Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học phần 2

Chia sẻ: zmr_dz

Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học phần 2', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học phần 2

2. Qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch
• V= const p
•P/T = const (§L Gay-Lussac) 2 p p1 p 2
1 T=T =T
•C«ng A= p(V1-V2)=0 1 2
3
• =>ΔU = Q
• BiÕn thiªn néi n¨ng: ΔU = m iR ΔT V
μ2
m
Q= C vΔT
•NhiÖt nhËn ®−îc: μ
iR
ΔT = T2 − T1 Cv =
2
3. qu¸ tr×nh ®¼ng ¸p
V V1 V3
= =
• p = const T T1 T3
p
• V/T = const (§L Gay-Lussac) 2 13
• C«ng nhËn ®−îc: A=-p(V2-V1)
• NhiÖt hÖ nhËn ®−îc: Q= ΔU -A
v2 v1 v3 V
m iR
Q= ΔT +p(V2-V1) m iR m
μ2 Q= ΔT + RΔT
μ2 μ
m
pΔV = RΔT
μ
m iR m m
Q = ( + R ) ΔT = ( C V + R ) ΔT = C P Δ T
μ2 μ μ
HÖ sè Poisson
=> R=CP-CV C P = i + 2 R CP i + 2
γ= =
2 CV i
4. qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt
p1V1=p2V2=pV
• T=const =>T1=T2 =T p3
• pV=const (§L Boyle-Mariotte) p1 1
•ΔU=0 => A=-Q hay Q=-A p2 2
• C«ng nhËn ®−îc: v1 v2 v
v2 v2
dV
A = ∫ − pdV = ∫ − p1V1
p=p1V1/V
V
v1 v1

V2 V2 m V1
m
A = − p1V1 ln = − RT ln = RT ln
μ V1 μ
V1 V2
V2
m
Q = − A = RT ln
μ V1
5. Qóa tr×nh ®o¹n nhiÖt
• δQ=0 hay Q=0
• p t¨ng do V↓ & T↑
• dU= δA ( Nguyªn lý I N§H)
m iR m
dU = dT = C V dT ;
μ2 μ dV
⇒ C V dT = − RT
m
δA = -pdV pV = RT V
dT R dV
μ + =0
CP − CV
R
= = γ −1 T CV V
CV CV γ −1
TV = const
ln T + ( γ − 1) ln V = const
γ
pV = const
γ −1
) = const
ln(TV
1− γ
γ −1
= const
TV γ
= const γ > 1
T.p
δQ=0->pVγ =const T=const->pV=const
p
Trong QT ®¼ng nhiÖt:
§o¹n nhiÖt dèc h¬n
p↓ doV↑
• VÒ mÆt to¸n häc:
hay p↑do V↓
PVγ = const & γ>1 v
• VÒ ph−¬ng diÖn vËt lý: Trong QT ®o¹n nhiÖt
p↓ do V↑ & T↓ cßn khi p ↑ do V ↓ & T ↑

m iR
• §é biÕn thiªn néi n¨ng
ΔU = ΔT
μ2
trong QT ®o¹n nhiÖt:
C«ng mμ hÖ nhËn ®−îc trong QT ®o¹n nhiÖt:
C«ng AnhËn trong m iR
A = ΔU − Q = Δ U = ΔT
qt ®o¹n nhiÖt μ2
V1->V2:
C«ng do hÖ sinh ra: A’=-A
V2
V1γ
A = ∫ ( − pdV ) pV γ = p1V1γ ⇒ p = p1 γ
V
V1
γ 1− γ 1− γ
p1 V ( V − V
V2
)
dV
A = − p1 V ∫ γ = Nh©n vμo
γ 1 2 1
γ −1
1
V1 V
p 2 V2 − p1V1
A=
γ γ
p1 V = p 2 V
vμ thay γ −1
1 2
p1V1 (T2 − T1 )
m
p1V1 = RT A=
( γ − 1)T1
μ
1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản