Vật lý lớp 10 cơ bản - BÀI TẬP

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Củng cố kiến thức về cân bằng của vật rắn, ngẫu lực. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được kiến thức về cân bằng của vật rắn, ngẫu lực để giải thich một số hiện tượng và làm bài tập. 3. Thái độ: - Cẩn thận, xem xét vấn đề một cách khoa học.

Nội dung Text: Vật lý lớp 10 cơ bản - BÀI TẬP

BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố kiến thức về cân bằng của vật rắn, ngẫu lực.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng được kiến thức về cân bằng của vật rắn, ngẫu lực để giải thich một số hiện tượng

và làm bài tập.

3. Thái độ:

- Cẩn thận, xem xét vấn đề một cách khoa học.

II. PHƯƠNG PHÁP:

- Kết hợp các phương pháp đặt vấn đề, phát vấn

III. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

Chuẩn bị một số bài tập hay.

2. Học sinh:

Đã nghiên cứu các bài tập được giao.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:

1. Ổn định lớp: 1 phút

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới: 34 phút

a) Đặt vấn đề:

b) Nội dung:Hoạt động của giáo Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng

viên

Hoạt động 1: Ôn tập lí 1. Tóm tắt lí thuyết:

thuyết. - Nhớ lại các kiến thức - Điều kiện cân bằng của vật rắn:

- Yêu cầu HS nhắc lại về: + Chịu tác dụng của các lực không

các kiến thức về Điều kiện cân bằng của song song:

Điều kiện cân bằng của vật rắn. + Chịu tác dụng của các lực song

vật rắn song:

+ Có trục quay cố định:

+ Có mặt chân đế2. Bài tập:
Hoạt động 2: Hướng *Bài 1: Bài 7 trang 100 SGK:

dẫn giải bài tập về điều - Nắm giả thiết và yêu F

 
N2 N1
kiện cân bằng của vật cầu đề ra.
 
N1 N2

rắn. 
P
 
- Yêu cầu HS đọc SGK

nắm yêu cầu đề ra của - Xác định các lực tác

bài tập 7 trang 100 SGK. dụng lên quả cầu. Điều kiện cân bằng của quả cầu:
      
- Gợi ý: P  N1  N 2  0  P  F  0

+ Có những lực nào tác - Viết điều kiện cân bằng  
Do đó: N1 = N2, ( F , N 1 ) = 45o

dụng lên quả cầu? của quả cầu
Vì vậy:

N1 = N2 = Pcosα = mgcos45o
+ Điều kiện cân bằng
= 2.10.cos45o = 14 (N)
của quả cầu là gì? - Tính giá trị của N1 = N2
Áp lực của quả cầu lên mỗi mặt đỡ:

Q = N1 = N2 = 14N
- Xác định áp lực của quả
Vậy đáp án đúng là C.
cầu lên mỗi mặt phẳng

đỡ.
* Bài 2: Bài 4 trang 103 SGK.

Gọi Fc là lực cản của gỗ tác dụng
vào búa.

- Đưa ra đáp án đúng. Theo quy tắc momen:

M F  M Fc  F .d  Fc .d '
 


F .d 100.0,2
- Yêu cầu HS đọc SGK  Fc    1000 ( N )
d' 0,02

nắm yêu cầu đề ra của - Nắm giả thuyết và yêu * Bài 3: Bài 3 trang 106 SGK
bài tập 4 trang 103 SGK. cầu đề ra. 
Trọng lực P của cỗ máy là hợp lực
- Gợi ý:  
của hai lực F1 , F2 đặt lên vai hai
+ Điều kiện giới hạn khi
người khiêng.
đinh vẫn chưa chuyển - Xác định điều kiện cân

động là gì? bằng của đinh. d2 d1 
 F1
F2
- Tính giá trị của Fc.

P


Ta có:

 F1  F2  P  1000N
- Yêu cầu HS đọc SGK 
 F1 d 2 40 2
 F  d  60  3
nắm yêu cầu đề ra của - Nắm giả thiết và yêu  2 1
bài tập 3 trang 106 SGK. cầu đề ra. Giải hệ phương trình này ta tìm

được:

- Gợi ý: F1 = 400N , F2 = 600N

+ Trọng lực P của cỗ
máy là hợp lực của hai - Viết quy tắc tổng hợp * Bài 4: Bài 4 trang 110 SGK
 
lực F1 , F2 đặt lên vai hai hai lực song song cùng a). Cân bằng không bền.

người khiêng. chiều. b). Cân bằng bền.

c). Quả cầu bên trái: cân bằng phiếm

định, quả cầu ở giữa: cân bằng không

- Giải hệ phương trình để bền, quả cầu bên phải: cân bằng bền.

tìm giá trị của F1 và F2
- Yêu cầu HS đọc SGK

nắm yêu cầu đề ra của

bài tập 3 trang 106 SGK. - Nắm giả thiết và yêu

- Gợi ý: cầu đề ra.

Dựa vào các đặc điểm

của cân bằng bền, cân

bằng không bền, cân

bằng phiếm định. - Xác định các dạng cân

bằng.
4. Củng cố: 8 phút

Hướng dẫn HS rút ra phương pháp chung khảo sát cân bằng của vật rắn.

5. Hướng dẫn học tập về nhà: 2 phút

- Tiếp tục làm các bài tập về các nội dung kiến thức trên.

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì I.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản