Vật lý lớp 9 - ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Nhận biết được đơn vị của điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giải bài tập. - Phát biểu và viết được hệ thức định luật Ôm. - Vận dụng được định luật Ôm để giải một số bài tập đơn giản 2- Kỹ năng: - Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cường độ dòng điện. - Vẽ sơ đồ mạch điện sử dụng các dụng cụ đo để xác định điện trở của một dây dẫn. - Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cường độ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vật lý lớp 9 - ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM

ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH

LUẬT ÔM


I- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Nhận biết được đơn vị của điện trở và vận dụng được công thức tính

điện trở để giải bài tập.

- Phát biểu và viết được hệ thức định luật Ôm.

- Vận dụng được định luật Ôm để giải một số bài tập đơn giản

2- Kỹ năng:

- Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cường độ dòng

điện.

- Vẽ sơ đồ mạch điện sử dụng các dụng cụ đo để xác định điện trở của

một dây dẫn.

- Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cường độ dòng

điện.

- Kỹ năng tính toán, biến đổi công thức.

3-Thái độ:
- Yêu thích môn học.

- Trung thực, cẩn thận, nghiêm túc, kiên trì trong học tập.

II- CHUẨN BỊ:

1- Đối với Giáo viên:

- Kẻ sẵn bảng phụ ghi giá trị thương số U/I cho bảng 1(trang 4 – sgk),

bảng 2 (trang 5 – sgk)

- Nội dung bài giảng.

- Các tài liệu có liên quan.

2- Đối với Học sinh:

- Học kỹ bài trước và làm đầy đủ bài tập.

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ, tổ chức tình huống học tập1- Kiểm tra bài cũ:

- Nêu câu hỏi: - Hoc sinh lắng nghe, suy nghĩ

trả lời câu hỏi của Gv.

+ Nêu kết luận về mối quan hệ + Học sinh nêu kết luận về mối
giữa hiệu điện thế giữa hai đầu quân hệ giữa hiệu điện thế và

dây dẫn và cường độ dòng điện cường độ dòng điện chạy qua dây

chạy qua dây dẫn đó. dẫn đó.

+ Từ bảng kết quả số liệu bảng 1 + Tìm thương số U/I, đua ra nhận

ở bài trước hãy xác định thương xét.

số U/I. Từ kết quả đó hãy nêu

nhận xét. (có treo bảng phụ đã

chuẩn bị sẵn).

- Gọi học sinh nhận xét câu trả - Học sinh khác nhận xét câu trả

lời của bạn lời của bạn.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá - Lưu ý đến những nhận xét của

cho điểm Hs. Gv.

2- Tổ chức tình huống học tập:

- Đặt vấn đề: - Học sinh chú ý, lắng nghe, suy

+ Với dây dẫn trong thí nghiệm ở nghĩ về tình huống học tập mà

bngr 1 cho ta thấy: nếu bỏ qua sai Gv đưa ra.

số thì thương số U/I có giá trị như

nhau.

+ Vậy với các dây dãn khác kết
quả trên có như vậy không ? - Học sinh dự đoán kết quả của

- Yêu cầu học sinh dự đoán kết thương số U/I đối với các dây

qua xây ra. dẫn khác.- Để tìm được câu trả lời cho

câu hỏi đó, chúng ta cùng tìm - Ghi mục bài vào vở ghi.

hiểu sang bài học hôm nay.

- Gv: Ghi đề bài học lên bảng.Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm điện trở.I- Điện trở của dây dẫn:

1- Xác định thương số U/I đối

- Treo bảng phụ có vẽ sẵn bảng với mỗi dây dẫn:

2 lên bảng, yêu cầu Hs quan - Quan sát bảng phụ ghi kết quả

sát. ở bảng 2.

- Yêu cầu từng Hs dựa vào bảng

2, xác định thương số U/I của - Hs tiến hành tính thương số

dây dẫn đó U/I dựa vào bảng 2.
- Yêu cầu một số Hs thông báo

kết quả trước lớp. Một số Hs - Một số Hs thông báo kết quả

khác nhận xét. tính toán được. Một số Hs

- Yêu cầu cá nhân hoàn thành khác nhận xét.

câu C1 vào vở ghi. - Hs hoàn thành vở ghi.

- Chỉ đạo Hs thảo luận, hoàn - Hs tham gia thảo luận để hoàn

thành câu C2. thành câu C2.

- Gv: chốt lại vấn đề cần nắm ở - Hs hoàn thành câu C2 vào vở

câu C2, yêu cầu Hs hoàn thành ghi:

vở ghi. + Với mỗi dây dẫn thì thương sô

U/I có giá trị xác định, không

đổi.

+ Với hai dây dẫn khác nhau thì

thương số U/I có giá trị khác

- Yêu cầu Hs đọc phần thông nhau.

báo của mục 2- điện trở. 2- Điện trở:

- Gv: giới thiệu ký hiệu, công - Hs đọc thông báo mục 2- điện

thức tính, đơn vị tính của điện trở.

trở.
- Yêu cầu Hs vẽ sơ đồ mạch - thu thập thông tin về ký hiệu,

điện để xác định điện trở của công thức tính, đơn vị tính của

một dây dẫn và nêu cách tính. điện trở.

- Gọi một số Hs lên bảng vẽ sơ - Hs vẽ sơ đồ mạch điện dùng

đồ mạch điên, Hs khác nhận các dụng cụ đo xác định điện

xét. Gv sửa chữa nếu cần. trở của dây dẫn.

- 1 Hs lên bảng vẽ sơ đồ mạch

điện dùng các dụng cụ đo xác

- Hướng dẫn Hs cách quy đổi định điện trở của dây dẫn.

đơn vị thường gặp của điện - Hs khác nhận xét bài làm của

trở. bạn mình ở trên bảng.

- Yêu cầu so sánh điện trở của - Nắm bắt cách quy đổi đơn vị

dây dẫn ở bảng 1 và bảng 2 , thường gặp của điện trở.

qua đó khắc sâu cho Hs về ý - Hs so sánh điện trở của 2 dây.

nghĩa của điện trở Qua đó nêu ý nghĩa của điện

trở. (là biểu thị mức độ cản

trở dòng điện nhiều hay ít

của dây dẫn)

Hoạt động 3: Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm
II- Định luật Ôm:

1- Hệ thức định luật Ôm:

- Gv: hướng dẫn Hs từ công - Hs thu thập thông tin mới về

thức: R = U/I  I = U/R và biểu thức định luật Ôm.

thông báo đây chính là biểu

thức của định luật Ôm. - Hs nêu tên gọi, đơn vị của các

- Yêu cầu nêu tên gọi, đơn vị đại lượng trong biểu thức ịnh

của các đại lượng trong biểu luật Ôm

thức đó. - Lưu ý tới những nhắc nhở của

- Gv: chỉnh sửa cho những học Gv.

sinh phát biểu còn chưa chuẩn

về thuật ngữ Vật lý. - Hs ghi biểu thức vào vở ghi:

- Yêu cầu Hs ghi biểu thức dịnh

luật Ôm vào vở I = U/R

Trong đó: U: đo bằng

vôn (V).

I: đo bằng

ampe (A)
R: đo bằng

Ôm (Ω)

- Yêu cầu Hs dựa vào biểu thức 2- Phát biểu định luật:

định luật Ôm hãy phát biểu - Dựa vào biểu thức định luật

định luật Ôm. Ôm, phát biểu nội dung định

- Gv: chỉnh sửa cho những học luật Ôm

sinh phát biểu còn chưa chuẩn - Lưu ý đến những chĩnh sửa

về thuật ngữ Vật lý. của Gv.

- Yêu cầu Hs chép chính xác nội

dung định luật Ôm vào vở ghi - Hoàn thành nôi dung định luật

và học thuộc ngay tại lớp. Ôm vào vở, học thuộc nội

dung định luật ở trên lớp để

- Gv: có thể ghi điểm cho những lấy điểm (nếu có thể được).

Hs đã phát biểu sát với đáp án.

-Hoạt động 4: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn về nhàIII- Vận dụng:

1- Vận dụng:
- Yêu cầu Hs trả lời câu C3 - Hs tiến hành làm câu C3:

(trang 8 – sgk). + Một Hs đọc và tóm tắt.

+ Đọc và tốm tắt. + Một Hs nêu cách giải.

+ Nêu cách giải. - có thể là như sau:

Tóm tắt: Bài

giải

R = 12(Ω) Áp dụng biểu thức

dịnh luật Ôm:

I = 0,5(A) I = U/R  U =

I.R = 12.0,5 = 6(V)

U = ? (V)  U = 6(V)

Hiệu điện thế

- Giáo viên cho các Hs khác giữa hai đầu dây tóc

nhận xét bổ sung câu trả lời bóng đèn là

của bạn mình (nếu cần). 6(V).

- Gv: chốt lại vấn đề, nhận xét

và ghi điểm cho Hs (nếu - Hs khác nhận xét, bổ sung bài

được). làm của bạn mình (nếu cần).

2- Củng cố: - Lưu ý đễn những nhậ xét,

- Gv có thể nêu câu hỏi: từ công đánh giá của Gv.
thức R = U/I, một Hs phá biểu

như sau: “Điện trở của một

dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu - Hs suy nghỉ trả lời câu hỏi của

điện thế đặt vào hai đầu dây Gv.

dẫn và tỷ lệ nghịch với cường

độ dòng điện chạy qua dây

dẫn đó” phát biểu đó đúng

hay sai?Tại sao?.

- Gv gọi một số Hs trong lớp trả

lời, đánh giá, ghi điểm. - Học sinh trả lời câu hỏi.

- Gọi Hs dưới lớp nhận xét câu

trả lời của bạn - Học sinh nhận xét câu trả lời

- Gv: sửa chữa (nếu cần) và ghi điểm của bạn mình

cho Hs. - Lưu ý đến nhắc nhở của Gv

(nếu có). Hoàn thành vở ghi:

“phát biểu trên là sai. Vì tỷ số

U/I không đổi với một dây

3- Hướng dẫn về nhà: dân. Không thể noi R tỷ lệ

- Yêu cầu Hs thuận với U, tỷ lệ nghịch với

+ Tiếp tục hoàn thành C4 (trang I”
8–sgk).

+ Ôn lại bầi 1, học kỹ bài 2. - Học sinh lưu ý đến những

+ Chuẩn bị mẫu báo cáo thực nhắc nhở của Gv.

hành. (trang 10-sgk).

+ Làm bài tập trong SBT.
Rút kinh nghiệm sau Xác nhận của Xác nhận của BGH

bài dạy tổ trưởng tổ chuyên

môn
--------------------------  --------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản