Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2004 - Phụ lục

Chia sẻ: hoa_layon

Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2004 Để tiện cho việc học tập trong phụ lục này tôi xin đ-a ra h-ỡng dẫn cài đặt và đăng ký cho ch-ơng trình để bạn có thể dùng đ-ợc ch-ơng trình vẽ kỹ thuật này Phụ Lục 1 Sau đây tôi xin giới thiệu đầy đủ các b-ớc để thực hiện việc cài đặt, và đăng ký cho Autocad2004. Phiên bản này bạn muốn dùng đ-ợc thì sau khi cài đặt song bạn phải tiến hành đăng ký cho nó, thì mới dùng đ-ợc chứ không nh- những phiên bản CAD tr-ớc . Để thực hiện...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2004 - Phụ lục

Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004§Ó tiÖn cho viÖc häc tËp trong phô lôc nµy t«i xin ®−a ra h−ìng dÉn cµi ®Æt vµ ®¨ng
ký cho ch−¬ng tr×nh ®Ó b¹n cã thÓ dïng ®−îc ch−¬ng tr×nh vÏ kü thuËt nµy
Phô Lôc 1


Sau ®©y t«i xin giíi thiÖu ®Çy ®ñ c¸c b−íc ®Ó thùc hiÖn viÖc cµi ®Æt, vµ ®¨ng ký cho Autocad2004.
Phiªn b¶n nµy b¹n muèn dïng ®−îc th× sau khi cµi ®Æt song b¹n ph¶i tiÕn hµnh ®¨ng ký cho nã, th×
míi dïng ®−îc chø kh«ng nh− nh÷ng phiªn b¶n CAD tr−íc .
§Ó thùc hiÖn cµi ®Æt phiªn b¶n nµy th× tr−íc hÕt b¹n ph¶i cã bé cµi nµy hoÆc ®Üa
CD cad2004 , dung l−îng cña bé cµi nµy kho¶ng 314MB vµ cã ®Çy ®ñ c¸c th− môc nh− bé
cµi ®Æt mµ b¹n thÊy trong h×nh d−íi ®©y
Khi b¾t ®Çu cµi ®Æt th× yªu cÇu dung l−îng æ cøng dµnh cho viÖc cµi ®Æt
AutoCAD2004 lµ 170MB. B¹n h·y më ®Õn th− môc chøa bé cµi ®Æt nh− h×nh trªn råi kÝch
ch¹y File Setup.exe ®Ó cµi ®Æt khi nµy mét hép tho¹i nh− h×nh sau hiÖn ra
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 176
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004

H·y chän Install ®Ó thùc hiÖn tiÕp nh÷ng b−íc sau, vµ mét hép tho¹i míi hiÖn ra
TiÕp tôc dïng tr¸i chuét kÝch vµo ch÷ Install mÇu ®á ®Ó tiÕp tôc sau ®ã cã mét hép
tho¹i tiÕp theo hiÖn ra nh− bªn d−íi ®©y. ch−¬ng tr×nh b¾t ®Çu thiÕt lËp nh÷ng th«ng tin ®Ó
tiÕp tôc cµI ®Æt b¹n h·y ®îi mét vµI phót sau th× cã mét hép tho¹i tiÕp theo hiÖn ra
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 177
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
§Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh b¹n chän Next
TÝch chuét vµo nót I accept ®Ó chÊp nhËn nh÷ng tho¶ thuËn vÒ b¶n quyÒnTr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 178
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
NÕu muèn in toµn bé th«ng tin nµy th× b¹n chän vµo nót Print... ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh
cµi ®Æt chän Next sau ®ã tiÕp tôc b−íc tiÕp theo
ë ®©y tiÕp tôc chän Next ®Ó nguyªn sè Serial Number lµ 000 00000000 råi chän
Next
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 179
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
ë hép tho¹i nµy khai b¸o c¸c th«ng tin vÒ ng−êi dïng b¹n h·y ®iÒn ®Çy ®ñ c¸c
th«ng tin nh− tªn ng−êi dïng , ®i¹ chØ, sè ®iÖn tho¹i råi chän Next
Cã thÓ chän c¸c chÕ ®é cµi ®Æt nh− lµ Typical , Compact, Custom, Full nªn chän
vµo Full ®Ó cµi ®Æt ®Çy ®ñ mäi thµnh phÇn cña autocad b»ng c¸ch kich tÝch chuét vµo nót
Full nh− trªn h×nh sau ®ã kÝch chuét vµo Next
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 180
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
á hép tho¹i nµy mÆc ®Þnh ®−êng dÉn ®Ó cµi ch−¬ng tr×nh ®−îc chØ ra trªn khung lµ
C:\Program Files\AutoCAD 2004\ nÕu b¹n muèn cµi ch−¬ng tr×nh vµo mét ®i¹ chØ kh¸c th×
cã thÓ gâ trùc tiÕp ®−êng dÉn vµo ®i¹ chØ trªn, cßn kh«ng th× bÉm vµo nót Browse... nÕu
bÊm vµo ®ã th× cã mét hép tho¹i chän ®−êng dÉn hiÖn ra nh− sau
Sau khi chän song ®−êng dÉn th× chän vµo OK ®Ó tiÕp tôc
§Ó biÕt ®−îc th«ng tin vÒ dung l−îng cña æ cøng cong r¶nh bao nhiªu th× b¹n kÝch
chuét vµo nót khi ®ã cã mét hép tho¹i cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ th«ng tin æ cøng
nh− sau
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 181
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
Xem song h·y chän Ok ®Ó quay trë l¹i qu¸ tr×nh tr−íc.
§Ó tiÕp tôc chän Next trong hép tho¹i tiÕp theo nµy nÕu muèn sau khi cµi ®Æt song
ch−¬ng tr×nh t¹o mét shortcut trªn mµn h×nh nÒn th× tÝch chuét chän vµo
TiÕp tôc chän Next
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 182
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004TiÕp tôc chän Next
Khi vÖt xanh ch¹y hÕt th× hép tho¹i tiÕp theo hiÖn ra nh− h×nh phÝa d−íi
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 183
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
Khi vÖt xanh ch¹y hÕt th× tiÕp tôc qu¸ tr×nh tiÕp theo
Khi nµy ch−¬ng tr×nh thùc sù b¾t ®©ud qu© tr×nh cµi ®»t , thiÕt lËp c¸c th«ng tin hÖ
thèng trong regedit... tÊt c¶ c«ng viÖc cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh sÏ ®−îc thiÕt lËp song khi vÖt
xanh ch¹y hÕt . Khi vÖt xanh ch¹y hÕt th× cã mét hép tho¹i míi hiÖn ra
Hép tho¹i nµy th«ng b¸o cho ta biÕt ch−¬ng tr×nh ®· ®−îc cµi ®Æt song, vµ nh¾c b¹n
bÊm chän vµo nót Finish ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. ®Õn ®©y qu¸ tr×nh cµi ®Æt ®· song c«ng
viÖc cßn l¹i cña b¹n l¶ ®¨ng ký cho ch−¬ng tr×nh. ®Ó cho ch−¬ng tr×nh nµy hiÓu r»ng b¹n
®· cã b¶n quyÒn sö dông. b©y giê trë l¹i mµn h×nh nÒn ®· cã biÓu t−îng cña
AutoCAD2004 b¹n h·y khëi ®éng ch−¬ng tr×nh nµy vµ khi ®ã cã mét hép tho¹i
th«ng b¸o nh− h×nh d−íi d©y, ®ã lµ th«ng b¸o b¹n ph¶i ®¨ng ký cho ch−¬ng
tr×nh th× míi ®−îc dïng b¹n h·y chän OK


Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 184
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
Sau khi chän OK th× sÏ xuÊt hiÖn mét hép tho¹i
Khi nµy nÕu chän End Session th× ch−¬ng tr×nh sÏ kÕt thóc, nÕu b¹n ®· mua b¶n
quyÒn sö dông tõ c«ng ty autodesk th× chän vµo nót Next ®Ó tiÕp tôc ®¨ng ký sau ®ã cã
mét häp tho¹i yªu cÇu nhËp c¸c th«ng tin ®¨ng ký vµo nh− h×nh bªn d−íi sau ®ã chän
Next ®ª tiÕp tôc c¸c c«ng viÖc cßn l¹i
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 185
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
Nh−ng nÕu b¹n kh«ng mua b¶n quyÒn sö dông th× muèn dïng ®−îc ch−¬ng tr×nh
mét c¸ch bÊt hîp ph¸p th× b¹n ph¶i cã nh÷ng File trong th− môc Crack cña bé cµi nh− h×nh
d−íi ®©y, nh÷ng file nµy dïng ®Ó bÎ khãa phÇn mÒm CAD nµy
H·y kÝch ®óp chuét vµo ®Ó thay ®æi th«ng sè trong Regist sau ®ã
cã mét hép tho¹i hiÖn ra hái b¹n cã muèn thay dæi th«ng sè Regisyry kh«ng h·y chän Yes
Lóc nµy mét hép tho¹i kh¸c l¹i hiÖn ra th«ng b¸o viÖc thay ®æi th«ng sè ch−¬ng
tr×nh trong Registry ®· thµnh c«ng
B¹n h·y khëi ®éng l¹i ch−¬ng tr×nh CAD ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký lÇn nµy
khi vµo méi tr−êng CAD th× mét hép tho¹i míi hiÖn ra nh− sau
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 186
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
Ých chuét chän réi nhÊn Next hép tho¹i kh¸c l¹i hiÖn ra
yªu cÇu b¹n chØ ®−êng dÉn ®Õn File Licpaht.lic tõ th− môc crack nÕu nh− b¹n nhí
®−êng dÉn ®Õn File nµy th× gâ ®Çy ®ñ ®−êng dÉn vµo kh«ng th× b¹n bÊm vµo nót Browse
®Ó chØ ra file nµy
Sau ®ã hép tho¹i míi hiÖn ra nh− sau
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 187
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
Sau ®ã chän vµo Next ®Ó tiÕp tôc sau ®ã cã mét hép tho¹i hiÖn ra th«ng b¸o c«ng
viÖc ®· hoµn thµnh
Tõ b©y giê th× ch−¬ng tr×nh cña b¹n ®−îc coi nh− ®· ®−îc cã b¶n quyÒn nh− viÖc
b¹n bá tiÒn ra mua b¶n quyÒn ch−¬ng tr×nh tõ c«ng ty Autodesk.
Chóc b¹n cã nhiÒu thµnh c«ng tõ ch−¬ng tr×nh vÏ nµy .
Khi khëi ®éng song ch−¬ng tr×nh th× toµn bé giao diÖn cña ch−¬ng tr×nh hiÖn ra nh− h×nh
bªn d−íi
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 188
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
Phô lôc 2 C¸c lÖnh vµ phÝm t¾t cña AutoCAD 2004
§Ó tiÖn cho phÇn tra cøu vµ t×m hiÓu thªm vÒ AutoCAD, phÇn cuèi cña tµi liÖu xin
®−îc liÖt kª c¸c lÖnh vµ phÝm t¾t cho c¸c lÖnh ®ã. §©y lµ c¸c lÖnh th−êng gÆp cña
AutoCAD ®−îc xÕp theo thø tù vÇn ABC (trong ®ã cã c¶ c¸c lÖnh ch−a tõng ®−îc giíi thiÖu
trong tµi liÖu nµy).

C¸c lÖnh vµ phÝm t¾t cña AutoCAD 2004
STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh
1 T¹o mét m¶ng 3 chiÒu gåm nhiÒu ®èi t−îng.
DARRAY 3a
2 T¹o mét bÒ mÆt 3 chiÒu.
3DFACE 3f
3 T¹o mét ®a tuyÕn trong kh«ng gian 3 chiÒu.
3DPOLY 3p
4 S¾p xÕp ®èi t−îng.
ALIGN al
T¶i mét ø ng dông d¹ng AutoLISP, ADS, hoÆc
5 APPLOAD ap
ARX vµo m«i tr−êng c«ng t¸c cña AutoCAD .
6 VÏ cung trßn.
ARC a
7 §o diÖn tÝch vµ chu vi.
AREA aa
8 Sao chÐ p ® èi t−îng.
ARRAY ar
9 T¹o mét thuéc tÝnh g¸n (cho khèi).
ATTDEF att
10 Söa c¸c thuéc tÝnh g¸n cho khèi.
ATTEDIT ate
11 §iÒn ®Çy mÉu t« cho mét vïng kÝn.
BHATCH h, bh
12 §Þnh nghÜa 1 khèi tõ c¸c ®èi t−îng ®· ®¸nh dÊu.
BLOCK b
13 BOUNDARY bo T¹o 1 miÒn hoÆc 1 ®−êng ®a tuyÕn tõ mét vïng ®ãng kÝn.

14 BREAK br Xo¸ mét phÇn ®èi t−îng hoÆ c chia nã thµnh 2 phÇn.
15 Lµm v¸t gãc cho mét ®èi t−îng.
CHAMFER cha
16 Thay ®æi thuéc tÝnh cho 1 ®èi t−îng.
CHANGE -ch
17 VÏ mét vßng trßng.
CIRCLE c
18 Sao chÐp 1 ® èi t−îng.
COPY co, cp
19 Söa x©u ký tù vµ c¸c thuéc tÝnh.
DDEDIT ed
20 Chän h−íng nh×n trong kh«ng gian 3 chiÒu.
DDVPOINT vp
21 T¹o h−íng cho ®−êng ghi kÝch th−íc.
DIMALIGNED dal, dimali
22 T¹o ®−êng ghi kÝch th−íc cho gãc.
DIMANGULAR dan, dimang
23 T¹o c¸c ®−êng ghi kÝ ch th−íc liªn tôc.
DIMBASELINE dba
24 DIMCENTER dce §¸nh dÊu vÞ trÝ t©m cña vßng trßn hoÆc cung trßn.
25 T¹o c¸c ®−êng ghi kÝch th−íc liªn tôc.
DIMCONTINUE dco, dimcont
26 DIMDIAMETER ddi, dimdia Ghi kÝch th−íc ®−êng kÝnh cho vßng trßn hoÆc cung trßn.

27 Söa ®−êng ghi kÝ ch th−íc.
DIMEDIT ded ,dimed
28 T¹o mét ®−êng ghi kÝch th−íc.
DIMLINEAR dli, dimlin


Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 189
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh
29 T¹o 1 ® iÓ m ghi kÝch th−íc.
DIMORDINATE dor, dimord
30 Qu¶n lý c¸c kiÓ u biÕ n ghi kÝ ch th−íc.
DIMOVERRIDE dov, dimover
Ghi kÝ ch th−íc b¸n kÝ nh cho vßng trßn hoÆc
31 DIMRADIUS dra, dimrad
cung trßn.
d, dst, T¹o vµ chØ nh söa kiÓ u ghi kÝ ch th−íc tõ dßng
32 DIMSTYLE
lÖnh.
ddim,dimsty
33 DÞch chuyÓn vµ xoay trÞ sè ®−êng kÝch th−íc.
DIMTEDIT dimted
34 −íc l−îng kho¶ng c¸ch vµ gãc th«ng qua 2 ®iÓm.
DIST di
35 Chia ®èi t−îng thµnh nhiÒu phÇn.
DIVIDE div
36 DONUT do VÏ vµ ®iÒn ®Çy mét vßng trßn hoÆc mét vµnh khuyªn.
37 Thay ®æi c¸c thuéc tÝnh hiÓn thÞ cña ®èi t−îng.
DRAWORDER dr
38 Më cöa sæ trî gióp.
DSVIEWER av
39 HiÖn Text trªn mµn h×nh.
DTEXT dt
40 DVIEW dv Chän chÕ ®é vÏ h×nh chiÕu trôc ®o hoÆc phèi c¶nh.
41 VÏ h×nh Ellipse hoÆc cung Ellipse.
ELLIPSE el
42 Xo¸ ®èi t−îng khái b¶n vÏ.
ERASE e
LÖnh ph©n t¸ch mét khèi b¶n vÏ thµnh c¸c ®èi
43 EXPLODE x
t−îng riªng biÖt.
44 Ghi sè liÖu b¶n vÏ ra File d¹ng kh¸c.
EXPORT exp
45 Më réng ®èi t−îng vÏ.
EXTEND ex
46 Dùng h×nh khèi tõ mét h×nh ph¼ng.
EXTRUDE ext
47 lµm tr¬n gãc cña 2 ®−êng th¼ng.
FILLET f
48 Läc ®èi t−îng.
FILTER fi
49 §Æt tªn cho mét nhãm ®èi t−îng ®· ®¸nh dÊu.
GROUP g
50 T« mét vïng theo mÉu t« ®· chØ ®Þnh.
HATCH -h
51 Söa mÉu t« .
HATCHEDIT he
51 HIDE hi DÊu c¸c nÐt vÏ khuÊt trong mét ®èi t−îng 3 chiÒu.
52 ChÌn 1 File ¶nh vµo b¶n vÏ hiÖn t¹i.
IMAGE im
§iÒu khiÓn ®é t−¬ng ph¶n, ®é s¸ng tèi cho mét
53 IMAGEADJUST iad
®èi t−îng Image ®· ®¸nh dÊu.
54 §Þnh danh cho ®èi t−îng Image míi.
IMAGEATTACH iat
55 IMAGECLIP icl C¾t mét phÇn h×nh vÏ vµ t¹o thµnh 1 ® èi t−îng Image míi.

56 ChÌn File ¶nh vµ o AutoCAD .
IMPORT imp
57 ChÌn khèi vµ o b¶n vÏ.
INSERT i, ddinsert
58 Nhóng ®èi t−îng vµ o AutoCAD .
INSERTOBJ io
59 T×m giao thøc chung cña 2 ®èi t−îng 3 chiÒu.
INTERFERE inf


Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 190
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh
60 T×m phÇn giao cña 2 miÒn ®ãng kÝn.
INTERSECT in
61 §iÒu khiÓn líp.
LAYER la, ddlmodes
62 T¹o ®−êng chó gi¶i cho ®èi t−îng.
LEADER lead
63 KÐo dµi mét ®èi t−îng.
LENGTHEN len
64 VÏ 1 ®−êng th¼ng.
LINE l
65 §Þnh kiÓu ®−êng vÏ.
LINETYPE lt, ltype,ddltype
66 LIST li, ls HiÓn thÞ c¸c th«ng tin vÒ nhãm ®èi t−îng ®¸nh dÊu.
67 §Æt hÖ sè tû lÖ nÐt vÏ.
LTSCALE lts
68 MATCHPROP ma Copy thuéc tÝnh tõ mét ®èi t−îng sang ® èi t−îng kh¸c.

69 LÖnh chia ®èi t−îng theo ®é dµi ®o¹n.
MEASURE me
70 LÖnh lÊy ®èi xøng g−¬ng.
MIRROR mi
71 T¹o c¸c ®−êng th¼ng song song nhau.
MLINE ml
72 LÖnh di chuyÓn mét hay nhiÒu ®èi t−îng.
MOVE m
73 ChuyÓn kiÓu hiÓn thÞ vïng vÏ.
MSPACE ms
LÖnh viÕt nhiÒu dßng ch÷ trªn b¶n vÏ th«ng qua
74 MTEXT t, mt
hép héi tho¹i.
75 T¹o ®iÓm nh×n ®éng.
MVIEW mv
76 LÖnh vÏ song song.
OFFSET o
op, pr, gr, Gäi hép tho¹i chän ® Ó tõ ®ã ®iÒu chØnh c¸c tham
77 OPTIONS

ddgrips
78 B¾t ®iÓm ®Æc biÖt cña mét ®èi t−îng.
OSNAP os, ddosnap
79 Xª dÞch b¶n vÏ trªn mµn h×nh.
PAN p
80 ChÌn vµo b¶n vÏ c¸c néi dung tõ ClipBoard.
PASTESPEC pa
81 LÖnh söa ®æi c¸c ®−êng ®a tuyÕn Polyline.
PEDIT pe
82 LÖnh vÏ ®−êng ®a tuyÕn.
PLINE pl
83 XuÊt b¶n vÏ ra giÊy.
PLOT print
84 VÏ mét ®iÓm cã to¹ ®é ®Þnh tr−íc.
POINT po
85 VÏ ®a gi¸c ®Òu.
POLYGON pol
86 Xem tr−íc trang in.
PREVIEW pre
ch, mo, props,
87 HiÖn hép tho¹i thuéc tÝnh ®èi t−îng
PROPERTIES ddmodify,
ddchprop
88 ChuyÓn kiÓu hiÓn thÞ vïng vÏ.
PSPACE ps
Xo¸ c¸c tªn vµ biÕn kh«ng dïng ®Õn (®Ó lµm gän
89 PURGE pu
kÝch th−íc b¶n vÏ).
90 Tho¸t khái AutoCAD .
QUIT exit


Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 191
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh
91 VÏ h×nh ch÷ nhËt.
RECTANG rec
92 VÏ l¹i c¸c ®èi t−îng trªn mµn h×nh hiÖn t¹i.
REDRAW r
93 VÏ l¹i c¸c ®èi t−îng trªn tÊt c¶ c¸c mµn h×nh.
REDRAWALL ra
94 REGEN re Phôc håi vµ lµm s¹ch vïng vÏ trªn mµn h×nh hiÖn t¹i.
95 REGENALL rea Phôc håi vµ lµm s¹ch vïng vÏ trªn mäi mµn h×nh.
96 T¹o vïng cho ®èi t−îng vÏ.
REGION reg
97 §æi tªn mét ®èi t−îng.
RENAME ren
98 T¹o ¶nh cho b¶n vÏ theo chÕ ®é thùc t¹i ¶o.
RENDER rr
T¹o h×nh khèi b»ng c¸ch xoay ®èi t−îng ph¼ng
99 REVOLVE rev
quanh 1 trôc.
100 Xoay ®èi t−îng.
ROTATE ro
101 §Æt c¸c tham sè cho lÖnh Render (®¸nh bãng).
RPREF rpr
102 LÖnh thay ®æi kÝch th−íc ®èi t−îng vÏ.
SCALE sc
103 Ch¹y liªn tiÕp c¸c lÖnh theo kÞch b¶n.
SCRIPT scr
104 SECTION sec T¹o mÆt c¾t cña mét mÆt ph¼ng víi mét h×nh khèi.
105 §Æt biÕn cho c¸c ®èi t−îng trong b¶n vÏ.
SETVAR set
106 §¸nh bãng b¶n vÏ.
SHADE sha
107 ChiÕu mét h×nh khèi lªn mét mÆt ph¼ng.
SLICE sl
108 BËt (t¾t) chÕ ®é b¾t ®iÓm khi di chuyÓn chuét.
SNAP sn
109 SOLID so T¹o ra mét ®−êng ®a tuyÕn ®ãng kÝn ®−îc t« ®Æc.
110 SPELL sp KiÓm tra v¨n ph¹m cho c¸c ký tù ®· nhËp trong b¶n vÏ.

111 T¹o ra c¸c ®−êng cong bËc 2 hoÆc bËc 3.
SPLINE spl
112 Söa ®èi t−îng Spline.
SPLINEDIT spe
113 Di chuyÓn hoÆc kÐo d·n ®èi t−îng.
STRETCH s
114 §Þnh kiÓu cho c¸c ký tù .
STYLE st
T¹o vïng hoÆc miÒn cña hai ®èi t−îng theo
115 SUBTRACT su
nguyªn t¾c lo¹i trõ.
116 BËt (t¾t) kÕt nèi tíi bµn sè ho¸.
TABLET ta
117 §é dµy ®−êng vÏ.
THICKNESS th
118 §Þnh nghÜ a c¸c dung sai h× nh häc.
TOLERANCE tol
119 HiÖn (Èn) c¸c thanh c«ng cô cña AutoCAD .
TOOLBAR to
120 T¹o h×nh b¸nh xe.
TORUS tor
121 LÖnh c¾t ®−êng cã ®èi t−îng chÆn.
TRIM tr
122 UNION uni Hîp nhÊt 2 ®èi t−îng, xo¸ c¸c ®−êng ranh giíi chung.

123 Chän kiÓu to¹ ®é, ®¬n vÞ tÝnh cho b¶n vÏ.
UNITS un, ddunits
124 VIEW v, ddview CÊ t hoÆ c ®äc l¹i phÇn hiÓn thÞ trªn mµn h×nh.


Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 192
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh
125 VPOINT –vp Chän ®iÓm nh×n, h−íng nh×n cho c¸c ®èi t−îng 3 chiÒu.

126 Ghi c¸c ®èi t−îng ra File.
WBLOCK w
127 T¹o h×nh khèi 3 chiÒu tõ 1 mÆt dèc h−íng trôc X.
WEDGE we
128 KÕt nèi mét tham chiÕu kh¸c ®Õn b¶n vÏ hiÖn t¹i.
XATTACH xa
129 §Ýnh mét biÓu t−îng ®éc lËp vµo b¶n vÏ.
XBIND xb
130 T¹o mét ®−êng th¼ng dµi v« h¹n.
XLINE xl
131 XREF xr §iÒu khiÓn c¸c tham chiÕu bªn ngoµi ®Õn b¶n vÏ.
132 Thu phãng ®èi t−îng vÏ.
ZOOM z
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 193
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004Phô lôc 3 : C¸c PhÝm nãng th«ng dông
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 194
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
PhÝm nãng LÖnh liªn quan
Gäi lÖnh h−íng dÉn trùc tuyÕn
F1
ChuyÓn mµn h×nh tõ chÕ ®é ®å ho¹ sang chÕ ®é v¨n b¶n
F2
F3 (hoÆ c Ctrl - F) (T¾t më chÕ ®é truy b¾t ®iÓm Osnap)
ChuyÓn tõ mÆt chiÕu trôc ®o nµy sang mÆt chiÕu trôc ®o kh¸c (chØ
thùc hiÖn ®−îc khi Snap settings ®Æt ë chÕ ®é Isometric snap).
F4 (hoÆ c Ctrl - E)
Më chÕ ®é hiÓn thÞ ®éng to¹ ®é con trá trªn mµn h×nh ®å
F6 (hoÆ c Ctrl - D)
ho¹ (hiÖn to¹ ®é ë dßng tr¹ng th¸i).
F7 (hoÆ c Ctrl - G) Më chÕ ®é hiÓn thÞ l−íi ®iÓm (Grid)
Më chÕ ®é ORTHO (khi ë chÕ ®é nµy th× ®−êng th¼ng sÏ
lu«n lµ th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang).
F8 (hoÆ c Ctrl - L)
Më chÕ ®é SNAP (ë chÕ ®é nµy con trá chuét sÏ lu«n ®−îc di chuyÓn
theo c¸c b−íc h−íng X vµ h−íng Y - ®−îc ®Þnh nghÜa tõ hép tho¹i Snap
F9 (hoÆ c Ctrl - B)
settings).
F10 (hoÆ c Ctrl - U) MëchÕ ®é Polar tracking (dß ®iÓm theo vßng trßn).
F11 (hoÆ c Ctrl - W) Më chÕ ®é Object Snap Tracking (OSNAP).
Ctrl - 1 Thùc hiÖn lÖnh Properties
Ctrl - 2 Thùc hiÖn lÖnh AutoCAD Design Center
T¾t më c¸c ®èi t−îng ®−îc chän b»ng lÖnh Group
Ctrl - A
Ctrl - C Copy c¸c ®èi t−îng hiÖn ®¸nh dÊu vµo Clipboard
Ctrl – J Thùc hiÖn lÖnh tr−íc ®ã (t−¬ng ®−¬ng phÝm Enter).
Ctrl - K Thùc hiÖn lÖnh Hypelink
Ctrl - N Thùc hiÖn lÖnh New
Ctrl - O Thùc hiÖn lÖnh Open
Ctrl - P Thùc hiÖn lÖnh Plot/Print
Ctrl - S Thùc hiÖn lÖnh Save
Ctrl - V D¸n néi dung tõ Clipboard vµo b¶n vÏ
Ctrl - X C¾t ®èi t−îng hiÖn ®¸nh dÊu vµ ®Æt vµo Clipboard
Ctrl - Y Thùc hiÖn lÖnh Redo
Ctrl - Z Thùc hiÖn lÖnh Undo
KÕt thóc lÖnh (hoÆc lÆp l¹i lÖnh tr−íc ®ã).
Enter (Spacebar)
Huû lÖnh ®ang thùc hiÖn
ESC
Shift - chuét ph¶i HiÖn danh s¸ch c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm.
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 195
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
Phô lôc 4 C¸ch ®−a mét b¶n vÏ tõ CAD sang Word
Ch−¬ng tr×nh vÏ kü thuËt nµy kh«ng chØ phôc vô cho viÖc x©y dùng c¸c b¶n vÏ cña
chuyªn nghµnh kü thuËt c¬ khÝ, x©y dùng... mµ nã cßn rÊt cÇn thiÕt cho nhiÒu nghµnh khoa
häc kh¸c. Khi b¹n cã mét tµi liÖu mµ cã sö dông c¸c b¶n vÏ cã thÓ vÏ ®−îc trong AutoCAD
th× lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®−a mét h×nh vÏ trong CAD ra m«i tr−ëng Word lµ ch−¬ng tr×nh
so¹n th¶o v¨n b¶n th«ng dông hiÖn nay . VÝ dô nh− trong to¸n häc ta cã thÓ dïng nh÷ng
h×nh vÏ ®å thÞ hµm sè .
Víi h×nh vÏ nµy b¹n cã thÓ cã nhiÒu phÇn mÒm chuyªn dông kh¸c ®Ó cã thÓ cã
®−îc b¶n vÏ nh− vËy, nh−ng nh÷ng h×nh vÏ nh− thÕ nµy cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch rÏ rµng
trong AutoCAD. sau ®©y t«i xin giíi thiÖu ®Çy ®ñ ph−¬ng thøc ®Ó chuyÓn mét b¶n vÏ tõ
CAD sang m«i tr−êng Word cã ba c¸ch ®Ó thùc hiÖn viÖc nµy
C¸ch 1
Ban ®Çu b¹n thùc hiÖn vÏ b¶n vÏ trong AutoCAD mét c¸ch b×nh th−êng. sau ®ã ghi
b¶n vÏ l¹i víi ®Þnh d¹ng lµ mét b¶n vÏ th«ng th−êng . sau ®ã vµo m«i tr−êng Word chän
Insert \ Object.... cã mét hép tho¹i Object hiÖn ra nh− h×nh phÝa d−íi
Chän vµo tab Create from file sau ®ã nhÊn chuét vµo nót
Khi nµy cã mét hép tho¹i Browse hiÖn ra nh− h×nh d−íi

Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 196
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
b¹n h·y dÉn ®−êng dÉn tíi b¶n vÏ mµ b¹n ®· vÏ trong CAD gi¶ sö nh− b¶n vÏ ®ã
®−îc ghi víi tªn lµ h×nh vÏ1 nh− trªn th× dïng chuét kÝch ®óp vµo file h×nh vÏ 1 hoÆc tÝch
tr¸i chuét vµo h×nh vÏ ®ã ®Ó chän nã khi nã ®æi mÇu nh− trªn th× chän vµo Insert . Lóc nµy
tªn file ®−îc chÌn ®−îc hiÓn thÞ trong hép tho¹i Object nh− h×nh phÝa d−íi
TiÕp tôc b¹n chän OK ®Ó kh¼ng ®Þnh chÌn néi dung h×nh vÏ 1 ra b¶n Word
khi nµy toµn bé néi dung cña h×nh vÏ 1 ®−îc hiÓn thÞ ra m«i tr−êng Word

Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 197
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004

nh−ng kÝch th−íc cña nã kh«ng ®−îc phï hîp víi yªu cÇu nh− h×nh bªn d−íi ®©y. Nã rÊt
nhá vµ cã nhiÒu kho¶ng tr¾ng d− thõa kh«ng cÇn thiÕt
B¹n cÇn dïng c«ng cô cña word ®Ó chØnh s−¶ l¹i kÝch th−íc h×nh vÏ cho phï hîp b»ng
c¸ch dïng c¸c nót c«ng cô trªn thanh c«ng cô picture cã thÓ gäi thanh c«ng cô nµy b»ng
c¸ch vµo View \ Toolbar \ picture nh−ng th«ng th−êng th× b¹n chØ cÇn tÝch chuét vµo mét
h×nh vÏ hoÆc ¶nh ®−îc chÌn vµo v¨n b¶n th× thanh c«ng cô nµu còng hiÖn ra nh− h×nh bªn
d−íi®Ó sÐn bít phÇn tr¾ng d− thõa th× b¹n tÝch chuét chän h×nh vÏ vïa ®−îc chÌn ra khi xuÊt
hiÖn bèn gãc cña h×nh vÏ bèn « vu«ng ®en vµ ®ång thêi thanh c«ng cô picture hiÖn ra th×
nhÊn chuét chän vµo nót trªn thanh c«ng cô nµy vµ di chuét vµo c¸c gãc cña h×nh vÏ
. NhÊn tr¸i chuét vµ di bíi ®i phÇn h×nh tr¾ng d− thõa, sao cho giíi h¹n cña h×nh ®−îc chÌn
ra khÝt víi h×nh vÏ råi nhÇn l¹i nót mét lÇn n÷a ®Ó t¾t chøc n¨ng sÐn h×nh cña nã
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 198
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004

B©y giê b¹n cÇn cho h×nh vÏ to ra hay nhá l¹i cho phï hîp yªu cÇu th× ®−a chuét
®Õn « vu«ng h×nh ch÷ nhËt ë c¸c gãc cña h×nh . khi chuét biÕn thµnh mòi tªn hai chiÒu th×
Ên tr¸i chuét gi÷ nguyªn vµ kÐo ra nÕu muèn h×nh to, lªn cßn nÒu muèn h×nh nhá ®i th× kÕo
chuét vÒ phÝa t©m cña h×nh ®Õn khi nµo ®¹t kÝch th−íc h×nh theo yªu cÇu th× nh¶ chuét ra
Nh− vËy b¹n ®· hoµn thµnh viÖc trÌn mét h×nh vÏ tõ cad ra word vµ chØnh kÝch
th−íc cña nã b©y giê muèn thay ®æi néi dung cña h×nh vÏ nµy th× b¹n chØ cÇn kÝch ®óp
chuét vµo h×nh vÏ th× h×nh vÏ ®−îc më víi m«i tr−êng AutoCAD vµ b¹n cã thÓ vÏ l¹i h×nh
nµy mét c¸ch rÔ dµng trong m«i tr−êng CAD


C¸ch 2
Trong Word b¹n muèn thùc hiÖn mét b¶n vÏ ®−îc vÏ b»ng AutoCAD . khi ®ang
so¹n th¶o b¹n vµo Insert \ Object hép tho¹i Object hiÖn ra b¹n chän vµo tab Create New
trong môc Object type b¹n chän AutoCAD Drawing nh− h×nh phÝa d−íi sau ®ã chän OK
Khi nµy ch−¬ng tr×nh AutoCAD ®−îc khëi ®éng b¹n cã thÓ vÏ b¶n vÏ theo yªu cÇu
sau khi hoµn thµnh b¶n vÏ th× ®ãng CAD l¹i vµ cã mét hép tho¹i hiÖn ra nh− sau
hái b¹n cã muèn cËp nhËt b¶n vÏ vµo word tr−íc khi tho¸t khái CAD kh«ng h·y chän Yes
lóc nµy b¶n vÏ trong CAD ®−îc hiÓn thÞ ra word nh−ng kÝch th−íc th× còng kh«ng tho¶ m·n

Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 199
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
®−îc yªu cÇu. V× vËy b¹n h·y sö dông c«ng cô cña word ®Ó chØnh l¹i kÝch th−íc cho phï
hîp nh− ë c¸ch thø nhÊt
C¸ch 3
Thùc hiÖn b¶n vÏ trong CAD song, sau ®ã quy ®Þnh l¹i mÇu nÒn cña ®å ho¹ lµ mÇu
tr¾ng b»ng c¸ch chän Tools \ Options ... hép tho¹i Options hiÖn ra nh− sau . chän tab
Display
sau ®ã chän vµo nót Colors ... hép tho¹i Color Options hiÖn ra kÝch chuét chän Model
tab sao cho ë môc Window Element: hiÖn néi dung chän lµ Model tab background nh−
h×nh bªn
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 200
NguyÔn Huy M¹nh
Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004


sau ®ã ë môc Color chän mÇu lµ White nh− h×nh bªn d−íi
sau ®ã nhÊn vµo nót lµ b¹n ®· thiÕt lËp mÇu nÒn cña AutoCAD song
tiÕp tôc b¹n dïng chuét nhÊn tr¸i chuét kÐo vµ chän toµn bé h×nh vÏ. khi chän song nhÊn
ph¶i chuét cã mét thùc ®¬n nãng hiÖn ra h·y chän Copy ®Ó l−u h×nh vÏ vµo bé nhí ®Öm
cña m¸y tÝnh. Sau ®ã trë vÒ m«i tr−êng Word kÝch ph¶i chuét cã mét thùc ®¬n nãng hiÖn ra
h·y chän vµo Paste ®Ó d¸n h×nh vÏ tõ bé nhí ®Öm ra Word, khi nµy toµn bé h×nh vÏ sÏ
hiÓn thÞ ra word cho b¹n nh−ng víi kÝch th−íc còng kh«ng ®¹t yªu cÇu. B¹n lµm theo c¸ch
c¸ch ®· tr×nh bµy ®Ó ®iÒu chØnh kÝch th−íc h×nh vÏ cho phï hîp yªu cÇu còng nh− c¾t bít
®i kho¶ng tr¾ng d− thõa
®Ó chØnh l¹i h×nh vÏ b¹n chØ cÇn kÝch ®óp chuét vµo h×nh vÏ th× h×nh vÏ l¹i trë vÒ m«i
tr−êng CAD ®Ó b¹n chØnh söa
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 201
NguyÔn Huy M¹nh
VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
1
1. NhËp m«n
1.1. TÝnh tiÖn Ých cña AutoCAD 1

