Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

Chia sẻ: pencil_6

Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nêu được những nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. - Vẽ được sơ đồ khối của một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến đơn giản.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 NGUYÊN TẮC THÔNG
TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN1. Mục
tiêu:

a) Về kiến thức:

- Nêu được những nguyên tắc cơ bản của việc thông
tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

- Vẽ được sơ đồ khối của một máy phát và một máy
thu sóng vô tuyến đơn giản.

- Nêu rõ được chức năng của mỗi khối trong sơ đồ
của một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến đơn
giản.

b) Về kỹ năng:

c) Về thái độ:

2. Chuẩn bị của GV và HS:

a) Chuẩn bị của GV:

- Chuẩn bị thí nghiệm về máy phát và máy thu đơn
giản (nếu có).
b) Chuẩn bị của HS:

3. Tiến trình bài dạy:
Hoạt động 1 ( phút): Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của Hoạt động của Kiến thức cơ
GV HS bảnHoạt động 2 ( phút): Tìm hiểu nguyên tắc chung của
việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Hoạt động của Hoạt động của Kiến thức cơ
GV HS bản

- Ta chỉ xét chủ I. Nguyên tắc
yếu sự truyền chung của
thanh vô tuyến. việc thông tin
- Nó ít bị không
- Tại sao phải dùng khí hấp thụ. Mặt liên lạc bằng
sóng vô
các sóng ngắn? khác, nó phản
tuyến
xạ tốt trên mặt
đất và tầng điện 1. Phải dùng
li, nên có thể các sóng vô
truyền đi xa. tuyến có bước
- Hãy nêu tên các
sóng ngắn
+ Dài:  =
sóng này và cho
nằm trong
103m, f =
biết khoảng tần số
vùng các dải
3.105Hz.
của chúng?
sóng vô
+ Trung:  =
tuyến.
2
10 m,
- Những sóng
6
f = 3.10 Hz
vô tuyến dùng
(3MHz).
để tải các
+ Ngắn:  =
thông tin gọi
101m, là các sóng
- Âm nghe được có
f = 3.107Hz mang. Đó là
tần số từ 16Hz đến
(30MHz). các sóng điện
20kHz. Sóng mang
+ Cực ngắn: vài từ cao tần có
có tần số từ
bước sóng từ
mét,
500kHz đến
f = 3.108Hz vài m đến vài
900MHz  làm
thế nào để sóng trăm m.
(300MHz).
mang truyền tải - HS ghi nhận 2. Phải biến
được thông tin có cách biến điện điệu các sóng
tần số âm. các sóng mang. mang.
- Sóng mang đã - Dùng micrô
E
được biến điệu sẽ để biến dao
truyền từ đài phátt động âm
 máy thu. thành dao
- Trong cách
động điện:
biến điệu biên
sóng âm tần.
độ, người ta làm
- Dùng mạch
cho biên độ của
biến điệu để
sóng mang biến
“trộn” sóng
thiên theo thời
âm tần với
gian với tần số
sóng mang:
bằng tần số của
biến điện
sóng âm.
sóng điện từ.
(Đồ thị E(t) của
- Cách biến điệu
sóng mang chưa bị
biên độ được
biến điệu) dùng trong việc 3. Ở nơi thu,
dùng mạch
truyền thanh
E

bằng các sóng tách sóng để
t
dài, trung và tách sóng âm
ngắn. tần ra khỏi
sóng cao tần
để đưa ra loa.4. Khi tín hiệu
thu được có
(Đồ thị E(t) của
cường độ nhỏ,
sóng âm tần)
ta phải
khuyếch đại
chúng bằng
các mạch
khuyếch đại.
Et
(Đồ thị E(t) của
sóng mang đã được
biến điệu về biên
độ)
Hoạt động 3 ( phút): Tìm hiểu sơ đồ khối của một
máy phát thanh vô tuyến đơn giản

Hoạt động của Kiến thức cơ
Hoạt động của GV
HS bản

- Y/c HS đọc Sgk - HS đọc Sgk II. Sơ đồ
và cho biết sơ đồ và thảo luận để khối của một
khối của một máy đưa ra sơ đồ máy phát
phát thanh vô tuyến khối. thanh vô
đơn giản. tuyến đơn
giản
- Hãy nêu tên các (1): Micrô.
bộ phận trong sơ đồ 1
(2): Mạch phát
5
3 4
khối (5)?
sóng điện từ 2

- Hãy trình bày tác cao tần.
dụng của mỗi bộ
(3): Mạch biến
phận trong sơ đồ
điệu.
khối (5)?
(4): Mạch
(1): Tạo ra dao
khuyếch đại.
động điện từ âm
(5): Anten phát.
tần.

(2): Phát sóng điện
từ có tần số cao (cỡ
MHz).

(3): Trộn dao động
điện từ cao tần với
dao động điện từ
âm tần.

(4): Khuyếch đại
dao động điện từ
cao tần đã được
biến điệu.

(5): Tạo ra điện từ
trường cao tần lan
truyền trong không
gian.

Hoạt động 4 ( phút): Tìm hiểu sơ đồ khối của một
máy thu thanh đơn giản

Hoạt động của Kiến thức cơ
Hoạt động của GV
HS bản

- Y/c HS đọc Sgk - HS đọc Sgk III. Sơ đồ
và cho biết sơ đồ và thảo luận để khối của một
khối của một máy đưa ra sơ đồ máy thu
thu thanh vô tuyến khối. thanh đơn
đơn giản. giản

- Hãy nêu tên các (1): Anten thu.
bộ phận trong sơ đồ
(2): Mạch 5
khối (5)? 4
3
1 2
khuyếch đại
- Hãy trình bày tác dao động điện
dụng của mỗi bộ từ cao tần.
phận trong sơ đồ
(3): Mạch tách
khối (5)?
sóng.
(1): Thu sóng điện
(4): Mạch
từ cao tần biến điệu.
khuyếch đại
(2): Khuyếch đại dao động điện
dao động điện từ từ âm tần.
cao tần từ anten gởi
(5): Loa.
tới.

(3): Tách dao động
điện từ âm tần ra
khỏi dao động điện
từ cao tần.

(4): Khuyếch đại
dao động điện từ
âm tần từ mạch
tách sóng gởi đến.

(5): Biến dao động
điện thành dao
động âm.

Hoạt động 5 ( phút):

Hoạt động của Hoạt động của Kiến thức cơ
GV HS bảnHoạt động 6 ( phút): Giao nhiệm vụ về nhà.

Hoạt động của Hoạt động của Kiến thức cơ
GV HS bản

- Nêu câu hỏi và - Ghi câu hỏi và
bài tập về nhà. bài tập về nhà.

- Yêu cầu: HS - Ghi những
chuẩn bị bài sau. chuẩn bị cho
bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản