Vấn đề cơ bản của Triết học

Chia sẻ: Anh Ha Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
296
lượt xem
39
download

Vấn đề cơ bản của Triết học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt: Mặt Bản thể luận: Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau và cái nào quyết định?Mặt nhận thức luân: Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không? Việc giải quyết vấn đề này là cơ sở và điểm xuất phát để giải quyết các vấn đề khác của triết học. - Việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học là tiêu chuẩn để xác định lập trường TGQ của các triết gia....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vấn đề cơ bản của Triết học

 1. Đêmôcrit ́ Kinh Thanh Thân thoai Nữ Oa ̀ ̣
 2. VÊn ®Ò c¬ b¶n lín cña m äi triÕt häc, ®Æ c V Ên b iÖt lµ triÕt häc hiÖn ®¹i, lµ vÊn ®Ò quan h Ö giữa t­ duy víi tån t¹i".
 3. NỘI DUNG Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt: - Mặt Bản thể luận: Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau và cái nào quyết định? - Mặt nhận thức luân: Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?
 4. Ý NGHĨA - Việc giải quyết vấn đề này là cơ sở và điểm xuất phát để giải quyết các vấn đề khác của triết học. - Việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học là tiêu chuẩn để xác định lập trường TGQ của các triết gia.
 5. • Chủ nghĩa duy tâm: ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất. Nữ Oa nặn ra con người từ đất sét giống như những người thợ gốm nặn ra đồ vật - ở đây cũng bao hàm quan niệm ngây thơ về nguồn gốc tự nhiên của con người.
 6. Chủ nghĩa duy vật: Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức
 7. Democrit và Học thuyết nguyên tử
 8. " về cơ bản vũ trụ được tạo thành bởi một nguyên tố duy nhất , nguyên tố ấy là nước." (tr15 sách câu chuyên triết học )
 9. Chủ nghĩa duy vật thời kỳ này giải thích thế giới vật chất một cách siêu hình máy móc
 10. • Do Mác và Ănghen sáng lập vào những năm 40 của thế kỷ 19. • Chủ nghĩa duy vật biện chứng đã thống nhất TGQ duy vật với PPL biện chứng. Không chỉ duy vật trong lĩnh vực tự nhiên và còn duy vật trong lĩnh vực xã hội
 11.  Khái quát các quan niệm của CNDV trước Mác về vật chất: KIM THỔ THỦY HỎA MỘC
 12.  Khái quát các quan niệm của CNDV trước Mác về vật chất: C¸c h ng «n c ña He rac lit: T hÕ giíi vËt chÊt “ m ·i ®·, ®ang vµ M·i s Ï lµ ngän löa vÜnh viÔn ®ang kh«ng ngõng bïng ch¸y vµ tµn lôi”.
 13.  Khái quát các quan niệm của CNDV trước Mác về vật chất:
 14.  Quan điểm của Ăngghen đối với việc nhận thức phạm trù vật chất:
 15.  Quan điểm của Ăngghen đối với việc nhận thức phạm trù vật chất: TỪ VÂT CHÂT TỰ NHIÊN CHƯA CÓ SỰ SÔNG ...... ̣ ́ ́
 16.  Quan điểm của Ăngghen đối với việc nhận thức phạm trù vật chất: ... ĐÊN VÂT CHÂT TỰ NHIÊN PHAT SINH, TÔN TAI SỰ SÔNG VÀ ..... ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́
 17.  Quan điểm của Ăngghen đối với việc nhận thức phạm trù vật chất: ...... VA, SỰ XUÂT HIÊN CON NGƯỜI VỚI ̀ ́ ̣ TỔ CHỨC XÃ HÔI LOAI NGƯỜI ..... ̣ ̀
Đồng bộ tài khoản