1.2. Giao diÖn cña AutotCAD 3

1.3. Menu vµ Toolbar cña AutoCAD 4

1.3.1. Menu Bar 4

1.3.2. Toolbar 10

1.3.3. C¸c phÝm nãng trong AutoCAD 13

1.4. C¸c lÖnh thiÕt lËp b¶n vÏ 14

1.4.1. LÖnh NEW khëi t¹o mét b¶n vÏ míi 14
1.4.2. LÖnh OPEN më tÖp b¶n vÏ hiÖn cã 14

1.4.3. LÖnh SAVE, SAVEAS lu b¶n vÏ lªn ®Üa 15

1.4.4. LÖnh QUIT tho¸t khái AutoCAD 16

1.4.5. LÖnh UNITS (DDUNITS) ®Æt ®¬n vÞ cho b¶n vÏ 17

1.4.6. LÖnh LIMITS ®Æt vµ ®iÒu chØnh vïng vÏ 19

1.4.7. LÖnh GRID ®Æt c¸c ®iÓm t¹o líi cho b¶n vÏ 20

1.4.8. LÖnh SNAP t¹o bíc nh¶y cho con trá 21
1.4.9. C¸c ph¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é ®iÓm 22

1.4.10. LÖnh OSNAP trî gióp truy t×m ®èi tîng 24

1.4.11. LÖnh ORTHO ®Æt chÕ ®é vÏ 26

27
2. C¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n
2.1. LÖnh LINE vÏ c¸c ®o¹n th¼ng 27

2.2. LÖnh CIRCLE vÏ h×nh trßn 29

2.3. LÖnh ARC vÏ cung trßn 30

2.4. LÖnh ELLIPSE vÏ elip hoÆc mét cung elip 34

2.5. LÖnh PLINE vÏ ®êng ®a tuyÕn 36


Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn
NguyÔn Huy M¹nh
VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
2.6. LÖnh POLYGON vÏ ®a gi¸c ®Òu 39

2.7. LÖnh RECTANG vÏ h×nh ch÷ nhËt 40

2.8. LÖnh SPLINE vÏ ®êng cong 40

2.9. LÖnh POINT vÏ mét ®iÓm trªn mµn h×nh 41

2.10. LÖnh DDPTYPE chän kiÓu vµ kÝch thíc cho ®iÓm vÏ 41

2.11. LÖnh ERASE xo¸ ®èi tîng ®· lùa chän khái b¶n vÏ 42

2.12. LÖnh TRIM xÐn mét phÇn ®èi tîng 42

2.13. LÖnh BREAK xo¸ mét phÇn ®èi tîng 44

2.14. LÖnh EXTEND kÐo dµi ®èi tîng ®Õn mét ®êng biªn x¸c ®Þnh 45

2.15. LÖnh LENGTHEN thay ®æi chiÒu dµi ®èi tîng 47

2.16. LÖnh CHAMFER lµm v¸t mÐt ®èi tîng 47

51
3. PhÐp biÕn ®æi h×nh, sao chÐp h×nh vµ qu¶n lý b¶n vÏ theo líp
51
C¸c lÖnh sao chÐp vµ biÕn ®æi h×nh
3.1. LÖnh MOVE di chuyÓn mét hay nhiÒu ®èi tîng 51

3.2. LÖnh ROTATE xoay ®èi tîng quanh mét ®iÓm theo mét gãc 51

3.3. LÖnh SCALE thay ®æi kÝch thíc ®èi tîng vÏ 52

3.4. LÖnh MIRROR lÊy ®èi xøng g¬ng 53

3.5. LÖnh STRETCH kÐo gi·n ®èi tîng vÏ 54

3.6. LÖnh COPY sao chÐp ®èi tîng 54

3.7. LÖnh OFFSET vÏ song song 55

3.8. LÖnh ARRAY sao chÐp ®èi tîng theo d·y 56

3.9. LÖnh FILLET bo trong mÐp ®èi tîng 59

60
C¸c lÖnh lµm viÖc víi líp
3.10. LÖnh LAYER t¹o líp míi 61

3.11. LÖnh LINETYPE t¹o, n¹p, ®Æt kiÓu ®êng 65

3.12. LÖnh LTSCALE hiÖu chØnh tØ lÖ ®êng nÐt 68

3.13. LÖnh PROPERTIES thay ®æi thuéc tÝnh 68

70
4. VÏ Ký hiÖu vËt liÖu, ghi vµ hiÖu chØnh v¨n b¶n

Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn
NguyÔn Huy M¹nh
VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
70
C¸c lÖnh vÏ ký hiÖu mÆt c¾t
4.1. MÆt c¾t vµ h×nh c¾t 70

4.2. Tr×nh tù vÏ h×nh c¾t, mÆt c¾t 71

4.3. LÖnh FILL bËt t¾t chÕ ®é ®iÒn ®Çy ®èi tîng 71

4.4. LÖnh BHATCH vÏ ký hiÖu vËt liÖu trong mÆt c¾t 72

4.5. LÖnh HATCH vÏ ký hiÖu vËt liÖu trong mÆt c¾t th«ng qua cöa sæ lÖnh 76

4.6. LÖnh HATCHEDIT hiÖu chØnh mÆt c¾t -6

77
C¸c lÖnh ghi vµ hiÖu chØnh v¨n b¶n trong AutoCAD 2004
4.7. tr×nh tù nhËp v¨n b¶n vµo trong b¶n vÏ 78
4.8. LÖnh STYLE ®Æt kiÓu cho ký tù 78

4.9. LÖnh TEXT, DTEXT viÕt ch÷ lªn b¶n vÏ 78

4.10. LÖnh MTEXT viÕt ch÷ lªn b¶n vÏ th«ng qua hép tho¹i 80

4.11. LÖnh QTEXT hiÓn thÞ dßng ký tù theo d¹ng rót gän 85

4.12. NhËp tiÕng ViÖt trong AutoCAD 86

87
C¸c lÖnh vÏ vµ t¹o h×nh
4.13. LÖnh XLINE (Construction Line) vÏ ®êng th¼ng 88

4.14. LÖnh RAY vÏ nöa ®êng th¼ng 88

4.15. Lªnh DONUT vÏ h×nh vµnh kh¨n 89

4.16. LÖnh TRACE vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµy 90
4.17. LÖnh SOLID vÏ mét miÒn ®îc t« ®Æc 90

4.18. LÖnh MLINE vÏ ®o¹n th¼ng song song 91

4.19. LÖnh MLSTYLE t¹o kiÓu cho lÖnh vÏ MLINE 91

4.20. LÖnh MLEDIT hiÖu chØnh ®èi t−îng vÏ MLINE 93

4.21. LÖnh REGION t¹o miÒn tõ c¸c h×nh ghÐp 94

4.22. LÖnh UNION céng c¸c vïng REGION 95

4.23. LÖnh SUBTRACT trõ c¸c vïng REGION 95

4.24. LÖnh INTERSEC lÊy giao cña c¸c vïng REGION 96

4.25. LÖnh BOUNDARY t¹o ®êng bao cña nhiÒu ®èi t−îng 96

Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn
NguyÔn Huy M¹nh
VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
97
5. c¸c lÖnh ghi vµ hiÖu chØnh kÝch thíc
5.1. Kh¸i niÖm 98

5.2. LÖnh DIMLINEAR ghi kÝch thíc theo ®o¹n th¼ng 98

5.2.1. LÖnh DIMALIGNED 100

5.3. LÖnh DIMRADIUS vÏ kÝch thíc cho b¸n kÝnh vßng trßn, cung trßn 101

5.4. LÖnh DIMCENTER t¹o dÊu t©m cho vßng trßn, cung trßn 102

5.5. LÖnh DIMDIAMETER ghi kÝch thíc theo ®êng kÝnh 102

5.6. LÖnh DIMANGULAR ghi kÝch thíc theo gãc 102

5.7. LÖnh DIMORDINATE ghi kÝch thíc theo to¹ ®é ®iÓm 102
5.8. LÖnh DIMBASELINE ghi kÝch thíc th«ng qua ®êng giãng 103

5.9. LÖnh DIMCONTINUE ghi kÝch thíc theo ®o¹n kÕ tiÕp nhau 103

5.10. LÖnh LEADER ghi kÝch thíc theo ®êng dÉn 104

5.11. LÖnh TOLERANCE ghi dung sai 104

5.12. LÖnh DIMTEDT söa vÞ trÝ vµ gãc cña ®êng ghi kÝch thíc 107

5.13. LÖnh DIMSTYLE hiÖu chØnh kiÓu ®êng ghi kÝch thíc 108

5.14. LÖnh DIMEDIT söa thuéc tÝnh ®êng kÝch thíc 109

117
6. C¸c lÖnh hiÖu chØnh, c¸c lÖnh lµm viÖc víi khèi
119
C¸c lÖnh hiÖu chØnh
6.1. LÖnh SELECT lùa chän ®èi trong b¶n vÏ 119
6.2. LÖnh CHANGE thay ®æi thuéc tÝnh cña ®èi t−îng 119

6.3. LÖnh DDGRIPS (OPTIONS) ®iÒu khiÓn Grip th«ng qua hép tho¹i 122

6.4. LÖnh BLIPMODE hiÖn (Èn) dÊu (+) khi chØ ®iÓm vÏ 123

6.5. LÖnh GROUP ®Æt tªn cho mét nhãm ®èi tîng 125

6.6. LÖnh ISOPLANE sö dông líi vÏ ®¼ng cù 125

6.7. LÖnh DSETTINGS t¹o líi cho b¶n vÏ th«ng qua hép tho¹i 129

6.8. LÖnh PEDIT söa ®æi thuéc tÝnh cho ®êng ®a tuyÕn 130

6.9. LÖnh FIND 130

139
C¸c lÖnh lµm viÖc víi khèi

Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn
NguyÔn Huy M¹nh
VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
6.10. LÖnh BLOCK ®Þnh nghÜa mét khèi míi 140

6.11. LÖnh ATTDEF g¸n thuéc tÝnh cho khèi 140

6.12. LÖnh INSERT chÌn khèi vµo b¶n vÏ th«ng qua hép tho¹i 142

6.13. LÖnh MINSERT chÌn khèi vµo b¶n vÏ thµnh nhiÒu ®èi tîng 143

6.14. LÖnh DIVIDE chia ®èi tîng vÏ thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau 146

6.15. LÖnh MEASURE chia ®èi tîng theo ®é dµi 147

6.16. LÖnh WBLOCK ghi khèi ra ®Üa 148

6.17. LÖnh EXPLORE ph©n r· khèi 149

150
7. Tr×nh bµy vµ in b¶n vÏ trong AutoCAD
151
Khèi c¸c lÖnh tra cøu
7.1. LÖnh LIST liÖt kª th«ng tin CSDL cña ®èi tîng 151

7.2. LÖnh DBLIST liÖt kª th«ng tin cña tÊt c¶ ®èi tîng 151

7.3. LÖnh DIST íc lîng kho¶ng c¸ch vµ gãc 151

7.4. LÖnh ID hiÓn thÞ to¹ ®é ®iÓm trªn mµn h×nh 152

7.5. LÖnh AREA ®o diÖn tÝch vµ chu vi 152

152
Khèi c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn mµn h×nh
7.6. LÖnh ZOOM thu phãng h×nh trªn b¶n vÏ 153

7.7. LÖnh PAN xª dÞch b¶n vÏ tªn mµn h×nh 153

7.8. LÖnh VIEW ®Æt tªn, lu gi÷, xo¸, gäi mét Viewport 155

156
C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn m¸y in
7.9. LÖnh LAYOUT ®Þnh d¹ng trang in 157

7.9.1. Trang Plot Device 157

7.9.2. Trang Layout Settings 159

7.10. LÖnh PLOT xuÊt b¶n vÏ ra giÊy 163

165
C¸c lÖnh t¹o h×nh vµ hiÖu chØnh khung in
7.11. LÖnh Layout (Template) t¹o mét Viewport tõ mÉu 165

7.12. LÖnh VPORTS t¹o mét khung h×nh ®éng 166

7.13. LÖnh MVIEW t¹o vµ s¾p xÕp c¸c khung h×nh ®éng 167

Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn
NguyÔn Huy M¹nh
VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004
7.14. LÖnh VPLAYER ®iÒu khiÓn sù hiÓn thÞ líp trªn khung h×nh ®éng 167

168
Phô Lôc
Phô lôc 1 : C¸ch cµi ®Æt AutoCAD2004 170

Phô lôc 2 : C¸c lÖnh vµ phÝm t¾t trong AutoCAD 2004 170
Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn
NguyÔn Huy M¹nh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản