Vạn Huê Lầu diễn nghĩa - Hồi 38

Chia sẻ: linhdan05015

Vạn Huê Lầu diễn nghĩa Tác giả: Khuyết Danh hồi thứ ba mươi tám Bao Công thấy Quách Hòe vô lễ như vậy thì hét lớn: - Thuở nay ngươi không nghe danh của Bao Chuẩn hay sao? Quách Hòe nói: - Té ra ngươi cũng chỉ là một đứa thất phu lỗ mãng,chẳng kiêng đến Tiên Đế, không kể đến Lưu Thái Hậu chút nào, cho nên ngươi mới dám khinh miệt ta như vậy. Bao Công nói: - Quách Hòe! Tội ngươi đã lớn như vậy mà ngươi không biết hay sao? Quách Hòe nói: - Ai có tội...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản