Vận tải và bảo hiểm

Chia sẻ: Mi Mi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
240
lượt xem
88
download

Vận tải và bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức phức tạp về nghiệp vụ giao nhận, vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận tải và bảo hiểm

  1. TRƯ NG IH CM TP. H CHÍ MINH KHOA QU N TR KINH DOANH CƯƠNG MÔN H C V NT I VÀ B O HI M Năm h c: 2008 – 2009 www.ou.edu.vn; 97 Võ Văn T n, Qu n 3, Phư ng 6, TP. H Chí Minh
  2. TRƯ NG IH CM TPHCM – KHOA QU N TR KINH DOANH 97 Võ Văn T n - Qu n 3 - Tp. H Chí Minh - Vi t Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 PH N A: THÔNG TIN T NG QUÁT M C TIÊU C A MÔN H C Môn h c này trang b cho sinh viên nh ng ki n th c v nghi p v giao nh n, v n chuy n và b o hi m hàng hóa xu t nh p kh u. Nh ng khác bi t v phương th c thanh toán, th t c, b i thư ng khi hàng hoá b hư h ng i v i các phương th c v n chuy n khác nhau. YÊU C U C A MÔN H C h c t t môn này sinh viên c n trang b trư c nh ng ki n th c v cơ s lý thuy t ngành TH I LƯ NG C A MÔN H C V n t i và b o hi m là m t môn h c 3 ơn v h c trình (45 ti t) ư c phân b như sau: S gi h c lý thuy t: 30 ti t S gi bài t pvà th o lu n: 10 ti t S gi t h c có hư ng d n: 5 ti t PHƯƠNG PHÁP GI NG D Y Phương pháp gi ng d y c a môn h c là gi ng lý thuy t k t h p v i làm bài t p, và th o lu n các tình hu ng th c t . Sinh viên d gi gi ng, làm y bài t p, tham gia th o lu n tình hu ng thì s d dàng n m b t ư c nh ng v n có liên quan n n i dung môn h c. ÁNH GIÁ K T QU H C T P u . e d u . v n Bài t p, th o lu n, ki m tra… trong quá trình h c: 30% t ng i m Bài thi h t môn: 70% t ng i m. Th i gian làm bài là 60 phút, ư c tham kh o tài li u trong khi làm bài. K HO CH GI NG D Y Bu i h c N I DUNG S ti t c tài li u o 1. Khái quát môn h c. 0,5 w w w . Gi i thi u tài li u. Hư ng d n cách h c, làm vi c. Copyright © 2008 by Khoa Qu n tr kinh doanh Trang 1/8
  3. TRƯ NG IH CM TPHCM – KHOA QU N TR KINH DOANH 97 Võ Văn T n - Qu n 3 - Tp. H Chí Minh - Vi t Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 Gi i thi u chung v v n t i. 3 Sinh viên nghiên c u tình hu ng và th o lu n 1,5 2. V n t i hàng h i trong kinh doanh qu c t 3 Sinh viên nghiên c u và phân tích tình hu ng 2 3. V n t i hàng không trong kinh doanh qu c t 3 Sinh viên nghiên c u và phân tích tình hu ng 2 4. Gi i thi u chung v b o hi m 3 5. B o hi m hàng hóa xu t nh p kh u 5 6. Bài t p và nghiên c u tình hu ng 2 Báo cáo thuy t trình 3 7. Tái b o hi m 3 Bài t p 2 THI CU I KHÓA ngh : Sinh viên c tài li u có liên quan, nghiên c u tình hu ng th o lu n và làm bài t p trư c khi tham d l p h c. TÀI LI U H C T P u . e d u . v n [1] Bài gi ng V n t i và b o hi m - ThS Tr nh Tú Anh TÀI LI U THAM KH O [1] H c li u m trên trang Web c a Trư ng i h c M TPHCM. http ://www.ou.edu.vn/Khoa Qu n tr kinh doanh/H c li u m [2] Bài gi ng Lu t và B o hi m Hàng không – ThS Tr nh Tú Anh, H c vi n Hàng Không Vi t Nam [3] C m nang pháp lý trong nghi p v chuyên ch hàng hoá b ng ư ng hàng không – TS Vũ S Tu n o [4] Giáo trình B o hi m – Ch biên PGS.TS H Sĩ Sà – Trư ng i h c Kinh t Qu c dân. w w w . [5] Giáo trình Transportation Characteristic – Prof. Yordphol Tanaboriboon – H c vi n Công ngh Châu Á Copyright © 2008 by Khoa Qu n tr kinh doanh Trang 2/8
  4. TRƯ NG IH CM TPHCM – KHOA QU N TR KINH DOANH 97 Võ Văn T n - Qu n 3 - Tp. H Chí Minh - Vi t Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 [6] International Cargo Agents Training Program – IATA PH N B: N I DUNG MÔN H C Nh ng ki n th c c t lõi M c tiêu yêu c u N I DUNG CHÍNH c nn m Gi i thi u chung v v n t i o nh nghĩa V n t i o Phân lo i h th ng v n t i o Các y u t c u thành h th ng v nt i o c i mc av nt i Các khái ni m và c i m cơ b n v v n t i 1. GI I o L ch s phát tri n v n t i Gi i thi u các khái Các phương th c v n t i THI U Vai trò c a h th ng v n t i ni m cơ b n v v n t i, và vai trò c a nó trong trong kinh doanh qu c t CHUNG V kinh doanh qu c t và các h th ng v n t i trong Các h th ng v n t i trong kinh i u kho n qu c t trong V NT I kinh doanh qu c t doanh qu c t v n t i hàng hoá cũng như o V n t i ư ng b các t ch c v n t i qu c t o V n t i ư ng s t o V n t i ư ng thu o V n t i ư ng không o V n t i a phương th c o Các i u kho n qu c t trong v n t i hàng hoá u . e d u . v n Hi u cách phân lo i i cương v hàng hoá trong Phân lo i hàng hoá và hàng hoá, s phân vùng v n t i hàng h i phân vùng a lý trong 2. V N T I a lý trong hàng h i S phân vùng a lý trong hàng hàng h i, l a ch n các HÀNG H I h i tuy n i và tính giá cư c l a ch n các tuy n i TRONG và giá cư c h p lý Hình th c v n chuy n hàng hoá Ch n l a hình th c v n KINH o Thuê tàu ch chuy n hàng hoá phù h p, Bi t các k năng quy trình giao nh n, ph c DOANH o Thuê tàu chuy n ch n l a hình th c v n v các lo i hàng hoá o Thuê tàu th i h n thư ng và hàng hoá c QU C T chuy n hàng hoá cho Quy trình giao nh n hàng hoá bi t cũng như các ch ng t o phù h p, hi u rõ quy hàng h i trình giao nh n, ph c Ch ng t v n t i hàng h i w w w . v các lo i hàng hoá o H p ng thuê tàu Copyright © 2008 by Khoa Qu n tr kinh doanh Trang 3/8
  5. TRƯ NG IH CM TPHCM – KHOA QU N TR KINH DOANH 97 Võ Văn T n - Qu n 3 - Tp. H Chí Minh - Vi t Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 Nh ng ki n th c c t lõi M c tiêu yêu c u N I DUNG CHÍNH c nn m thư ng và hàng hoá c o V n ơn hàng h i bi t cũng như các o Gi y g i hàng b ng ư ng ch ng t hàng h i bi n Giá cư c trong v n chuy n hàng hoá i cương v hàng hoá trong v n t i hàng không S phân vùng a lý c a IATA Hình th c v n chuy n hàng hoá b ng ư ng không Bi t cách th c phân 3. V N T I Quy trình giao nh n hàng hoá lo i hàng hoá trong v n S phân vùng a lý c a b ng ư ng không HÀNG IATA cũng như s khác t i hàng không và cách Ch ng t v n t i hàng không bi t gi a hình th c v n KHÔNG s d ng các ch ng t chuy n hàng hoá b ng o H p ng v n chuy n hàng TRONG v n t i hàng không hoá ư ng không so v i các cũng như hi u cách xây phương th c v n t i khác. KINH o V n ơn hàng không (Airway d ng giá cư c hàng hoá Bill) S khác bi t trong quy DOANH trình giao nh n hàng hoá, trong v n chuy n hàng o B n kê khai v n ơn hàng QUÓC T ph c v hàng hoá không. không (Air - cargo manifest) o Hoá ơn thương m i (Commercial Invoice) Giá cư c hàng hoá trong v n u . e d u . v n chuy n hàng không i lý hàng hoá hàng không 4. GI I Giúp sinh viên có cách nhìn chung nh t Gi i thi u chung v b o hi m THI U v b o hi m, cũng như Các v n v b o hi m và B n ch t c a b o hi m CHUNG V t m quan tr ng và vai h th ng t ch c b o hi m trò c a b o hi m trong i tư ng c a b o hi m B O HI M v n t i hàng hoá H th ng t ch c b o hi m o 5. B O HI M Hi u m t cách rõ Các r i ro b o hi m và phương Tính toán các r i ro b o w w w . ràng v vai trò c a b o th c b o hi m hi m theo t ng phương V NT I hi m trong v n chuy n th c b o hi m i v i các B o hi m hàng hoá xu t nh p Copyright © 2008 by Khoa Qu n tr kinh doanh Trang 4/8
  6. TRƯ NG IH CM TPHCM – KHOA QU N TR KINH DOANH 97 Võ Văn T n - Qu n 3 - Tp. H Chí Minh - Vi t Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 Nh ng ki n th c c t lõi M c tiêu yêu c u N I DUNG CHÍNH c nn m HÀNG HOÁ hàng hoá, nh ng r i ro kh u b ng ư ng bi n phương th c v n chuy n có th x y ra cũng như B o hi m hàng hoá xu t nh p khác nhau XU T NH P vi c b o hi m v n t i kh u b ng ư ng không KH U hàng hoá xu t nh p kh u b ng các phương th c v n t i khác nhau có m t cách nhìn t ng th v v n b o Gi i thi u chung v tái b o hi m Khái ni m t i b o hi m, 6. TÁI B O hi m và tái b o hi m t i các hình th c và các Các hình th c tái b o hi m HI M Vi t Nam cũng như các phương pháp tái b o hi m hình th c và phương Phương pháp tái b o hi m tương ng pháp tái b o hi m M TS CH BÀN LU N, THUY T TRÌNH Tùy vào i u ki n c th c a t ng l p, gi ng viên và sinh viên s ch n th o lu n m t trong các ch sau ây. Chú ý là các n i dung th o lu n này ch mang tính ch t tham kh o và không có tính ch t b t bu c, có th ư c thay th b ng các n i dung khác tương t . • V n chuy n hàng hoá b ng ư ng hàng h i • V n chuy n hàng hoá b ng ư ng hàng không • B o hi m hàng hoá xu t nh p kh u b ng ư ng bi n • B o hi m hàng hoá xu t nh p kh u b ng ư ng không u . e d u . v n Vi t cương: ThS. Tr nh Tú Anh Duy t cương: TS. oàn Th M H nh Ngày duy t cương: 20/02/2009 o w w w . Copyright © 2008 by Khoa Qu n tr kinh doanh Trang 5/8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản