Vật lý 6 Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Chia sẻ: abcdef_42

Đặt mặt nghiêng càng ít dốc thì lực kéo càng giảm. Chỉ ra ứng dụng của mặt phẳng nghiêng trong cuộc sống và giải thích một số ứng dụng của mặt phẳng nghiêng. Kỹ năng phân tích hiện tượng, so sánh, rút ra kết luận.

Nội dung Text: Vật lý 6 Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Môn:Vật lý Lớp 6

Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Y ÊU CẦU TRỌNG TÂM:
I.
 K iến thức:
 Đặt mặt nghiêng càng ít dốc thì lực kéo càng giảm.
 Chỉ ra ứng dụng của mặt phẳng nghiêng trong cuộc
sống và giải thích một số ứng dụng của mặt phẳng
nghiêng.
 K ỹ năng:
 Kỹ năng phân tích hiện tượng, so sánh, rút ra kết luận.


CƠ SỞ VẬT CHẤT.
II.
 6 bộ thí nghiệm, mỗi bộ gồm có: mặt phảng nghiêng có đánh dấu
sẵn độ cao, một lực kế, quả nặng.
 4 máy PC và file : mpnghieng.GSP.
 1 máy chiếu vật thể, các phiếu học tập khổ A4.
TỔ CHỨC LỚP:
III.
Nhóm Công việc Công cụ
1 (15 học sinh) Làm thí nghiệm 3 bộ thí nghiệm
2 (15 học sinh) Làm thí nghiệm 3 bộ thí nghiệm
3 (12 học sinh) Thao tác trên máy tính 4 máy PC
TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
IV.

THỜ CÔNG VIỆC CÁC HO ẠT ĐỘNG
I HỌC SINH
G IÁO VIÊN
G IA
N
ổn đ ịnh lớp Kiểm tra sĩ số, vị trí ổn định vị trí các nhóm.
2'
các nhóm
Làm thí nghiệm Nêu yêu cầu đối với Lắng nghe.
20' từng nhóm. Đọc tài liệu.
Nêu các bước thực Làm thí nghiệm theo
hiện thí nghiệm đối hướng dẫn.

1
Bµi 14: MÆt ph¼ng nghiªng
với mỗi nhóm. Chuẩn bị báo cáo thí
Phát tài liệu, theo dõi, nghiệm
giải quyết các vướng
mắc khi làm thí
nghiệm
Thảo luận Gọi đại diện từng Báo cáo kết quả.
nhóm báo cáo kết Các nhóm khác ghi bổ
quả.Chiếu kết quả xung đánh giá
12'
của học sinh.
Hướng dẫn các nhóm
bổ xung đánh giá.
Nhận x ét về kiến Đưa ra 2 nhận xét từ Ghi nhận xét:
thức kết quả của học sinh Dùng mặt phẳng nghiêng
có thể làm giảm lực kéo vật
lên.
Đặt mặt phẳng nghiêng
càng ít dốc thì lực kéo vật
5' càng giảm.
Làm cho mặt phẳng
nghiêng ít dốc hơn bằng
cách hạ độ cao hoặc dùng
tấm ván dài hơn (dùng
chiều dài mặt phẳng)
Kết luận: SGK46
Làm bài trắc Phát phiếu trắc Học sinh làm bài
3' nghiệm nghiệm

Đánh giá, d ặn dò Đánh giá kết quả Ghi chép
từng nhóm.
3'
Giao bài tập về nhà
2
Bµi 14: MÆt ph¼ng nghiªng
NHÓM 1
1. N hiệm vụ:
 Làm thí nghiệm theo hướng dẫn

2. Công cụ, tài liệu:
 3 bộ thí nghiệm
3. Các hoạt động:


HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN
12'
Hoạt động 1

Nội dung hoạt động

 Đo trọng lực của vật P = F1  F1 = ..... (N) ghi kết quả vào bảng.
 Đo lực kéo vật F2 trên mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng khác nhau.
Lần 1: Dùng tấm ván có độ dài ngắn nhất. Lắp thí nghiệm như hình

14.2 SGK. Cầm lực kế kéo vật lên từ từ dọc theo mặt phẳng
nghiêng. Đọc ghi số chỉ của lực kế (F2) vào bảng .
Lần 2: Dùng tấm ván có độ dài, dài hơn tấm ván ở lần 1 lắp vào thí

nghiệm, giữ cùng độ cao như trong thí nghiệm 1. Cầm lực kế kéo
từ từ dọc theo mặt phẳng nghiêng. Đọc ghi số chỉ của lực kế (F2)
vào b ảng.
Lần 3: Dùng tấm ván có độ dài lớn hơn tấm ván ở lần 2 lắp vào thí

nghiệm (TN). Giữ cùng độ cao như trong TN1. Cầm lực kế kéo từ
từ dọc theo mặt phẳng nghiêng. Đọc ghi số chỉ lực kế (F2) vào
bảng.


Lần đo Độ dài của tấm ván Trọng lượng của vật Cường độ của lực
kéo F2
P =F1
Lần 1 Độ dài ngắn nhất F1 = ............... N F2 = ............. N

Lần 2 Độ dài vừa F1 = ............... N F2 = ............. N3
Bµi 14: MÆt ph¼ng nghiªng
Lần 3 Độ dàì dài nhất F1 = ............... N F2 = ............. N
4
Bµi 14: MÆt ph¼ng nghiªng
NHÓM 2
1. N hiệm vụ:
 Làm thí nghiệm theo hướng dẫn

2. Công cụ, tài liệu:
 3 bộ thí nghiệm
3. Các hoạt động:


HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN
12'
Hoạt động 1

Nội dung hoạt động:

 Đo trọng lực của vật P = F1  F1 = ..... (N) ghi kết quả vào bảng.
 Đo lực kéo vật F2 trên mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng khác nhau.
Lần 1: Dùng tấm ván có độ dài ngắn nhất. Lắp thí nghiệm như hình

14.2 SGK. Cầm lực kế kéo vật lên từ từ dọc theo mặt phẳng
nghiêng. Đọc ghi số chỉ của lực kế (F2) vào bảng .
Lần 2: H ạ thấp tấm ván so với lần 1. Làm lại thí nghiệm. Kéo vật

lên từ từ dọc theo mặt phẳng nghiêng. Đọc ghi số chỉ của lực kế
(F2) vào b ảng.
Lần 3: H ạ thấp tấm ván so với lần 2. Kéo vật lên từ từ dọc theo mặt

phẳng nghiêng. Đọc ghi số chỉ của lực kế (F2) vào bảng.


Lần Độ dài của tấm ván Trọng lượng của vật Cường độ của lực
đo kéo vật F2
P = F1
Lần 1 Độ cao lớn nhất F1 = ............... N F2 = ............. N

Lần 2 Độ cao vừa F1 = ............... N F2 = ............. N

Lần 3 Độ cao nhỏ nhất F1 = ............... N F2 = ............. N
5
Bµi 14: MÆt ph¼ng nghiªng
NHÓM 3

1. N hiệm vụ:
Làm các thao tác trên máy tính theo hướng dẫn dưới.
2. Công cụ, tài liệu:
4 máy PC và file mpnghieng.GSP
3. Các hoạt động:


HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN
12'
Hoạt động 1

Nội dung hoạt động

 click chuột vào nút đọc trọng lượng của vật P = F1.
dotrongluong
 click chuột vào nút đọc số chỉ lực kế (F2), góc
treovat
nghiêng.
 click chuột vào nút thay đổi độ cao (giảm xuống).
khoitao
 click chuột vào nút đọc số chỉ lực kế (F2), góc
treovat
nghiêng ghi vào bảng.
 click chuột vào nút thay đổi độ cao (giảm xuống).
khoidau
 click chuột vào nút đọc số chỉ lực kế (F2), góc nghiêng
treovat
ghi vào bảng.


Lần đo Trọng lượng của vật Số chỉ lực kế
Góc nghiêng
P = F1
Lần 1 Độ cao lớn F1 = ................ N F2 = ..................... N

Lần 2 Độ cao vừa F1 = ................ N F2 = ..................... N

Lần 3 Độ cao nhỏ F1 = ................ N F2 = ..................... N
6
Bµi 14: MÆt ph¼ng nghiªng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm đ ược độ nghiêng
của mặt phẳng nghiêng.
A. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng.
B. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng.
C. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.
D. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời giảm chiều cao kê mặt
phẳng nghiêng.
Câu 2: Tại sao đường ô tô qua đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất d ài?
T IÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ


0 1 2
Điểm
Nội dung
Không biết trình Trình bày chưa rõ Trình bày đúng kết
bày quả, rõ ràng.
ràng
Trình bày


Không làm được Làm bài chưa Làm đúng, đủ yêu
cầu của bài toán.
bài chính xác, hoàn
Kiến thức
chỉnh.

Phân tích chưa rõ Phân tích đ ủ, chính
Không phân tích
được ràng đ ầy đ ủ. xác.
Kỹ năng
7
Bµi 14: MÆt ph¼ng nghiªng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản