Vẽ autocad 3D phần 4

Chia sẻ: Vongthe Sam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
1.997
lượt xem
1.419
download

Vẽ autocad 3D phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài vẽ autocad 3D phần 4 này các bạn sẽ học được về các lệnh biến hình trong 3D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ autocad 3D phần 4

  1. CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D 1. Leänh ROTATE 3D Doøng leänh Select objects: Specify opposite corner: 1 found Coâng duïng: Duøng ñeå quay ñoái töôïng solid, wrieframe, Choïn ñoái töôïng caàn quay surfaces Caùch goïi leänh: Specify first point on axis or define axis by [Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]: Modify\3D operation> rotate3D Choïn ñieåm thöù nhaát laøm truïc Rotate3d Specify second point on axis: Choïn ñieåm thöù 2 ñeå taïo thaønh truïc Specify rotation angle or [Reference]: 45 Nhaäp giaù trò goùc quay CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Ví duï Quay theo truïc Caùc löïa choïn ñaõ choïn goùc 90 Last: Sö söû duïng löïa choïn naøy thì ta quay caùc ñoái töôïng Ñieåm thöù nhaát quanh truïc quay cuûa leänh Rotate 3D tröôùc ñoù. laøm truïc View: Truïc quay laø ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi maøn hình. Xaxis/Yaxis/Zaxis. Truïc quay laø caùc truïc X, Y, Z vaø ñi qua ñieåm maø ta xaùc ñònh taïi doøng nhaéc. Specify a point on the Z axis : Ñieåm thöù hai (xaùc ñònh ñieåm maø truïc quay ñi qua) laøm truïc 1
  2. CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D 2. Leänh Mirror 3D Coâng duïng: Duøng ñeå taïo caùc ñoái töôïng ñoái xöùng Caùch goïi leänh: Modify\3D operation> Mirror3d Mirror3D Quay theo truïc Y 90 ñoä CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Doøng leänh Select objects: 1 found Ñieåm thöù Choïn ñoái töôïng nhaát Ñieåm thöù 2 Specify first point of mirror plane (3 points) or [Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] Chonï ñieåm thöù nhaát laøm maët phaúng Specify second point on mirror plane: Choïn ñieåm thöù 2 laøm maët phaúng Specify third point on mirror plane: Chonï ñieåm thöù 3 laøm maët phaúng Ñieåm thöù 3 Delete source objects? [Yes/No] : Coù xoùa hình goác hay khoâng 2
  3. CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Caùc löïa choïn Neáu chuùng ta löïa choïn maët ñoái xöùng song song vôùi caùc 3 Point: Maët phaúng ñoái xöøng ñöôïc xaùc ñònh qua ba maët phaúng XY, YZ, ZX Seõ xuaát hieän doøng leänh ñieåm: Specify point on ZX plane Object: Maët phaúng ñoái xöùng laø maët phaúng chöùa ñoái Xaùc ñònh toïa ñoä ñieåm maø maët ñoái xöùng seõ ñi qua töôïng ñöôïc choïn: Last: söõ duïng laïi maët phaúng ñoái xöøng cuûa leänh Mirror tröôùc ñoù. Zaxis: maët phaúng ñoái xöùng laø maët phaúng XY vuoâng goùc vôùi truïc Z maø ta seõ xaùc XY, YZ, ZX: Maët phaúng ñoái xöùng song song vôùi maët Maët ñoái phaúng XY (hoaëc YZ, ZX) xöùng laø zx CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D 2. Leänh 3D Array Doøng leänh Array theo hình chöõ nhaät Select objects: 1 found Caùch goïi leänh: Enter the type of array [Rectangular/Polar] : Modify\3D operation> Array Enter the number of rows (---) : 2 (soá caùc haøng) Enter the number of columns (|||) : 3 (soá caùc coät) 3DArray Enter the number of levels (...) : 2 (soá caùc lôùp) Array theo hình chöõ nhaät Specify the distance between rows (---): 100 Array theo voøng troøn (nhaäp khoaûng caùch giöõa caùc haøng) Specify the distance between columns (|||): 100 (nhaäp khoaûng caùch giöõa caùc coät) Specify the distance between levels (...): 300 (nhaäp khoaûng caùch giöõa caùc lôùp) 3
  4. CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Array theo voøng troøn Enter the number of items in the array: 12 Soá löôïng caàn Array Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) : Goùc quay laø bao nhieâu Rotate arrayed objects? [Yes/No] : Coù xoay ñoái töôïng hay khoâng Specify center point of array: Xaùc ñònh taâm quay pecify second point on axis of rotation: Choïn ñieåm thöù hai ñeå xaùc ñònh trucï quay CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Ví duï Truïc quay 3D array vôùi 8 Solid sau khi tröø ñoái töôïng 4
  5. Baøi taäp ví duï 5
Đồng bộ tài khoản