Vật lý 7 Bài 27: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Chia sẻ: Abcdef_42 Abcdef_42 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
762
lượt xem
16
download

Vật lý 7 Bài 27: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

\Kiến thức:  Hiểu đoạn mạch song song các đèn.  Nắm được đặc điểm U12 = U34 =UMN và I = I1 + I2 của đoạn mạch đó. 2. Kỹ năng:  Vẽ, mắc mạch song song.  Mắc đúng và đọc đúng chỉ số dụng cụ đo.  Biết giải bài toán về mạch điện song song

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý 7 Bài 27: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

  1. Môn:Vật lý Lớp7 Bài 27: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song Y ÊU CẦU TRỌNG TÂM: I. 1. Kiến thức:  H iểu đoạn mạch song song các đèn.  N ắm đ ược đặc điểm U12 = U34 =UMN và I = I1 + I2 của đoạn mạch đó. 2. K ỹ năng:  V ẽ, mắc mạch song song.  Mắc đúng và đọc đúng chỉ số dụng cụ đo.  Biết giải b ài toán về mạch điện song song. CƠ SỞ VẬT CHẤT. II. 1. Bộ thí nghiệm về mạch điện: Nguồn 3V, hai đèn cùng lo ại ghi 3V, một vôn kế có GHĐ 5  6 V, một ampe kế GHĐ  0.5A, một công tắc, 9 đoạn dây dẫn (4 bộ). 2. Phần mềm thí nghiệm ảo về mạch điện trong máy tính (4 máy). 3. 20 tờ giấy khổ A4 ghi báo cáo thí nghiệm. TỔ CHỨC LỚP: III. Nhóm Công việc Công cụ Làm thí nghiệm Bộ thí nghiệm 1 Hoàn thành báo cáo thí nghiệm 2 Dùng máy tính Máy tính + Hoàn thành báo cáo thí nghiệm p hầnmềm Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 1
  2. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: IV. CÔNG VIỆC CÁC HOẠT ĐỘNG TH ỜI HỌC SINH G IÁO VIÊN G IA N Ổn định lớp Nhắc học sinh ổn định Chuẩn bị đồ dùng 2' nhóm, yêu cầu bài cần cho nhóm 5' Hoàn thành phần 1 Yêu cầu học sinh điền Hoàn thành phần 1 của báo báo cáo thí vào chỗ trống của phần 1 nghiệm Hoàn thành phần 2 N êu cách thực hiện với Thực hiện theo của báo cáo thí từng nhóm. 10' nhóm, hoàn thành nghiệm phần 2. H ướng dẫn. Hoàn thành phần 3 N êu cách thực hiện với Thực hiện theo 15' của báo cáo thí từng nhóm. Hướng dẫn. nhóm, hoàn thành nghiệm phần 3. Nhóm đọc phần Đ ưa kết quả trong báo Từng nhóm đọc nhận xét trong báo cáo thí nghiệm để cả lớp nhận xét. Đánh giá 5' kết quả. cáo x em. K iểm tra. Phát đề kiểm tra. Làm bài. Dặn dò N hắc làm bài tập trong Nộp bài 8' SBT Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 2
  3. NHÓM 1 1. N hiệm vụ:  Làm các thí nghiệm mắc mạch điện đo các giá trị cần thiết.  Hoàn thành báo cáo thí nghiệm. 2. Công cụ, tài liệu:  Bộ thí nghiệm về mạch điện. Mẫu báo cáo thí nghiệm. Sách giáo khoa. 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN 5' Hoạt động 1 10' Hoạt động 2 15' Hoạt động 3 5' Hoạt động 4 I. Hoạt động 1:  Hoàn thành phần 1 của báo cáo thí nghiệm.  Đ iền vào chỗ trống ở phần 1 Hoạt động 2: Hoàn thành phần 2 của báo cáo thí nghiệm . II.  X em hình 27.1 a,b để thấy thiết bị và cách mắc song song hai đèn.  X em phần III(SGK). Vẽ sơ đồ vào báo cáo thí nghiệm. Thực hiện m ắc mạch điện, đo và ghi các kết quả về hiệu điện thế vào báo cáo thí nghiệm.  Hoàn thành phần nhận xét. Hoạt động 3: Hoàn thành phần 3 của báo cáo thí nghiệm . III.  X em hình 27.2 và p hần IV(SGK). Vẽ sơ đồ vào báo cáo thí nghiệm.  Mắc ampe kế đo và ghi các kết quả vào báo cáo thí nghiệm.  Hoàn thành phần nhận xét. Hoạt động 4: Báo cáo kết quả - Đánh giá. IV. Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 3
  4.  Đ ại diện nhóm nêu nhận xét trong báo cáo thí nghiệm.  Trả lời câu hỏi (nếu có).  Đ ánh giá cho điểm. Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 4
  5. NHÓM 2 1. N hiệm vụ:  Dùng máy tính và phần mềm để mắc mạch điện ảo và lấy kết quả đo  Hoàn thành báo cáo thí nghiệm. 2. Công cụ, tài liệu:  Máy tính và phần mềm về điện. SGK, mẫu báo cáo thí nghiệm. Phiếu hướng dẫn 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN 5' Hoạt động 1 10' Hoạt động 2 15' Hoạt động 3 5' Hoạt động 4 Hoạt động 1:  Hoàn thành phần 1 của báo cáo thí nghiệm.  Đ iền vào chỗ trống ở phần 1 Hoạt động 2: Hoàn thành phần 2 của báo cáo thí nghiệm .  X em hình 27.1 a,b để thấy thiết bị và cách m ắc song song hai đèn.  V ẽ sơ đồ vào báo cáo thí nghiệm.  Mở phần mềm, xem hướng dẫn cách mắc và thay đổi mạch điện ảo. Lấy các giá trị về hiệu điện thế ghi vào báo cáo thí nghiệm.  Hoàn thành phần nhận xét. Hoạt động 3: Hoàn thành phần 3 của báo cáo thí nghiệm .  X em hình 27.2 .Vẽ sơ đồ vào báo cáo thí nghiệm.  X em phần IV(SGK) để thực hiện mắc ampe kế đo và ghi các kết quả về cường độ dòng điện vào báo cáo thí nghiệm.  Hoàn thành phần nhận xét. Hoạt động 4: Báo cáo kết quả - Đánh giá.  Đ ại diện nhóm nêu nhận xét trong báo cáo thí nghiệm.  Trả lời câu hỏi (nếu có). Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 5
  6.  Đ ánh giá cho điểm. Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 6
  7. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. Bài 1: Cho 3 sơ đồ mạch điện đều có hai đèn mắc song song. Hãy ghi chữ M và N vào 2 điểm nối chung của hai đèn trong mỗi sơ đồ. Vẽ chiều dòng đ iện qua mỗi đèn ở mỗi sơ đồ. Bài 2: Đ iền vào chỗ trống những từ thích hợp: Trong mạch điện có đèn Đ1 mắc song song với đèn Đ2 thì: a. H iệu điện thế giữa hai đầu Đ1 .................. hiệu điện thế giữa 2 đầu Đ2. b . Cường độ dòng điện qua Đ1 ................... cường độ dòng đ iện qua Đ2...................... cư ờng độ dòng điện mạch chính. c. Cường độ dòng điện mạch chính b ằng............................................................... Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 7
  8. T IÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Điểm 0 1 2 Nội dung Trình bày tốt, rõ Trình bày chưa rõ Không trình bày gọn. Trả lời tốt các được. ràng, chưa đúng Trình bày câu hỏi. trọng tâm. K hông thực hiện Có kết quả đo Có kết quả và nhận được phép đo. nhưng chưa đủ và xét đúng. Có báo Kiến thức K hông có kết quả. chưa chính xác. cáo thí nghiệm N hận xét chung. đúng. Không mắc được Biết mắc mạch Mắc mạch điện m ạch điện và điều điện và đo nhưng nhanh, đo đúng. Kỹ năng chỉnh trong mạch chậm và túng túng. Thành thạo trong điện. công việc. Bµi 27: §o hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch song song 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản