Vẽ autocad 3D phần 1

Chia sẻ: Vongthe Sam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
1.489
lượt xem
1.163
download

Vẽ autocad 3D phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp kiến thức về mô hình 3D và thiết lập hướng quan sát trên mô hình 3D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ autocad 3D phần 1

 1. CAÙC MOÂ HÌNH 3D CAÙC MOÂ HÌNH 3D 1. Moâ hình 2D ½. Ñöôïc taïo ra baèng caùch keùo daøi caùc ñoái töôïng 2D theo truïc Z 3. Moâ hình maët cong 2. Moâ hình khung daây 4. Moâ hình moâ hình solid Moâ Hình Khung Daây 12 Line THIEÁT LAÄP HÖÔÙNGQUAN SAT TREÂN MOÂ THIEÁT LAÄP HÖÔÙNG QUAN SAT TREÂN MOÂ HÌNH 3D HÌNH 3D Böôùc 1: Chyeån sang moâ hình 3D Chuùng ta cuõng coù theå chuyeån sang moâ hình 3d töø thanh coâng cuï view CAÙCH THÖÏC HIEÄN 6 maët chieáu cô 4 goùc nhìn cô baûn baûn 3d 1
 2. THIEÁT LAÄP HÖÔNG QUAN SAT TREÂN MOÂ THIEÁT LAÄP HÖÔÙNG QUAN SAT TREÂN MOÂ HÌNH 3D HÌNH 3D Böôùc 2: Taïo moâi tröôøng laøm vieäc coù ñaày ñuû caùc truïc Giao dieän cuûa maøn hình nhö sau HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ TRONG 3D HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ TRONG 3D Ñieàu Khieån Söï Hieån Thò Cuûa Bieåu Töôïng Toïa Ñoä Ñieàu Khieån Söï Hieån Thò Cuûa Bieåu Töôïng Toïa Ñoä Leänh UCSICON Leänh UCSICON Chæ hieån thò 2D Command: ucsicon Khi choïn vaøo thuoäc tính P Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] : ON/OFF. Môû taét bieåu töôïng ALL. Theå hieän toïa ñoä treân moïi khung nhìn Hieån thò 3D Noorigin. Chæ xuaát hieän ôû goùc traùi Origin. Luoân luoân di chyeån theo goác toïa ñoä Properties. Vaøo caùc ñaëc tính caøi ñaët 2
 3. HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ TRONG 3D HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ TRONG 3D Ñieàu Khieån Söï Hieån Thò Cuûa Bieåu Töôïng Toïa Ñoä Taïo heä truïc taïo ñoä môùi: Leänh UCSICON Leänh UCS Menu bar Toolbars Nhaäp leänh Tools\New UCS UCS UCS Baïn cuõng coù theå goïi leänh Command: ucs UCSICON töø [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] : Leänh UCS Leänh UCS New Taïo môùi heä trucï toïa ñoä baèng 1 trong 6 caùch sau ñaây Zaxis. Xaùc ñònh goác cuûa heä truïc toïa ñoä vaø phöông cuûa truïc Z Taïo heä truïc toïa ñoä môùi baèng caùch thay ñoåi goác toïa ñoä, phöông, chieàu caùc truïc x, y, z khoâng ñoåi Specify origin of new UCS : 1. XAÙC ÑÒNH ÑIEÅM GOÁC 2. XAÙC ÑÒNH TRUÏC Z Toïa ñoä cuõ Toïa ñoä môùi 3
 4. Leänh UCS Leänh UCS 3POINT. Taïo heä truïc toïa ñoä môùi qua 3 ñieåm, Khi X/Y/Z. Quay heä truïc toïa ñoä X, Y, Z hieän haønh. chuùng ta choïn 3p 1. XAÙC ÑÒNH ÑIEÅM GOÁC 2. XAÙC ÑÒNH TRUÏC X 3. XAÙC ÑÒNH TRUÏC Y Heä truïc toïa ñoä cuõ Heä truïc toïa môùi xoay theo truïc x 90 ñoä Leänh UCS Leänh UCS MOVE : Di chuyeån heä toïa ñoä sang vò trí môùi Ví duï: khi trong baûn veõ 3D ta caàn ghi chöõ vaøo baûn veõ ORTHOGRAPHIC: Chæ ñònh moät trong sau maët chuùng ta neân ñaët teân cho heä truïc toïa ñoä ñoù chieáu PREV: Trôû veà toïa ñoä tröôùc ñoù RESTORE: Goïi teân heä toïa ñoä ñaõ löu Enter name of UCS to restore or [?]: Nhaäp teân heä toïa ñoä caàn goïi SAVE: Löu moät heä toïa ñoä Enter name to save current UCS or [?]: Nhaäp teân caàn löu. DEL: Xoùa moät heä toïa ñoä ñaõ coù 4
 5. Xeùn CAÙC CAÏNH MOÂ HÌNH BAÈNG LEÄNH TRIM BAØI TAÄP AÙP DUÏNG Duøng leänh TRIM ñeå xeùn caùc caïnh vaø phaûi choïn tuøy Anh chò haõy veõ hình sau choïn laø Poject Ñoái töôïng chöa trim Ñoái töôïng sau khi trim BAØI TAÄP AÙP DUÏNG BAØI TAÄP AÙP DUÏNG Böôùc 1: Anh, chò haõy duøng leänh Line ñeå veõ hình Böôùc 2: thöïc hieän ghi toïa ñoä caùc maët Maët treân. Böôùc 2: thöïc hieän ghi toïa ñoä caùc maët Maët ñaùy. Maët ñöùng. 5
 6. BAØI TAÄP AÙP DUÏNG TAÏO CAÙC MAËT 2D 1/2 Chuùng ta taïo caùc maët phaúng 2d ½ baèng caùc hình 2d ñaõ coù Maët ñöùng coøn laïi. TAÏO CAÙC MAËT 2D 1/2 TAÏO CAÙC MAËT 2D 1/2 Caùch thöïc hieän Chuùng ta coù theå ñònh tröôùc ñoä daøy tröôùc khi veõ 2d Töø caùc hình 2d ñaõ veõ chuùng ta goïi leänh “_Ch” taïi doøng Caùch thöïc hieän Command. ommand: -ch CHANGE Select objects: Specify opposite corner: 1 found Choïn Ñoái Töôïng Specify change point or [Properties]: p Löïa Choïn P Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: t Löïa Choïn Naâng Ñoä Daøy Ñoái Töôïng Specify new thickness : 50 Chieàu Cao Ñoái Töôïng Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: 6
 7. Baøi taäp aùp duïng CAÙC LEÄNH TAÏO TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ TAÏ CAÙ MAË SÔÛ Thanh coâng cuï 3d suface Box Pyramid sphere Dome Wedge Cone Dish Tours CAÙC LEÄNH TAÏO TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ TAÏ CAÙ MAË SÔÛ CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ Maët hoäp chöõ nhaät Box (hoaëc duøng leänh Ai – Box). Caùch thöïc hieän: Command: 3d Enter an option[Box/Cone/DIsh/Dome/Mesh/Pyramid /Sphere/Torus/Wedge]: B Specify corner point of box: Xaùc ñònh goùc döôùi Specify length of box: Chieàu daøi X Specify width of box or [Cube]:Chieàu roäng Y hoaëc nhaäp C Specify height of box: 30 (chieàu cao Z) 7
 8. CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ Maët hình neâm. Wedge( leänh Ai – Wedge) Caùch thöïc hieän: Command: 3d Enter an option [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere /Torus/Wedge]: w Specify corner point of wedge: (toaï ñoä goác cuûa hình neâm) Specify length of wedge: 100 (chieàu daøi truïc X) Specify width of wedge: 80 (chieàu roäng truïc Y) Specify height of wedge: 50 (chieàu cao Z) Specify rotation angle of wedge about the Z axis: CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ Hình ña dieän Pyramid (hoaëcduøng leänh Ai – Pyramid) Caùch thöïc hieän: Command: 3d Enter an option [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: p Specify first corner point for base of pyramid: (ñieåm thöù nhaát cuûa ñaùy) Specify second corner point for base of pyramid: 60 (ñieåm thöù hai cuûa ñaùy) Specify third corner point for base of pyramid: 60 (ñieåm thöù 3 cuûa ñaùy) Specify fourth corner point for base of pyramid or [Tetrahedron]: Veõ ña dieän vôùi söï löïa choïn B Veõ ña dieän vôùi söï löïa choïn T (xaùcñònh ñieåm thöù tö ñeå xaùc ñònh maët phaúng cuûa ñaùy) 8
 9. CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ Caùch thöïc hieän: Maët nöûa caàu döôùi vaø treân. Dish Dome (hoaëc Ai – dish Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: t Hoaëc Dome) (nhaäp R “ridge” neáu ñænh laø moät caïnh, nhaäp T “top” neáu ñænh laø moät tam giaùc töù giaùc. Specify first corner point for top of pyramid: (xaùc ñònh ñieåm thöù nhaát cuûa maët phaúng ñænh) Specify second corner point for top of pyramid: (xaùc ñònh ñieåm thöù hai cuûa maët phaúng ñænh) Specify third corner point for top of pyramid: (xaùc ñònh ñieåm thöù 3 cuûa maët phaúng ñænh) Specify fourth corner point for top of pyramid: Dish (xaùc ñònh ñieåm thöù tö ñeå xaùc ñònh maët phaúng ñænh Dome CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ Caùch thöïc hieän: Maët caàu Sphere (Ai – Sphere) Command: 3d [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: s Specify center point of sphere: Specify radius of sphere or [Diameter]: (nhaäp baùn kính) Enter number of longitudinal segments for surface of sphere : (nhaäp soá ñöôøng kinh tuyeán) Enter number of latitudinal segments for surface of sphere : Maët caàu (nhaäp soá ñöôøng vó tuyeán) 9
 10. CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ Caùch thöïc hieän: Taïo maët Torus (Ai – Torus) Command: 3d [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: s Specify center point of sphere: choïn taâm hình Specify radius of sphere or [Diameter]: ñöôøng kính Enter number of longitudinal segments for surface of sphere : (nhaäp soá ñöôøng kinh tuyeán) Enter number of latitudinal segments for surface of sphere : (nhaäp soá ñöôøng vó tuyeán) Maët xuyeán CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ Caùch thöïc hieän: Maët noùn Cone (Ai – cone) Command: 3D Enter an option [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: T Specify center point of torus: Specify radius of torus or [Diameter]: (nhaäp ñöôøng kính voøng xuyeán ngoaøi) Specify radius of tube or [Diameter]: (nhaäp ñöôøng kính cuûa oáng) Enter number of segments around tube circumference : (soá caùc phaân ñoaïn treân maët oáng) Enter number of segments around torus circumference : Maët noùn cuït (soá caùc phaân ñoaïn theo chu vi maët oáng) Maët noùn Maët truï 10
 11. CAÙC LEÄNH TAÏO CAÙC MAËT CONG CÔ SÔÛ CAÙ MAË SÔÛ CAÙC LEÄNH MAËT LÖÔÙI ÑA GIAÙC MAË LÖ GIAÙ Caùch thöïc hieän: Taïo maët cong Leänh Edgesurf. Command: 3d Enter an option [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: c Specify center point for base of cone: (taâm cuûa voøng ñaùy maët noùn) Specify radius for base of cone or [Diameter]: ( baùn kình voøng ñaùy) Specify radius for top of cone or [Diameter] : (baùn kính voøng ñænh) Edgesurf vôùi Edgesurf vôùi Tröôùc khi Specify height of cone: (chieàu cao) Surftab1 10 Surftab1 15 Enter number of segments for surface of cone : edgesurf Surftab 2 30 Surftab 2 15 (nhaäp soá ñöôøng sinh) CAÙC LEÄNH MAËT LÖÔÙI ÑA GIAÙC MAË LÖ GIAÙ CAÙC LEÄNH MAËT LÖÔÙI ÑA GIAÙC MAË LÖ GIAÙ Taïo maët phaúng troøn Xoay. Leänh Revsurf Ñeå taïo ñöôïc caùc maët löôùi daøy hay moûng chuùng ta phaûi ñònh daïng bieán laøm taèng Caùch thöïc hieän Command: surftab1 Enter new value for SURFTAB1 : Command: surftab2 Enter new value for SURFTAB2 : 30 11
 12. CAÙC LEÄNH MAËT LÖÔÙI ÑA GIAÙC MAË LÖ GIAÙ CAÙC LEÄNH MAËT LÖÔÙI ÑA GIAÙC MAË LÖ GIAÙ Caùch thöïc hieän Caùch thöïc hieän Command: Revsurf Current wire frame density: SURFTAB1=20 SURFTAB2=20 Select object to revolve: (choïn bieân daïng xoay) Select object that defines the axis of revolution: (choïn truïc xoay) Specify start angle : (vò trí baét ñaàu maët noùn xoay) Specify included angle (+=ccw, -=cw) : (goùc quay xung quanh truïc xoay) CAÙC LEÄNH MAËT LÖÔÙI ÑA GIAÙC MAË LÖ GIAÙ CAÙC LEÄNH MAËT LÖÔÙI ÑA GIAÙC MAË LÖ GIAÙ Taïo maët keû Leänh Rulesurf. Caùch thöïc hieän Command: RULESURF Current wire frame density: SURFTAB1=15 Select first defining curve: (choïn ñöôøng bieân 1) Select second defining curve: (choïn ñöôøng bieân 2) 12
 13. CAÙC LEÄNH MAËT LÖÔÙI ÑA GIAÙC MAË LÖ GIAÙ CAÙC LEÄNH MAËT LÖÔÙI ÑA GIAÙC MAË LÖ GIAÙ Taïo maët truï. Leänh Tabsurf Caùch thöïc hieän Command: TABSURF Current wire frame density: SURFTAB1=25 Select object for path curve: (choïn ñöôøng chuaån ñònh daïng maët truï) Select object for direction vector: (choïn vectô ñònh höôùng) Baøi taäp aùp duïng Baøi taäp aùp duïng Caùch thöïc hieän ? Böôùc 1 taïo bieân daïng Chuùng ta ñöùng treân maët phaúng 3d sau ñoù quay heä truïc toïa ñoä theo truïc x moät goùc 90 ñoä ñeå veõ bieân daïng. 13
 14. Baøi taäp aùp duïng Baøi taäp aùp duïng Böôùc 2. taïo bieân daïng caùc bieân daïng treân thaønh caùc Bieän daïng kín ñöôøng pline kín Leänh Pedit Command Pe Select polyline or [Multiple]: Choïn 1 ñoái töôïng Do you want to turn it into one? Y Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltypegen/Undo]: Löïa choïn j Specify opposite corner: Löïa choïn toaøn boä Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltypegen/Undo]: Baøi taäp aùp duïng Baøi taäp aùp duïng Böôùc 4 taïo bieân daïng quay vôùi ñoä roäng width = 5 Böôùc 3 taïo bieân daïng quay vôùi doä daøy width = 5 Ñeå taïo chieàu daøy theo truïc z ta duøng leänh –CH ñeå thay Veõ bieân daïng quay sau ñoù pedit laïi vaø ñoàng thôøi ñònh ñoåi vaø löïa choïn thuoäc tính Thickness sau ñoù dich chuyeån chieàu roäng width = 5 vaøo giöõa Ta coù bieân baïng nhö sau 14
 15. Baøi taäp aùp duïng Baøi taäp aùp duïng Böôùc 5 taïo bieân daïng ngoaøi cuûa ly duøng leänh Revolved Böôùc 6 taïo nöôùc trong ly suface Ñònh daïng Surftab1 40, Surftab2 = 45 CAÙC LEÄNH TAÏO KÍN MIEÀN 2D CAÙC LEÄNH TAÏO KÍN MIEÀN 2D Note: ñeå taïo mieàn kín cho ñoái töông 2d chuùng ta coøn theå duøng leänh Bo hoaëc Region Choïn pick point Caùch thöïc hieän: Leänh Bo Command Bo Xuaát hieän hoäp thoaïi Choïn pick point Choïn mieàn caàn taïo kín Pick vaøo vuøng naøy 15
 16. CAÙC LEÄNH TAÏO KÍN MIEÀN 2D Baøi taäp 1 Caùch thöïc hieän: Leänh Region Command: region Select objects: Choïn toaøn boä caùc ñoái töôïng muoán taïo mieàn kín Specify opposite corner: 4 found Caùc ñoái töôïng ñaõ choïn Khung ñöôïc choïn seõ taïo mieàn kín 16
Đồng bộ tài khoản