Vật lý phân tử và nhiệt học

Chia sẻ: Vo Thanh Luan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

2
1.311
lượt xem
443
download

Vật lý phân tử và nhiệt học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo học tốt môn Vật lý cấp 3, với những công thức và giải thích ngắn gọn, giúp các bạn học sinh dễ dàng nhớ hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý phân tử và nhiệt học

  1. Hoïc nhanh VAÄT LYÙ CAÁP 3 CAÁP 3 VAÄT LYÙ PHAÂN TÖÛ VAØ NHIEÄT HOÏC CHAÁT RAÉN 1. Ñònh luaät Huc (Hooke) : F = K.  F : Löïc ñaøn hoài (N) K : Heä soá ñaøn hoài hay ñoä cöùng (N/m)  : Ñoä bieán daïng cuûa vaät ñaøn hoài (m) K 0 2. Suaát ñaøn hoài (hay suaát Young) : E= S S : Tieát dieän ngang cuûa vaät ñaøn hoài (m2) 0 : Chieàu daøi ban ñaàu cuûa vaät ñaøn hoài (m) E : Suaát ñaøn hoài (Pa hay N/m2) b : Giôùi haïn beàn cuûa vaät lieäu laøm daây (N/m2) Fb 3. Giôùi haïn beàn : = Fb : Löïc keùo nhoû taùc duïng laøm daây bò ñöùt (N) S S : Tieát dieän ngang cuûa daây (m2) 4. Söï phuï thuoäc cuûa chieàu daøi  vaø theå tích V cuûa moät vaät theo nhieät ñoäâ :  = 0 (1 + t) : Heä soá nôû daøi 0 ,  : Chieàu daøi cuûa vaät ôû O0C vaø ôû t0C V = V0(1 + t) : Heä soá nôû khoái V0, V : Theå tích cuûa vaät ôû O0C vaø ôû t0C CHAÁT LOÛNG 1. Löïc caêng maët ngoaøi : F=   : Chieàu daøi ñöôøng giôùi haïn maët ngoaøi cuûa chaát loûng (m) : Heä soá caêng maët ngoaøi cuûa chaát loûng (N/m) 2. Hieän töôïng mao daãn : Ñoä cao cuûa coät chaát loûng trong oáng mao daãn : h = 4 gdD g : Gia toác troïng tröôøng (m/s2) : Heä soá caêng maët ngoaøi cuûa chaát loûng (N/m) d : Ñöôøng kính trong cuûa oáng (m) D : Khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng (kg/m3) h : Ñoä cao coät chaát loûng trong oáng (daâng leân neáu dính öôùt, haï thaáp neáu khoâng dính öôùt) ÑOÄ AÅM KHOÂNG KHÍ a a : Ñoä aåm tuyeät ñoái cuûa khoâng khí Ñoä aåm töông ñoái (f) cuûa khoâng khí : f = A A : Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ÑIEÄN HOÏC TÓNH ÑIEÄN HOÏC 1. Ñònh luaät Coulomb : q1q2 F=k k = 9.109(N/m2) : Heä soá tæ leä r2 q1q2 : Ñoä lôùn cuûa 2 ñieän tích ñieåm r : Khoaûng caùch giöõa 2 ñieän tích ñieåm F : Löïc töông taùc giöõa 2 ñieän tích ñieåm : Haèng soá ñieän moâi . Trong chaân khoâng : = 1 2. Ñieän tröôøng : F E= q k Q E= r2 5
  2. Hoïc nhanh VAÄT LYÙ CAÁP 3 CAÁP 3 E = E1 + E2 + . . . A 3. Hieäu ñieän theá : U= A : Coâng cuûa löïc ñieän tröôøng q : Ñieän tích q 4. Lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng ñeàu vaø hieäu ñieän theá : E = U d 5. Tuï ñieän : Q Q : Ñieän tích tuï ñieän a. Ñieän dung cuûa tuï ñieän : C = U U : Hieäu ñieän theá giöõa 2 baûn tuï ñieän Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng : S : Haèng soá ñieän moâi d : Khoaûng caùch giöõa 2 baûn tuï ñieän C= 9 9.10 .4 d S : Dieän tích cuûa moät baûn (phaàn ñoái dieän vôùi baûn kia) b. Gheùp tuï ñieän : 1 1 1 1 = + + ... + Gheùp C = C1 + C2 + ... + Cn Gheùp C C1 C2 Cn song song U = U1 = U2 = ... = Un noái tieáp U = U1 + U2 + ... + Un Q = Q1 + Q2 + ... + Qn Q = Q1 = Q2 = ... = Qn c. Naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän : 1 1 1 Q2 ÑV : F(N) ; Q,q(C) ; r(m) ; E(V/m) W= QU = CU2 = 2 2 2 C C(F) ; U(V) ; W(J) DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI 1. Cöôøng ñoä doøng ñieän : q I= t 2. Ñònh luaät OHM cho ñoaïn maïch thuaàn ñieän trôû : I= U I(A) ; U(V) ; R( ) R 3. Ñieän trôû : R =  S : Tieát dieän thaúng cuûa daây daãn (m2) S : Ñieän trôû suaát ( m)  : Chieàu daøi daây daãn(m) Ñieän trôû cuûa daây daãn phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä : Rt = R0 (1 + t) : Heä soá nhieät cuûa ñieän trôû R0 , R t : Ñieän trôû vaät daãn ôû O0C vaø ôû t0C 4. Ñoaïn maïch noái tieáp vaø song song : a. Maéc noái tieáp : A I R1 R2 Rn B I = I1 = I2 = ... = In UAB = U1 + U2 + ... + Un RAB = R1 + R2 + ... + Rn R1 I = I1 + I2 + ... + In A I B b. Maéc song song : R2 UAB = U1 = U2 = ... = Un Rn 1 1 1 1 = + + ... + RAB R1 R2 Rn 5. Suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän (E) : A A : Coâng cuûa löïc laï laøm di chuyeån E= q ñieän tích döông q beân trong nguoàn ñieän 6
  3. Hoïc nhanh VAÄT LYÙ CAÁP 3 CAÁP 3 6. Coâng vaø Coâng suaát cuûa doøng ñieän - Ñònh luaät Jun - Lenxô (Joule - Lenz) : a. Ñoái vôùi doøng ñieän : Coâng A = q U = U I t Coâng suaát P = A / t = U I b. Ñoái vôùi nguoàn ñieän : Coâng A = q E = E I t Coâng suaát P = E I c. Ñònh luaät Jun Lenxô : Q = R I 2 t 7. Coâng vaø Coâng suaát cuûa maùy thu ñieän : a. Maùy thu chæ toûa nhieät (chæ chöùa ñieän trôû thuaàn) : U2 A U2 A = U I t = R I 2t = t vôùi : U = I R P= = U I = R I 2= R t R b. Maùy thu coù suaát phaûn ñieän E' : A = A' + Q' = E'I t + r'I 2t P = A/t = E'I + r'I 2 = UI vôùi : U = E' + r' I 8. Ñònh luaät OHM cho toaøn maïch : a. Maïch kín goàm 1 nguoàn ñieän (E.r) vaø ñieän trôû (R) : E,r I= E R+r b. Neáu maïch ñieän coù theâm maùy thu (E',r') : E,r I = E − E' R + r + r' 9. Ñònh luaät OHM cho caùc loaïi ñoaïn maïch : a. Ñoaïn maïch chöùa maùy phaùt ñieän : U +E A I B I = AB vôùi RAB = R + r RAB E,r b. Ñoaïn maïch chöùa maùy thu : UAB − E ' I I= vôùi RAB = R + r ' A B RAB E',r' c. Ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän vaø maùy thu maéc noái tieáp : A I B I = UAB + E − E ' vôùi RAB = R + r + r' E,r E',r' RAB 10. Maéc nguoàn ñieän thaønh boä : A I B a. Maéc noái tieáp : E1,r1 E2,r2 En,rn Eb = E1 + E2 + ...+ En rb = r1 + r2 + ...+ rn E = nE * Neáu coù n nguoàn gioáng nhau, moãi nguoàn coù suaát ñieän ñoäng E vaø ñieän trôû trong r : r b= nr b * Neáu coù 2 nguoàn maéc xung ñoái : A I B E = E − E (E > E ) r = r + r b 1 2 1 2 b 1 2 E1,r1 E2,r2 b. Maéc song song : Giaû söû coù n nguoàn ñieän gioáng nhau maéc song song Eb = E rb = r / n A B c. Maéc hoãn hôïp ñoái xöùng : Giaû söû coù nhieàu nguoàn ñieän gioáng nhau ñöôïc maéc thaønh m haøng, moãi haøng A B coù n nguoàn maéc noái tieáp Eb = n E r b = nr / m 7
  4. Hoïc nhanh VAÄT LYÙ CAÁP 3 CAÁP 3 DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN * Ñònh luaät Faraday : F = 9,65.107 (C/kg) : Haèng soá Faraday m = 1 A It (q = I t ) A : Nguyeân töû löôïng ; n : Hoùa trò F n Ñôn vò : m(kg) ; I (A) ; t(s) TÖØ TRÖÔØNG 1. Löïc töø taùc duïng leân moät daây daãn mang doøng ñieän : Ñoä lôùn : F = BI  sin ( : goùc hôïp bôûi höôùng cuûa I vaø B ) 2. Töø tröôøng cuûa doøng ñieän trong caùc maïch coù daïng khaùc nhau : a. Trong daây daãn daøi : b. Trong khung daây troøn : Töø tröôøng taïi taâm O (R : Baùn kính cuûa khung daây troøn) c. Trong oáng daây daøi : (n : soá voøng treân moãi meùt chieàu daøi cuûa oáng) 3. Nguyeân lyù choàng chaát töø tröôøng : B = B1 + B2 + . . . I 1I 2 4. Töông taùc giöõa 2 daây daãn song song mang doøng ñieän : r 5. Momen cuûa ngaãu löïc töø taùc duïng leân khung daây mang doøng ñieän I : M = I BSsin ( : Goùc hôïp bôûi B vôùi phaùp tuyeán n cuûa khung daây ; S : Dieän tích khung daây) 6. Löïc Lorenxô (Lorentz) : Ñoä lôùn : F = q vBsin ( : goùc hôïp bôûi caûm öùng töø B vôùi vaän toác v ) CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ 1. Töø thoâng : = BScos Ñôn vò : : Veâbe (Wb) ; B : Tesla (T) ; S (m2) n : Soá voøng cuûa cuoän daây 2. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng : Ec = n t : Toác ñoä bieán thieân cuûa töø thoâng t 3. Hieän töôïng töï caûm : a. Ñoä töï caûm cuûa oáng daây L= I b. Suaát ñieän ñoäng töï caûm E= =L I t t L : (H) ÑV: I : (A) c. Naêng löôïng töø tröôøng oáng daây W = ½ .LI 2 W : (J) 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản