Vật lý lớp 10 căn bản - BA ĐỊNH LUẬT NEWTON

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Phát biểu được: Định nghĩa quán tính, ba định luật Newton, định nghĩa của khối lượng và nêu được tính chất của khối lượng. - Viết được công thức của định luật II, định luật III Newton và của trọng lực. - Nêu được những đặc điểm của cặp “lực và phản lực” 1.2. Kĩ năng: - Vận dụng được định luật I Newton và khái niệm quán tính để giải thích một số hiện tượng vật lý đơn giản và để giải các bài tập trong bài. - Chỉ ra được đặt điểm của cặp...

Nội dung Text: Vật lý lớp 10 căn bản - BA ĐỊNH LUẬT NEWTON

BA ĐỊNH LUẬT NEWTON
1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

- Phát biểu được: Định nghĩa quán tính, ba định luật Newton, định nghĩa của

khối lượng và nêu được tính chất của khối lượng.

- Viết được công thức của định luật II, định luật III Newton và của trọng lực.

- Nêu được những đặc điểm của cặp “lực và phản lực”

1.2. Kĩ năng:

- Vận dụng được định luật I Newton và khái niệm quán tính để giải thích

một số hiện tượng vật lý đơn giản và để giải các bài tập trong bài.

- Chỉ ra được đặt điểm của cặp “lực và phản lực”. Phân biệt cặp lực này với

cặp lực cân bằng.

- Vận dụng phối hợp định luật II và III Newton để giải các bài tập ở trong

bài.

1.3. Thái độ (nếu có):

2. CHUẨN BỊ

2.1. Giáo viên:

- Chuẩn bị them một số ví dụ minh hoạ ba định luật.

2.2. Học sinh:
- Ôn lại kiến thức đã học về lực, cân bằng lực và quán tính.

- Ôn lại quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy.

Gợi ý sử dụng CNTT

Mô phỏng thí nghiệm của Ga-li-lê và sự tương tác giữa hai vật

(ví dụ: tương tác của hai hòn bi.)

3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC

Tiết 1

Hoạt động 1 (...phút): Tìm hiểu thí nghiệm của Ga-li-lê

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Nhận xét về quãng đường hòn - Trình bày ý tưởng thí nghiệm

bi lăn trên máng nghiêng 2 khi của Ga-li-lê với hai máng

thay đổi độ nghiêng của máng nghiêng.

này. - Trình bày dự đoán của Ga-li-

- Xác định các lực tác dụng lên lê.

hòn bi khi máng 2 nằm ngang.

Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu Định luật I Newton và khái niệm quán

tính.

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Đọc SGK, tìm hiểu định luật I - Nêu và phân tích định luật I

- Vận dụng khái niệm quán Newton
tínhđể trả lời C1. - Nêu khái niệm quán tính

Hoạt động 3 (...phút): Tìm hiểu Định luật II Newton

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Viết biểu thức định luật II cho - Nêu và phân tích định luật II

trường hợp có nhiều lực tác Newton

dụng lên vật. - Nêu và phân tích định nghĩa

- Trả lời C2, C3. khối lượng dựa trên mức quán

- Nhận xét các tính chất của tính.

khối lượng.

Hoạt động 4 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.

- Ghi những chuẩn bị cho bài - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.

sau.

Tiết 2

Hoạt động 1 (...phút): Phân biệt trọng lực và trọng lượng.

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Nhớ lại các đặc điểm của trọng - Giới thiệu khái niệm trọng tâm

lực và biểu diễn trọng lực tác của vật.
dụng lên một vật. - Gợi ý: Phân biệt trọng lực và

- Xác định công thức tính trọng trọng lượng.

lực. - Suy ra từ bài toán vật rơi tự

- Trả lời C4. do.

- Vận dụng công thức rơi tự do.

Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu Định luật III Newton.

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Quan sát các hình 10.1, 10.2, - Nhấn mạnh tính chất hai chiều

10.3 và 10.4, nhận xét về của tương tác giữa các vật.

tương tác giữa hai vật. - Nêu và phân tích định luật III

- Viết biểu thức của định luật. - Nêu khái niệm lực,tác dụng và

- Nêu các đặc điểm của cặp lực phản lực

và phản lực - Phân tích ví dụ về cặp lực và

- Phân biệt cặp lực và phản lực phản lực ma sát

với cặp lực cân bằng.

- Trả lời C5

Hoạt động 3 (...phút): Vận dụng, củng cố

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Làm bài tập: 11, 14 trang 62 - Hướng dẫn áp dụng định luật II và

SGK định luật III Newton.
Hoạt động 4 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà

Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên

- Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.

- Ghi những chuẩn bị cho bài - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.

sau.4. RÚT KINH NGHIỆM

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản