VB6: Lập trình tiện ích như Task Manager

Chia sẻ: Lang Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
170
lượt xem
60
download

VB6: Lập trình tiện ích như Task Manager

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong khi lập trình các ứng dụng, một số bạn sẽ gặp phải yêu cầu kiểm tra hệ thống và liệt kê tất cả ứng dụng đang chạy (như tiện ích "Task Manager") và trong một số trường hợp còn cần đến cách thức để "kill" các ứng dụng đó. Bài viết sẽ trình bày cách hiện thực các yêu cầu này bằng VB6. Một chương trình được kích hoạt từ 1 tập tin (file) khả thi *.exe nằm ở vị trí xác định trên đĩa cứng. Khi chương trình chạy, nó trở thành tiến trình (process) trong máy, mỗi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VB6: Lập trình tiện ích như Task Manager

  1. VB6: Lập trình tiện ích như "Task Manager" Trong khi lập trình các ứng dụng, một số bạn sẽ gặp phải yêu cầu kiểm tra hệ thống và liệt kê tất cả ứng dụng đang chạy (như tiện ích "Task Manager") và trong một số trường hợp còn cần đến cách thức để "kill" các ứng dụng đó. Bài viết sẽ trình bày cách hiện thực các yêu cầu này bằng VB6. Một chương trình được kích hoạt từ 1 tập tin (file) khả thi *.exe nằm ở vị trí xác định trên đĩa cứng. Khi chương trình chạy, nó trở thành tiến trình (process) trong máy, mỗi process sẽ được nhận dạng bằng 1 tên nhận dạng (ID) ở dạng số nguyên. Một file khả thi có thể được kích hoạt chạy nhiều lần để trở thành nhiều process khác nhau. Do đó, để nhận dạng process, HĐH dùng định danh riêng (ID) của process. Tuy nhiên, người dùng thường nhận dạng process bằng tên file khả thi của chương trình (nên dùng đường dẫn tuyệt đối của file khả thi để tránh nhầm lẫn giữa các file chương trình nằm ở các thư mục khác nhau nhưng có cùng tên file). Nếu đang lập trình trên HĐH tương thích với WinNT (NT, 2000, XP, Vista...), bạn có thể dùng thư viện quản lý process có tên là PSAPI của Microsoft để duyệt các process đang chạy (thông qua các hàm EnumProcesses, EnumProcessModule, OpenProcess, GetModuleFileNameEx...) và xóa process theo yêu cầu. Sau đây là qui trình điển hình để viết 1 ứng dụng VB đơn giản giải quyết các yêu cầu của bạn: 1. Chạy VB 6.0, tạo project loại "Standard EXE". Sau khi Form trống hiển thị, hãy thiết kế Form có dạng sau: Trong đó button "List Process" có tên là btnList, button "Kill Process" có tên là btnKill, textbox nhập ID có tên là txtProcessID, listbox để chứa danh sách các process có tên là lbProcesses. 2. Nhấn đúp chuột vào button ListProcess để tạo thủ tục xử lý sự kiện click chuột trên button này rồi viết code như sau: 'code cho Form ứng dụng Option Explicit 'thủ tục xóa 1 process Private Sub btnKill_Click() Dim hProcess As Long Dim retval As Long 'lấy handle của Process xác định bởi người dùng hProcess = OpenProcess(SYNCHRONIZE Or PROCESS_TERMINATE, 0, CLng( txtProcessID.Text)) If hProcess 0 Then 'xóa process tương ứng retval=TerminateProcess(hProcess, 0) End If End Sub
  2. 'thủ tục hiển thị danh sách process 'mỗi process hiển thị 2 thông tin: ID và đường dẫn file khả thi Private Sub btnList_Click() Dim cb As Long Dim cbNeeded As Long Dim NumElements As Long Dim ProcessIDs() As Long Dim cbNeeded2 As Long Dim NumElements2 As Long Dim Modules(1 To 200) As Long Dim lRet As Long Dim ModuleName As String Dim nSize As Long Dim hProcess As Long Dim i As Long lbProcesses.Clear 'tạo array chứa ID của các process cb = 8 cbNeeded = 96 Do While cb
  3. 3. Dời chuột về cửa sổ Process, nhấn phải chuột trên phần tử gốc, chọn menu Add.Module để tạo 1 module mới (tên mặc định là Module1) rồi viết đoạn code VB sau đây vào module mới này: 'khai báo các hàm API cần gọi Public Declare Function Process32First Lib "kernel32" (ByVal hSnapshot As Long, lppe As PROCESSENTRY32) As Long Public Declare Function Process32Next Lib "kernel32" (ByVal hSnapshot As Long, lppe As PROCESSENTRY32) As Long Public Declare Function CloseHandle Lib "Kernel32.dll" (ByVal Handle As Long) As Long Public Declare Function OpenProcess Lib "Kernel32.dll" (ByVal dwDesiredAccessas As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcId As Long) As Long Public Declare Function EnumProcesses Lib "psapi.dll" (ByRef lpidProcess As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long Public Declare Function GetModuleFileNameExA Lib "psapi.dll" (ByVal hProcess As Long, ByVal hModule As Long, ByVal ModuleName As String, ByVal nSize As Long) As Long Public Declare Function EnumProcessModules Lib "psapi.dll" (ByVal hProcess As Long, ByRef lphModule As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long Public Declare Function CreateToolhelp32Snapshot Lib "kernel32" (ByVal dwFlags As Long, ByVal th32ProcessID As Long) As Long Public Declare Function GetVersionExA Lib "kernel32" (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Integer Public Declare Function TerminateProcess Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal uExitCode As Long) As Long 'khai báo kiểu dữ liệu cần dùng Public Type PROCESSENTRY32 dwSize As Long cntUsage As Long th32ProcessID As Long ' This process th32DefaultHeapID As Long th32ModuleID As Long ' Associated exe cntThreads As Long th32ParentProcessID As Long ' This process's parent process pcPriClassBase As Long ' Base priority of process threads dwFlags As Long szExeFile As String * 260 ' MAX_PATH End Type Public Type OSVERSIONINFO dwOSVersionInfoSize As Long dwMajorVersion As Long dwMinorVersion As Long dwBuildNumber As Long dwPlatformId As Long
  4. '1 = Windows 95, 2 = Windows NT szCSDVersion As String * 128 End Type Public Const PROCESS_QUERY_INFORMATION = 1024 Public Const PROCESS_VM_READ = 16 Public Const PROCESS_TERMINATE = 1 Public Const MAX_PATH = 260 Public Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000 Public Const SYNCHRONIZE = &H100000 Public Const PROCESS_ALL_ACCESS = &H1F0FFF Public Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2& Public Const hNull = 0 4. Chọn menu Run.Start để chạy thử ứng dụng, nhấn button List Process để xem danh sách các process, nhập ID process cần xóa rồi ấn nút Kill Process để xóa process theo yêu cầu. Chúc các bạn thành công.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản