- Việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học là
tiêu chuẩn để xác định lập trường TGQ của
các triết gia.
• Chủ nghĩa duy tâm: ý thức có trước, vật chất
có sau, ý thức quyết định vật chất.

Nữ Oa nặn ra con người từ
đất sét giống như những
người thợ gốm nặn ra đồ
vật - ở đây cũng bao hàm
quan niệm ngây thơ về
nguồn gốc tự nhiên của con
người.
Chủ nghĩa duy vật:
Vật chất có trước, ý
thức có sau, vật chất
quyết định ý thức
Democrit và Học
thuyết nguyên tử
" về cơ bản vũ trụ được tạo thành bởi
một nguyên tố duy nhất , nguyên tố
ấy là nước." (tr15 sách câu chuyên
triết học )
Chủ nghĩa duy vật thời kỳ này giải thích thế giới
vật chất một cách siêu hình máy móc
• Do Mác và Ănghen sáng lập
vào những năm 40 của thế
kỷ 19.
• Chủ nghĩa duy vật biện
chứng đã thống nhất TGQ
duy vật với PPL biện chứng.
Không chỉ duy vật trong lĩnh
vực tự nhiên và còn duy vật
trong lĩnh vực xã hội
 Khái quát các quan niệm của CNDV trước Mác về vật chất:


KIM


THỔ THỦY
HỎA MỘC
 Khái quát các quan niệm của CNDV trước Mác về vật chất:
C¸c h ng «n c ña He rac lit:
T hÕ giíi vËt chÊt “ m ·i ®·, ®ang vµ
M·i
s Ï lµ ngän löa vÜnh viÔn
®ang kh«ng ngõng bïng ch¸y vµ tµn lôi”.
 Khái quát các quan niệm của CNDV trước Mác về vật chất:
 Quan điểm của Ăngghen đối với việc nhận thức phạm trù vật chất:
 Quan điểm của Ăngghen đối với việc nhận thức phạm trù vật chất:
TỪ VÂT CHÂT TỰ NHIÊN CHƯA CÓ SỰ SÔNG ......
̣ ́ ́
 Quan điểm của Ăngghen đối với việc nhận thức phạm trù vật chất:
... ĐÊN VÂT CHÂT TỰ NHIÊN PHAT SINH, TÔN TAI SỰ SÔNG VÀ .....
́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́
 Quan điểm của Ăngghen đối với việc nhận thức phạm trù vật chất:
...... VA, SỰ XUÂT HIÊN CON NGƯỜI VỚI
̀ ́ ̣
TỔ CHỨC XÃ HÔI LOAI NGƯỜI .....
̣ ̀
 Định nghĩa vật chất của Lênin:

VËt chÊt lµ mét ph¹m trï
t riÕt häc dïng ®Ó chØ
t hùc t¹i kh¸ch quan ®­îc
®em l¹i cho con ng­êi
t rong c¶m gi¸c, ®­îc
c ¶m gi¸c cña chóng ta
c hÐp l¹i, chôp l¹i, ph¶n
¸nh vµ t ån t¹i kh«ng lÖ
t huéc vµo c¶m gi¸c ".
Vận động là khái
niệm chỉ mọi sự
biến đổi và mọi
quá trình diễn ra
trong vũ trụ, kể từ
sự thay đổi vị trí
đơn giản cho đến
tư duy
Ph. Ănghen

(Ph. Ănghen)
 Không gian: là hình thức tồn tại của
vật chất xét về mặt quảng tính. Các sv,
ht tồn tại với kết cấu, qui mô khác nhau
trong một không gian nhất định.
 Thời gian: là hình thức tồn tại của vật
chất xét về mặt trường tính. Đó là độ
dài diễn biến của các sv, ht.
 Một là: chỉ có một thế giới duy nhất và thống nhất là thế
giới vật chất. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, có trước và
độc lập với ý thức con người.
 Hai là: mọi bộ phận của thế giới vật chất đều có mối liên
hệ thống nhất với nhau, biểu hiện ở chỗ chúng đều là những
dạng cụ thể, là những kết cấu vật chất, hoặc có nguồn gốc vật
chất, do vật chất sinh ra và cùng chịu sự chi phối của những qui
luật khách quan phổ biến của thế giới vật chất.
 Ba là: thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn và vô tận,
không được sinh ra và không bị mất đi. Trong thế giới không có
gì khác ngoài những qúa trình vật chất đang biến đổi và chuyển
hóa lẫn nhau, là nguồn gốc, nguyên nhân và kết qủa của nhau.
- Ý thức là toàn bộ những hoạt
động tinh thần của con người,
bao gồm những tri thức, kinh
nghiệm, những trạng thái tình
cảm, ước muốn, hy vọng, ý chí,
niềm tin...
- Ý thức là sản phẩm của quá
trình phát triển của tự nhiên và
lịch sử - xã hội,
- Là kết quả của quá trình
phản ánh thế giới hiện thực
khách quan vào trong đầu óc của
con người.
Tri thức: là kết qủa qúa trình nhận thức của
Tri
Những con người về thế giới hiện thực.
Nh
yếu tố
cơ bản Tình
Tình cảm: là sự rung động của con người
cấu trong quan hệ với TGKQ và với bản thân
thành mình.
ý thức
Ý chí: là sự biểu hiện sức mạnh của con
người trước hoàn cảnh.
* Vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc bieåu hieän:
- Vaät chaát laø nguoàn goác cho söï ra ñôøi, toàn taïi cuûa
yù thöùc.
- Ñieàu kieän vaät chaát nhö theá naøo thì yù thöùc nhö
theá ñoù.
- Vaät chaát phaùt trieån ñeán ñaâu thì yù thöùc hình
thaønh vaø phaùt trieån ñeán ñoù.
-Vaät chaát bieán ñoåi thì yù thöùc bieán ñoåi theo.
* Söï taùc ñoäng trôû laïi cuûa yù thöùc ñoái vôùi vaät
chaát:
- YÙ thöùc giuùp con ngöôøi nhận thức baûn chaát, qui luaät
vaän ñoäng, phaùt trieån cuûa sv, ht. Treân cô sôû ñoù hình
thaønh phöông phap cải tạo thế giới.
- Tuy vaäy, yù thöùc chæ thöïc hieän ñöôïc vai troø taùc ñoäng
cuûa mình ñoái vôùi vaät chaát thoâng qua hoaït ñoäng thöïc
* YÙ nghóaveà theá giôùi quan vaø phöông
phaùp luaän:
- Moïi suy nghó vaø haønh ñoäng cuûa
con ngöôøi ñeàu xuaát phaùt töø hieän
thöïc khaùch quan, nhöng cuõng phaûi
phaùt huy tính naêng ñoäng chuû quan
cuûa con ngöôøi.
- Choáng beänh chuû quan duy yù chí
trong hoaït ñoäng thöïc tieãn.
CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: vấn đề cơ bản của triết học, nội
dung và ý nghĩa?
Câu 2: Phân tích định nghĩa vật chất của
Lênin?
Câu 3: Phân tích mối quan hệ giữa vật
chất và ý thức, ý nghĩa phương pháp luận?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản