Văn hoá doanh nghiệp - Trách nhiệm không của riêng nhà lãnh đạo

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
203
lượt xem
129
download

Văn hoá doanh nghiệp - Trách nhiệm không của riêng nhà lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong 10 năm trở lại đây, người ta bắt đầu nói nhiều đến văn hoá doanh nghiệp, văn hoá doanh nhân, đạo đức kinh doanh… Tên gọi có thể khác nhau, nhưng chung quy lại là các giá trị vô hình làm nên sự thành - bại của một doanh nghiệp. Văn hoá, cũng như văn hoá doanh nghiệp vốn là một khái niệm rộng, nhưng suy cho cùng nó được quyết định bởi sự tài ba của nhà lãnh đạo cũng như ý chí của các thành viên trong doanh nghiệp....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn hoá doanh nghiệp - Trách nhiệm không của riêng nhà lãnh đạo

  1. Văn hoá doanh nghi p - Trách nhi m không c a riêng nhà lãnh o Trong 10 năm tr l i ây, ngư i ta b t u nói nhi u n văn hoá doanh nghi p, văn hoá doanh nhân, o c kinh doanh… Tên g i có th khác nhau, nhưng chung quy l i là các giá tr vô hình làm nên s thành - b i c a m t doanh nghi p. Văn hoá, cũng như văn hoá doanh nghi p v n là m t khái ni m r ng, nhưng suy cho cùng nó ư c quy t nh b i s tài ba c a nhà lãnh o cũng như ý chí c a các thành viên trong doanh nghi p. i s ng xã h i không th thi u y u t văn hoá Cu c thi Hoa h u Hoàn vũ tư ng như k t thúc thành công và tr n v n thì t i bu i l m ng tân Hoa h u l i di n ra m t s c áng ti c: ngư i nhà c a m t thành viên Ban t ch c cu c thi ã ánh m t phóng viên nh n ch y máu mũi khi anh ang tác nghi p. Chưa h t, ngư i àn ông còn văng t c và áp tr l i gi i thích c a anh phóng viên nh b ng nh ng l i l c c kỳ khi m nhã trư c s ch ng ki n c a r t nhi u quan khách và b n bè qu c t có m t t i bu i l . áng ti c là hành vi vô văn hoá này l i x y ra m ts ki n văn hoá mang t m qu c t di n ra Vi t Nam. ây cũng ch
  2. là m t trong r t nhi u h qu au lòng khi mà i s ng xã h i thi u i y u t văn hoá. Trong m t không gian h p hơn, lĩnh v c kinh t , khi i tìm câu h i vì sao doanh nghi p này thành công, t o ư c ch ng và thương hi u trên thương trư ng thì l i có doanh nghi p kia th t b i, phá s n, ngư i ta nh n ra r ng văn hoá là y u t quan tr ng chi ph i s thành - b i này, ch không ơn thu n là v n ngu n v n. Nói cách khác, thành công, m t doanh nghi p c n có chi n lư c xây d ng văn hoá doanh nghi p c a riêng mình. Văn hoá doanh nghi p nên ư c hi u r ng ra thành y u t o lý trong kinh doanh, nh hư ng giá tr kinh doanh, nhân cách văn hoá trong kinh doanh (GS.TS Hoàng Vinh). Hay khái quát hơn, có th nh nghĩa như TS Phan Qu c Vi t (Trung tâm Phát tri n K năng Con ngư i Tâm Vi t), "văn hoá doanh nghi p là b t k cái gì liên quan n ngư i lao ng mi n sao doanh nghi p liên t c t o ra ư c nhi u l i nhu n hơn mà chi phí ít hơn"… ch không ơn thu n là văn hoá ng x như cách hi u c a i b ph n chúng ta b y lâu nay. Nhà lãnh o – v nh c trư ng tài ba nh hình và phát tri n nh ng chu n m c cho m t doanh nghi p, trách nhi m trư c h t thu c v ngư i lãnh o doanh nghi p. Nhà lãnh o doanh nghi p là v nh c trư ng in m d u n cá nhân và d u n t p th lãnh o và qu n lý doanh nghi p lên toàn b ho t
  3. ng c a doanh nghi p. Ngư i lãnh o doanh nghi p ph i xác nh rõ chi n lư c ho t ng c a doanh nghi p trên thương trư ng, xác l p quy t c ng x trong i n i và i ngo i. V i n i, ngư i lãnh o ph i t p trung xây d ng ư c k ho ch chi n lư c, tuy n ch n nhân viên và s d ng nhân viên h p lý; xây d ng ư c quy trình ho t ng và t ch c i u hành, t ch c ki m tra các ho t ng c a doanh nghi p. Trong i ngo i, ngư i lãnh o ph i t o d ng ư c uy tín, thương hi u cho doanh nghi p. Rõ ràng s tài ba c a v nh c trư ng - nhà lãnh o - là y u t hàng u quy t nh s thành công c a m t doanh nghi p. Vì v y văn hoá doanh nghi p trư c h t là d u n cá nhân c a nhà lãnh o. M i nhân viên là m t cá th có văn hoá Nhưng nh ng giá tr , chu n m c do nhà lãnh o t o nên không ư c g i là văn hoá doanh nghi p khi không ư c ph bi n n m i thành viên c a doanh nghi p ho c ư c ph bi n nhưng không ư cs ông ng thu n. V y thì văn hoá doanh nghi p ph i ư c xây d ng nên t n n t ng ý ki n c a s ông và ph i ph c v ư c l i ích c a s ông này. Thêm n a, m t doanh nghi p có văn hoá trư c h t m i thành viên ph i là m t cá th có văn hoá. Các thành viên có nghĩa v cùng v i ngư i lãnh o xây d ng văn hoá cho doanh nghi p mình. Cũng trong quá trình ó, anh ta s th u hi u và c m thông v i nh ng khó
  4. khăn mà công ty ang g p ph i trong m t giai o n nh t nh. Khi ó, các thành viên s nh n th c khó khăn như m t tr l c t m th i và ch c ch n s có gi i pháp, ch không ph i là s b t c c a doanh nghi p khi n anh ta ph i tìm l i thoát cho mình m t doanh nghi p i th . M i thành viên c n xem mình là m t y u t c u thành c a doanh nghi p. Ch như v y, thành viên ó m i s ng ch t v i doanh nghi p, b i s t n vong c a doanh nghi p quy t nh s s ng còn c a b n thân mình. Văn hoá con ngư i c n ư c th hi n m i nơi, m i lúc, ch không ơn thu n ch trong môi trư ng cơ quan, công s . M t ngư i không th g i là m t công dân có văn hoá khi anh ta s n sàng văng t c khi b m t ai ó vô tình qu t xe khi qua ư ng, hay s n sàng chen l n lao lên phía trư c trong m t ám t c ư ng, cho dù anh ta là m t công ch c m u m c. Như v y, t o ra nét văn hoá c trưng cho doanh nghi p, trách nhi m thu c v c cá nhân nhà lãnh o và t p th thành viên c a doanh nghi p. Trong ó, nhà lãnh o óng vai trò xác l p nên b n s c văn hoá, các thành viên có nghĩa v vun p và qu ng bá c trưng văn hoá c a doanh nghi p mình có s c s ng b n v ng trong c ng ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản