Vật lý lớp 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiến thức: - Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. - Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn) - Suy luận và tiến hành thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài. - Nêu được điện trở của dây dẫn coa cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu thì tỷ lệ thuận với chiều dài của dây. 2- Kỹ năng: - Mắc mạch điện và sử...

Nội dung Text: Vật lý lớp 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ

VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪNI- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và

vật liệu làm dây dẫn.

- Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố

(chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn)

- Suy luận và tiến hành thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở

dây dẫn vào chiều dài.

- Nêu được điện trở của dây dẫn coa cùng tiết diện và được làm từ cùng

một vật liệu thì tỷ lệ thuận với chiều dài của dây.

2- Kỹ năng:

- Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn.

3- Thái độ:

- Nghiêm túc, trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.

II- CHUẨN BỊ:

1- Đối với học sinh:

+ Một ampe kế coa GHĐ là 3,0A và có ĐCNN 0,1A.
+ Một vôn kế có GHĐ 15V và có ĐCNN 0,5V.

+ Một nguồn điện AC\DC.

+ Một công tắc, 08 đoạn dây dẫn bằng đồng có vỏ bọc cách điện.

+ 03 dây điện trở có cùng tiết diện, được làm cùng một loại vật liệu: 01

dây có chiều dài l, 01 dây có chiều dài 2l, 01 dây có chiều dài 3l. Một dây

được quấn quanh một lõi làm bằnd vật liệu cách điện.

2- Đối với Giáo viên:

Chuẩn bị bảng phụ, kẽ sẵn bảng 1 (trang 20 – SGK).

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – tổ chức tình huống học tập < 7 phút >- Kiểm tra bài cũ: - Hs lên bảng, Hs dưới lớp nhận

+ Gọi HS1: Chữa bài tập 6.2 phần xét câu trả lời của bạn mình.

a (SBT).

+ Gọi 02 Hs: : Chữa bài tập 6.5 - Hs khác nhận xét bài làm của

(SBT). bạn.

- Yêu cầu Hs khác nhận xét bài - Hs lưu ý đánh giá của Gv.
làm của bạn.

- Gv đánh giá, ghi điểm cho Học

sinh.

- ĐVĐ: chúng ta đã biết với mỗi

dây dẫn thì R là không đổi, nếu

biết U, biết I có thể tìm được

R. liệu có cách nào để tìm R

nữa không mà không có U, I

cho trước. Để giải quyết chúng

ta cùng nghiên cứu sang bài

học hôm nay.Hoạt động 2: Tìm hiểu điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu

tố nào ? < 10 phút >I- Xác định sự phụ thuộc của

điện trở dây dẫn vào mọt trong

- Yêu cầu Hs quan sát các đoạn nhứng yếu khác nhau:

dây dẫn ở hình 7.1, cho biết - Hs quan sát hình 7.1, cho biết
chúng khác nhau ở yếu tố nào? các dây dẫn kể trên khác nhau

Điện trở của các dây dẫn này ở yếu tố nào? Đưa ra ý kiến

liệu có như nhau không? về giá trị của các điện trở này.

 Yêú tố nào có thể gây ảnh

hưởng đến điện trở của dây dẫn.

- Yêu cầu thảo luận nhóm đề ra - Hs thảo luận, đưa ra phương

phương án kiểm tra sự phụ án thí nghiệm kiểm tra khảo

thuộc của điện trở dây dẫn vào sát sự phụ thuộc của điện trở

chiều dài của dây. dây dẫn vào chiều dài của

- Gv có thể gợi ý cách kiểm tra dây.

sự phụ thuộc của một đại - Hs lắng nghe sự gợi ý của Gv

lượng vào 1 trong các yếu tố (nếu cần).

khác nhau để học ở lớp dưới.

- Yêu cầu đưa ra phương án thí

nghiệm tổng quát để có thể - Hs đưa ra phương án thí

kiểm tra sự phụ thuộc của điện nghiệm tổng quát để có thể

trở vào 1 trong 3 yếu tố của kiểm tra sự phụ thuộc của

bản thân dây dẫn. điện trở vào 1 trong 3 yếu tố

của bản thân dây dẫn.
Hoạt động 3: Xác định sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài < 25

phút >II- Sự phụ thuộc của điện trở vào

chiều dài

- Dự kiến cách tiến hành thí của dây:

nghiệm. 1- Dự kiến cách làm:

- Yêu cầu Hs nêu dự đoán về sự - Hs nêu dự kiến cách tiến hành

phụ thuộc của điện trở vào thí nghiệm.

chiều dài dây bằng cách trả lời - Hs hoàn thừnh C1. có thể là:

C1. Dây dẫn dài 2l có điện trở

2R, day dẫn dài 3l có điện trở

- Gv thống nhất phương án thí 3R.

nghiệm, mắc mạch điện theo 2- Thí nghiệm kiểm tra:

sơ đồ 7.2a  Yêu cầu Hs chọn - Hs tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ

dụng cụ thí nghiệm theo nhóm, hình 7.2a, 7.2b, 7.2c. hoàn thành kết

ghi kết quả vào bảng 1. làm thí quả vào bảng.

nghiệm tương tự theo sơ đồ
hình 7.2b, 7.2c. - Hs nêu kết luận qua kết quả

- Yêu cầu nêu kết luận qua thí thí nghiệm.

nghiệm kiểm tra dự đoán.

3-Kết luận:

- Gv hỏi: điện trở và chiều dài - Học sinh trả lời câu hỏi của

của dây có quan hệ tỷ lệ như Gv.

thế nào? - Hs hoàn thành vở ghi sau khi

- Gv: Với 02 dây dẫn có điện trở đã thống nhất vấn đề: Điện

tương ứng R1, R2 có cùng tiết trở của các dây dẫn có cùng

diện và được làm từ cùng một tiết diện và được làm từu

loại vật liệu, chiều dài của dây cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ

dẫn tương ứng l1 và l2 thì: thuận với chiều dài của mỗi

R1/R2 = l1/l2 dây.Hoạt động 4: Củng cố – Vận dụng - Hướng dẫn về nhà < 7 phút >III- Vận dụng:

- Yêu cầu cá nhn Hs hoàn thành - Cá nhân hoàn thành C2.

C2. - Hs tham gia thảo luận, hoàn
- Hướng dẫn Hs thảo luận C2. thành C2

- Hướng dẫn Hs thảo luận C4. - Hs tham gia thảo luận, hoàn

thành C4, có thể là: Vì hiệu

điện thế đặt vào 2 đầu dây

không đổi nên I tỷ lệ nghịch

với R do. I1 = 0,25I2  R2 =

- Nếu còn thời gian Gv cho Hs 0,25R1 hay R1 = 4R2.

trẩ lời C3 và đọc phần “ Có thể Mà: R1/R2 = l1/l2  l1 = 4l2

em chưa biết “ - Hs triển khai câu C3 và đọc

phần “Có thể em chưa biết “.Rút kinh nghiệm sau Xác nhận của Xác nhận của BGH

bài dạy tổ trưởng tổ chuyên

môn
--------------------------  --------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản