VĂN PHẠM - UNIT 6 - LỚP 10

Chia sẻ: sushi000

Từ trước đến giờ các em thường dùng thì hiện tại tiếp diễn để chỉ hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại và được dịch là "đang " nhưng trong bài này cácn em sẽ học thêm một cách sử dụng nữa của nó là : sử dụng ở tương lai. Cùng với thì tương lai gần và tương lai đơn, thì hiện tại tiếp diễn sẽ làm phức tạp thêm cách phân biệt giữa chúng, dưới đây là cách phân biệt giửa 3 thì này...

Nội dung Text: VĂN PHẠM - UNIT 6 - LỚP 10

 

  1. VĂN PHẠM - UNIT 6 - LỚP 10 ( HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - TƯƠNG LAI GẦN - TƯƠNG LAI ĐƠN) PHÂN BIỆT : HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - TƯƠNG LAI GẦN - TƯƠNG LAI ĐƠN Từ trước đến giờ các em thường dùng thì hiện tại tiếp diễn để chỉ hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại và được dịch là "đang " nhưng trong bài này cácn em sẽ học thêm một cách sử dụng nữa của nó là : sử dụng ở tương lai. Cùng với thì tương lai gần và tương lai đơn, thì hiện
  2. tại tiếp diễn sẽ làm phức tạp thêm cách phân biệt giữa chúng, dưới đây là cách phân biệt giửa 3 thì này: 1) Thì tương lai đơn: Chỉ lời hứa, việc không có chuẩn bị trước ví dụ: A - My car is broken down ! B - Don't worry ! I will repair it for you. Giải thích:
  3. Vì B không hề biết trước A có xe hư nên khôgn có chuẩn bị gì mà chỉ đột xuất nên ta dùng tương lai đơn. 2) Thì tương lai gần: Công thức : S + is / am / are + going to + động từ nguyên mẫu Cách dùng: - Chỉ một hành động đã có ý định làm. - Chỉ một dự đoán. ví dụ:
  4. Oh, your language is ready now. What time are you going to leave ? ( hành lý đã sẳn sàng, bạn định mấy giờ khởi hành? ) Look at those dark clouds! ( nhìn mây đen kìa! ) - Yes, it is going to rain soon ( ừ, trời sắp mưa rồi ) 3) Thì hiện tại tiếp diễn: Cách dùng :
  5. - Chỉ hành động đã chuẩn bị kế hoạch sẳn, thường có thời gian cụ thể hoặc một kế hoạch lớn, quan trọng đã quyết định làm thường có thời gian xác định Ví dụ: W e are having a party next sunday. Would you like to come? ( chúng tôi có tổ chức 1 bữa tiệc vào chủ nhật tới, mời bạn đến dự ) Giải thích: Đã mời người ta thì chuyện đó phải đã được chuẩn bị hết rồi.
  6. 4) So sánh giữa hiện tại tiếp diễn và tương lai gần: - Hiện tại tiếp diễn chắc hơn, dấu hiệu : có thời gian cụ thể, có lời mời (would you like...), chuyện quan trọng ( đám cưới, xây nhà, mua xe ...) ví dụ: I am having my house built next week. ( tuần tới tôi sẽ xây nhà
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản