Vạn sự khởi đầu nan

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
285
lượt xem
27
download

Vạn sự khởi đầu nan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với bất kì doanh nghiệp đã thành công hay đang thành công thì họ cũng từng bắt đầu từ lúc còn non trẻ. Đây không chỉ là sự khởi động mà còn là giai đoạn quan trọng nhất quyết định sự thành công cho mỗi doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn sự khởi đầu nan

  1. V n s kh i u nan i v i b t kì doanh nghi p ã thành công hay ang thành công thì h cũng t ng b t u t lúc còn non tr . ây không ch là s kh i ng mà còn là giai o n quan tr ng nh t quy t nh s thành công cho m i doanh nghi p. th k c a công ngh , thay vì ng i nghiên c u c ng sách v chuyên ngành kinh doanh thì “x n tay” vào công vi c m i là hình nh c a m t doanh nhân ích th c. 1.Giai o n “ti n tr m” i u u tiên mà m t doanh nhân thành t ph i làm trư c khi m công ty là nghiên c u sâu r ng m b o hi u rõ v tr trư ng, i th , nhu c u c a khách hàng, cơ h i cũng như thách th c. Nhi u doanh nhân khai nghi p b ng cách tình nguy n tham gia các d án phi l i nhu n. i u này cho h cơ h i b sung ki n th c, kinh nghi p và t o d ng nh ng m i quan h quý báu. Không nh ng th , hình nh c a h cũng ư c c i thi n r t nhi u trong m t các i tác tương lai.
  2. Susan Keuhnhold, ch s h u m t hãng thi t k h al nt i Indianapolis, ã kh i nghi p b ng cách tham gia d án thi t k tình nguy n cho trư ng h c c a con mình. “Tôi thư ng tham d các cu c h p t i trư ng, nghe ngóng các nhu c u c a các b c ph huynh cũng như c a th y và trò trong trư ng, xu t nh ng gì tôi có th làm. Nh ó, nhi u ngư i bi t n công vi c c a tôi. Tôi nhanh chóng thi t l p ư c m t m ng lư i khách hàng mà r t nhi u trong ó v n duy trì n hôm nay". 2. T nh táo n m b t cơ h i Nhà doanh nhân ph i luôn gi cái u t nh táo và l c quan, k c trong nh ng trư ng h p "bi át”. ôi khi, cơ h i b ng hi n ra vào lúc ngư i ta ít mong i nh t. Nh ng doanh nhân thành công luôn h c cách m r ng m t và l ng tai tìm ki m m i cơ h i, dù là nh nh t. B n s không bi t ư c công vi c b t ut âu. Chìa khóa cho thành công là luôn ph i gieo h t gi ng. B n không bi t nó s m c lên lo i cây nào, nhưng khi b n gieo càng nhi u, cơ h i có m t lo i cây ưng ý s tăng lên. i u này ng nghĩa v i vi c b n có th lu n bàn v công vi c kinh doanh b tc âu, vào b t c lúc nào. m b o mình luôn trong tình tr ng lên dây cót trư c m i cơ h i ti m n, ch không t t mình vào th b ng khi nó xu t hi n. 3. ng b qua nh ng chú cá nh
  3. Kinh doanh cũng gi ng như i săn cá, ôi khi nhi u ch doanh nghi p dành c th i gian và ti n b c ánh b t nh ng con cá l n mà b qua các cơ h i nh . Robyn Frankel, ch hãng quan h c ng ng St. Louis, ã h c ư c r ng nh ng khách hàng v i d án nh nh t cũng có th bi n thành m t cơ h i l n. "S d dàng hơn phát tri n các m i quan h s n có hơn là thi t l p m t cái gì ó m i m ", bà nói. Vì th , bà chào ón c nh ng d án dù nh nh t, hoàn thành chúng m t cách khôn khéo và ch ng khai thác nh ng cơ h i l n hơn t ó. 4. Tìm hình th c qu ng cáo cho doanh nghi p Sau nh ng kinh nghi m tr i qua trên thương trư ng, các doanh nhân u ng ý r ng phương pháp marketing hi u qu nh t không ph i là qu ng cáo trên các phương ti n thông tin i chúng mà là thông qua m ng thông tin cá nhân. "B n có th tiêu ti n cho các hình th c qu ng cáo, nhưng b n s thu l i ư c nhi u hơn t vi c thành l p m ng lư i thông tin cá nhân”, Keuhnhold nói. i u này ng nghĩa v i s tham gia vào các t ch c t i c ng ng, gia nh p các nhóm doanh nhân a phương, tham d nhi u s ki n g p g m i ngư i. 5. Gi ng n l a am mê Ai cũng bi t tr thành m t doanh nhân thành t là r t v t v . Th m chí, h ph i ch p nh n hy sinh nhi u i u quan tr ng trong
  4. cu c s ng, cũng như s thích cá nhân. Th i gian c a các ch doanh nghi p ph n l n dành cho vi c chu n b thành l p công ty, thư ng xuyên lo l ng, b n r n v i công vi c c a mình. Chính vì v y, i u thi t y u là h ph i yêu thích công vi c mình ang làm. T ó, nh ng công vi c ph i i m t hàng ngày bu c các doanh nhân ph i tìm cách gi i quy t ã d n tr thành s am mê. M công ty riêng là m t thách th c, nhưng nó r t áng giá khi b n có cơ h i th c hi n ni m am mê c a mình.
Đồng bộ tài khoản