Vật lý đại cương - Vật lý nguyên tử phần 1

Chia sẻ: zmr_dz

Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - vật lý nguyên tử phần 1', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vật lý đại cương - Vật lý nguyên tử phần 1

Ch−¬ng II
®éng lùc häc chÊt ®iÓm
Isaac Newton
1. C¸c ®Þnh luËt Niut¬n
r
1.1 §Þnh luËt Niut¬n thø nhÊt: v
r
ChÊt ®iÓm c« lËp v = const
Kh«ng chÞu mét t¸c dông nμo tõ bªn ngoμi,
chuyÓn ®éng cña nã ®−îc b¶o toμn
-> ®Þnh luËt qu¸n tÝnh
1.2. §Þnh luËt Niut¬n thø hai:ChuyÓn ®éng cña
chÊt ®iÓm chÞu tæng hîp lùc F ≠ 0 lμ chuyÓn
®éng cã gia tèc
Gia tèc r chÊt ®iÓm ~ F vμ ~ nghÞch víi m
cña r r r
F≠0→a ≠0
r F rF
a=k
a=
m Trong hÖ SI k=1
m
rr
• Ph−¬ng tr×nh c¬ b¶n cña c¬
ma = F
häc chÊt ®iÓm:
rr
• HÖ qui chiÕu qu¸n tÝnh:
NghiÖm ®óng Ph−¬ng tr×nh ma = F
1.3.Lùc t¸c dông lªn chÊt ®iÓm trong r
at
chuyÓn ®éng cong r
rrr M
r
a = at + an a n r Ft
r r r
ma = ma t + ma n r a
rrr Fn r
F = Ft + Fn F
2
Lùc ph¸p
Lùc tiÕp v
Fn = m
dv
Ft = m tuyÕn
tuyÕn R
dt
r
1.4. §Þnh luËt Niut¬n thø ba F
r r r
F' A B F F'
rr
F + F' = 0
Tæng néi lùc trong hÖ =0

2. ChuyÓn ®éng t−¬ng ®èi vμ nguyªn lý Galilª
O’chuyÓn ®éng r theo y
däc y’
M
ox víi vËn tèc V , oy//o’y’,
O x1 x2
oz//o’z’
O’ x’ x
Thêi gian lμ tuyÖt ®èi:
l=l’
z z’
t=t’
Kh«ng gian lμ t−¬ng ®èi:
x=x’+oo’=x’+Vt’
y=y’; z=z’=> chuyÓn ®éng lμ t−¬ng ®èi.
Kho¶ng kh«ng gian lμ tuyÖt ®èi: l=l’
x1 =x’1 +Vt’ ; x2 =x’2 +Vt’=> l=x2-x1=x’2-x’1=l’

PhÐp biÕn ®æi Galilª:
x=x’+Vt’; y=y’; z=z’; t=t’
vμ ng−îc l¹i x’=x-Vt; y’=y; z’=z; t’=t
2.2. Tæng hîp vËn tèc vμ gia tèc
rr
r = r '+ oo' y y’
r rM
r r r
d r d r ' d oo' d dO r'
=
= + x’
O’ x
dt dt '
dt dt dt r
rr
⇒ v = v '+ V r z z’
v'
r Vt¬ vtèc trong hqc O’
v Vt¬ vtèc trong hqc O r
V Vt¬ vtèc O’ ®èi víi O
VÐc t¬ vËn tèc cña chÊt ®iÓm ®èi víi hÖ qchiÕu
O b»ng tæng hîp vÐc t¬ vtèc cña chÊt ®iÓm ®ã
®èi víi hÖ qc O’ch®éng tÞnh tiÕn ®víi hÖ qc O vμ
vt¬ vtèc tÞnh tiÕn cña hÖ qc O’ ®èi víi hÖ qc O
rrr
r r
⇒ a = a '+ A
dv dv ' d V
= +
dt dt dt
a Vt¬ gia tèc M trong hqc O
a’ Vt¬ gia tèc M trong hqc O’
A Vt¬ gia tèc O’ ®èi víi hqc O
VÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm ®èi víi mét hÖ
qchiÕu O b»ng tæng hîp vÐc t¬ gia tèc cña chÊt
®iÓm ®ã ®èi víi hÖ qc O’chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn
®èi víi hÖ qc O vμ vt¬ gia tèc tÞnh tiÕn cña hÖ qc
O’ ®èi víi hÖ qc O
2.3. Nguyªn lý t−¬ng ®èi Galilª
2.3.
rr
HÖ qui chiÕu qu¸n tÝnh: ma = F
NÕu O’ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu r
r
®èi víi O th× A=0 r a = ma '
m
r r
ma ' = ma = F Galilª

O’còng lμ hqc qu¸n tÝnh
Mäi hÖ qui chiÕu chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi
hqc qu¸n tÝnh còng lμ hqc qu¸n tÝnh.
C¸c ®Þnh luËt Niu t¬n nghiÖm ®óng trong
mäi hÖ qui chiÕu chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu
®èi víi hqc qu¸n tÝnh
C¸c ph−¬ng tr×nh ®éng lùc häc trong c¸c
hÖ qui chiÕu qu¸n tÝnh cã d¹ng nh− nhau.
C¸c ph−¬ng tr×nh c¬ häc bÊt biÕn ®èi víi
phÐp biÕn ®æi Galilª
3. ®éng l−îng vμ C¸c ®Þnh lý vÒ ®éng l−îng
r
dK r rr
r
=F
§Þnh lý I r mdv
F = ma ⇒ =F
dt
r r dt
r
K = mv lμ vÐc t¬ ®éng l−îng d ( mv ) r
=F
t2
rr r r dt

§Þnh lý II ΔK = K 2 − K1 = Fdt r r
dK = Fdt
t1 t2
(2)
r r
§é biÕn thiªn ®éng l−îng =
∫ dK = ∫ Fdt
Xung l−îng cña lùc
(1) t1
HÖ qu¶:
r
ΔK r §é biÕn thiªn ®éng l−îng/®vÞ thêi
=F
Δt gian=Lùc t¸c dông
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản