Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIÊN NĂNG SỬ DỤNG

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Giải được ccs bài tập tính công suất điện và điện năng tiêu thụ đối với các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song. 2- Kỹ năng: - Giải BT vật lý theo đúng các bước giải. - Rèn kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin. - Kỹ năng giải bài tập định lượng. 3- Thái độ: - Cẩn thận, trung thực, tuân thủ quy cách làm việc.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIÊN NĂNG SỬ DỤNG

BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN

VÀ ĐIÊN NĂNG SỬ DỤNGI- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Giải được ccs bài tập tính công suất điện và điện năng tiêu thụ đối với

các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song.

2- Kỹ năng:

- Giải BT vật lý theo đúng các bước giải.

- Rèn kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin.

- Kỹ năng giải bài tập định lượng.

3- Thái độ:

- Cẩn thận, trung thực, tuân thủ quy cách làm việc.

II- CHUẨN BỊ:

- Phiếu học tập hoặc trình bày lên bảng phụ.

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ < 5 phút >
- Kiểm tra bài cũ:

+ Gọi HS1: Gọi 2 Hs lên bảng - Hs lên bảng, Hs dưới lớp nhận

viết công thức tính công suất điện xét câu trả lời của bạn mình.

và diẹn năng tiêu thụ.

+ Yêu cầu các Hs ở dưới lớp nhận

xét từng câu trả lời của bạn mình.

+ Gv chốt lại câu trả lời, ghi điểm

cho Hs.

Hoạt động 2: Giải bài tập 1 < 12 phút >- Gọi 1 Hs đọc đề bài bài 1. - Hs đọc đề bài bài 1.

- Gọi 1 Hs tóm tắt đề bài. - Hs tóm tắt đề bài.

- Gv hướng dẫn Hs cách quy - Hs làm bài tập vào giấy nháp

đổi đơn vị. theo sự hướng dẫn của Gv.

- Yêu cầu Hs tự lực giải các Cá nhân Hs tóm tắt vào vở và giải

phần của bài tập. bài tập 1.Có thể là:

- Gv lưu ý cách sử dụng dơn vị Tóm tắt:

trong các công thức.  Cho: U = 220V
I = 341mA = 0,341A

t = 4x30(h)

* Tìm: a) R = ? (Ω) ; P = ? (W)

b) A = ? (J) = ? (số)

Giải:

a) Giá trị điện trở của đèn là:

R = U/I = 220/0,341≈ 645(Ω)

Áp dụng công thức: P = U.I =

220.0,431 ≈ 75(W)

Vậy công suất của bóng đèn là

75W.

b) Điện năng tiêu thụ của bóng

đèn là:

A = P.t = 75.4.30.3600 =

32408640(J)

hay A ≈ 9kW.h = 9 (số).

Vậy diện năng tuêu thụ của bóng

dèn trong 1 tháng là 9 số.

- Yêu cầu Hs chữa bài tập vào

vở (nếu chưa làm được).
Hoạt động 3: Giải bài tập 2 < 12 phút >- Gọi một Hs đọc đề bài tập 2. - Hs đọc đề bài bài tập 2.

- Yêu cầu cá nhân Hs tóm tắt, tự - Hs tóm tắt, giải bài tập 2.

lực giải bài 2 (có thể tham Có thể giải như sau:

khảo gợi ý cách giải trong Bài 2:

SGK) theo đúng các bước giải. Tóm tắt:

* Cho: UĐ = 6V

P Đ = 4,5W

U = 9V

t = 10 ph

* Tìm: a) I A = ?(A)

b)Rb = ? (Ω) ; P b = ? (W)

c) Ab = ? (J) ; A = ? (J)

Giải:

a) Đèn sáng bình thường do đó:

IĐ = P Đ/ UĐ = 4,5/6 = 0,75A.

Vì (A) nt Rb nt Đ:  IĐ = IA = Ib

= 0,75A

b)Ub = U – UĐ = 9 – 6 = 3(V).
Rb = Ub/Ib = 3/0,75 = 4(Ω)

P b = Ub.Ib = 3.0,75 = 2,25(W).

c) Công của dòng điện sản ra trong

10 phút:

Ab = P b.t = 2,25.10.60 = 1350(J)

A = U.I.t = 0,75.9.10.60 = 4050(J)

- Hs nêu nhận xét về bài làm

- Gọi Hs khác nêu nhận xét. của bạn.

- Yêu cầu Hs hoàn thành vở - Hs hoàn thành bài giải vào vở

ghi nếu giải bị sai. (nếu giải sai).

- Yêu cầu Hs nêu cách giải - Hs nêu cách giải khác.

khác.Hoạt động 4: Giải bài tập 3 < 12 phút >

- Gọi một Hs đọc đề bài tập 3. - Hs đọc đề bài bài tập 3.

- Yêu cầu cá nhân Hs tóm tắt, - Hs tóm tắt, giải bài tập 3.

giải bài 3 (có thể tham khảo Có thể giải như sau:

gợi ý cách giải trong SGK) Bài 3:

theo đúng các bước giải. Tóm tắt:
* Cho: UĐ = 220V

P Đ = 100W

UBL = 220V

P BL = 1000W

U = 220V

* Tìm: a) Vẽ sơ đồ mạch điện; Rtđ

= ?(Ω)

b) A = ?(J) = ?(kW.h)

Giải:

a) Vì đèn và bàn là có cùng HĐT

định mức bằng HĐT ở ổ lấy điện,

do đó để cả hai hoạt dộng bình

thường thù trong mạch điện đèn

và bàn là phải mắc song song.

Ta có:

RĐ = U2Đ/ P Đ = 2202/100 =

484(Ω)

RBL= U2BL/ P BL = 2202/1000 =

48,4(Ω)

Diện trở tương đương của đoạn
mạch là:

Rtđ = (RĐ. RBL)/( RĐ + RBL)

= 484.48,4/(484 + 48,4) = 44(Ω)

b)Vì đèn và bàn là mắc song song

vào HĐT 220V bằng HDT định

mức, do đó công suất tiêu thụ của

dèn và bàn là bằng công suất định

- Gọi một Hs lên sửa bài tập mức ghi trên chúng.

phần a.  Công suất tiêu thụ iện của đoạn

- Nếu còn đủ thời gian thì chó mạch là:

Hs làm phần b P = P Đ + P BL = 100 + 1000 =

- Yêu cầu Hs chữa bài tập vào 1100(W) = 1,1(kW)

vở. A = P.t = 1,1.1 = 1,1kW.h

hay A = 3.600.000(J).
- Gọi Hs khác nêu nhận xét.
- Hs lên bảng sửa các phần của
- Yêu cầu Hs hoàn thành vở
bài tập 3 theo yêu cầu của Gv.
ghi nếu giải bị sai.

- Yêu cầu Hs nêu cách giải
- Hs nêu nhận xét về bài làm
khác.
của bạn.
- Hs hoàn thành bài giải vào vở

(nếu giải sai).

- Hs nêu cách giải khác.

Hoạt động 4: Củng cố – Hướng dẫn về nhà < 4 phút >- Nhấn mạnh các điểm lưu ý khi - Hs lưu ý đến những dặn dò

làm bài tập về công và công của Gv.

suất điện.

- Gv: Về nhà làm bầi tập bài

14(SBT).

- Chuẩn bị mẫu báo cáo thí

nghiệm (trang 43 – SGK) ra

vở, trả lời câu hỏi phần 1.

Rút kinh nghiệm sau Xác nhận của Xác nhận của BGH

bài dạy tổ trưởng tổ chuyên

môn
--------------------------  --------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản