Vật lý lớp 10 cơ bản - TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Phát biểu được: Định nghĩa lực, định nghĩa của phép tổng hợp lực và phép phân tích lực. - Nắm được quy tắc hình bình hành. - Hiểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực của hai lực đồng quy hoặc để phân tích một lực thành hai lực đồng quy.

Nội dung Text: Vật lý lớp 10 cơ bản - TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC.

ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Phát biểu được: Định nghĩa lực, định nghĩa của phép tổng hợp lực và

phép phân tích lực.

- Nắm được quy tắc hình bình hành.

- Hiểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng được quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực của hai lực đồng

quy hoặc để phân tích một lực thành hai lực đồng quy.

III. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Chuẩn bị thí nghiệm hình 9.4 SGK.

2. Học sinh:

- Ôn tập lại kiến thức lượng giác đã học.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:

1. Ổn định lớp: 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới: 32 phút

a) Đặt vấn đề: Vì sao vật này đứng yên, vật kia chuyển động ? Vật này

chuyển động thẳng đều, vật kia chuyển động có gia tốc? Để tìm câu

trả lời, chúng ta sẽ xét mối liên quan giữa chuyển động và lực. Đó

cũng chính là nhiệm vụ của chương II.

b) Nội dung: 28 phútHoạt động của giáo Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng

viên

Hoạt động 1: Ôn tập I. Lực. Cân bằng lực:

khái niệm lực và cân 1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng

bằng lực. - Nhớ lại khái niệm lực ở cho tác dụng của vật này lên vật

- Nêu và phân tích định THCS. khác mà kết quả là gây ra gia tốc

nghĩa lực và cách biểu cho vật hoặc làm cho vật bị biến

diễn một lực. dạng.

- Quan sát hình 9.1 và trả 2. Các lực cân bằng là các lực khi

lời C1. tác dụng đồng thời vào một vật thì

không gây ra gia tốc cho vật.

3. Đường thẳng mang vectơ lực gọi
là giá của lực.

- Nêu và phân tích điều - Ôn lại về 2 lực cân Hai lực cân bằng là hai lực có cùng

kiện cân bằng của 2 lực bằng. tác dụng lên một vật, cùng giá,

và đơn vị của lực. cùng độ lớn và ngược chiều.

4. Đơn vị của lực là niutơn (N).

- Nhận xét câu trả lời. - Quan sát hình 9.2 và trả II. Tổng hợp lực:

lời C2. 1. Thí nghiệm:

Hoạt động 2: Tìm hiểu M
D
1

A F

về quy tắc tổng hợp lực: F1 N
2
B

F2
- Bố trí thí nghiệm như O
hình 9.1 SGK. - Quan sát thí nghiệm và 
F3
C

biểu diễn các lực tác
2. Định nghĩa:
- Lưu ý điều kiện 2 lực dụng lên vòng O.
 Tổng hợp lực là thay thế các lực
cân bằng. - Xác định lực F thay thế
  tác dụng đồng thời vào cùng một
cho F1 và F2 để vòng O
vật bằng một lực có tác dụng giống
vẫn cân bằng.
hệt như các lực ấy.
- Biễu diển đúng tỉ lệ các
3. Quy tắc hình bình hành:
lực và rút ra quan hệ giữa
Nếu hai lực đồng quy làm thành
  
F1 , F2 và F
hai cạnh của một hình bình hành,
thì đường chéo kẻ từ điểm đồng

quy biểu diễn hợp lực của chúng.
  
F  F1  F2

III. Điều kiện cân bằng của chất

điểm:

Muốn cho chất điểm đứng cân

- Nêu và phân tích quy bằng thì hợp lực của các lực tác

tắc tổng hợp lực. dụng lên nó phải bằng không.
   
F  F1  F2  ....  O

- Vận dụng quy tắc hình IV. Phân tích lực:

bình hành cho trường 1. Hình 9.8 SGK

- Nêu và phân tích điều hợp nhiều lực đồng quy. 2. Định nghĩa: Phân tích lực là
kiện cân bằng của một thay thế một lực bằng hai hay nhiều
chất điểm. lực có tác dụng giống hệt như lực

đó.

3. Đặc điểm: Phân tích một lực
Hoạt động 3: Tìm hiểu thành hai lực thành phần đồng quy
quy tắc phân tích lực: phải tuân theo quy tắc hình bình
- Đặt vấn đề để giải hành.
thích lại sự cân bằng của
vòng O trong thí - Đọc SGK. M
1
N
2
nghiệm.  O
F1'

- Nêu và phân tích khái 
 F2'
F3
niệm: phân tích lực, lực
C


thành phần.
4. Chú ý: Chỉ khi biết một lực có
- Phân tích một lực thành
tác dụng cụ thể theo hai phương
- Nêu cách phân tích 2 lực thành phần theo 2
nào thì mới phân tích lực đó theo
một lực thành 2 lực phương vuông góc cho
hai phương ấy.
thành phần thep 2 trước.

phương cho trước.4. Củng cố: 10 phút

- Hướng dẫn HS làm bài tập 5, 7 trang 58 SGK.

5. Hướng dẫn học tập về nhà: 2 phút

- Cần nắm được: định nghĩa lực, phép tổng hợp lực, phép phân tích lực;

quy tắc hình bình hành; điều kiện cân bằng của một chất điểm.

- Làm các bài tập 6, 8, 9 trang 58 SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản