Vẽ Đèn Giao Thông part2

Chia sẻ: bichtram851

Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Rectangular Marquee Công cụ & sau đó 'Xóa'

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vẽ Đèn Giao Thông part2

 

  1. [13]-Now create the following selection with the help of Rectangular Marquee Tool & then ‘Delete’ [13]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đ ây với sự giúp đỡ của Rectangular Marquee Công cụ & sau đó 'Xóa'
  2. [14]-Now click on ‘f’ which is indicating by Hand sign as shown below [14]-Bây giờ bấm vào 'f' mà chỉ là do tay ký như hiển thị dưới đây [15]-Now select Bevel & Emboss and apply the following settings [15]-Bây giờ chọn bevel & EMBOSS và áp dụng các cài đặt sau đây
  3. [16]-Now select Gradient Overlay & use the following settings [16]-Bây giờ chọn Nền Lớp phủ & sử dụng các cài đặt sau đây [17]-Now select Stroke and apply the following settings [17]-Bây giờ chọn Tai biến mạch máu não và áp dụng các cài đặt sau đây [18]-Now your image will be look as shown below [18]-Bây giờ hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị dưới đây
  4. [19]-Now create the following selection with the help of Rectangular Marquee Tool [19]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Rectangular Marquee Công cụ
  5. [20]-Now fill the selection with any color & click on ‘f’ which is indicating by Hand sign as shown below [20]-Bây giờ hãy đ iền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc & bấm vào 'f' mà chỉ là do tay ký như hiển thị dưới đây [21]-Now select Gradient Overlay and apply the following settings [21]-Bây giờ chọn Nền Lớp phủ và áp dụng các cài đ ặt sau đây
  6. [22]-Now create the following selection with the help of Elliptical Marquee Tool [22]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Elliptical Marquee Công cụ [23]-Now fill the selection with any color & after that create the following selection with the help of Elliptical Marquee Tool [23]-Bây giờ hãy điền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc và sau đó tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Elliptical Marquee Công cụ
  7. [24]-Now create the following selection with the Help of Elliptical Marquee Tool & then fill with any color [24]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với Trợ giúp của Elliptical Marquee Công cụ & sau đó điền với bất kỳ m àu sắc
  8. [25]-Now create the following selection with the help of Elliptical Marquee Tool [25]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Elliptical Marquee Công cụ
  9. [26]-Now fill the selection with any color [26]-Bây giờ hãy đ iền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản