Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2004 - Phụ lục

Chia sẻ: hoa_layon

Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2004 Để tiện cho việc học tập trong phụ lục này tôi xin đ-a ra h-ỡng dẫn cài đặt và đăng ký cho ch-ơng trình để bạn có thể dùng đ-ợc ch-ơng trình vẽ kỹ thuật này Phụ Lục 1 Sau đây tôi xin giới thiệu đầy đủ các b-ớc để thực hiện việc cài đặt, và đăng ký cho Autocad2004. Phiên bản này bạn muốn dùng đ-ợc thì sau khi cài đặt song bạn phải tiến hành đăng ký cho nó, thì mới dùng đ-ợc chứ không nh- những phiên bản CAD tr-ớc . Để thực hiện...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2004 - Phụ lục

 

 1. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 §Ó tiÖn cho viÖc häc tËp trong phô lôc nµy t«i xin ®−a ra h−ìng dÉn cµi ®Æt vµ ®¨ng ký cho ch−¬ng tr×nh ®Ó b¹n cã thÓ dïng ®−îc ch−¬ng tr×nh vÏ kü thuËt nµy Phô Lôc 1 Sau ®©y t«i xin giíi thiÖu ®Çy ®ñ c¸c b−íc ®Ó thùc hiÖn viÖc cµi ®Æt, vµ ®¨ng ký cho Autocad2004. Phiªn b¶n nµy b¹n muèn dïng ®−îc th× sau khi cµi ®Æt song b¹n ph¶i tiÕn hµnh ®¨ng ký cho nã, th× míi dïng ®−îc chø kh«ng nh− nh÷ng phiªn b¶n CAD tr−íc . §Ó thùc hiÖn cµi ®Æt phiªn b¶n nµy th× tr−íc hÕt b¹n ph¶i cã bé cµi nµy hoÆc ®Üa CD cad2004 , dung l−îng cña bé cµi nµy kho¶ng 314MB vµ cã ®Çy ®ñ c¸c th− môc nh− bé cµi ®Æt mµ b¹n thÊy trong h×nh d−íi ®©y Khi b¾t ®Çu cµi ®Æt th× yªu cÇu dung l−îng æ cøng dµnh cho viÖc cµi ®Æt AutoCAD2004 lµ 170MB. B¹n h·y më ®Õn th− môc chøa bé cµi ®Æt nh− h×nh trªn råi kÝch ch¹y File Setup.exe ®Ó cµi ®Æt khi nµy mét hép tho¹i nh− h×nh sau hiÖn ra Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 176 NguyÔn Huy M¹nh
 2. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 H·y chän Install ®Ó thùc hiÖn tiÕp nh÷ng b−íc sau, vµ mét hép tho¹i míi hiÖn ra TiÕp tôc dïng tr¸i chuét kÝch vµo ch÷ Install mÇu ®á ®Ó tiÕp tôc sau ®ã cã mét hép tho¹i tiÕp theo hiÖn ra nh− bªn d−íi ®©y. ch−¬ng tr×nh b¾t ®Çu thiÕt lËp nh÷ng th«ng tin ®Ó tiÕp tôc cµI ®Æt b¹n h·y ®îi mét vµI phót sau th× cã mét hép tho¹i tiÕp theo hiÖn ra Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 177 NguyÔn Huy M¹nh
 3. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 §Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh b¹n chän Next TÝch chuét vµo nót I accept ®Ó chÊp nhËn nh÷ng tho¶ thuËn vÒ b¶n quyÒn Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 178 NguyÔn Huy M¹nh
 4. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 NÕu muèn in toµn bé th«ng tin nµy th× b¹n chän vµo nót Print... ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh cµi ®Æt chän Next sau ®ã tiÕp tôc b−íc tiÕp theo ë ®©y tiÕp tôc chän Next ®Ó nguyªn sè Serial Number lµ 000 00000000 råi chän Next Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 179 NguyÔn Huy M¹nh
 5. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 ë hép tho¹i nµy khai b¸o c¸c th«ng tin vÒ ng−êi dïng b¹n h·y ®iÒn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin nh− tªn ng−êi dïng , ®i¹ chØ, sè ®iÖn tho¹i råi chän Next Cã thÓ chän c¸c chÕ ®é cµi ®Æt nh− lµ Typical , Compact, Custom, Full nªn chän vµo Full ®Ó cµi ®Æt ®Çy ®ñ mäi thµnh phÇn cña autocad b»ng c¸ch kich tÝch chuét vµo nót Full nh− trªn h×nh sau ®ã kÝch chuét vµo Next Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 180 NguyÔn Huy M¹nh
 6. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 á hép tho¹i nµy mÆc ®Þnh ®−êng dÉn ®Ó cµi ch−¬ng tr×nh ®−îc chØ ra trªn khung lµ C:\Program Files\AutoCAD 2004\ nÕu b¹n muèn cµi ch−¬ng tr×nh vµo mét ®i¹ chØ kh¸c th× cã thÓ gâ trùc tiÕp ®−êng dÉn vµo ®i¹ chØ trªn, cßn kh«ng th× bÉm vµo nót Browse... nÕu bÊm vµo ®ã th× cã mét hép tho¹i chän ®−êng dÉn hiÖn ra nh− sau Sau khi chän song ®−êng dÉn th× chän vµo OK ®Ó tiÕp tôc §Ó biÕt ®−îc th«ng tin vÒ dung l−îng cña æ cøng cong r¶nh bao nhiªu th× b¹n kÝch chuét vµo nót khi ®ã cã mét hép tho¹i cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ th«ng tin æ cøng nh− sau Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 181 NguyÔn Huy M¹nh
 7. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Xem song h·y chän Ok ®Ó quay trë l¹i qu¸ tr×nh tr−íc. §Ó tiÕp tôc chän Next trong hép tho¹i tiÕp theo nµy nÕu muèn sau khi cµi ®Æt song ch−¬ng tr×nh t¹o mét shortcut trªn mµn h×nh nÒn th× tÝch chuét chän vµo TiÕp tôc chän Next Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 182 NguyÔn Huy M¹nh
 8. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 TiÕp tôc chän Next Khi vÖt xanh ch¹y hÕt th× hép tho¹i tiÕp theo hiÖn ra nh− h×nh phÝa d−íi Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 183 NguyÔn Huy M¹nh
 9. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Khi vÖt xanh ch¹y hÕt th× tiÕp tôc qu¸ tr×nh tiÕp theo Khi nµy ch−¬ng tr×nh thùc sù b¾t ®©ud qu© tr×nh cµi ®»t , thiÕt lËp c¸c th«ng tin hÖ thèng trong regedit... tÊt c¶ c«ng viÖc cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh sÏ ®−îc thiÕt lËp song khi vÖt xanh ch¹y hÕt . Khi vÖt xanh ch¹y hÕt th× cã mét hép tho¹i míi hiÖn ra Hép tho¹i nµy th«ng b¸o cho ta biÕt ch−¬ng tr×nh ®· ®−îc cµi ®Æt song, vµ nh¾c b¹n bÊm chän vµo nót Finish ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. ®Õn ®©y qu¸ tr×nh cµi ®Æt ®· song c«ng viÖc cßn l¹i cña b¹n l¶ ®¨ng ký cho ch−¬ng tr×nh. ®Ó cho ch−¬ng tr×nh nµy hiÓu r»ng b¹n ®· cã b¶n quyÒn sö dông. b©y giê trë l¹i mµn h×nh nÒn ®· cã biÓu t−îng cña AutoCAD2004 b¹n h·y khëi ®éng ch−¬ng tr×nh nµy vµ khi ®ã cã mét hép tho¹i th«ng b¸o nh− h×nh d−íi d©y, ®ã lµ th«ng b¸o b¹n ph¶i ®¨ng ký cho ch−¬ng tr×nh th× míi ®−îc dïng b¹n h·y chän OK Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 184 NguyÔn Huy M¹nh
 10. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Sau khi chän OK th× sÏ xuÊt hiÖn mét hép tho¹i Khi nµy nÕu chän End Session th× ch−¬ng tr×nh sÏ kÕt thóc, nÕu b¹n ®· mua b¶n quyÒn sö dông tõ c«ng ty autodesk th× chän vµo nót Next ®Ó tiÕp tôc ®¨ng ký sau ®ã cã mét häp tho¹i yªu cÇu nhËp c¸c th«ng tin ®¨ng ký vµo nh− h×nh bªn d−íi sau ®ã chän Next ®ª tiÕp tôc c¸c c«ng viÖc cßn l¹i Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 185 NguyÔn Huy M¹nh
 11. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Nh−ng nÕu b¹n kh«ng mua b¶n quyÒn sö dông th× muèn dïng ®−îc ch−¬ng tr×nh mét c¸ch bÊt hîp ph¸p th× b¹n ph¶i cã nh÷ng File trong th− môc Crack cña bé cµi nh− h×nh d−íi ®©y, nh÷ng file nµy dïng ®Ó bÎ khãa phÇn mÒm CAD nµy H·y kÝch ®óp chuét vµo ®Ó thay ®æi th«ng sè trong Regist sau ®ã cã mét hép tho¹i hiÖn ra hái b¹n cã muèn thay dæi th«ng sè Regisyry kh«ng h·y chän Yes Lóc nµy mét hép tho¹i kh¸c l¹i hiÖn ra th«ng b¸o viÖc thay ®æi th«ng sè ch−¬ng tr×nh trong Registry ®· thµnh c«ng B¹n h·y khëi ®éng l¹i ch−¬ng tr×nh CAD ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký lÇn nµy khi vµo méi tr−êng CAD th× mét hép tho¹i míi hiÖn ra nh− sau Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 186 NguyÔn Huy M¹nh
 12. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Ých chuét chän réi nhÊn Next hép tho¹i kh¸c l¹i hiÖn ra yªu cÇu b¹n chØ ®−êng dÉn ®Õn File Licpaht.lic tõ th− môc crack nÕu nh− b¹n nhí ®−êng dÉn ®Õn File nµy th× gâ ®Çy ®ñ ®−êng dÉn vµo kh«ng th× b¹n bÊm vµo nót Browse ®Ó chØ ra file nµy Sau ®ã hép tho¹i míi hiÖn ra nh− sau Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 187 NguyÔn Huy M¹nh
 13. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Sau ®ã chän vµo Next ®Ó tiÕp tôc sau ®ã cã mét hép tho¹i hiÖn ra th«ng b¸o c«ng viÖc ®· hoµn thµnh Tõ b©y giê th× ch−¬ng tr×nh cña b¹n ®−îc coi nh− ®· ®−îc cã b¶n quyÒn nh− viÖc b¹n bá tiÒn ra mua b¶n quyÒn ch−¬ng tr×nh tõ c«ng ty Autodesk. Chóc b¹n cã nhiÒu thµnh c«ng tõ ch−¬ng tr×nh vÏ nµy . Khi khëi ®éng song ch−¬ng tr×nh th× toµn bé giao diÖn cña ch−¬ng tr×nh hiÖn ra nh− h×nh bªn d−íi Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 188 NguyÔn Huy M¹nh
 14. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Phô lôc 2 C¸c lÖnh vµ phÝm t¾t cña AutoCAD 2004 §Ó tiÖn cho phÇn tra cøu vµ t×m hiÓu thªm vÒ AutoCAD, phÇn cuèi cña tµi liÖu xin ®−îc liÖt kª c¸c lÖnh vµ phÝm t¾t cho c¸c lÖnh ®ã. §©y lµ c¸c lÖnh th−êng gÆp cña AutoCAD ®−îc xÕp theo thø tù vÇn ABC (trong ®ã cã c¶ c¸c lÖnh ch−a tõng ®−îc giíi thiÖu trong tµi liÖu nµy). C¸c lÖnh vµ phÝm t¾t cña AutoCAD 2004 STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh 1 T¹o mét m¶ng 3 chiÒu gåm nhiÒu ®èi t−îng. DARRAY 3a 2 T¹o mét bÒ mÆt 3 chiÒu. 3DFACE 3f 3 T¹o mét ®a tuyÕn trong kh«ng gian 3 chiÒu. 3DPOLY 3p 4 S¾p xÕp ®èi t−îng. ALIGN al T¶i mét ø ng dông d¹ng AutoLISP, ADS, hoÆc 5 APPLOAD ap ARX vµo m«i tr−êng c«ng t¸c cña AutoCAD . 6 VÏ cung trßn. ARC a 7 §o diÖn tÝch vµ chu vi. AREA aa 8 Sao chÐ p ® èi t−îng. ARRAY ar 9 T¹o mét thuéc tÝnh g¸n (cho khèi). ATTDEF att 10 Söa c¸c thuéc tÝnh g¸n cho khèi. ATTEDIT ate 11 §iÒn ®Çy mÉu t« cho mét vïng kÝn. BHATCH h, bh 12 §Þnh nghÜa 1 khèi tõ c¸c ®èi t−îng ®· ®¸nh dÊu. BLOCK b 13 BOUNDARY bo T¹o 1 miÒn hoÆc 1 ®−êng ®a tuyÕn tõ mét vïng ®ãng kÝn. 14 BREAK br Xo¸ mét phÇn ®èi t−îng hoÆ c chia nã thµnh 2 phÇn. 15 Lµm v¸t gãc cho mét ®èi t−îng. CHAMFER cha 16 Thay ®æi thuéc tÝnh cho 1 ®èi t−îng. CHANGE -ch 17 VÏ mét vßng trßng. CIRCLE c 18 Sao chÐp 1 ® èi t−îng. COPY co, cp 19 Söa x©u ký tù vµ c¸c thuéc tÝnh. DDEDIT ed 20 Chän h−íng nh×n trong kh«ng gian 3 chiÒu. DDVPOINT vp 21 T¹o h−íng cho ®−êng ghi kÝch th−íc. DIMALIGNED dal, dimali 22 T¹o ®−êng ghi kÝch th−íc cho gãc. DIMANGULAR dan, dimang 23 T¹o c¸c ®−êng ghi kÝ ch th−íc liªn tôc. DIMBASELINE dba 24 DIMCENTER dce §¸nh dÊu vÞ trÝ t©m cña vßng trßn hoÆc cung trßn. 25 T¹o c¸c ®−êng ghi kÝch th−íc liªn tôc. DIMCONTINUE dco, dimcont 26 DIMDIAMETER ddi, dimdia Ghi kÝch th−íc ®−êng kÝnh cho vßng trßn hoÆc cung trßn. 27 Söa ®−êng ghi kÝ ch th−íc. DIMEDIT ded ,dimed 28 T¹o mét ®−êng ghi kÝch th−íc. DIMLINEAR dli, dimlin Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 189 NguyÔn Huy M¹nh
 15. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh 29 T¹o 1 ® iÓ m ghi kÝch th−íc. DIMORDINATE dor, dimord 30 Qu¶n lý c¸c kiÓ u biÕ n ghi kÝ ch th−íc. DIMOVERRIDE dov, dimover Ghi kÝ ch th−íc b¸n kÝ nh cho vßng trßn hoÆc 31 DIMRADIUS dra, dimrad cung trßn. d, dst, T¹o vµ chØ nh söa kiÓ u ghi kÝ ch th−íc tõ dßng 32 DIMSTYLE lÖnh. ddim,dimsty 33 DÞch chuyÓn vµ xoay trÞ sè ®−êng kÝch th−íc. DIMTEDIT dimted 34 −íc l−îng kho¶ng c¸ch vµ gãc th«ng qua 2 ®iÓm. DIST di 35 Chia ®èi t−îng thµnh nhiÒu phÇn. DIVIDE div 36 DONUT do VÏ vµ ®iÒn ®Çy mét vßng trßn hoÆc mét vµnh khuyªn. 37 Thay ®æi c¸c thuéc tÝnh hiÓn thÞ cña ®èi t−îng. DRAWORDER dr 38 Më cöa sæ trî gióp. DSVIEWER av 39 HiÖn Text trªn mµn h×nh. DTEXT dt 40 DVIEW dv Chän chÕ ®é vÏ h×nh chiÕu trôc ®o hoÆc phèi c¶nh. 41 VÏ h×nh Ellipse hoÆc cung Ellipse. ELLIPSE el 42 Xo¸ ®èi t−îng khái b¶n vÏ. ERASE e LÖnh ph©n t¸ch mét khèi b¶n vÏ thµnh c¸c ®èi 43 EXPLODE x t−îng riªng biÖt. 44 Ghi sè liÖu b¶n vÏ ra File d¹ng kh¸c. EXPORT exp 45 Më réng ®èi t−îng vÏ. EXTEND ex 46 Dùng h×nh khèi tõ mét h×nh ph¼ng. EXTRUDE ext 47 lµm tr¬n gãc cña 2 ®−êng th¼ng. FILLET f 48 Läc ®èi t−îng. FILTER fi 49 §Æt tªn cho mét nhãm ®èi t−îng ®· ®¸nh dÊu. GROUP g 50 T« mét vïng theo mÉu t« ®· chØ ®Þnh. HATCH -h 51 Söa mÉu t« . HATCHEDIT he 51 HIDE hi DÊu c¸c nÐt vÏ khuÊt trong mét ®èi t−îng 3 chiÒu. 52 ChÌn 1 File ¶nh vµo b¶n vÏ hiÖn t¹i. IMAGE im §iÒu khiÓn ®é t−¬ng ph¶n, ®é s¸ng tèi cho mét 53 IMAGEADJUST iad ®èi t−îng Image ®· ®¸nh dÊu. 54 §Þnh danh cho ®èi t−îng Image míi. IMAGEATTACH iat 55 IMAGECLIP icl C¾t mét phÇn h×nh vÏ vµ t¹o thµnh 1 ® èi t−îng Image míi. 56 ChÌn File ¶nh vµ o AutoCAD . IMPORT imp 57 ChÌn khèi vµ o b¶n vÏ. INSERT i, ddinsert 58 Nhóng ®èi t−îng vµ o AutoCAD . INSERTOBJ io 59 T×m giao thøc chung cña 2 ®èi t−îng 3 chiÒu. INTERFERE inf Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 190 NguyÔn Huy M¹nh
 16. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh 60 T×m phÇn giao cña 2 miÒn ®ãng kÝn. INTERSECT in 61 §iÒu khiÓn líp. LAYER la, ddlmodes 62 T¹o ®−êng chó gi¶i cho ®èi t−îng. LEADER lead 63 KÐo dµi mét ®èi t−îng. LENGTHEN len 64 VÏ 1 ®−êng th¼ng. LINE l 65 §Þnh kiÓu ®−êng vÏ. LINETYPE lt, ltype,ddltype 66 LIST li, ls HiÓn thÞ c¸c th«ng tin vÒ nhãm ®èi t−îng ®¸nh dÊu. 67 §Æt hÖ sè tû lÖ nÐt vÏ. LTSCALE lts 68 MATCHPROP ma Copy thuéc tÝnh tõ mét ®èi t−îng sang ® èi t−îng kh¸c. 69 LÖnh chia ®èi t−îng theo ®é dµi ®o¹n. MEASURE me 70 LÖnh lÊy ®èi xøng g−¬ng. MIRROR mi 71 T¹o c¸c ®−êng th¼ng song song nhau. MLINE ml 72 LÖnh di chuyÓn mét hay nhiÒu ®èi t−îng. MOVE m 73 ChuyÓn kiÓu hiÓn thÞ vïng vÏ. MSPACE ms LÖnh viÕt nhiÒu dßng ch÷ trªn b¶n vÏ th«ng qua 74 MTEXT t, mt hép héi tho¹i. 75 T¹o ®iÓm nh×n ®éng. MVIEW mv 76 LÖnh vÏ song song. OFFSET o op, pr, gr, Gäi hép tho¹i chän ® Ó tõ ®ã ®iÒu chØnh c¸c tham 77 OPTIONS sè ddgrips 78 B¾t ®iÓm ®Æc biÖt cña mét ®èi t−îng. OSNAP os, ddosnap 79 Xª dÞch b¶n vÏ trªn mµn h×nh. PAN p 80 ChÌn vµo b¶n vÏ c¸c néi dung tõ ClipBoard. PASTESPEC pa 81 LÖnh söa ®æi c¸c ®−êng ®a tuyÕn Polyline. PEDIT pe 82 LÖnh vÏ ®−êng ®a tuyÕn. PLINE pl 83 XuÊt b¶n vÏ ra giÊy. PLOT print 84 VÏ mét ®iÓm cã to¹ ®é ®Þnh tr−íc. POINT po 85 VÏ ®a gi¸c ®Òu. POLYGON pol 86 Xem tr−íc trang in. PREVIEW pre ch, mo, props, 87 HiÖn hép tho¹i thuéc tÝnh ®èi t−îng PROPERTIES ddmodify, ddchprop 88 ChuyÓn kiÓu hiÓn thÞ vïng vÏ. PSPACE ps Xo¸ c¸c tªn vµ biÕn kh«ng dïng ®Õn (®Ó lµm gän 89 PURGE pu kÝch th−íc b¶n vÏ). 90 Tho¸t khái AutoCAD . QUIT exit Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 191 NguyÔn Huy M¹nh
 17. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh 91 VÏ h×nh ch÷ nhËt. RECTANG rec 92 VÏ l¹i c¸c ®èi t−îng trªn mµn h×nh hiÖn t¹i. REDRAW r 93 VÏ l¹i c¸c ®èi t−îng trªn tÊt c¶ c¸c mµn h×nh. REDRAWALL ra 94 REGEN re Phôc håi vµ lµm s¹ch vïng vÏ trªn mµn h×nh hiÖn t¹i. 95 REGENALL rea Phôc håi vµ lµm s¹ch vïng vÏ trªn mäi mµn h×nh. 96 T¹o vïng cho ®èi t−îng vÏ. REGION reg 97 §æi tªn mét ®èi t−îng. RENAME ren 98 T¹o ¶nh cho b¶n vÏ theo chÕ ®é thùc t¹i ¶o. RENDER rr T¹o h×nh khèi b»ng c¸ch xoay ®èi t−îng ph¼ng 99 REVOLVE rev quanh 1 trôc. 100 Xoay ®èi t−îng. ROTATE ro 101 §Æt c¸c tham sè cho lÖnh Render (®¸nh bãng). RPREF rpr 102 LÖnh thay ®æi kÝch th−íc ®èi t−îng vÏ. SCALE sc 103 Ch¹y liªn tiÕp c¸c lÖnh theo kÞch b¶n. SCRIPT scr 104 SECTION sec T¹o mÆt c¾t cña mét mÆt ph¼ng víi mét h×nh khèi. 105 §Æt biÕn cho c¸c ®èi t−îng trong b¶n vÏ. SETVAR set 106 §¸nh bãng b¶n vÏ. SHADE sha 107 ChiÕu mét h×nh khèi lªn mét mÆt ph¼ng. SLICE sl 108 BËt (t¾t) chÕ ®é b¾t ®iÓm khi di chuyÓn chuét. SNAP sn 109 SOLID so T¹o ra mét ®−êng ®a tuyÕn ®ãng kÝn ®−îc t« ®Æc. 110 SPELL sp KiÓm tra v¨n ph¹m cho c¸c ký tù ®· nhËp trong b¶n vÏ. 111 T¹o ra c¸c ®−êng cong bËc 2 hoÆc bËc 3. SPLINE spl 112 Söa ®èi t−îng Spline. SPLINEDIT spe 113 Di chuyÓn hoÆc kÐo d·n ®èi t−îng. STRETCH s 114 §Þnh kiÓu cho c¸c ký tù . STYLE st T¹o vïng hoÆc miÒn cña hai ®èi t−îng theo 115 SUBTRACT su nguyªn t¾c lo¹i trõ. 116 BËt (t¾t) kÕt nèi tíi bµn sè ho¸. TABLET ta 117 §é dµy ®−êng vÏ. THICKNESS th 118 §Þnh nghÜ a c¸c dung sai h× nh häc. TOLERANCE tol 119 HiÖn (Èn) c¸c thanh c«ng cô cña AutoCAD . TOOLBAR to 120 T¹o h×nh b¸nh xe. TORUS tor 121 LÖnh c¾t ®−êng cã ®èi t−îng chÆn. TRIM tr 122 UNION uni Hîp nhÊt 2 ®èi t−îng, xo¸ c¸c ®−êng ranh giíi chung. 123 Chän kiÓu to¹ ®é, ®¬n vÞ tÝnh cho b¶n vÏ. UNITS un, ddunits 124 VIEW v, ddview CÊ t hoÆ c ®äc l¹i phÇn hiÓn thÞ trªn mµn h×nh. Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 192 NguyÔn Huy M¹nh
 18. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh 125 VPOINT –vp Chän ®iÓm nh×n, h−íng nh×n cho c¸c ®èi t−îng 3 chiÒu. 126 Ghi c¸c ®èi t−îng ra File. WBLOCK w 127 T¹o h×nh khèi 3 chiÒu tõ 1 mÆt dèc h−íng trôc X. WEDGE we 128 KÕt nèi mét tham chiÕu kh¸c ®Õn b¶n vÏ hiÖn t¹i. XATTACH xa 129 §Ýnh mét biÓu t−îng ®éc lËp vµo b¶n vÏ. XBIND xb 130 T¹o mét ®−êng th¼ng dµi v« h¹n. XLINE xl 131 XREF xr §iÒu khiÓn c¸c tham chiÕu bªn ngoµi ®Õn b¶n vÏ. 132 Thu phãng ®èi t−îng vÏ. ZOOM z Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 193 NguyÔn Huy M¹nh
 19. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Phô lôc 3 : C¸c PhÝm nãng th«ng dông Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 194 NguyÔn Huy M¹nh
 20. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 PhÝm nãng LÖnh liªn quan Gäi lÖnh h−íng dÉn trùc tuyÕn F1 ChuyÓn mµn h×nh tõ chÕ ®é ®å ho¹ sang chÕ ®é v¨n b¶n F2 F3 (hoÆ c Ctrl - F) (T¾t më chÕ ®é truy b¾t ®iÓm Osnap) ChuyÓn tõ mÆt chiÕu trôc ®o nµy sang mÆt chiÕu trôc ®o kh¸c (chØ thùc hiÖn ®−îc khi Snap settings ®Æt ë chÕ ®é Isometric snap). F4 (hoÆ c Ctrl - E) Më <t¾t> chÕ ®é hiÓn thÞ ®éng to¹ ®é con trá trªn mµn h×nh ®å F6 (hoÆ c Ctrl - D) ho¹ (hiÖn to¹ ®é ë dßng tr¹ng th¸i). F7 (hoÆ c Ctrl - G) Më <t¾t> chÕ ®é hiÓn thÞ l−íi ®iÓm (Grid) Më <t¾t> chÕ ®é ORTHO (khi ë chÕ ®é nµy th× ®−êng th¼ng sÏ lu«n lµ th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang). F8 (hoÆ c Ctrl - L) Më <t¾t> chÕ ®é SNAP (ë chÕ ®é nµy con trá chuét sÏ lu«n ®−îc di chuyÓn theo c¸c b−íc h−íng X vµ h−íng Y - ®−îc ®Þnh nghÜa tõ hép tho¹i Snap F9 (hoÆ c Ctrl - B) settings). F10 (hoÆ c Ctrl - U) Më<t¾t>chÕ ®é Polar tracking (dß ®iÓm theo vßng trßn). F11 (hoÆ c Ctrl - W) Më <t¾t> chÕ ®é Object Snap Tracking (OSNAP). Ctrl - 1 Thùc hiÖn lÖnh Properties Ctrl - 2 Thùc hiÖn lÖnh AutoCAD Design Center T¾t më c¸c ®èi t−îng ®−îc chän b»ng lÖnh Group Ctrl - A Ctrl - C Copy c¸c ®èi t−îng hiÖn ®¸nh dÊu vµo Clipboard Ctrl – J Thùc hiÖn lÖnh tr−íc ®ã (t−¬ng ®−¬ng phÝm Enter). Ctrl - K Thùc hiÖn lÖnh Hypelink Ctrl - N Thùc hiÖn lÖnh New Ctrl - O Thùc hiÖn lÖnh Open Ctrl - P Thùc hiÖn lÖnh Plot/Print Ctrl - S Thùc hiÖn lÖnh Save Ctrl - V D¸n néi dung tõ Clipboard vµo b¶n vÏ Ctrl - X C¾t ®èi t−îng hiÖn ®¸nh dÊu vµ ®Æt vµo Clipboard Ctrl - Y Thùc hiÖn lÖnh Redo Ctrl - Z Thùc hiÖn lÖnh Undo KÕt thóc lÖnh (hoÆc lÆp l¹i lÖnh tr−íc ®ã). Enter (Spacebar) Huû lÖnh ®ang thùc hiÖn ESC Shift - chuét ph¶i HiÖn danh s¸ch c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm. Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 195 NguyÔn Huy M¹nh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản